Bedre integration af gas i energisystemet

Forskningsprojektet FutureGas vil sikre bedre integration af gas i Danmarks energiforsyning til gavn for klimaet. DTU Management Engineering og 17 partnere fra både industri, universiteter og offentlige institutioner er med i projektet.

Gas er et effektivt og fleksibelt brændstof, der kan bruges som energikilde inden for flere områder og i større grad, end det er tilfældet i dag. Gevinsterne ved at gøre dette er store.

Uanset hvilken type gas, der er tale om, udleder gas nemlig betydeligt mindre CO2 end andre fossile brændstoffer. Naturgas indeholder f.eks. blot halvdelen sammenlignet med olie, mens biogas kan have en negativ bruttoudledning.

Derfor er gas allerede i dag et miljøvenligt og fleksibelt alternativ til f.eks. kul og diesel. De vedvarende gastyper kan eksempelvis være baseret på organisk materiale fra landbrug eller på overskudsstrøm fra vindmøller. Så fordi produktion af vedvarende gastyper er blandt de mest lovende teknologier inden for produktion af vedvarende brændstof, og fordi vi allerede har et velfungerende gasnet, har gas et stort potentiale i forhold til at nedbringe dansk drivhusgasudledning også på længere sigt.

Det kræver dog, at gas integreres bedre i energisystemet, og at det bliver attraktivt at bruge. Derfor kommer projektet FutureGas over de næste fire år til at analysere, hvordan vi bedst kan producere gas baseret på vedvarende energi, hvordan vi effektivt kan integrere gas i det samlede energisystem, samt hvorledes vi mest økonomisk kan distribuere og bruge gas til at opnå drivhusgasreduktioner her og nu. På den lidt længere bane kan gas lette overgangen fra fossile brændstoffer til CO2-neutrale.

-    Gas har langt hen ad vejen kørt sit eget løb. Vi har fire vigtige energibærere i vores energisystem: El, fjernvarme, transportbrændsler og gas. El har vi gjort meget ud af, og der er kommet en vis sammenhæng mellem el og fjernvarme. Men sammenhængen med gas og transportsektoren har altid været svag. Så at få de fire områder integreret vil give nogle gode synergieffekter i form af mere fleksibilitet i systemet, bedre udnyttelse af ressourcerne på økonomisk vis, og det vil frem for alt hjælpe os til at nå de langsigtede mål for uafhængighed af fossile brændstoffer i fremtiden, siger Poul Erik Morthorst, professor og afdelingsleder på DTU Management Engineering.

Forskerne bag projektet angriber problemstillingen fra systemtekniske, økonomiske og miljøfaglige vinkler for på den måde at give direkte anvendelige anbefalinger og helhedsorienterede svar på:

  1. Hvor gas kan anvendes med de største miljømæssige gevinster?
  2. Hvordan vi sikrer en effektiv og billig forsyning af gas, herunder grønne gasser?
  3. Hvilke virkemidler der kan bidrage til at integrere gassen bedst muligt?

En central del af projektet bliver videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem, inklusive integration af grønne gasteknologier, lagring og klog brug af gas samt nationale og internationale transmissionsforbindelser.

Men forskerne bag projektet vil også forske i udviklingen af det internationale gasmarked, samt i økonomisk regulering af gas i EU. På denne måde sikres, at udviklingen i det danske gassystem tilgodeser de rammer, som det internationale gasmarked styres af.

Samfundspotentiale:
Det er et politisk mål, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Omstillingen vil under alle omstændigheder koste penge, og partnerne bag projektet FutureGas forventer, at jo bedre gassen bliver integreret i energisystemet, desto billigere bliver omstillingen.

Hent pressebeskrivelsen som PDF.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2016 2019

Investering

Innovationsfonden:
18,6 mio. kr.
Total budget:
33,4 mio. kr.

Projektansvarlig

Poul Erik Morthorst

Partnere

DTU
Aarhus Universitet
University of Exeter
Florence School of Regulation
Energistyrelsen
TU Delft
Dansk Gasteknisk Center A/S
HMN Naturgas
Dansk Energi
DONG Energy A/S
NGF Nature Energy
RAM-løse edb
EA Energy Analyses
Partnerskabet for Brint og Brændselsceller
PlanEnergi
Energinet.dk

Originaltitel

FutureGas
Sune D. Ebbesens billede
Ring på 
6190 5018