Udvikling af nye metoder til undersøgelser af forurenede grunde

Forurenede grunde udgør en risiko for grundvand og overfladevand. GEOCON har som hovedformål at udvikle en ny generation af koncepter og integrerede undersøgelsesmetoder inklusiv nye teknologier til kortlægning af grundvandsforurening.

Forurenede grunde udgør en risiko for grundvand og overfladevand, da de indeholder miljøfremmede organiske stoffer og uorganiske stoffer, som kan skade drikkevand og økosystemer.

Det danske samfund bruger hvert år store midler på at risikovurdere og oprense forurenede grunde.

GEOCON samler dansk og international ekspertise på et område, hvor Danmark allerede har opbygget en meget stærk international position.

GEOCON har som hovedformål at udvikle en ny generation af koncepter og integrerede undersøgelsesmetoder omfattende geologiske værktøjer, geofysisk kortlægning, numeriske metoder og innovative værktøjer til risikovurdering.

GEOCON vil udvikle nye teknologier, fx geofysiske instrumenter, som ikke bare kortlægger geologiske forhold, men også grundvandsforurening. Fokus vil være på miljøfremmede organiske stoffer, som udgør den største trussel mod vandressourcerne.

For at leve op til ny dansk lovgivning er der er et stærkt behov for at kvantificere udsivning fra forurenede grunde til overfladevand og udføre pålidelige risikovurderinger. Integrerede feltmetoder til forureningskortlægning vil derfor få stor opmærksomhed.

Metoderne vil blive afprøvet p å 3 lossepladser, men vil være anvendelige på andre typer af forurenede grunde. Resultaterne vil effektivt blive overført til danske rådgivere og myndigheder ved et tæt samarbejde i projektet.

GEOCON har en meget stærk international profil, og de udviklede metoder forventes anvendt verden over af forskere, myndigheder og rådgivere.

Kategori

Grand Solutions

Periode

2014 2018

Investering

Innovationsfonden:
15,1 mio. kr.
Total budget:
24,4 mio. kr.

Projektansvarlig

Professor Poul Løgstrup Bjerg

Partnere

DTU
Aarhus Universitet
GEUS
Orbicon A/S
Region Syddanmark
Region Midt
University of Bonn
Lund University
University of Kansas

Originaltitel

GEOCON - Udvikling af geologiske, geofysiske og forureningskemiske metoder til undersøgelser af forurenede grunde
Anitha K. Sharmas billede
Ring på 
6190 5048