Ansøgningsfrist

Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi

Innovationsfonden og Realdania går sammen om at støtte forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi med 40 mio. kr. Målet er at fremme grøn omstilling i Danmark.

Vi forventer, at projekterne vil bidrage med ambitiøse svar på, hvordan sektorens aktører markant kan reducere ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser inden for rammerne af en cirkulær ressourceøkonomi.

Vi forventer at åbne for ansøgninger medio april.

Ansøgningsfristen er d. 18. august kl. 12.00

Vi forventer, at den økonomiske ramme muliggør investering i 3-4 projekter á 2-5 års varighed.

Realdania og Innovationsfonden etablerer en samarbejdsplatform for projekterne i regi af BLOXHUB til at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling og værdiløft.

 

Præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgning

Præsentationen foregår på dansk, slides er på engelsk. Download slides her 

Længere nede på siden kan du også finde Q&A og info om det kommende arrangement med sparring til den gode ansøgning.

Præsentationen består af fire afsnit:

 • Grand Solutions general guidelines
  (1 minut inde i videoen)
   
 • Grand Solutions Special call 2020:The Construction Sector's Transition to Circular Ressource Economy
  (14 min. 30 sek. inde i videoen)
   
 • Tips and Tricks 
  (ca. 26 min. inde i videoen)
   
 • Wrap up and next steps
  (ca. 27 min. 40 sek. inde i videoen)

 

Opslagstekst
Formål

Realdanias og Innovationsfondens formål med dette opslag er at investere i forsknings- og innovationsprojekter, som bidrager til bygge- og anlægssektorens (herefter kaldet ’sektoren’) omstilling til cirkulær økonomi, som led i samfundets grønne omstilling. Projekterne skal bidrage til, at sektoren markant kan reducere ressourceforbruget, det indlejrede energiforbrug og udledning af drivhusgasser og samtidig har et forretningsmæssigt potentiale.

Forskningen skal styrke indsatsen i hele værdikæden fra forskning til udvikling. Den grønne omstilling, herunder cirkulær økonomi, vil kræve en målrettet indsats over flere år. Indsatsen skal derfor også bidrage til at opbygge kompetence og kapacitet i den danske forskningssektor.

Som redskab til at opnå formålet etablerer Realdania og Innovationsfonden en samarbejdsplatform i regi af BLOXHUB for de valgte projekter til at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling og værdiløft.

 

Investeringsstrategi

Realdania og Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer vi både i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende - og i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig introduktion til markedet eller ibrugtagelse.

Investeringen fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen frem til kommercialisering/ibrugtagelse. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Omstilling af bygge- og anlægssektoren til cirkulær økonomi fordrer tværfaglige løsninger med input fra såvel teknisk-naturvidenskab som samfundsvidenskab og humaniora. Realdania og Innovationsfonden lægger vægt på, at udmøntningen afspejler den nødvendige tværfaglige bredde og kompetencer til at forestå processen imod cirkulær praksis.

Der vil også blive lagt vægt på, at projekterne er helhedstænkte i sammenhængende innovations- og værdikæder, eller at de i deres forsknings- og udviklingsmæssige afgrænsninger relateres præcist til den helhed og de værdier, hvori resultaterne skal anvendes.

Opslaget tager udgangspunkt i "Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020", "Finansloven for 2020", Advisory Board for cirkulær økonomi 2016 og regeringens ”Strategi for cirkulær økonomi” fra september 2018. På dette grundlag og med afsæt i ansøgers indgående forståelse af bygge- og anlægssektoren og indsigt i international udvikling ønsker Realdania og Innovationsfonden at investere i projekter, som kan skabe løsninger til effektivt at omstille sektoren til cirkulær ressourceøkonomi. Målet er at reducere ressourceforbrug og udledning af CO2-ækvivalenter med effekt på klimaet, ikke kun i Danmark men også globalt.

Rammerne for projekterne er meget brede, så længe projekterne tydeligt adresserer både en udbudsside og en efterspørgselsside. Vi forventer os projekter med løsninger, der kan udvikles i industriel skala baseret på fælles metoder for design, drift, screening og materialehåndtering. Vi ser behovet for at cirkulære løsninger understøttes af digitale strukturer for markedsplatforme og forretningsmodeller, herunder digitale løsninger for sporbarhed. Vi tænker også på mulige modeller for risikodeling ved at afprøve og indføre cirkulære materialer og byggesystemer og for udvikling af nye ejerskabsformer, kontraktlige relationer og forretningsmodeller, som gør det attraktivt for slutbrugere at efterspørge cirkulære løsninger. For projekternes strategiske relevans skal ansøger positionere projektet i forhold til danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter (State-of-the-art).

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Kvalitet af forskning og innovation
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

Der vil fra Realdania og Innovationsfondens side blive lagt vægt på, at projektet skaber målbar værdi og bidrager til bæredygtig udvikling for Danmark. Projektet skal således rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger, metoder og forretningsmodeller: Partnerne skal redegøre for den konkrete kvantitative værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse forstås bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst, beskæftigelse eller anden værditilvækst gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, øget produktivitet, lavere samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug, reduceret miljøbelastning, reduceret emission af klimagasser, bedre livskvalitet samt løsning af væsentlige samfundsproblemer. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, teknisk, regulatorisk og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet.

Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering og skalering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter er med til at forme projektet og deltager aktivt heri.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til "Retningslinjer for Grand Solutions" (publiceret 12. december 2019) samt "Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020".

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af "Finansloven for 2020".

Den afsatte økonomiske ramme forventes at muliggøre investering i 3-4 projekter á 2-5 års varighed. De udvalgte projekter forpligter sig på at deltage i og bidrage til den fælles samarbejdsplatform, som bygges op om projekterne i regi af BLOXHUB.

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solution skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal.

Bedømmelsesprocessen er en én-faset ansøgning med interview for udvalgte ansøgere:

Innovationsfondens bestyrelse beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview. Inden interview sendes de indkomne peer reviews i partshøring hos ansøger i e-grant. Repræsentanter fra Realdania vil på lige fod med Innovationsfonden deltage i bedømmelsesprocessen, mens den endelige beslutning træffes af Innovationsfondens bestyrelse. Ansøger vil blive partshørt over vurderinger fra Realdania i det omfang, det er påkrævet efter Forvaltningsloven.

Udvalgte projekter inviteres til interviews i november 2020. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked i oktober 2020. Endeligt svar på ansøgning vil være i december 2020 med projektstart i 1. kvartal af 2021.

Innovationsfondens bestyrelses beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Arrangement
Sparring til den gode ansøgning d. 28. maj 2020

Torsdag den 28. maj holder Realdania og Innovationsfonden sammen med BLOXHUB en virtuel sparringsdag med kommende ansøgere.

Her har du mulighed for at booke et én-til-én-møde med medarbejdere fra både Innovationsfonden og Realdania.

Tilmelding senest mandag den 25. maj 2020 kl. 12:00.

Læs om arrangementet og hvordan du tilmelder dig her

Kontakt
For yderligere info

Innovationsfonden:

Jakob Dahl Wedel
Scientific Officer
61 90 50 31
jakob.wedel@innofond.dk

Bo Søgaard
Scientific Officer
61 90 50 99
bo.soegaard.innofond.dk

Tove Enggrob
Programchef
61 90 50 33
tove.enggrob@innofond.dk
 

Realdania:

Simon Kofod-Svendsen
Projektchef
+4520948995
sks@realdania.dk