Innovationsfondens bestyrelse

Jens Maaløe

Jens Maaløe er formand i Innovationsfonden og til daglig CEO for virksomheden Terma, der leverer højteknologiske løsninger til forsvars- og rumfartsindsustrien. Jens Maaløe indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse den 1. april 2014 og blev pr. 1. januar formand for Innovationsfonden.  Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 3 år.

LinkedIn

 

Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher er næstformand i Innovationsfonden og bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg. Han er professor ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Flemming Besenbacher er indtrådt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode. Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 3 år.

LinkedIn

 

Anja Boisen

Anja Boisen er næstformand i Innovationsfonden og er til daglig professor i nanoteknologi ved DTU og indtrådte i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode. Den 15. marts 2017 blev hendes medlemskab forlænget med 3 år.

LinkedIn

 

Anne Skriver

Anne Skriver er Vice President, Innovation Dairy, i Chr. Hansen A/S. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd og er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen for en tre-årig periode. Hun blev forlænget fra og med 1. januar 2018 og frem til og med 31. marts 2020.

LinkedIn

 

Anne-Marie Engel

Anne-Marie Engel er forskningschef i Lundbeckfonden og er indtrådt i bestyrelsen 1. april 2017 for en treårig periode.

 

Annette Toft

Annette Toft er direktør for Landbrug & Fødevarer i Bruxelles og er indtrådt i bestyrelsen 1. april 2017 for en treårig periode.

 

Claus Hviid Christensen

Claus Hviid Christensen er indtrådt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode. Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 2 år.

LinkedIn

 

Claus Jensen

Claus Jensen er forbundsformand for Dansk Metal og er indtrådt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode.  Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 2 år.

 

Peter Kurtzhals

Peter Kurtzhals er forskningsdirektør hos Novo Nordisk og er indtrådt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode.  Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 2 år.

LinkedIn

 

Delegation af bestyrelsens kompetence

Se beskrivelse af de nærmere rammer for de delegeredes beføjelser nedenfor. 

Bestyrelsen ansætter en direktør, der står for fondens daglige ledelse, herunder leder fondens sekretariat jf. bestyrelsens forretningsordens § 24. 

Bestyrelsens bemyndigelse af direktøren og sekretariatet fremgår af bestyrelsens forretningsordens § 25:

§ 25. Direktøren kan disponere for og forpligte fonden i alle dagligdags anliggender, så længe disse er i overensstemmelse med Fondens overordnede strategi, som bestemt af Bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren træffer beslutning om ansættelser og afskedigelser af individuelle medarbejdere. Større personaletilpasninger skal godkendes af Formandskabet og besluttes af Bestyrelsen.

Stk. 3. Alle investeringer op til 0,5 mio. kr. ekskl. moms, f.eks. igangsættelse af udbudsforretninger, brug af konsulentydelser til strategi‐, økonomi‐ eller it‐opgaver besluttes af direktøren. Investeringer over 0,5 mio. kr. ekskl. moms besluttes af direktøren efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 4. Direktøren træffer beslutning om fastlæggelse af rammer for administrativt samarbejde med Uddannelses‐ og Forskningsministeriet, dvs. HR, service, IT og økonomi efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 5. Bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetence til direktøren ved alle investeringer i InnoBooster‐programmet, jf. nærværende forretningsorden § 18 stk. 4. Dette gælder både regulære investeringer og top‐up investeringer. Endvidere træffer direktøren beslutning i klagesager vedrørende ansøgninger på mindre end 5 mio. kr.

Bestyrelsen informeres om alle direktørens afgørelser vedr. investeringer i InnoBooster-programmet på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger.

Forskningsfaglig ministerielle rådgivning
Innovationsfonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger for andre ministeriers uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening jf. lovens § 5, stk. 1.

Efter lovens § 5, stk. 1 og Innovationsfondens bestyrelses forretningsordens § 11, stk. 4 er bestyrelsen øverst ansvarlig for den forskningsfaglige ministerielle rådgivning.

Bestyrelsen har besluttet at delegere kompetencen vedr. den forskningsfaglige ministerielle rådgivning til sekretariatet. I den forbindelse kan sekretariatet efter behov inddrage vurderinger fra eksterne peer-reviewere og forskningsfaglige udvalg knyttet til ministeriernes ordninger.

Mindst én gang årligt afgiver sekretariatet en skriftlig redegørelse for varetagelsen af den forskningsfaglige ministerielle rådgivning.

Økonomisk administration af bevillinger
Bestyrelsen har aftalt med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, at styrelsen varetager den økonomiske administrationen af udvalgte bevillingsområder, der hører under Danmarks Innovationsfond. Styrelsen er i den forbindelse bemyndiget til at træffe afgørelse om indsendt regnskabsmateriale i henhold til opslag, retningslinjer og øvrigt aftalegrundlag gældende for den konkrete bevilling, som regnskabsmaterialet vedrører.

Styrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage udbetaling af fondens bevillingsmidler i bevillingssager i henhold til de betingelser for udbetaling, som er beskrevet i opslag, retningslinjer og øvrigt aftalegrundlag gældende for den konkrete bevilling. Principielle sager og sager om bortfald og tilbagebetaling af bevillinger er ikke omfattet af bemyndigelsen.

Udøvelse af personaleadministration
Bestyrelsen har aftalt med Koncern HR i Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Koncern HR bistår fonden ved at effektuere konkrete beslutninger på HR-området, som er truffet i fonden. Koncern HR er i den forbindelse bemyndiget til at træffe afgørelse på HR-området i forbindelse med effektuering af beslutninger truffet af fonden.

Principielle sager
Det gælder for alle de delegerede beføjelser, at de ikke omfatter principielle sager. Beslutninger i principielle sager træffes altid af bestyrelsen.

Lovgrundlag

  • Innovationsfonden ledes af en bestyrelse, som træffer alle beslutninger, herunder udmønter tilskud til udvikling af viden og teknologi, jf. § 6 i lov om Danmarks Innovationsfond.
  • Efter lovens § 10 kan bestyrelsen imidlertid i nærmere bestemt omfang delegere sin kompetence 1) til udvalg, 2) til sekretariatet, eller 3) til Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet.