Habilitetsregler

Læs Innovationsfondens operationelle checkliste vedrørende habilitet.

Ifølge forvaltningsloven* er du inhabil, hvis:

  • Du har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
  • Du er i familie med eller nært relateret** til en person, som har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller som er repræsentant for nogen med sådan interesse i sagens udfald.
  • Du tidligere – i samme sag – har repræsenteret nogen med personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. ved vejledning/rådgivning i udformningen af det konkrete projekt eller ansøgningen.
  • Du deltager i ledelsen af eller har nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald.
  • Hvis du ved behandling af klagesager vedrørende kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, har været direkte involveret i en afgørelse eller gennemførelse af foranstaltninger, der ligger til grund for klagen.
  • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed (se reglerne nedenfor).


I tillæg til forvaltningslovens regler har Innovationsfonden vedtaget følgende principper for inhabilitet ved afgørelse om tilsagn eller afslag. I tilfælde hvor der opstår tvivl om der foreligger inhabilitet, skal vedkommende forlade lokalet imens spørgsmålet afklares. 

Ved ansættelse på samme offentlige institution (fakultet, forskningsenhed, faglig enhed, institut eller andet) som ansøgeren, er du inhabil, hvis:

  • ansøgningen ligger indenfor samme forskningsfaglige område som dit eget.
  • du er leder af en offentlig institution (f.eks. rektor eller lignende niveau) eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v. og den pågældende offentlige institution m.v. er ansøger, eller at en deltager i en ansøgning er ansat under dine instruktionsbeføjelser.
  • ansøgningen/sagen har væsentlig betydning for dit ansættelsessted, din egen ansættelse eller for forskningsgrupper du deltager eller indtil for nyligt var deltager i.

Ved ansættelse (inkl. ledelses- og bestyrelsesposter) i samme private enhed som en deltager i en ansøgning, er du inhabil, hvis ansøgningen har betydning for den private enhed.

I tilfælde af ansøgningsrunder med 10 eller færre ansøgninger:

  • er du inhabil i forhold til en ansøgning, er du også inhabil i forhold til andre ansøgninger, hvis 10 ansøgninger eller derunder konkurrerer. Hvis den ansøgning din inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan du deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.

Notehenvisninger
* § 3, stk. 1, Forvaltningsloven

** Ægtefælle, slægtning (direkte eller via ægteskab) i op- eller nedstigende linie samt søskendebørn eller andre nærtstående