Lastbiler

Nyt projekt vil reducere CO2-udledningen fra cementfabrikker og transportsektoren

Innovationsfonden
18,6 mio. kr.

Forskningsprojekt skal udvikle teknologi, der med brug af affald reducerer udledningen af CO2 fra cementfabrikker og leverer brændstof med lavt CO2 aftryk til transportsektoren. Innovationsfonden investerer 18,6 mio. kr. i projektet

DTU Kemiteknik går nu sammen med DTU Management og virksomhederne FLSmidth A/S, Dampskibsselskabet Norden A/S, MAN Energy Solutions SE, Geminor, Topsøe A/S og Finnsementti Oy om at udvikle en teknologi som med brug af affald skal reducere CO2 aftrykket fra flere store industrier og mindske brugen af fossile brændstoffer.

Teknologien er en videreudvikling af FLSmidths patenterede affaldsbehandlingsreaktor, der allerede i dag kan sikre anvendelsen af en høj fraktion af affald som brændsel på cementfabrikker, og som derved kan mindske afhængigheden af fossile brændsler.

I det nye projekt CircFuel vil teknologien blive videreudviklet, så det anvendte affald både leverer energi til cementproduktionen og væskeformigt brændstof med et lavt CO2 aftryk.

Thomas Petithuguenin, (Head of Research and Innovation, Cement, FLSmidth A/S) udtaler:

- Circfuel projektet sigter mod at bruge cementprocessen til at omdanne organisk affald til værdifulde kulbrinter, der skal bruges som erstatningsbrændstof i transportsektoren. Takket være dette kan affaldsdeponering og forbrænding undgås, udvinding af fossile brændstoffer til transport kan reduceres, og cementfabrikker kan blive en del af den grønne omstilling. Vi er glade for at være en del af et så stort konsortium, og håber at dele resultater meget snart.

Peter Arendt Jensen (Seniorforsker, DTU Kemiteknik) ser ligeledes store muligheder for, at DTU’s viden om pyrolyse og katalyse, som er opbygget igennem mange års forskning, via industrisamarbejdet i dette projekt kan nyttiggøres i en teknologi, som kan blive udbredt globalt.

Udvikling af teknologien
I projektet vil der blive udført en videreudvikling af FLSmidths reaktor der er baseret på såkaldt pyrolyse, hvor fast affald omsættes til gas, væske og en koksrest. Teknologien vil blive videreudviklet med henblik på at få en høj produktion af væskeformigt brændsel, og forskellige teknologier til opgradering af væskens brændselsegenskaber vil blive undersøgt.

Anvendelse af det væskeformige pyrolyseprodukt vil blive undersøgt via tre forskellige procesruter. Dette inkluderer direkte anvendelse af det væskeformige brændsel, en delvis katalytisk opgradering placeret på cementanlægget og en ekstern fuld hydrogenering af pyrolyseolien.

Forskellige anvendelser af pyrolyseolieprodukterne vil også blive undersøgt. Dette inkluderer anvendelse direkte på cement fabrikken, anvendelse som marinebrændsel og som fødestrøm til raffinaderier, hvorved der kan tilvejebringes brændsler til sektorer som tung trafik og flybrændsler.

Markedsføring globalt
Der sigtes mod i projektets slutfase at markedsføre teknologien globalt til cementfabrikker.

Der tilvejebringes herved en teknologi, der kan formindske CO2 emissionen og forbedre driftsøkonomien på cementanlæg, formindske affaldsdeponi specielt i udviklingslande og formindske brugen af fossile brændstoffer i marinesektoren.

 

Om partnerne

  • FLSmidth A/S står for videreudvikling af cement pyrolyse systemet og vil markedsføre teknologien globalt til cementfabrikker.
  • Topsøe A/S står for videreudvikling og optimering af pyrolyseolie hydrogeneringsteknologien og vil kunne levere katalyse systemer og proces design for hydrogenering af FLS’s pyrolyse produkter.
  • MAN Energy Solutions SE vil udføre forsøg på en stor to-takts motor med brændstoffer, hvor resultaterne vil kunne støtte bestræbelserne for at få reglerne for anvendelse af andet end fossile brændsler i marinesektoren gjort operative.
  • Dampskibsselskabet Norden A/S vil udføre en undersøgelse af lagringsforholdene for pyrolyseolie på skibe, og projektet vil støtte Norden’s bestræbelser på at anvende ikke fossile brændsler på deres skibe
  • Geminor leverer affaldsprøver til forsøgene, samt input omkring markedsforhold og egenskaber af den internationalt handlede affald. Projektet støtter også Geminor’s arbejde med at genanvende affald og undgå deponi.
  • Finnsementti leverer ekspertise med hensyn til integration af teknologien på en cementfabrik. Projektet giver Finsementti grundlaget for at beslutte, om de vil anvende teknologien.
  • DTU deltager institutterne DTU Kemiteknik og DTU Management. Kemiteknik har ansvaret for projektledelsen og står for udførelse af forskning, der støtter udviklingen af teknologien til affalds pyrolyse og opgradering af de dannede væske produkter. DTU Management vil udføre LCA (Life Cycle Assessment) analyser og lave en tekno-økonomisk analyse af konceptet.

Kontakt

Projektleder af CircFuel projektet: Peter Arendt Jensen, Seniorforsker, DTU Kemiteknik
+45 5170 9138, paj@kt.dtu.dk

Formand for styregruppen for CircFuel projektet: Thomas Petithuguenin, Head of Research and Innovation, Cement, FLSmidth A/S
+45 3093 2047, Thomas.Petithuguenin@FLSmidth.com.