Vindmøller

Dansk-kinesisk samarbejde: 19 mio. kr. til forskning i grønne energi- og vandprojekter

Innovationsfonden
19 mio. kr.

Innovationsfonden har i samarbejde med det kinesiske Ministry of Science and Technology investeret i fire dansk-kinesiske projekter, som på hver sin måde vil komme både det danske og kinesiske samfund til gode inden for miljø, energi og klima. Læs om de fire projekter her.

--

Fleksible varmepumper skal udfase kul og gas i varmeforsyningen
To tredjedele af alle danske hjem opvarmes via fjernvarme. Heraf kommer 40 procent af varmen fra kraftvarmeværker, der hovedsageligt fyrer med kul og gas. For at nå det nationale mål om en elektricitets- og varmeforsyning, der i 2035 er helt fri for fossile brændstoffer, må kul- og gasfyrede kraftvarmeværker udfases.

Projektet Heat4RES har til formål at implementere varmepumper i fjernvarmesystemet og optimere driften af det integrerede el- og varmesystem.

Center for Electric Power og Energi, DTU Elektro og Vestas fra Danmark skal løse denne udfordring i samarbejde med deres kinesiske samarbejdspartnere Tsinghua University, North China Electric Power University, Guodian New Energi Technology Research Center og Yantai Longyuan Power Technology Ltd Co.

Hvis projektet lykkes, sparer det ikke kun millioner af kroner for de danske el-forbrugere, men vil også tilbyde generelle løsninger til fremtidens grønne elektricitets- og varmeforsyning.

--

Overvågning af floder skal varsle oversvømmelser
Klimaændringerne har øget nødvendigheden af, at myndigheder har adgang til pålidelige og præcise data til overvågning og håndtering af vandressourcer og dermed kunne varsle om eksempelvis risiko for oversvømmelser.

Det er en udfordring i Danmark - og et stort problem i Kina, hvor klimaet medfører tørke og oversvømmelse af de store floder i en mere ekstrem grad, end vi kender herhjemme.

Projektet ChinaWaterSense vil udvikle ny, dansk teknologi til at overvåge vandløb i Kina med droner kombineret med data fra satellitovervågning.  

Konsortiet består af DTU Miljø, DTU Space, Drone Systems, DHI og DHI Gras fra Danmark og fra de ansvarlige myndigheder for henholdsvis Den gule flod og Hai He flodområdet, Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, samt tre virksomheder, der arbejder med vandteknologi og overvågning, South Survey & Mapping Technology, PIESAT og Nanjing Jianghan Information Engineering Ltd.

- Vi vil i projektet arbejde videre med vores erfaringer fra Grandsolutions projektet Riverscape, hvor vi gennem det sidste halvandet år har udviklet en helt særlig last af instrumenter og sensorer, som droner har overfløjet danske åer med. Det har givet os mulighed for at måle på forskellige parametre som vanddybde, vegetation, vandgennemstrømning og vandspejl i de enkelte vandløb på en langt enklere og mere præcis måde, end det hidtil er sket, og som vi nu også vil anvende i ChinaWaterSense, siger professor Peter Bauer-Gottwein, DTU Miljø, der er overordnet ansvarlig for det nye samarbejdsprojekt.

--

Effektiv lagring af energi er nøglen til at slippe fri for fossile brændsler
Danmark sigter efter at være frit for fossile brændsler i 2050. Derfor er alternativ energiopbevaring til det elektriske net og transport af energi meget kritisk. Samtidig har Kina i 2016 og 2017 opgivet at udnytte 100 milliarder kWh, som var produceret af vedvarende energikilder. Det svarer til tre gange Danmarks samlede årlige elforbrug.

Projektet hedder IECC, og målet er at udvikle et højeffektivt, billigt og fleksibelt energi-til-gas/hydrogen-system. Dette opnås gennem et samarbejde mellem danske og kinesiske partnere inden for elektrolyse for at løse energiopbevaringsudfordringen med vedvarende energi.

Konsortiet består af DTU, NPC Tec, GreenHydrogen fra Danmark og National Institute of Clean and Low Carbon Energy (NICE); Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University; China University of Mining and Technology (Beijing); Zhentai Energy Technology co. ltd; Beijing Huadian Tianren Electric Power Control Technology co. ltd; State Grid Sichuan Electric Power Company fra Kina.

- Effektomformere er nøgle-komponenter i forhold til at lave et billigt og effektivt energi-til-gas-system. Ved at bruge innovative løsninger lavet af DTU kan vi effektivt løse dette problem til gavn for samfundet, siger lektor Zhe Zhang fra DTU Elektro.

--

Spildevand kan være guld værd
Ved at tænke alternative måder at håndtere og rense spildevand og spildevandsslam kan der både laves bæredygtige brændstoffer og genvinding af fosfor.

Danske rensningsanlæg producerer hvert år omkring 360.000 ton slam med stort indhold af organisk og uorganisk materiale. Udfordringen har indtil nu været at reducere slamvolumen tilstrækkeligt, inden det kan spredes på marker for at udnytte indholdet af næringsstoffer uden samtidig at bringe hormonfremmede stoffer samt mikroplastik ud på markerne eller i vandløbene.

I Kina står man over for den udfordring, at langt størstedelen af spildevandet slet ikke renses, og nu efterspørges den mest effektive teknologi.

Projektet Watervalue undersøger alternative teknologier til at løse denne udfordring, hvor den danske del fokuserer på Hydrothermal Liquefaction til at konvertere det organiske indhold i slam til en bioråolie og samtidigt nedbrydes medicinrester og mikroplast. Den kinesiske del fokuserer på HTL enten alene eller i kombination med avanceret biofilm teknologi.

Konsortiet består af Aalborg Universitet, Steeper Energy og Aalborg Forsyning Kloak i Danmark og Tianjin University, Tianjin University of Technology, Energy Research Institute of Shandong Academy of Sciences, Tianjin Municipal Engineering Design & Research Institute fra Kina.