Cecilie Brøkner og Anders Eldrup

Nytårshilsen: Dansk innovationskraft har aldrig været vigtigere

Verdens behov for ny viden og nye løsninger virker større og mere afgørende end nogensinde.

Tidens store og komplekse samfundsudfordringer udgør et stærkt, aktuelt behov for at styrke og forløse den danske forsknings- og innovationskraft.

Heldigvis står vi på et godt fundament. I Innovationsfonden har vi i det snart forgangne år bevilliget 1, 9 milliarder kroner til forskere, iværksættere og virksomheder med idéer og projekter, der har potentiale til at skabe stor værdi og løse nogle af de førnævnte udfordringer*.

Fondens medarbejdere har behandlet over 2500 ansøgninger på tværs af programmer med stor hjælp fra de mange eksperter i vores seks fagudvalg samt anerkendte forskere og internationale eksperter, der bistår fonden i evalueringerne.

Dermed består Innovationsfondens aktive portefølje i skrivende stund af 1938 aktive bevillinger, der spænder fra den grundlagsskabende forskning til løsninger, der er klar til at blive implementeret i samfundet. 

I det forløbne år har investeringer fra Innovationsfonden bidraget til at søsætte en række perspektivrige forsknings- og innovationsprojekter.

Som for eksempel det store kvanteprojekt, DanQ, der etablerer en af Europas største åbne kvantecomputere på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet og skal bidrage til at få Danmark godt med i det internationale kvante-kapløb. Eller forskningsprojektet EAT, der vil udvikle spiselig fødevareemballage, som kan ryge med i gryden og blive en del af måltidet – og dermed reducere både spild og CO2-udledning.

Innovationsfonden dækker bredt i værdikæden og kan både løfte tidlige forskningsprojektidéer til konkrete løsninger, der er tæt på markedet. Halvdelen af alle Grand Solutions-projekter, som ovenstående er eksempler på, starter f.eks. som tidlige forskningsprojekter (TRL 3 eller lavere).

I den anden ende af skalaen har vi også set vigtige konkrete resultater fra en række af de projekter, der har været hjulpet på vej af investeringer fra fonden.

Som virksomheden MyDefence, der har været med til at redde menneskeliv i Ukraine med sine antidrone-systemer, der opdager og stopper droner. Og Teton.ai, der har udviklet et system baseret på kunstig intelligens, der hjælper plejepersonalet på Regionshospitalet Nordjylland med at våge over patienterne og frigive travle hænder til andre opgaver. Eller virksomheden Bioomix der i år lancerede en biologisk frøbehandling, som kan erstatte brugen af kemi i landbruget.

Netop samfundsafkastet af Innovationsfondens investeringer er et fokus, som vi har skruet op for i 2023 og kommer til at skærpe yderligere i 2024, hvor fonden også kommer til at præsentere sin nye treårige strategi.  

Vi skal være tydeligere omkring vores impact. Fonden har gennem årene samlet store mængder data, og vi sidder på fantastisk viden om, hvad der rører sig inden for mange forskellige områder. Nu ønsker vi for alvor at opgradere vores analyser og brug af data, for at kunne anvende den til at blive klogere på, hvad der virker og justere derefter.

For at skabe endnu større impact og samfundsværdi for danske innovationsmidler, vil Innovationsfonden også i det kommende år spille en aktiv rolle i at sikre, at det danske forsknings- og innovationssystem hænger godt sammen, og at indsatserne tænkes sammen.

Innovationsfonden er den offentlige fond i systemet, der dækker bredest, og vi er meget bevidste om, at det mandat forpligter.

Med henblik på at ”geare" de offentlige midler, skabe sammenhæng i fundingsystemet og størst effekt for samfundet, vil Innovationsfonden blandt andet afsøge muligheder for og interesse i partnerskaber og co-investeringer med nogle af de mange offentlige og private investeringsaktører, som gør en stor indsats for at sikre grundlaget for og forløsningen af innovationskraften i Danmark.

2024 byder også på mange andre spændende, nye indsatser i fonden. Vi ser blandt andet frem til at skulle udmønte ekstra 100 millioner kroner til AI-projekter.

Innovationsfonden har allerede igennem mange år investeret i forsknings- og innovationsprojekter, der anvender eller udvikler AI-baserede løsninger og opbygger den danske kapacitet inden for området. Helt konkret har en tredjedel af fondens tech-investeringer siden 2020 været AI-projekter eller projekter relateret til AI.

Kunstig intelligens har potentiale til at skabe afgørende samfundsværdi, og dansk forskning og innovation skal være med i den internationale konkurrence om teknologiudvikling inden for dette felt. Hvis vi ikke formår at anvende, forstå og udvikle disse teknologier, taber vi både kapløbet og konkurrenceevne i forhold til andre lande. Når det er sagt, er det naturligvis helt afgørende, at vi som samfund forholder os til de etiske aspekter ved brug af teknologien. Det skal den nye pulje midler blandt andet bidrage til at belyse.

Kvanteteknologi er en anden teknologi-genre med potentiale til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer. I 2024 vil Innovationsfonden investere yderligere 100 millioner kroner i et strategisk forskningsprogram inden for kvanteteknolog i tråd med regeringens nationale strategi på området, ligesom fonden i 2024 står i spidsen for en international søgemulighed inden for anvendt kvanteteknologi under EUREKA.

De mange ansøgere til dette års opslag ”Quantum Technologies Call” har netop fået svar på deres ansøgninger, og vi ser frem til at søsætte de første projekter fra puljen.

Der har været stor interesse for opslaget, og kvaliteten har været høj i de 40 modtagne ansøgninger, som spænder bredt over alt fra blandt andet kvantecomputere og chips, kommunikation, kryptografi og cybersikkerhed, algoritmer og uddannelse til ny medicin og kvante-kemi. Det lover godt for den fremadrettede indsats på området.

Den altoverskyggende klimakrise vil også i det kommende år betyde, at Danmarks grønne missioner og de fire missionsdrevne grønne partnerskaber – INNO-CCUS, MissionGreenFuels, AgriFoodTure og Trace – står meget højt på Innovationsfondens dagsorden.

Ideen og styrken i den missionsorienterede tilgang ligger i at samle aktører fra hele værdikæden om fælles mål. Klimaudfordringen løses ikke af én god idé eller én virksomhed - det kræver mange nye initiativer på forskellige områder, der peger i samme retning

De fire store partnerskabers forudsætninger for at udføre reel missionsdrevet innovation har fået et markant løft i årets løb. Missionerne står i det kommende år blandt andet over for en række konkrete kapacitetsopbyggende aktiviteter, der skal være med til at sikre, at partnerne står endnu stærkere i forhold til at følge de fælles roadmaps og bringe missionerne i mål.

På alle fire missionsområder er det lykkedes at etablere solide og engagerede partnerskaber på tværs af virksomheder, universiteter, GTS’er og offentlige aktører. I alt involverer de fire missionsdrevne partnerskaber nu mere end 350 partnere.

Der er støbt et solidt fundament, som de yderligere 320 millioner kroner, der er øremærket de fire grønne missioner i 2024, bygger ovenpå.

Innovationsfonden er klar til igen i det nye år at understøtte den stærke innovationskraft blandt danske forskere, virksomheder og iværksættere. Innovationskraft der giver tro på fremtiden.

Her vil vi også benytte anledningen til at takke fondens mange engagerede medarbejdere, der hver dag driver fondens programmer og lægger sig i selen for at håndtere de mange ansøgninger korrekt med rette blik for både vigtig forskning og innovation, som vi ikke må gå glip af - og regler om statsstøtte, ligebehandling, partshøringer og peer reviews og en lang række andre lovpligtige processer. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.

 

*Alle tal er opgjort medio december og justeringer vil forekomme i de sidste dage før årsskiftet