Byggeplads Byggeri

Få sparring til din ansøgning om cirkulært byggeri d. 28. maj

Event
Torsdag d. 28. maj
Sted
Hjemme hos dig selv - virtuelt

(English below)

Har du et projekt på tegnebrættet, som kan bidrage til byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi? Og har du planer om at søge investering fra Realdania og Innovationsfondens fælles Grand Solutions-opslag? Så book tid til et virtuelt sparringsmøde om din ansøgning d. 28. maj.

Torsdag den 28. maj holder Realdania og Innovationsfonden virtuel sparringsdag med kommende ansøgere til det fælles Grand Solutions-opslag Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi”, som har ansøgningsfrist den 18. august 2020.

Her har du mulighed for at booke et én-til-én-møde med medarbejdere fra både Innovationsfonden og Realdania.

Tilmelding senest mandag den 25. maj 2020 kl. 12:00

Tilmelding sker pr. mail til Pernille Berg fra BLOXHUB på pbe@bloxhub.org.
I mailen skal du skrive navne og mailadresser på andre personer fra projektkonsortiet, som ønsker at deltage i sparringsmødet.

Du kan tilmelde dig sparingsmødet uanset, at du endnu ikke har samlet et fuldstændigt konsortium. Konsortiesammensætning kan være et væsentligt sparringstema. I skal dog som minimum være to projektpartnere med til mødet.

Hvert projektkonsortium skal have forberedt en præsentation med udgangspunkt i vejledningsmaterialet. Her finder du både selve opslaget, en præsentationsvideo om opslaget, retningslinjer og tips til ansøgning. Præsentationen skal sendes til Pernille Berg sammen med tilmeldingen d. 25. maj.

Du skal sammen med din tilmelding angive, om du præsenterer på dansk eller engelsk og hvilket sprog, du ønsker feedback på.

Tirsdag 26. maj vil du modtage invitation til virtuelt møde (Microsoft Teams) med tidsrum for mødets afholdelse. Hvis vi oplever stor tilslutning til møderne, kan det blive aktuelt at gennemføre enkelte møder fredag 29. maj 2020.

Hvad skal præsentationen indeholde?
Præsentationen må have en varighed på max 20 minutter og skal adressere følgende elementer:

 • Projektpartnere
 • Projektidé (hvilket problem løser projektet? Hvad er projektets formål?)
 • Projektets state-of-the-art positionering
 • Projektets potentiale (det skalérbare og det internationale potentiale)
 • Projektplan (generel beskrivelse af vejen mod projektmålet)
 • Eventuelle spørgsmål til Innovationsfonden og Realdania

Efter præsentationen er der 25 minutter til dialog og feedback.

Der er afsat i alt 45 minutter til hvert sparringsmøde.

Ved spørgsmål kontakt:

Pernille Berg
BLOXHUB
Tlf. +45 2268 4649
e-mail: pbe@bloxhub.org

 

Fakta:

Byggeriets omstilling til cirkulær ressourceøkonomi

Innovationsfonden og Realdania investerer sammen 40 mio. kroner i forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi med ansøgningsfrist 18. august 2020. Projektmidlerne ønskes ansøgt af stærke, tværfaglige konsortier med både videninstitutioner og virksomheder.

Læs mere her

 

----------------------------

English:

Get Sparring for Your Application for Circular Construction on 28 May

Do you have a project on the drawing board that may contribute to the construction and building sector's transition to circular resource economy? And do you have plans to apply for an investment from Realdania and Innovation Fund Denmark's joint Grand Solutions call? If so, book a time for a virtual sparring meeting regarding your application on 28 May.

On Thursday, 28 May, Realdania and Innovation Fund Denmark will hold a virtual sparring day with future applicants for the Funds’ joint Grand Solutions call The Construction and Building Sector's Transition to Circular Resource Economy, where the application deadline is 18 August 2020.

Here, you will have the opportunity to book a one-on-one meeting with employees from both Innovation Fund Denmark and Realdania.

Registration by Monday, 25 May 2020, at 12:00 noon

Please register by email to Pernille Berg from BLOXHUB at pbe@bloxhub.org.

In the mail, please enter the names and email addresses of other people from the project consortium who wish to attend the sparring meeting.

You may sign up for the sparring meeting regardless of whether you have assembled a complete consortium or not. Consortium composition may be an important sparring theme. However, at least two project partners must join the meeting.

Each project consortium must have prepared a presentation based on the guidance material. Here, you will find both the call itself, a presentation video on the call, guidelines and good advice on the application. The presentation must be forwarded to Pernille Berg together with the registration by 25 May.

Together with your registration, you must indicate whether you are making the presentation in Danish or English and in which language you want feedback.

On Tuesday, 26 May, you will receive an invitation to a virtual meeting (Microsoft Teams) indicating the time slot where the meeting will be held. If we experience a great deal of interest in the meetings, it is possible that a few meetings may be held on Friday, 29 May 2020.

What Should the Presentation Include?

The presentation must last for maximum 20 minutes and must address the following elements:

 • Project partners
 • Project idea (which problem does the project solve? What is the purpose of the project?)
 • The state-of-the-art positioning of the project
 • Project potential (the scalable and the international potential)
 • Project plan (general description of the path towards the project goal)
 • Possible questions to Innovation Fund Denmark and Realdania

After the presentation, 25 minutes have been set aside for dialogue and feedback.
A total of 45 minutes is allocated for each sparring meeting.

If you have questions, please contact:

Pernille Berg
BLOXHUB
Telephone: +45 2268 4649
e-mail: pbe@bloxhub.org