Innovationsfondens politisk bestemte fokusområder

Politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre temaer, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer.

Aftalen medfører, at fire af fondens programmer; Innobooster, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder, tilpasses temaerne i 2021.

Du kan læse om de tre temaer herunder.

Den konkrete implementering af temaerne på hvert program vil fremgå af de enkelte programmer og opslag.

Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer

Dansk forskning og innovation skal bidrage til at løse de store og svære udfordringer, som er afgørende for at nå i mål med regeringens grønne målsætninger. Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter, som kan udvikle de grønne teknologier og løsninger, der er brug for til at omstille Danmark til en bæredygtig fremtid, hvor vi reducerer udledningen af drivhusgasser, værner om vores miljø og natur og skaber et grønt erhvervseventyr i Danmark.

Dette gælder grønne projekter inden for energiproduktion og –effektivisering, landbrug og fødevareproduktion, transport, miljø og cirkulær økonomi, natur og biodiversitet samt bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne. Centralt for de projekter, der kan støttes, er, at de bidrager væsentligt til den grønne omstilling, og at forventningerne til disse bidrag kan tydeliggøres i ansøgningerne.

Grønne partnerskaber
Fonden skal desuden investere i grønne partnerskaber, der accelererer og fokuserer forsknings- og innovationsindsatsen inden for de fire politisk udpegede grønne missioner: fangst og lagring eller anvendelse af CO2, grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.), klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktionsamt cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler.

Læs aftalen om forskningsreserven 2021

Life science, sundhed og velfærdsteknologi

Innovationsfonden understøtter Danmarks stærke viden- og forskningsposition inden for life science, sundhed og velfærdsteknologi ved at investere i forsknings- og innovationsprojekter, der udvikler løsninger og teknologier, som gavner borgernes sundhed, virksomhedernes bundlinje og Danmarks internationale konkurrencekraft.

Fonden investerer i udfordringsdrevne sundhedsprojekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden, som kan drive den fremtidige sundhedsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige udvikling fremad.

Innovationsfondens investeringer kan bl.a. bidrage til ny viden om og udvikling af ny sundheds- og velfærdsteknologi, effektivisering af service i den offentlige sektor, forbedringer af forebyggelsestilbud og behandlinger i primær- og sygehussektoren samt psykiatrien og nedbringelse af ulighed inden for sundhed.

Fondens investeringer skal også bidrage til at styrke den kliniske forskning i Danmark for bl.a. at understøtte kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsnet, god patientbehandling og tiltrækning af udenlandske forskningsinvesteringer til Danmark - med særligt fokus på den kliniske forskning, som bedrives på hospitalerne og ved andre offentlige forskningsinstitutioner, herunder den uafhængige og patientnære kliniske forskning. Fonden kan også investere i klinisk forskning, som bidrager til udviklingen af personlig medicin, udvikling af det digitale sundhedsområde, herunder sundhedsdataområdet, kunstig intelligens og øget virtuel og teknologisk brug ifm. afvikling af kliniske forsøg.

Læs aftalen om forskningsreserven 2021

Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Innovationsfonden investerer i forskning og udnyttelsen af de teknologiske muligheder og innovation, som kan bidrage til at skabe vækst og værdi i Danmark.

Fondens investeringer skal skabe grobund for, at danske virksomheder og udenlandske virksomheder placeret i Danmark kan udvikle produkter og nye videnbaserede løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Investeringerne kan bl.a. understøtte udviklingen af robot- og droneteknologi og anden automatiseret produktionsteknologi.

Innovationsfonden investerer også i projekter, som bidrager til udviklingen af det digitale område, herunder kunstig intelligens og digital omstilling. Det gælder også projekter, som skaber ny viden om digitaliseringens betydning for mennesker og samfund eller undersøger etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens i en dansk kontekst.

Fonden kan desuden investere i projekter, som bidrager til at skabe bedre og mere skånsomme arbejdspladser i Danmark til gavn for medarbejderne og virksomhedernes bundlinje via f.eks. forskning i fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø eller nye organiserings- og virksomhedsformer.

Læs aftalen om forskningsreserven 2021