skyy

Nyt forsknings- og innovationspartnerskab vil gøre Danmark til centrum for Power-to-X og fremtidens grønne brændstoffer

Partnerskabet MissionGreenFuels skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030. Det skal hjælpe Danmark i mål med en af de største udfordringer i den grønne omstilling. Det er en af Innovationsfondens fire Innomissioner, der skal bidrage markant til den grønne omstilling.

Visionen for MissionGreenFuels er at bidrage til de danske, europæiske og globale klimamål, nærmere bestemt 70 % reduktion i 2030 og netto nul i 2050, og at understøtte dansk forskning, innovation, vækst, job og eksportpotentiale inden for grønne brændstoffer.

- Vi skal i mål med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70%. Det kræver, at vi udvikler fremtidens grønne brændstoffer. Der er et stort potentiale for en styrket dansk position inden for Power-to-X. Med en målrettet indsats, især inden for tung land- og skibs- og lufttransport, mener jeg det er muligt, at Danmarks energisystem i 2050 er baseret på 100 pct. vedvarende energi. Med de missionsdrevne partnerskaber bliver forsknings- og innovationsindsatsen konkret og målorienteret, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Et partnerskab med fokus på den korte og den lange bane

MissionGreenFuels arbejder på to overordnede parallelle spor med udgangspunkt i forskning, der skal sikre implementering af ny viden og nye løsninger på både den korte og den lange bane. Det ene spor fokuserer på kommerciel opskalering af allerede kendte teknologier, realisering af store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren på relativt kort sigt.

Det andet spor, også på den korte bane, handler om forskning i nye forretningsmodeller og former for finansiering, adfærd og borgerinddragelse ved opførelse af power-to-X anlæg (PtX). Det er anlæg, der fremstiller brændstoffer og kemikalier ud af elektrolyse af brint.

PtX kan indgå i sammenhængende energisystemer, hvor man benytter ustabile vedvarende energikilder som fx vindenergi, til at omdanne vand til brint og ilt. Efterfølgende indgår brinten som råstof i bl.a. transportbrændstoffer.

På længere sigte skal der være fokus på udvikling af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer, der skal bidrage til den grønne omstilling. 

- Transport til vands, til lands og i luften belaster klimaet voldsomt meget. Derfor er en grøn omstilling af transportsektoren og udviklingen af grønne brændstoffer en af de mest afgørende veje til at blive et klimaneutralt samfund. Partnerskabet MissionGreenFuels står med en nøglerolle i forhold til at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer, siger Anders Eldrup, forperson, Innovationsfonden.

Partnerskabet har i udformningen af MissionGreenFuels opereret med en midlertidig bestyrelse, der samler industrien, den akademiske verden, forskningen og GTS’er. Den nye bestyrelse er netop udpeget og træder sammen i juli.

Op i skala, ned i pris

Ifølge den midlertidige formand for partnerskabet bag den grønne mission, Kim Grøn Knudsen, Chef for Strategi og Innovation i Topsøe, handler indsatsen især om at få produktionen af grønne brændsler op i skala og ned i pris.

- Hvis Danmark skal indtage den globale PTX-scene, så skal det være med stor effekt. Det betyder, at vi skal op i skala, hvad angår PTX-produktionen og på samme tid langt ned i omkostninger for produktionen. Det er skridtene på vej mod at blive en global førende nation på området, og det skal IM2 bidrage til, siger Kim Grøn Knudsen.

Partnerskabsplatform, der accelerer forskning, innovation og grøn omstilling

MissionGreenFuels skal være den platform, som skaber rammerne for at flere nye partnerskaber og tværgående samarbejder med aktører fra hele værdikæden kan blomstre og herigennem accelerere den grønne omstilling. Foreløbigt er næsten 60 partnere blandt virksomheder, SMV’er, universiteter, vidensinstitutioner/GTS involveret i missionen.

Den grønne mission søsættes med et nyt, fælles sekretariat, der skal fremme Power-to-X og grønne brændstoffer i Danmark. Sekretariat er forankret på Aalborg universitet i samarbejde med klyngeorganisationen, Energy Cluster Denmark (ECD) og Dansk Center for Energilagring (DaCES).

Sekretariatet trækker hermed på allerede etablerede organisationer og strukturer, deres omfattende platforme, netværk og aktiviteter inden for de grønne brændstoffer, forskning og relevante aktører. En leder af Missions-sekretariatet vil blive rekrutteret til at lede og implementere MissionGreenFuels-partnerskabet på AAU.

For at nå målene for reduktion af drivhusgasser vil sekretariatet understøtte partnerskabets vision og se ud over 2026 og bygge grundlaget for værdiskabelse for nuværende og nye partnere i et længere perspektiv.

 

Fakta om MissionGreenFuels

Partnerskabet er lanceret med en midlertidig bestyrelse (Board of Directors BoD), der repræsenterer industrien, den akademiske verden, forskning og GTS. Den nye bestyrelse er udpeget og vil træde sammen i juli med valg af formand og næstformand. Formanden for bestyrelsen har det overordnede ansvar for eksekvering af køreplanen, porteføljestyring og projektinitiering i tæt samarbejde med de øvrige medlemmer af bestyrelsen

 

Partnere i MissionGreenFuels

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • Copenhagen Business School
 • FORCE Technology
 • Alexandra Instituttet
 • Teknologisk Institut
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
 • Haldor Topsøe A/S
 • Danfoss A/S
 • Danfoss Drives A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Vestas Wind Systems A/S
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Ørsted A/S
 • Energinet
 • Energinet Systemansvar A/S
 • Mærsk A/S
 • Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Green Hydrogen Systems A/S
 • DynElectro ApS
 • Hydrogen Valley
 • DFDS A/S
 • Copenhagen Airport A/S
 • Aalborg Kommune
 • Fredericia Kommune
 • Rønne Havn
 • Aabenraa Havn
 • Energy Modelling Lab ApS
 • PlanEnergi
 • EMD International A/S
 • Center Denmark Fonden
 • EA Energianalyse A/S
 • Copenhagen Infrastructure Partners
 • Copenhagen Infrastructure Projects
 • European Energy A/S
 • ENFOR A/S
 • 2-control ApS
 • Energicenter Nord ApS
 • Skovgaard Energy ApS
 • EWII Fibernet A/S
 • NISA (Nordic Initiative for Sustainable Aviation)
 • Fonden Dansk Standard
 • Everfuel A/S
 • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
 • Nel Hydrogen A/S
 • Energy Cluster Denmark
 • Dansk Center for Energilagring
 • SAS Danmark A/S
 • SkyNRG BV
 • Neste Oyj
 • Advanced Surface Plating ApS
 • Naboskab

EU logo