Q&A - Innobooster People

Innovationsfonden har fået til opgave at uddele 350 mio. kr. fra regeringens hjælpepakke til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Fondens udmøntning af midlerne sker bl.a. via den nye ansøgningsmulighed Innobooster People, der tilbyder særligt lovende danske startup-virksomheder løntilskud til at fastholde eller genansætte op til tre centrale udviklingsmedarbejdere i en periode på 12 måneder.

Hvem kan søge?

Ansøgningsmuligheden har fokus på særligt lovende videnbaserede danske startup-virksomheder, der allerede har opnået en validering af deres løsning i form af enten tilførsel af ekstern kapital eller omsætning.

Du kan ansøge, hvis din virksomhed opfylder et af to krav:

 • Virksomheden har samlet set tiltrukket kapital på min. 500.000 kr. i form af konvertibelt lån, kapitalindskud eller bevilling fra en ekstern investor eller fra et offentligt forsknings-, udviklings- eller innovationsprogram. Almindelige banklån eller lån med sikkerheder kan ikke medregnes.
   
 • Virksomheden har opnået en omsætning på mindst 2 mio. kr. i seneste regnskabsår

Af hensyn til EU-regler for etableringsstøtte, skal din virksomhed desuden opfylde nedenstående betingelser for at kunne søge:

 • Virksomheden eller den koncern virksomheden eventuelt indgår i, må på bevillingstidspunktet ikke være ældre end fem år.
   
 • Virksomheden må ikke have overtaget en anden virksomheds aktivitet, have udloddet overskud eller være opstået gennem fusion
   
 • Virksomheden skal have under 50 ansatte, samt højest 10 mio. EUR i årlig omsætning eller årlig samlet balance

Der kan endvidere ikke gives bevilling til virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og sektoren for primærproduktion af landbrugsprodukter.

 

Hvad kan jeg søge?

Hvis din virksomhed opfylder ovenstående krav, kan du søge om et løntilskud på op til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder i 12 måneder til fastholdelse eller genansættelse af 1-3 fuldtidsansatte udviklingsmedarbejdere med en kortere, mellemlang, eller lang videregående uddannelse.

Du kan søge om genansættelse af medarbejdere, der er blevet afskediget fra virksomheden efter 1. marts

Du kan max. søge om 1.080.000 kr. pr. virksomhed (ved løntilskud til tre fuldtidsansatte). Der gives max. én bevilling pr. virksomhed.

 

Hvad hvis CVR-nummeret er ældre end 5 år, men selskabet kun har været aktivt i 3 år?

Aldersgrænsen på 5 år er bestemt af EU´s regelsæt.Vi tjekker registreringsdatoen i CVR-registret, så det er selskabets registreringsdato, der er afgørende – ikke hvornår der er startet aktivitet i selskabet. Så i dette tilfælde kan du ikke søge Innobooster People.

 

Jeg har tidligere modtaget midler fra Innovationsfonden under de-minimis forordningen – kan jeg så søge Innobooster People?

Ja. Denne ordning er under EU´s etableringsordning og har derfor ikke noget med de-minimis at gøre. Et tilskud fra Innobooster People vil ikke ”belaste ” din de-minimis konto, hvor du maksimalt må modtage 1,5 mio. kr. i støtte inden for de tre seneste regnskabsår.

 

Hvor stor en del af medarbejdernes løn, kan jeg søge om at få dækket?

Der kan max. søges om medfinansiering fra Innovationsfonden på 75 procent af lønudgifterne til hver enkelt medarbejder.

Disse lønudgifter må ikke være dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller andre offentlige løntilskud. Ligeledes må personer, der modtager løntilskud via Innobooster People ikke samtidig afregne deres tid i andre projekter, der modtager tilskud fra Innovationsfonden eller andre offentlige tilskudsprogrammer.

Der kan ikke via bevillingen dækkes andre udgifter end løntilskuddet.

 

Kan jeg søge om lønstilskud til mere en én udviklingsmedarbejder?

Ja. Du kan søge om løntilskud til mere end én udviklingsmedarbejder, hvis der er et tilsvarende antal fuldtidsansatte i virksomheden på overenskomstlignende vilkår, som der ikke søges om tilskud til via Innobooster People. Disse personer behøver ikke være udviklingsmedarbejdere, men skal også være fuldtidsansatte medarbejdere.

Søger du f.eks. om løntilskud til to udviklingsmedarbejdere, kræver det således, at der ud over disse er ansat to andre fuldtidsansatte medarbejdere i virksomheden.

Du kan ikke søge om løntilskud til ejere af virksomheden, og disse tæller heller ikke med i opgørelsen af antal ansatte. Medarbejdere med mere end 5 procent ejerskab af virksomheden, anses for ejere.

Søger du om løntilskud til flere personer, skal løntilskuddene dække den samme periode.

 

Tæller ejere med i opgørelsen af antal medarbejdere i virksomheden?

Nej, du kan ikke søge om løntilskud til ejere af virksomheden, og disse tæller ikke med i opgørelsen af antal ansatte. Medarbejdere med mere end 5 procent ejerskab af virksomheden, anses for ejere.

 

Min virksomhed har fem medarbejdere, der alle er udviklingsmedarbejdere. Hvor mange kan jeg søge tilskud til?

Hvis du har fem medarbejdere, kan du søge om løntilskud til to af dine medarbejdere, da der – når der søges tilskud til mere end én udviklingsmedarbejder – skal være minimum et tilsvarende antal fuldtidsansatte medarbejdere i virksomheden på overenskomstlignende vilkår, som der ikke søges om tilskud til.

 

Kan jeg søge om løntilskud til en eller flere nye stillinger, som ikke er besat endnu?

Nej. Bevilling kan kun søges til navngivne medarbejdere, og medarbejdernes løn skal være afklaret på ansøgningstidspunktet, ligesom der ved bevillingsperiodens start skal foreligge en underskrevet ansættelseskontrakt. Går du med overvejsler om et nyt udviklingsprojekt, hvortil du forventer nyansættelser, så søg en almindelig Innobooster i stedet.

 

To af mine medarbejdere bor og arbejder i udlandet. Kan jeg søge tilskud til dem?

Det er muligt i det omfang, de har en ansættelseskontrakt med den danske virksomhed og er ansat på danske overenskomstlignende vilkår.

 

Hvornår kan jeg søge tilskud til at genansætte en medarbejder?

Du kan søge om genansættelse af medarbejdere, der er blevet afskediget fra virksomheden efter 1. marts 2020.

 

Jeg har en medarbejder, der er ansat 25 timer om ugen. Kan jeg søge til hende?

Nej, der kan alene søges tilskud til fuldtidsansatte udviklingsmedarbejdere.

 

Jeg har en udviklingsmedarbejder, der arbejder på tre forskellige projekter i virksomheden. Kan jeg søge til hende?

Ja, det kan du fint, så længe hun løfter væsentlige udviklingsopgaver for virksomheden.

 

Jeg har kun én ansat i virksomheden, men hun er udvikler. Kan jeg søge til hende?

Ja, hvis der kun er én ansat, kan du godt søge til denne medarbejder – forudsætningen er dog, at der ikke er anden offentlig finansiering involveret som finansiering for hende – f.eks. fra en Innobooster.

 

Hvornår kan jeg søge?

Innobooster People åbner for ansøgninger tirsdag den 9. juni, og der er åbent for løbende indsendelse af ansøgninger frem til 1. december 2020.

Ansøgninger behandles løbende. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgninger end budgettet kan finansiere, vil bevillinger blive givet ud fra den rækkefølge, som ansøgningerne er indsendt i.

 

Hvordan søger jeg?

Indsend din ansøgning til Innobooster People via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal.

Du skal indsende et kort ansøgningsskema og vedhæfte et pitch deck og CV’er på de personer, der søges investering til (maks. 2 sider pr. person).

Læs mere om, hvad ansøgningsskemaet og pitch deck skal indeholde i opslaget her

 

Hvor hurtigt bliver pengene udbetalt?

Bevillingen kan tidligst gives med starttidspunkt den 1. i måneden efter, at ansøgningen er godkendt.

Bevilling udbetales med en forudbetaling på 50 procent af det bevilgede beløb fra den dag bevillingen starter, og herefter 25 procent efter 6. måned, såfremt virksomheden inden da bekræfter, at ansættelsesforholdet stadig er gældende. De sidste 25 % udbetales, når virksomheden samlede afrapportering (kort faglig beskrivelse samt revisorerklæring) er godkendt af Innovationsfonden.

Såfremt virksomheden ikke bekræfter, at ansættelsesforholdet fortsat er gældende, sættes udbetalingen i bero, indtil forholdet er bragt på plads.

Afslutningsvis indsendes en rapport over virksomhedens forretningsmæssige og teknologiske udvikling i bevillingsperioden og de resultater, som er opnået på baggrund af bevillingen, samt en revisorerklæring ang. de aflagte regnskaber. Den resterende udbetaling på de sidste 25 procent udbetales først, når der foreligger en godkendt rapportering og en afsluttende revisorerklæring.

 

Hvordan spiller initiativet samme med EU’s de minimis regler vedr. statsstøtte?

Bevillinger gives statsstøttemæssigt som etableringsstøtte inden for rammerne af EU-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte. Dette betyder, at virksomheder godt kan modtage denne bevilling, selvom man har modtaget det fulde tilladte tilskud under de minimis reglerne, og at virksomhedens fremtidige muligheder for at søge om de minimis tilskud ikke forandres.