Grand Solutions Covid 19 call

Se hvilke COVID-19 projekter Innovationsfonden investerer i

Innovationsfonden hastebehandler i disse uger forsknings- og innovationsprojekter målrettet kampen mod COVID-19. Her kan du få et overblik over hvilke projekter, der har modtaget bevilling. Listen bliver løbende opdateret.

Læs mere om Innovationsfondens ekstraordinære hasteindsats

Bevilligede COVID-19-projekter:

 

Early Warning - Overvågning af COVID-19 smittespredning gennem primærsektoren og digital borger adfærd

Det er nødvendigt at skabe et løbende og retvisende billede af smittespredningen i befolkningen. Ved at etablere et system til overvågning af COVID-19 smitte i primærsektoren, samt overvågning af borgernes digitale mønstre i informationssøgning, vil man etablere et samlet overvågningssystem, som kan give et billede af, hvordan smitten udvikles. Dette bliver specielt relevant, hvis vi bliver ramt af flere COVID-19 bølger.
Projektpartnere: Sundhed.dk, Statens Serum Institut og Syddansk Universitet

 

AntiCOVID – ny metode til at screene anti-SARS-CoV-2 præparater

I dette projekt er det målet at udvikle og implementere en screeningundersøgelse til identifikation af små molekyler, der hæmmer Corona-virus infektion. I projektet testes 50.000 stoffer, hvorefter hits valideres og optimeres. På den måde kan man finde de molekyler, der har en negativ effekt på corona-virus infektioner og derigennem redde liv.
Projektpartnere: FIDA, Aarhus Universitet

 

#NySommer

COVID-19-situationen medfører, at de unge ikke kan nyde sommerens vante goder som festivaller og koncerter eller at hænge ud i parker og på strande. Projektet #NySommer vil skabe relevans hos unge i alderen 15-25 år, så de føler sig involverede i myndighedernes gradvise åbning af samfundet under COVID-19, for dermed at sikre at unge ikke uforvarende bliver smittespredere. Projektet vil få unge til at inspirere andre unge til, hvordan de kan tilbringe sommeren inden for begrænsningerne forbundet med COVID-19. Et mål med projektet er desuden at etablere og sikre en effektiv kommunikationsvej fra det offentlige Danmark ud til de unge og på længere sigt skabe en erfaringsbase for en effektiv platform til relevant og vedkommende kommunikation mellem myndigheder og danske unge. #NySommer justeres løbende til myndighedernes linje.
Projektpartnere: Lungeforeningen, Sincera (og ekspertgruppe)

 

BHWIK: Bedre håndvask i børnehaver

Særligt under COVID-19-epedemien er det vigtigt, at børn lærer at vaske deres hænder ordentligt. Det vil ObTek IVS hjælpe til med gennem en vask, der nudger til ordentlig håndvask. Prototypen blev udviklet med en tidligere investering fra Innovationsfonden og fungerer ved, at vandet reduceres fra hanen, når sæbedispenseren aktiveres. Dette får brugeren til at vaske hænder, indtil vandet kommer tilbage, og sæben herved kan skylles af. Målet er videreudvikle prototypen, så batteriet får længere levetid samt at udvikle en forretningsmodel, der gør det muligt at implementere den i børnehaver rundt omkring i landet.
Projektpartnere: ObTek ApS

 

PEP flute COVID-19: Forebyggelse af svære lungesymptomer og hospitalsindlæggelse ved brug af PEP-fløjte

Forskningsprojektets formål er at undersøge effekten på luftvejssymptomer ved brug af en PEP-fløjte. PEP-fløjter bruges almindeligvis til patienter med KOL, men det er muligt, at de kan have en gavnlig virkning på lungesygdom ved COVID-19. Studiet er et klinisk lodtrækningsforsøg med ikke-hospitalsindlagte COVID-19 patienter, hvoraf halvdelen skal anvende en PEP-fløjte regelmæssigt. Projektet har en forventning om, at denne gruppe (forsøgsgruppen) derved får færre selvrapporterede luftvejssymptomer som åndenød og hoste sammenlignet med en kontrolgruppe, der ikke anvender PEP-fløjte. Desuden forventer projektet færre hospitalsindlæggelser blandt personer i forsøgsgruppen sammenlignet med kontrolgruppen.
Projektpartnere: Region Hovedstaden 

 

REINVENT

REINVENT skaber en borgerinvolverende platform med eksempler på, hvordan vi kan genåbne og gentænke Danmark efter en lock-down, som vi oplever med corona. I projektet udvikles en række inspirationskataloger, hvor eksperter i samspil med med borgere diskuterer og udvikler løsninger, der passer til en dansk kontekst og de problemstillinger, der opleves i Danmark. Platformen vil være interaktiv, så man kan dele og diskutere eksemplerne og på den måde gøre det til et fælles ressourcekatalog over ideer, der kan hjælpe borgere og beslutningstagere bedst muligt igennem krisesituationen.
Projektpartnere: Aarhus Universitet og Kite Invent

 

Bedsafe - Sugeskærm der sikrer sundhedspersonalet mod smittende patienter.

Tilbage i 2010 udviklede JRV A/S de første prototyper på transportable sugeskærme med undertryk, der gør det sikkert for sundhedspersonalet og omgivelserne at transportere patienter med stærkt smitsomme sygdomme på bårer og i hospitalssenge uden risiko for smitte. COVID-19-epidemien har gjort projektet ekstra relevant og nu skal prototyperne færdigudvikles, sættes i produktion og klargøres til markedet. Sugeskærmen er lavet med to typer af sammenklappelige sugeskærme, der er lavet i klar plast, så klaustrofobi minimeres. Skærmene er koblet til en batteridreven ventilator, der konstant sørger for undertryk inde i sugeskærmen. Sugeskærmen placeres over patientens overkrop, og afskærmer derved mod dråbesmitte, og da al udåndingsluft suges gennem et HEPA-filter, beskytter den mod luftbåren smitte fra de små dråbekerner.
Projektpartnere: JRV A/S, AMEQC, Region Hovedstaden

 

COVIDWISE - Addressing COVID Challenges through Temporary Social Enterprises

COVID-19-krisen kræver en iværksætterånd, der imødekommer de øjeblikkelige samfundsmæssige behov under krisen - vel vidende, at efterspørgslen til sidst stopper sammen med krisen og dermed gør den underliggende virksomhed forældet. Målet med projektet er at analysere forskellige samfundsmæssige behov, som COVID-19-krisen har medført og derefter identificere muligheder for midlertidigt iværksætteri, der kan opfylde disse behov. Projektet vil generere 28 midlertidige iværksættere og hjælpe dem med at identificere midlertidige behov og muligheder for at imødegå disse. Derudover vil man  skabe succesrige midlertidige forretningsmodeller samt slutteligt at gå tilbage til den normale økonomi efter krisen er forbi. Resultaterne af projektet vil være værktøjer, der tillader en systematisk analyse af COVID-19-relaterede samfundsproblemer med henblik på at finde midlertidige iværksætter-løsninger og udvikling af succesrige forretningsmodeller. Projektpartnere: CBS

 

ACCM - Effective and Adaptable Guidelines, Crisis- and Case Management

Når man står over for en ukendt trussel som COVID-19, ændrer regler og processer i offentlige organisationer og virksomheder sig meget hyppigere end normalt, og manglende overholdelse af disse kan være meget alvorlige. For at forblive operationel i sådan en krisesituation, er det vigtigt at kommunikere retningslinjer - og ændringer til retningslinjerne - effektivt, samt at sikre, at medarbejderne følger reglerne. Projektet ACCM vil udvikle en fleksibel og effektiv digital løsning, der kan bruges af myndigheder som kommuner, universiteter, hospitaler og andre institutioner. Løsningen bruges til at kommunikere retningslinjer anvendt i krisesituationer som COVID-19-pandemien samt konsekvenser ved ændringer i retningslinjerne. Teknologien skal også støtte sagsstyring og følge op på overholdelse af instruktioner. Det unikke ved løsningen er den dynamiske måde, hvorpå retningslinjer oprettes, vedligeholdes og offentliggøres af slutbrugerne.
Projektpartnere: Infoventure, DCR Solutions, KU, Aalborg Kommune

 

CoronaLytics - Sundhedsdata fra smartphones skal lære os at håndtere næste corona-bølge

CoronaLytics analyserer borgerdelte data fra smartphones og wearables i husstande, der har haft mistanke om eller bekræftet corona-virus i husstanden. Resultaterne bliver omsat til en app, som skal understøtte familier og praktiserende læger i at håndtere en ny corona-bølge bedre. Projektets mål er at udvikle en løsning som administreres af familier og deres praktiserende læger og som bidrager til en mere kvalificeret håndtering af  nye virus-bølger.
Kombination af historiske smartphone-sundhedsdata med løbende opsamlet data kan give et helhedsbillede af ændrede levemønstre, smittens   udvikling, samt påvirkning af familiernes livskvalitet. Analyserne kan hjælpe os til at forstå COVID-19 ud fra et borgerperspektiv herunder påvirkning af borgernes hverdag, aktivitetsmønstre og og generel sundhed; hvordan COVID-19 smitter i  og uden for husstanden; hvordan COVID-19 ud fra sammenhængen mellem ændringer i aktivitetsdata og lette symptomer i inkubationsperioden kan håndteres bedre. 
Projektpartnere: Aarhus Universitet (Folkesundhed og Datalogi), Forskningsenheden for Almen Medicin i Aarhus, MedTech Innovation Consortium, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut

 

Livsglæder.nu

Isolationen under COVID-19 har været forstærkende for følelsen af ensomhed. I kombination med aldersbetinget svækkelse, psykisk sårbarhed eller kronisk sygdom er det særligt problematisk. Livsglæder.nu er en sundhedsplatform, der har til formål at nedbryde ensomhedsspiraler, stigmatisering og følelsen af udsathed ved at tilbyde trivselsskabende oplevelsespakker til særligt udsatte. Målsætningen for Livsglæder.nu er at stimulere menneskers muligheder for at trives og opbygge livskraft ved at understøtte deres engagement i personligt meningsfulde oplevelser.
Projektpartnere: Copenhagen Living Lab ApS

 

CuAg antimicrobial coating

Projektet CuAg vil udvikle et kobber-sølv folie, der ikke viderebringer smitte, og som kan sættes på berøringsoverflader som eksempelvis dørhåndtag, hvor der er mange berøringer i løbet af en dag, eller andre kontaktflader, hvor der er vigtigt at minimere tilstedeværelse af virus og bakterier. Det skal ske med udgangspunkt i en nyudviklet kobber-sølvlegering, som har vist sig at have overlegen antimikrobiel effekt og kan bruges til at fremstille antimikrobielle metalliske folier, der er lette at anvende på forskellige genstande, apparater og møbler.
Projektpartnere: ELPLATEK A/S

 

BRTX - Repositionering af Breathox®  til COVID-19 indikation

Formålet med dette projekt er repositionere Breathox®  saltpartikelinhalator - der er udviklet til at rense luftvejene og lindre irritation i luftvejene ved f.eks. forkølelse, høfeber, astma og KOL - som en supplerende behandlingsmulighed for COVID-19 patienter. Projektet skal bl.a. verificere de grundlæggende antagelser om, at COVID-19 RNA påvirkes af antiviralt immunrespons forårsaget af stigning i saltkoncentrationen, som det ses med andre DNA- og RNA-vira og at Breathox® har en virushæmmende virkning på COVID-19 patienter.
Projektpartnere: Liita Care ApS, AAUH, SSI, Trial Nation

 

RIMEPHAS - Robotic Interface for Motivating and Educating Proper Hand Sanitization

Målet med projektet RIMEPHAS er at redde liv i Danmark og i hele landet verden ved at reducere spredningen af infektionssygdomme som COVID-19. Projektet vil forbedre sygdomsforebyggelse gennem forbedret håndrensning i offentlige rum. Det skal ske ved at introducere socialt interaktive hånddesinficeringsenheder. Projektets specifikke mål er at designe, bygge og teste en interaktiv robot-håndrensningsanordning. Projektet forventes gennemført inden for seks måneder, og protyperne vil blive testet i offentlige miljøer som hospitaler, skoler og børnehaver - specifikt på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Midtfyns Gymnasium, Ringe og Fynshav Børneunivers.
Projektpartnere: SDU, Sygehus Sønderjylland, Abena A/S.

 

I-SENSE - Implementing Social distancing in dENmark and SwEden

Projektet I-SENSE undersøger forskelle og ligheder i implementerede politiske foranstaltninger til social distancering i Danmark og Sverige med det formål at være bedre forberedt på en evt. næste bølge eller næste pandemi. Begge lande har indført adskillige politiske foranstaltninger vedrørende social afstand, men deres politikker adskiller sig markant. Mens myndigheder i Danmark har implementeret lovbestemmelser og omfattende begrænsninger - stort set lig med de fleste andre europæiske lande - har de svenske myndigheder overvejende implementeret frivillige henstillinger. I projektet anvendes et komparativt design med det overordnede mål at forstå, hvordan og hvorfor forskellige tiltag for social distancering kan fungere - eller ikke. Denne viden er af stor værdi for at få indblik i, hvordan spredningen af ​​Coronavirus og fremtidig spredning af andre vira kan reduceres gennem forbedrede politiske foranstaltninger.
Projektpartnere: Klinisk Forskningsafdeling, Amager og Hvidovre Hospital Project, SDU, Linköping University

 

CODE - Tidlig opdagelse af forværring hos COVID-19 patienter (gennem løbende ilt- og CO2-målinger kombineret med kunstig intelligens)

En algoritme, understøttet af kunstig intelligens, der kan opdage eventuelle forværringer af symptomer hos COVID-19 patienter, er målet for et nyt studie af Københavns Universitet, Radiometer og Herlev-Gentofte Hospital. For at læger og sygeplejersker hurtigst muligt kan gribe ind med den rette behandling af COVID-19 patienter, udvikles en ny algoritme, som kan identificere patienter, der er i risiko for hypoxi (en tilstand af iltmangel hos patienten). Ved kontinuerlig måling af O2 og CO2 via sensorer på huden, et supplement til traditionel blodgas-måling, bliver læger og sygeplejersker i stand til at beslutte, hvilken behandling, der er nødvendig.
Projektpartnere: Københavns Universitet, Radiometer og Herlev-Gentofte Hospital

 

Uvc-box

Meget tyder på, at UVC-lys effektivt kan dræbe coronavirus. Målet med projektet er at optimere, certificere og forberede produktion af en UVC-boks – som er en lukket kasse med en automatisk og håndfri lukkemekanisme og integrerede lamper, der udsender UVC-lys, som kan dræbe vira og bakterier. Det UVC-lys, der udsendes fra lamperne fra mange vinkler i UVC-boksen, kan sterilisere mindre produkter som smartphones, tablets, tastaturer og måske simpelt medicinsk udstyr, som for eksempel værnemidler. Målet er at hindre spredning af COVID-19, når vi alle vender tilbage til arbejdspladserne.
Projektpartner: Voss Industry A/S.

 

ACOVID - Arrhythmias in patients with COVID-19

Der er indikationer på, at relativt mange COVID-19-patienter får hjertestop uden forudgående alvorlige lungekomplikationer. I dette projekt undersøges det, om hjerterytmeforstyrrelser er en overset komplikation af COVID-19. Det sker med hjælp af kontinuerlig elektrokardiogram-monitorering via Cortrium 3+ Holter EKG-enhed af patienter med COVID-19. EKG-enheden giver automatiske rapporter, og dermed opnås videnskabelig dokumentation i løbet af de næste 3 måneder.
Projektpartnere: Herlev-Gentofte Hospital, Cortium

 

DualDIA - Dual electrochemical detection for rapid, on-site COVID-19 and host immune response diagnosis

Indtil der findes en vaccine mod COVID-19, er der behov for et værktøj, der kan gøre det lettere at sortere og prioritere de mange patienter og dermed bidrage til at aflaste presset på sundhedsvæsenet. Det vil projektet DualDIA udvikle en løsning på med udgangspunkt i diagnosetesten biTEST. Testen er baseret på en elektrokemisk undersøgelsesprocedure, der selektivt og præcist kan registrere både COVID-19-virus og antistoffer som udtryk for immunitet. Den underliggende nanoteknologi har tidligere været afprøvet til diagnosticering af svære bakterielle infektioner, og nu vil projektet teste, om metoden på samme måde kan anvendes på COVID-19 patienter.
Projektpartnere: RUC, Sygehus Lillebælt

 

ReMoTe Primary Care - Refining Remote Assessment in Primary Care during COVID-19 

COVID-19-krisen har medført pludselig overgang til videokonsultationer samt et fald på 40% på henvendelser til den praktiserende læge i måneden op til påske. Der er behov for at kvalitetssikre implementeringen af den nye teknologi i sundhedsvæsenet. Projektet vil forbedre virtuelle konsultationer mellem den praktiserende læge og patient via bl.a. skræddersyede vejledninger, understøttende materialer til forbedring af fjernundersøgelse og en virtuel læringsportal.
Projektpartnere: Forskningsenhederne for Almen Praksis i Aarhus, Odense, København og Aalborg, Trifork Public, Coping Minds, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP). 

 

Digitalt dagcenter til personer med demens

Målet med projektet er at udvikle, producere og udrulle et digitalt dagcenter til demensborgere og deres pårørende, som kan øge livskvaliteten for patienter med demens i en ekstraordinære situation som den nuværende sundhedskrise. Det digitale dagcenter skal:
a) give hjemmeboende demensborgere struktur og indhold i dagligdagen, når eksempelvis dagcentre er lukkede - og herved aflaste pårørende.
b) give dagcentermedarbejdere mulighed for at have dialog og kontakt med borgerne, så borgeren oplever genkendelighed og tryghed.
c) understøtte demensborgere på plejecentre og deres pårørende i at opretholde kontakt i perioder med besøgsrestriktioner.
Projektpartnere: Type2dialog Aps, GORM Agency, Alzheimerforeningen, Kommunernes Landsforening.

 

VirtLed - Virtuel ledelse under coronakrisen - nye krav til dansk ledelse

God ledelse er afgørende for medarbejderes trivsel. Især i en tid, hvor medarbejdere ikke er fysisk på arbejdspladsen. VirtLed understøtter virksomhedsledelser, ansatte og arbejdsgiverorganisationer med viden om virtuel ledelse, som er nødvendig for at arbejde i - og videre fra - krisesituationer som den nuværende coronakrise. Projektet understøtter både håndgribelige tiltag, som organisationer konkret og hurtigt kan tage i anvendelse, og undersøger hvilke blivende effekter coronakrisen har på virtuel ledelse.
Projektpartnere: Københavns Universitet, CBS, Dansk Industri.

 

SAFEHOUSE - Digital understøttelse af COVID-19 risikogrupper

Coronakrisen har medført et øget fokus på behandling af patientgrupper i isolation. SAFEHOUSE har som mål at udbrede NærKlinikkens model til lungepatienter i Region Sjælland. Ved at tilbyde særlige risikogrupper digitale løsninger, der gør det muligt for patienterne at følge deres tilstand gennem virtuel kontakt til sundhedsfagligt personale samt social virtuel kontakt med mennesker i samme situation, udbygges modellen til at kunne håndtere de udfordringer, den øgede isolation medfører. Det betyder, at man kan forebygge indlæggelser, reducere smitterisiko og mindske presset på sundhedsvæsenet samt øge følelsen af tryghed og frihed for borger og pårørende. 
Projektpartnere: Region Sjælland, Odsherred Kommune, CBS og Dansk Lungeforening.

 

COVIDtrace - Prevention of COVID-19 transmission among patients and healthcare workers in hospitals and nursing homes using intelligent contact tracing.

Smitteopsporing af COVID-19 er en tidskrævende, manuel og ressourcekrævende proces. COVIDtrace projektet skal automatisere processen og forhindre smittespredning af COVID-19 og andre typer infektioner. Formålet med projektet er at udvikle et værktøj baseret på mønstergenkendelses algoritmer, der kan fortælle, hvor og hvornår der sker smitteoverførsel på hospitaler og plejehjem. På den måde vil man hurtigt kunne teste eksponerede patienter og personale, iværksætte effektive karantæneprocedurer og rengøre beskidt udstyr.
Løsningen er datadreven og fungerer gennem sensorer på sæbe- og håndspritsdispensere samt et såkaldt token, som bæres af sundhedspersonalet. Systemet identificerer dem, der har været i tæt kontakt med en inficeret person, og vurderer risikoen for smitteoverførsel gennem algoritmer og indbygget data om håndhygiejneoverholdelse.
Projektpartnere: Konduto, DTU (desuden er Skejby og Plejecenter Sølyst med)

 

Covid-19 O2matic - Covid-19 Automatic oxygen therapy

O2matic har udviklet en iltrobot, der kan forbedre tilførslen af ilt blandt patienter med lungesvigt. Patienter med COVID-19 oplever lungesvigt forårsaget af betændelse i det mellemliggende væv i lungerne og væskeansamlinger i alveolerne. Det giver iltningsproblemer, hvilket er det største problem for COVID-19-patienter. I dette projekt undersøges virkningen af automatisk tilførsel af ilt ved behandling af COVID-19-patienter. Derudover undersøges det, om fjernaflæsning af iltrobotten reducerer smitterisikoen.
Projektpartnere: O2matic ApS, Hvidovre Hospital

 

RAM-COVID - Risk Assessment Modeling of COVID-19 Patients for Monitoring and Triage

På nuværende tidspunkt er det uklart, hvorfor nogle patienter, som er ramt af COVID-19, bliver alvorligt syge, mens andre kun oplever milde symptomer. Der findes endnu ingen risikovurderingsmodeller til at vurdere, hvilket behandlingsforløb en patient kan have brug for. Det vil dette projekt udvikle gennem et beslutningsværktøj baseret på kunstig intelligens, der ud fra røntgenbilleder af COVID-19 patienters lunger sammenholdt med behandlingsdata kan hjælpe med at vurdere, hvilket behandlingsforløb patienten kan have behov for. Med en automatisk realtidsløsning som denne, er det muligt at aflaste og effektivisere et i forvejen presset sundhedsvæsen. 
Projektpartnere: Cerebriu A/S, DIKU, Rigshospitalet I København

 

COVID19-MITC Trial Nation - COVID-19 Multiplying Infectious Disease Trial Capacity

Ved at øge kapaciteten til kliniske forsøg i seks meget erfarne kliniske forsøgsenheder, der danner centrum for infektionssygdom og immunmodulation, er det projektets mål at multiplicere antallet af kliniske forsøg, som de kliniske forsøgsenheder kan udføre. Via investeringen fra Innovationsfonden vil projektet øge kapacitet, infrastruktur og national koordinering for kliniske forsøg, hvilket giver agilitet og kan øge antallet af forsøg, som de kliniske forsøgsenheder vil kunne iværksætte - og samtidig bibeholde kvaliteten.
Projektpartnere: Trial Nation, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syd, Region Midtjylland, Region Nord.

 

COMBAT COVID-19 - induced adult respiratory distress syndrome

Mere end 50% af COVID-19 inficerede patienter med akut lungesvigt og behov for respiratorbehandling overlever ikke. Dette skyldes skade på kroppens mindste kar (kapillærer) og sværhedsgrad af kapillærskade kan måles med en biomarkør kaldet thrombomodulin (TM). Tidligere undersøgelser har vist, at patienter med svært organsvigt (også lungesvigt) havde et højt niveau af TM og at dette kunne reduceres ved behandling med prostacylin (Iloprost). Projektet vil teste hvorvidt prostacyclin (Iloprost) forbedrer lungefunktionen, og dermed mindsker behov for respiratorbehandling, hos COVID-19 patienter med akut lungesvigt og dermed potentielt øger overlevelsen.
Projektpartnere: Rigshospitalet, Nordsjællands Hospital Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, BioPorto AS, Endothel Pharma ApS

 

CoroNAT - Development of monoclonal antibody therapy for COVID-19

I projektet CoroNAT skal de bedste antistoffer fra raske patienter danne basis for ny behandling af de mest syge COVID-19-patienter.

Det er nu kendt, at enkelte COVID-19-patienter danner effektive antistoffer, mens andre ikke danner ret stærke antistoffer. I projektet vil Aarhus Universitet indsamle og analysere de naturligt dannede antistoffer fra patienter, der er blevet raske efter at have været smittet med COVID-19. De allermest effektive antistoffer vil blive identificeret og deres bindingsegenskaber overført til et udviklingssystem for rekombinante antistoffer hos Symphogen i Ballerup. Disse kunstige antistoffer vil blive sammenlignet med de bedste naturlige antistoffer. Perspektivet er storskala-produktion af kunstige og stabile antistoffer til behandling af patienter, baseret på de allerbedste naturlige antistoffer fra mennesker. Viden om antistofferne kan muligvis også anvendes til vaccine-udvikling.
Projektpartnere: Aarhus University/Department of Infectious Diseases, Symphogen A/S

 

BEHAVE - Applying behavioural insights in fighting COVID-19

Måden vi reagerer på information og opfører os på baggrund af den er særligt vigtigt, når det gælder om at bekæmpe en virussygdom som COVID-19. Ved at anvende indsigter og værktøjer fra adfærdsvidenskaben kan landets organisationer og enheder fra både den offentlige og private sektor bedre løfte opgaven. Projektet BEHAVE sammenfatter principper fra adfærdsvidenskaben i fire forskellige løsninger, der kan hjælpe organisationer på kort og lang sigt. De fokuserer på adfærdsændrende kommunikationspraksis, et tiltag, der aktiverer virksomheder og giver dem mulighed for signalere deres præventive løsninger, optimering af præventive løsninger på baggrund af adfærdsvidenskabens principper og sikring af optimal håndtering af risikofaktorer på hospitalerne.
Projektpartnere: iNudgeYou Aps, Manufakt

 

UNI911 - TRIPLE-action inhalation treatment for COVID-19

Gammelt lægemiddel mod bændelorm testes nu som behandling mod COVID-19. UNI911 fra danske UNION therapeutics A/S er baseret på et både kendt og sikkert lægemiddel, der anvendes til bl.a. behandling af bændelorm. Aktivstoffet i lægemidlet står på WHO´s liste over essentielle lægemidler, og i UNI911 kombineres det med hjælpestoffer i en helt ny sammensætning. UNI911 har potentiale i behandling af COVID-19, da det både indeholder antibakterielle og antiinflammatoriske egenskaber og viser stort potentiale til at eliminere virussen i luftvejene og reducere inflammation i lungevævet forsaget af infektionen. Formålet med projektet er at udføre de altafgørende kliniske tests, så man kan verificere både virkningen og sikkerheden ved brug af UNI911. Første fase er test på raske frivillige, der løbende testes og monitoreres på deres lungefunktion. Anden fase gælder test på COVID-19 patienter med milde til moderate symptomer, der ligeledes overvåges og monitoreres nøje for at se, om behandlingen har den ønskede effekt.
Projektpartnere: UNION therapeutics A/S, sammen med bl.a. Trial Nation og Bispebjerg hospital

 

AI4COVID - Artificial Intelligence for COVID-19

Akutberedskabet og andre sundhedsrådgivningslinjer er under enormt pres. Ved brug af kunstig intelligens vil dette projekt analysere patientopkald og automatisk kortlægge patienter, der er - eller har risiko for at være – smittet med COVID-19, hvilket bl.a. kan bruges til planlægning af ressourcer. Derudover vil projektet udvikle et værktøj, der hjælper sundhedspersonalet med at identificere, om en patient er smittet samt minde om, hvilke forholdsregler patienten i så fald skal tage. På den måde kan man hurtigere identificere højrisikopatienter og forkorte opkaldstiden. For at mindske antallet af ukritiske opkald udvikles et online-værktøj, der skal hjælpe personer med at følge egen udvikling og på den måde selv vurdere egen risiko for smitte.
Projektpartnere: Corti ApS, Region Hovedstaden (Seattle Fire department)

 

Opdateres løbende. Senest opdateret 02.07.2020 kl. 10.12