Hvad virker, når flygtninge skal integreres på arbejdsmarkedet?

Alle kommuner i Danmark har gennem mange år gjort sig erfaringer med at modtage og integrere flygtninge, men ingen ved præcist, hvad der virker. Derfor vil Københavns Universitet, KORA og LG Insight kortlægge og evaluere kommunernes integrationsindsatser.

Udfordringen er klar: Beskæftigelsen er væsentligt lavere for ikke-vestlige indvandrere sammenlignet med indfødte danskere og vestlige indvandrere. En stor andel er kommet til Danmark som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge. Senest fra krigen i Syrien og konflikter andre steder i Mellemøsten og Nordafrika.   Flygtninge med ikke-vestlig baggrund er ofte rejst fra forhold, der er radikalt anderledes end dem, de møder i det danske samfund. For at lykkes med integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked er der derfor behov for viden om, hvad der virker, så den kommunale integrationsindsats kan styrkes.

Ansvaret for at integrere flygtninge og indvandrere på det danske arbejdsmarked ligger hos kommunerne. Kommunerne har erfaring med, at den virksomhedsvendte indsats styrker integrationen, men i praksis bliver opgaven grebet meget forskelligt an og uden præcis viden om, hvilke indsatser, der virker til hvad og hvem, og hvordan de virker. Over de næste fem år vil forskningsprojektet EARN (Economic Assimilation Research Network) kortlægge, hvilke indsatser, der virker, når flygtninge skal i job, til gavn for både de nyankommne flygtninge og migranter, lokalsamfundet og de offentlige finanser.

EARN-projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, KORA og LGInsight. Med bidrag fra internationale topforskere og assistance fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet skal netværket skabe ny viden om integration, der kan omsættes til konkrete politikanbefalinger og integrationsinitiativer.

Registre møder lokalkendskab

Deltagerne i EARN spænder fra den internationale forskningselite til konsulenter med praktisk, konkret viden om de danske integrationsindsatser i kommunerne. Investeringen fra Innovationsfonden gør det muligt at samle den viden, som forskere og konsulenter har, og de metoder de anvender, så ekspertise inden for registerbaserede statistiske analyser af arbejdsmarkedet kombineres med detaljeret viden om lokale integrationsinitiativer og nationale regelændringer. Det giver mulighed for banebrydende analyser.

- Potentialet og ambitionerne for dette projekt er kæmpestore. Den eksisterende forskning i effektiv arbejdsmarkedsintegration er begrænset, og gevinsterne ved selv små forbedringer af indsatsen er enorme. Derfor er dette projekt vigtigt for vores samfund og for den internationale forskning, siger Mette Foged, projektleder for EARN, Københavns Universitet.

EARN
Investering
  • Program: Grand Solutions
  • Fondens investering: 7,8 mio.
  • Totalt budget: 11,1 mio.
  • Projektets varighed: 5 år
  • Officiel titel: EARN: Economic Assimilation Research Network
Samfundspotentiale

Ifølge Dansk Flygtningehjælp har cirka 145.000 mennesker fået asyl i Danmark i perioden fra 1956 til udgangen af 2014. Heraf er nogle rejst hjem igen, andre er blevet danske statsborgere.

I 2014 var cirka 29 % af 25-64-årige flygtninge med asyl kommet i beskæftigelse tre år efter deres ankomst (Kilde: Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet).

Projektdeltagere

Økonomisk Institut ved Københavns Universitet
Har stor erfaring med politikrelevant empirisk forskning på registerdata og samarbejde med den international forskningselite. Mette Foged har gennem de sidste fem år samarbejdet med den anerkendte migrationsforsker Giovanni Peri om analyser af indvandringen til Danmark.

KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse
Har i en årrække forsket i betydningen af medbragte kompetencer og beskæftigelsesindsatser for indvandrere og har siden 1990’erne været hovedleverandør i Danmark af registerbaserede analyser af integrationsindsatsen i danske kommuner, med anvendelse af registre om bl.a. danskundervisning og opholdsgrundlag.

LG Insight
Har stor erfaring i at omsætte viden til praksis på integrationsområdet – både i kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.m. LG Insight har de seneste 15 år gennemført en lang række analyse-, evaluerings- og rådgivningsopgaver, der har bidraget til flere punktvise kortlægninger af kommunernes praksis på integrationsområdet, afdækning af etniske minoriteters levevilkår og analyser af effekter af arbejdsmarkedsrettede integrationsindsatser.

Kontakt

Jacob Nielsen Arendt, Professor, KORA
Tlf.: 6116 3373

Lars Larsen, Partner, LG Insight
Tlf.: 2043 0042                           

Mette Foged, Postdoc, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
Tlf.: 3532 3582  

Pernille Rype, Kommunikationschef, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5060, mail: pernille.rype@innofond.dk