Innovationsfondens ambitiøse klimaindsats: Hver tredje krone går til grøn forskning og innovation

Klimakrisen er den største udfordring for det danske samfund - og for resten af verden. Klimaforandringerne stiller store krav til vores evne til at finde teknologiske og innovative løsninger, som kan løse problemerne, og som kan sætte fart på den grønne omstilling.

 

Klimakrisen kræver innovative løsninger

Klimaforandringerne er så omfattende, at der er behov for et langt mere strategisk fokus på at investere i de mest effektive teknologier og innovative løsninger.

Regeringen har sat som mål at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Det er et meget ambitiøst mål, som vil kræve teknologiske løsninger og virkemidler, vi endnu ikke kender. Løsninger, som skal skabes i samarbejde mellem forskere, erhvervslivet, civilsamfundet, politikere og det offentlige system.

Og det er netop én af Innovationsfondens hovedopgaver: At bygge bro mellem forskere og virksomheder.

Grøn gevinst: Vækst og beskæftigelse i Danmark

Der er samtidig store økonomiske og samfundsmæssige gevinster at hente for Danmark ved at gå foran i at levere grønne løsninger.

De globale investeringer i den grønne omstilling skaber enorme muligheder for vækst og beskæftigelse i Danmark, hvis Danmark formnår at fastholde og udbygge sin grønne førerposition.

Risikovillige klimainvesteringer

Danmark skal investere i både kortsigtede og langsigtede samarbejdsprojekter vedrørende klima. Der er behov for investeringer i projekter, der indebærer en høj risiko, men samtidig et stort potentiale. 

Samtidig skal Danmark skabe de bedste forudsætninger for iværksættere, da de ofte er kilde til nytænkende og innovative løsninger inden for klima- og miljøområdet. Nogle satsninger vil sandsynligvis fejle, men modet til at prøve er en forudsætning for at lykkes med de ambitiøse projekter, som kan blive nøglen til at løse klimaudfordringerne.

2.800.000.000 kr. i grønne investeringer

Innovationsfonden har siden sin etablering i 2014 investeret i en lang række klima- og energiprojekter med deltagelse af både forskere og erhvervslivet.

Ud af Innovationsfondens samlede portefølje har vi investeret ca. 2,8 mia. kr. i grøn forskning og innovation, hvilket svarer til knap en tredjedel af vores samlede aktive investeringer. Heraf ca. 1. mia. kr. i direkte klimarelaterede projekter.

Panel sikrer, at vi får mest ud af klimakronerne

Derudover har vi nedsat et ambitiøst klimapanel bestående af førende forskere, topchefer fra erhvervslivet, myndigheder og organisationer.

Panelet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at sikre, at Danmark får mest ud af de milliarder af kroner, som fonden investerer i klimaprojekter.

Klimapanelets arbejde skal identificere barrierer og styrkepositioner for teknologiske og innovative løsninger på klimaudfordringerne og skal munde ud i anbefalinger til en fremtidig klima-investeringsstrategi for Innovationsfonden.