Om Innovationsfonden

Vi investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. 

Vi investerer i bæredygtige løsninger
Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Læs mere om Innovationsfondens fokusområder for investeringer her.

Vi vil skabe værdi for pengene
Det er vigtigt, at det danske samfund får mest mulig værdi ud af de penge, Innovationsfonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriterer vi ansvarlighed meget højt. Der er store krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer, øget velstand eller reduktion i CO2-udledning.

Vi er klar til at tage en chance
I Innovationsfonden tør vi investere i et projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det. Fonden er sat i verden for at investere i projekter med høj risiko – og stort potentiale. Og det gør vi på en nem, enkel og gennemskuelig måde - med mindst muligt bureaukrati.

Vi er hele Danmarks investeringsfond
Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i København, Aarhus, Odense og Aalborg - og investerer hvert år i en lang række projekter over hele Danmark.

Organisation
Ledelse
Åben sektion, Ledelse
 • Direktør: Anne-Marie Levy Rasmussen
 • Vicedirektør og chef for Innopartners: Annemarie Munk Riis
 • Vicedirektør og chef for Innobooster Plus: Ole Sinkjær
 • Chef for Innostartup: Sidsel Hougaard
 • Chef for Administrative Services: Signe Rosenkilde Immersen
 • Chef for Kommunikation og Eksterne Relationer: Pernille Rype
 • Chef for HR: Henrik Svendsen
Bestyrelse
Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse
Åben sektion, Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse

Tina Fanø

Tina Fanø, bestyrelsesformand i Innovationsfonden

Tina Fanø er formand for Innovationsfonden. Tina er til daglig koncerndirektør i Novozymes, der forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, især enzymer og mikroorganismer til blandt andet vaskemidler, fødevarer og dyrefoder. Tina Fanø indtrådte som formand for bestyrelsen 1. april 2019.

Tina Fanø indtrådte som formand i Innovationsfondens bestyrelse 1. marts 2019 for en treårig periode.

 

Christian H. M. Ketels

Christian Ketels

Christian H. M. Ketels er første næstformand for Innovationsfonden. Christian er til dagligt rådgiver og Visiting Executive på Harvard Business School.

Christian H. M. Ketels indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 1. juli 2020 for en treårig periode.

 

Henrik Jørgen Andersen

Henrik Jørgen Andersen

Henrik Jørgen Andersen er anden næstformand for Innovationsfonden. Henrik er til dagligt Senior Executive R&D Advisor ved Arla Foods Ingredients P/S.

Henrik Jørgen Andersen indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 1. december 2019 for en treårig periode.

 

Lars Frølund
Lars Frølund, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Lars Frølund er tilknyttet NATO som rådgiver i innovation, herunder som rådgiver ifm. implementeringen af det såkaldte ”Defense Innovation Accelerator” for Nordatlanten og etableringen af en innovationsfond under NATO.

Lars Frølund indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 1. april 2019 for en treårig periode.

 

Mette Glavind

Mette Glavind, Board Member of Innovation Fund Denmark

Mette Glavind er direktør for divisionen Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut, som leverer specialistydelser til byggesektoren med særlige styrker inden for bæredygtigt byggeri og anlæg baseret på ekspertviden om byggematerialer, byggeteknik og udførelse. 

Mette Glavind indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse per 1. juli 2020 for en treårig periode.

 

Mads Andersen

Mads Andersen, Board Member of Innovation Fund Denmark

Mads Andersen er gruppeformand for 3F’s industrigruppe, der bl.a. favner jern og metal, procesindustrien, energisektoren, plastindustrien, beklædning og tekstil, fiske- og fjerkræfabrikker, papir og emballage samt støberi og drikkevarebranchen.

Mads Andersen indtrådte i Innovationsfondens bestyrelsen 1. juli 2020 for en treårig periode.

 

Camilla Haustrup Hermansen

Camilla Haustrup Hermansen, Board Member of Innovation Fund Denmark

Camilla Haugstrup Hermansen er direktør og medejer af virksomheden PlusPack, som designer bæredygtige emballageløsninger til fødevareindustrien.

Camilla Haugstrup Hermansen indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse d. 1. juli 2020 for en treårig periode.

 

Peter Holme Jensen

Peter Holme Jensen

Peter Holme Jensen er Chief Innovation Officer i den internationale cleantech virksomhed Aquaporin A/S, der udvikler vandfiltreringsløsninger via bioteknologi.

Peter Holme Jensen indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse d. 15. juni 2021 for en treårig periode.

Delegation af bestyrelsens beslutningskompetence
Åben sektion, Delegation af bestyrelsens beslutningskompetence

Innovationsfondens bestyrelse kan uddelegere sin beslutningskompetence til udvalg, sekretariatet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet som beskrevet i Lovens kapitel 2, § 10 og § 28, stk. 5 samt i bekendtgørelse af nr. 1150 af 25. oktober 2017 § 11.

Læs mere om delegation af bestyrelsens beslutningskompetence i forretningsorden for Danmarks Innovationsfond (PDF)

Beslutningskompetencen delegeres ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i bestyrelsens forretningsordens § 26.

Følgende sager er således ikke delegeret:

 1. udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
 2. sager vedrørende principielle og
 3. praksisdannende eller praksisændrende sager.

Innovationsfondens bestyrelse har uddelegeret sin beslutningskompetence på følgende måde:

Udvalg

Bestyrelsen i Innovationsfonden har med hjemmel i § 28, stk. 5, i lov om Danmarks Innovationsfond nedsat to overordnede udvalg under Innovationsfondens bestyrelse:

Udvalg for Innovation:

 • Henrik Jørgen Andersen (forperson)
 • Camilla Haustrup Hermansen
 • Peter Holme Jensen

Udvalg for Strategisk Forskning:

 • Mette Glavind (forperson)
 • Lars Frølund

Fagudvalg

Bestyrelsen nedsætter midlertidige eller faste fagudvalg til at bistå sekretariatet med vurdering af ansøgninger om tilskud. Der kan til enhver tid maksimalt være nedsat 10 midlertidige og faste fagudvalg tilsammen.

Sekretariat

Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (Innovationsfondsloven), besluttet at delegere bestyrelsens beslutningskompetence vedrørende afgørelser om tilskud og udmøntning af tilskud til fondens sekretariat inden for følgende:

Center for HR og Forretningsudvikling (UFM)

Bestyrelsen har aftalt med Center for HR og Forretningsudvikling i Uddannelses- og Forskningsministeriet, at centeret varetager løn- og personaleadministrative opgaver og understøtter HR i Danmarks Innovationsfond. Den løbende administration af medarbejdere i tidsregistreringssystemet varetages lokalt i fonden.

Centeret har således ansvar for personaleadministration og personalejuridisk rådgivning, samt varetager kontakten til Finansministeriets Økonomiservicecenter (ØSC) vedrørende lønydelser.

Center for HR og Forretningsudvikling er bemyndiget til at foretage løndispositioner i Danmarks Innovationsfond inden for de med direktøren aftalte rammer eller efter konkret aftale med direktøren.

Dokumenter
Strategi
Mission, vision og målsætninger
Åben sektion, Mission, vision og målsætninger

Mission
Innovationsfonden investerer aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalyserer samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder med det sigte at skabe værdi og arbejdspladser.

Vision
Innovationsfonden vil realisere potentialet i det samlede danske innovationssystem.

Formål
Innovationsfonden accelererer forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed.

Innovationsfondens investeringer bidrager til:

 • Vækst og beskæftigelse
 • Løsning af centrale samfundsudfordringer

Målsætningerne nås gennem:

 • Innovation og teknologiudvikling
 • Samarbejde på tværs
 • Entreprenørskab i trivsel
 • Fremragende forskning
 • Et stærkt internationalt udsyn
Dokumenter
Grundlag og politikker
Privatlivspolitik
Åben sektion, Privatlivspolitik

Hos Innovationsfonden er det centralt at beskytte personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Privatlivspolitik for Innovationsfonden

Informationssikkerhedspolitik
Åben sektion, Informationssikkerhedspolitik

Her kan du se Innovationsfondens informationssikkerhedspolitik. Politikken er vedtaget august 2020.

Dokumenter
Open access-politik
Åben sektion, Open access-politik

De offentlige fonde i Danmark ønsker at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til offentligt finansiererede forskningsresultater.

Dokumenter
Whistleblowerordning
Åben sektion, Whistleblowerordning

Innovationsfondens whistleblowerordning giver ansatte og andre med tilknytning til fonden mulighed for at indberette eventuelle ulovlige, uetiske eller uforsvarlige forhold, der strider mod fondens regler og værdier. Alle indberetninger går direkte til fondens advokat, Kammeradvokaten.
Læs mere og indberet her.

Krav om ansvarlig forskning
Åben sektion, Krav om ansvarlig forskning

Responsible Research and Innovation (RRI) i Innovationsfonden.

RRI sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater og samfundets værdier og behov.

Innovationsfonden fremmer RRI både i fondens overordnede strategier og via vores projekter, og vi følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

Vi har designet vores investeringstyper og vurderingskriterier, så vi opfordrer projekter til at fokusere på ’samfundsmæssigt engagement’ og ’forskeruddannelse’. Projekter opfordres derfor direkte til, at:

 • Involvere alle relevante interessenter og institutioner i forsknings- og innovationsprocessen
 • Udvikle et stærkt fokus på fremtidige brugere
 • Engagere sig i formel og uformel tværinstitutionel forskeruddannelse

Ved at engagere alle relevante interessenter i forsknings- og innovationsprocessen, vil projekternes resultater potentielt blive mere bæredygtige og langsigtede. Og ved at gøre formel og uformel forskeruddannelse til en integreret del af projekterne, vil de ikke alene føre til forsknings- og innovationsresultater, men også til uddannelse af næste generation af forskere.

Habilitetsregler
Åben sektion, Habilitetsregler

Her kan du læse Innovationsfondens habilitetsregler, vedtaget af bestyrelsen pr. 7. oktober 2021. Reglerne trådte øjeblikkeligt i kraft for bestyrelsesmedlemmerne, mens de for sekretariatet, fagudvalgsmedlemmer, eksterne læsere og andre, der tager del i fondens arbejde ud over bestyrelsen, af praktiske årsager trådte i kraft pr. 1. januar 2022.

Dokumenter
Effektmåling og forskningsfaglig vurdering
Åben sektion, Effektmåling og forskningsfaglig vurdering

Innovationsfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og løse samfundsudfordringer. Mål, der bliver påvirket af mange faktorer og som derfor er komplekse at måle. Her beskriver vi, hvordan Innovationsfonden griber effektmålingen af sine investeringer an.

Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter for at styrke Danmarks vækst og beskæftigelse og for at løse samfundsudfordringer. En væsentlig forudsætning for dette er dokumentationen af, at projekterne skaber et samfundsmæssigt afkast, der på både kort og lang sigt skaber værdi for Danmark. Innovationsfonden har derfor i juni 2016 udgivet en publikation, der giver et indblik i, hvordan fonden følger, måler og dokumenterer effekter af investeringerne.

Det er en kompleks opgave at foretage præcise målinger af de enkelte projekters samfundsmæssige afkast, da resultaterne kan være mangeartede. Ligesom de kan være påvirket af andre faktorer, der ligger uden for Innovationsfondens virke. Fondens publikation om effektmåling beskriver derfor i videst muligt omfang, hvordan fonden foretager effektmålinger ved at forklare, hvilke metoder fonden har fundet mest relevante på baggrund af national og international research såvel som i tæt samarbejde med OECD.

I modsætning til private virksomheder har Innovationsfonden ikke en bundlinje, der entydigt kan vise, om investeringerne har været profitable. Der er mange faktorer, der påvirker virksomhedernes og forskningsinstitutionernes aktiviteter og dermed effekterne af de projekter, som fonden investerer i. Alt efter kategorien og størrelsen af investeringen, dykker fonden derfor ned i de enkelte projekter for at klargøre effekterne - f.eks. gennem interview med virksomhederne, universiteterne og brugerne af de nye løsninger. Overordnet set og i andre projektkategorier vil fonden foretage kvantitative analyser af projekterne. Derudover er der en række afledte effekter af fondens investeringer, som også omtales i publikationen. For eksempel bidrager forsknings- og innovationsprojekter på baggrund af konkurrenceudsatte midler til at styrke innovations- og iværksætterkulturen i Danmark.

Fonden har på projektniveau en ambition om, at virksomhederne, der deltager i projekterne, skal vokse og øge deres værdiskabelse markant. Samtidig er det hensigten, at forskningsresultater skal føre til fremtidige innovationer. Innovationsfondens effektmåling er en løbende opgave, og fonden arbejder målrettet for at opsamle og måle effekterne af sine aktiviteter i tæt samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere med henblik på at dokumentere, at fondens investeringer har en positiv samfundseffekt.

Dokumenter
Klagevejledning
Åben sektion, Klagevejledning

Klager over afgørelser fra Danmarks Innovationsfond kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 23, stk. 1, i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond senest ændret med lov nr. 1188 af 8. juni 2021 om Danmarks Innovationsfond. Efter lovens § 23, stk. 2, kan retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed dog påklages til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. § 13, nr. 5, i bekendtgørelse nr. nr. 1574 af 15. december 2017.

Klage over retlige forhold skal - jf. §25, stk. 2 og 3 - indgives skriftligt til Danmarks Innovationsfond, Europaplads 2, 4. sal, 8000 Aarhus C, enten pr. brev eller mail på kontakt@innofond.dk, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt sagens parter, jf. § 25 i lov om Danmarks Innovationsfond.

Når Danmarks Innovationsfond modtager klagen, skal Fonden – hvis den vil fastholde afgørelsen – snarest videresende klagen, sagens dokumenter samt Fondens udtalelse til sagen til Uddannelses- og forskningsministeren v. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ved en eventuel klage, kan der være tre scenarier, der kan opstå i klagesagsbehandlingen:

 • For det første kan Danmarks Innovationsfond vælge ikke at genoptage sagen. I dette tilfælde skal Fonden snarest efter modtagelsen af klagen sende sagen videre til Uddannelses- og forskningsministeren v. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
   
 • For det andet kan Fonden vælge at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der nu giver parten fuldt ud medhold. I dette tilfælde skal der ikke gøres videre i sagen.
   
 • For det tredje kan Fonden vælge at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der (stadig) ikke giver parten fuldt ud medhold. I dette tilfælde kan parten vælge at klage over den nu nye afgørelse. Klagen vil i disse situationer igen skulle indgives skriftligt til Fonden, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
Kommunikationspolitik
Åben sektion, Kommunikationspolitik

Her kan du læse Innovationsfondens kommunikationspolitik, som er en fælles, overordnet ramme for fondens kommunikation. Kommunikationspolitikken er vedtaget i november 2021.

Dokumenter
Gender Equality Plan
Åben sektion, Gender Equality Plan

Her kan du læse Innovationsfondens Gender Equality Plan

Dokumenter
Kontakt
Adresser og telefonnummer
Åben sektion, Adresser og telefonnummer

Telefon: 61 90 50 00

Telefontid: hverdage kl. 9.00 til kl. 12.00

E-mail: kontakt@innofond.dk 

Adresser:

Aarhus (hovedkontor)
Europaplads 2, 4. sal
8000 Aarhus C

København
C/O Bloxhub
Fæstningens Materialgård
Frederiksholms Kanal 30 A4
1220 København K

Odense
Videnbyen
Cortex Park 26
5230 Odense M

Aalborg
NOVI 1
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Pressekontakt
Åben sektion, Pressekontakt

Presse- og mediechef Jens Bomholt
Tlf. 61 90 50 45, mail: jens.bomholt@innofond.dk

Sikker e-mail og digital post
Åben sektion, Sikker e-mail og digital post

Sikker e-mail og digital post

Hvis din henvendelse til Innovationsfonden rummer personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du benytte sikker elektronisk post.

En almindelig mailadresse er som udgangspunkt ikke krypteret og er dermed ikke sikker. 

Send sikker elektronisk post via Digital Post

Via Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Innovationsfonden. Det er muligt at se hvilke postkasser du kan sende Digital Post til i Innovationsfonden via Digital Post adressebogen.

Send sikker elektronisk post via professionel sikker post-løsning 

Via en professionel sikker post-løsning kan virksomheder og myndigheder sende sikkert til en af de nedenstående postkasser, hvis de har tilpasset deres program til at kunne sende sikre e-mails. Det er kun muligt at sende sikkert, hvis du krypterer e-mailen, når du sender.

Sådan behandler vi sikker elektronisk post i Innovationsfonden

Når du sender sikker elektronisk post til Innovationsfonden, modtages det i en sikker hovedpostkasse. Vi sørger for, at posten bliver sendt sikkert videre til den relevante medarbejder. Du kan gøre vores arbejde lettere, hvis du skriver, hvem eller hvilket område henvendelsen er til.

Når vi modtager sikker elektronisk post, svarer vi som hovedregel også via sikker elektronisk post.

EAN og CVR
Åben sektion, EAN og CVR

EAN: 5798000432864

CVR: 29035695

Logo og guidelines
Innovationsfondens logo
Åben sektion, Innovationsfondens logo

Danske logoer

Engelske logoer

Mangler du en version af Innovationsfondens logo? 

Kontakt venligst: line.skouboe@innofond.dk

Dokumenter
Omtale af Innovationsfonden
Åben sektion, Omtale af Innovationsfonden

Når der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt sammen med Innovationsfonden.

Den danske hhv. engelske betegnelse er:

- Innovationsfonden
- Innovation Fund Denmark

Når Innovationsfonden bliver omtalt på hjemmesider, publikationer, præsentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo anvendt:

Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med følgende adresse:

www.innovationsfonden.dk

Innovationsfonden har positiv erfaring med at hjælpe og bistå projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, og fonden stiller gerne sit pressenetværk til rådighed.

Ved omtale i artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation - anvend venligst følgende tekst:

 • Acknowledgements: «This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD).“
 • Kilder og bidragsydere: «Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden.»

Alle kan efter behov benytte sig af følgende faktabokse om fonden:

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. Fonden understøtter udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

Innovation Fund Denmark
Innovation Fund Denmark invests in entrepreneurs, researchers and businesses that create value for Denmark and new solutions to the society’s biggest challenges - and supports the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. 

Brug for yderligere information, kontakt:

- Presse- og mediechef Jens Bomholt, jens.bomholt@innofond.dk, tlf. 61 90 50 45
- Kommunikationschef Pernille Rypepernille.rype@innofond.dk, tlf. 61 90 50 60

Samarbejder
Grøn projektbank
Åben sektion, Grøn projektbank

www.grønprojektbank.dk

Grøn projektbank er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I Grøn Projektbank kan du finde alle projekter med støtte fra GUDP og MUDP samt Innovationsfondens bioressourceområde i databasen.

Grøn Projektbank blev etableret i 2019.

Virksomhedsguiden
Åben sektion, Virksomhedsguiden

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

Virksomhedsguiden er et digitalt redskab for virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der samler indhold og tilbud på tværs af myndigheder og erhvervsfremmeaktører til gavn for virksomhederne.

Virksomhedsguiden samler vejledning på tværs af 16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.

Virksomhedsguiden blev etableret i juni 2019.

Vækstfonden
Åben sektion, Vækstfonden

https://vf.dk/

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser.

Publikationer
Rapporter, evalueringer og andre publikationer
Åben sektion, Rapporter, evalueringer og andre publikationer