Om Innovationsfonden

Vi investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. 

Vi investerer i bæredygtige løsninger
Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Læs mere om Innovationsfondens tematiseringer for investeringer her.

Vi vil skabe værdi for pengene
Det er vigtigt, at det danske samfund får mest mulig værdi ud af de penge, Innovationsfonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriterer vi ansvarlighed meget højt. Der er store krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer, øget velstand eller reduktion i CO2-udledning.

Vi er klar til at tage en chance
I Innovationsfonden tør vi investere i et projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det. Fonden er sat i verden for at investere i projekter med høj risiko – og stort potentiale. Og det gør vi på en nem, enkel og gennemskuelig måde - med mindst muligt bureaukrati.

Vi er hele Danmarks investeringsfond
Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i København, Aarhus, Odense og Aalborg - og investerer hvert år i en lang række projekter over hele Danmark.

 

Organisation
Ledelse
Åben sektion, Ledelse
 • Direktør: Cecilie Brøkner
 • Vicedirektør for Startup, SMV og Internationalt: Ole Sinkjær
 • Vicedirektør for Missioner og Partnerskaber: Søren Asp Mikkelsen
 • Chef for Økonomi, jura og styring: Michael Friis Lindinger
 • Chef for Direktionssekretariat, Kommunikation og Eksterne relationer: Pernille Rype
 • HR chef: Lene Skovsgaard
 • Chef for Missioner: Sidsel Hougaard
 • Chef for Startup og SMV: Lars Zederkof
 • Chef for Internationale samarbejder: Aila Lonka
 • Chef for Grand Solutions: René Damkjer
Bestyrelse
Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse
Åben sektion, Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse

Anders Eldrup

Anders Eldrup

Anders Eldrup er forperson for Innovationsfonden. Anders sidder derudover også i bestyrelserne for CIP Fonden, Innargi og Norlys Energi.

Anders Eldrup indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 7. marts 2022 og er genudpeget til den 30. juni 2027.

Christian H. M. Ketels

Christian Ketels

Christian H. M. Ketels er første næstforperson for Innovationsfonden. Christian er til dagligt rådgiver for bl.a. Europa Kommissionen. 

Christian H. M. Ketels indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 1. juli 2020 og er genudpeget til 30. juni 2026.

 

Henrik Jørgen Andersen

Henrik Jørgen Andersen

Henrik Jørgen Andersen er anden næstforperson for Innovationsfonden. Henrik er til dagligt Senior Executive R&D Advisor ved Arla Foods Ingredients P/S samt adjunkteret professor ved Aarhus Universitet.

Henrik Jørgen Andersen indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 1. december 2019 og er genudpeget til 30. november 2025.

 

Mette Glavind

Mette Glavind, Board Member of Innovation Fund Denmark

Mette Glavind er direktør for divisionen Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut. Derudover, er hun forkvinde for ForskByg og sidder i bestyrelserne hos We Build Denmark, Gerlev Idrætshøjskole, Lifestyle&Design samt Larsen og Nielsen Fonden. 

Mette Glavind indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse per 1. juli 2020 og er genudpeget til 30. juni 2026.

 

Charlotte Rønhof

Charlotte Rønhof

Charlotte Rønhof er bestyrelsesformand for Bornholms Erhvervsfond, formand for Rådet for Børns Læring, formand for ATV Science og Engineering-projekt og sidder derudover i bestyrelserne for Danmarks Evalueringsinstitut, Madkulturen, Kata Fonden, N. Zahles Gymnasieskole samt Hjerteforeningen.

Charlotte Rønhof indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 7. marts 2022 og er genudpeget til den 30. juni 2027.

 

Sine Reker Hadrup

Sine Reker Hadrup, Board Member of Innovation Fund Denmark

Sine Reker Hadrup er professor på Institut for Sundhedsteknologi på Danmarks Tekniske Universitet og er Co-Funder på to start-ups inden for life science og velfærdsteknologi.

Sine Reker Hadrup indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse d. 1. juli 2023 og er udpeget til den 30. juni 2026.

 

Peter Holme Jensen

Peter Holme Jensen

Peter Holme Jensen er stifter og CEO i Cambiotics. Peter Holme Jensen er desuden stifter og bestyrelsesmedlem i Aquaporin A/S samt bestyrelsesmedlem i Aquapoten. 

Peter Holme Jensen indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse d. 15. juni 2021 og er genudpeget til 30. juni 2027.

 

Philipp Schröder 

Philipp Schröder, Board Member of Innovation Fund Denmark

Philipp Schröder er professor på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Derudover, er han direktør i FIND Research Centre samt sidder i bestyrelserne for Danmarks Nationalbank og Konkurrencerådet. 

Philipp Schröder indtrådte i Innovationsfondens bestyrelsen 1. juli 2023 og er udpeget til 30. juni 2026.

 

Henrik Østergaard Breitenbauch

Henrik Østergaard Breitenbauch

Henrik Østergaard Breitenbauch er forsker ved både Atlantic Council og Center for Transatlantic Relations. Han er derudover dekan ved Forsvarsakademiet. 

Henrik Østergaard Breitenbauch indtrådte i Innovationsfondens bestyrelsen 1. juli 2024 og er udpeget til 30. juni 2027.

Delegation af bestyrelsens beslutningskompetence
Åben sektion, Delegation af bestyrelsens beslutningskompetence

  Innovationsfondens bestyrelse kan uddelegere sin beslutningskompetence til udvalg, sekretariatet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet som beskrevet i Lovens kapitel 2, § 10 og § 28, stk. 5 samt i bekendtgørelse af nr. 1150 af 25. oktober 2017 § 11.

  Læs mere om delegation af bestyrelsens beslutningskompetence i forretningsorden for Danmarks Innovationsfond.

  Delegation af bestyrelsens kompetence er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden §26, §27 og §28.

  Innovationsfondens bestyrelse har uddelegeret sin beslutningskompetence på følgende måde:

  Udvalg 

  Bestyrelsen i Innovationsfonden har med hjemmel i § 28, stk. 5, i lov om Danmarks Innovationsfond nedsat to overordnede udvalg under Innovationsfondens bestyrelse:

  Udvalg for Innovation:

  • Henrik Jørgen Andersen (forperson)
  • Philipp Schröder
  • Peter Holme Jensen

  Udvalg for Strategisk Forskning:

  • Mette Glavind (forperson)
  • Charlotte Rønhof

  Fagudvalg

  Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 1 i lov om Danmarks Innovationsfond og bekendtgørelse nr. 1150 af 25. oktober 2017 § 11, stk. 1, nr. 1, besluttet at delegere kompetence til fagudvalg. Bestyrelsen kan til enhver tid maksimalt nedsætte 10 midlertidige og faste fagudvalg tilsammen.

  Sekretariat

  Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond og bekendtgørelse nr. 1150 af 25. oktober 2017 § 11, stk. 1, nr. 2, besluttet at delegere kompetence til sekretariatet inden for følgende:  :

  Dokumenter
  Referater fra bestyrelsesmøder
  Åben sektion, Referater fra bestyrelsesmøder

  Hvert år afholder Innovationsfondens bestyrelse fem ordinære bestyrelsesmøder. Fra april 2024 vil fonden offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne nedenfor.

  Dokumenter
  Fagudvalg
  Fagudvalg
  Åben sektion, Fagudvalg

  Bestyrelsen nedsætter midlertidige eller faste fagudvalg til at bistå sekretariatet med vurdering af ansøgninger om tilskud. Der kan til enhver tid maksimalt være nedsat 10 midlertidige og faste fagudvalg tilsammen.

  Strategi
  Vision, mission og investeringsprincipper
  Åben sektion, Vision, mission og investeringsprincipper

  Vision

  Forløser Danmarks vigtigste videns- og innovationspotentialer.

  Mission

  Investerer risikovilligt i forskning og videns-baseret innovation og iværksætteri, der accelererer bæredygtige løsninger på samfundsudfordringer og styrker danske virksomheders globale vækstmuligheder.

  Investeringsprincipper

  • Tager den tidlige risiko, hvor markedet endnu ikke tør.
  • Bygger bro mellem forskning, virksomheder og myndigheder.
  • Investerer i projekter med innovationshøjde og med klart fokus på outcome og bæredygtighed.

  Strategiske fokusområder

  • Eksperter i samfundsrelevant innovation
  • Engageret samfundspartner
  • Synlig impact
  Dokumenter
  Grundlag og politikker
  Privatlivspolitik
  Åben sektion, Privatlivspolitik

  Hos Innovationsfonden er det centralt at beskytte personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

  Privatlivspolitik for Innovationsfonden

  Informationssikkerhedspolitik
  Åben sektion, Informationssikkerhedspolitik

  Her kan du se Innovationsfondens informationssikkerhedspolitik. Politikken er vedtaget august 2020.

  Dokumenter
  Open access-politik
  Åben sektion, Open access-politik

  De offentlige fonde i Danmark ønsker at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til offentligt finansiererede forskningsresultater.

  Dokumenter
  Whistleblowerordning
  Åben sektion, Whistleblowerordning

  Innovationsfondens whistleblowerordning giver ansatte og andre med tilknytning til fonden mulighed for at indberette eventuelle ulovlige, uetiske eller uforsvarlige forhold, der strider mod fondens regler og værdier. Alle indberetninger går direkte til fondens advokat, Kammeradvokaten.
  Læs mere og indberet her.

  Du kan også læse mere i whistleblowerpolitikkenpersondatapolitikken til whistleblowerordningen eller vejledningen for whistleblowere 

   

  Årlig offentliggørelse af oplysninger om Innovationsfondens whistleblowerordning

  Innovationsfonden skal ifølge lov om beskyttelse af whistleblowere mindst én gang om året informere offentligheden om den generelle aktivitet i Fondens whistleblowerordning.

  Læs den årlige offentliggørelse nedenfor.

  Dokumenter
  Krav om ansvarlig forskning
  Åben sektion, Krav om ansvarlig forskning

  Responsible Research and Innovation (RRI) i Innovationsfonden.

  RRI sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater og samfundets værdier og behov.

  Innovationsfonden fremmer RRI både i fondens overordnede strategier og via vores projekter, og vi følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

  Vi har designet vores investeringstyper og vurderingskriterier, så vi opfordrer projekter til at fokusere på ’samfundsmæssigt engagement’ og ’forskeruddannelse’. Projekter opfordres derfor direkte til, at:

  • Involvere alle relevante interessenter og institutioner i forsknings- og innovationsprocessen
  • Udvikle et stærkt fokus på fremtidige brugere
  • Engagere sig i formel og uformel tværinstitutionel forskeruddannelse

  Ved at engagere alle relevante interessenter i forsknings- og innovationsprocessen, vil projekternes resultater potentielt blive mere bæredygtige og langsigtede. Og ved at gøre formel og uformel forskeruddannelse til en integreret del af projekterne, vil de ikke alene føre til forsknings- og innovationsresultater, men også til uddannelse af næste generation af forskere.

  Retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS)
  Åben sektion, Retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS)

  Danske og udenlandske efterretninger viser, at internationalt forskningssamarbejde kan have alvorlige sikkerhedsmæssige, økonomiske og etiske konsekvenser. En rapport og konkrete retningslinjer til de danske uddannelses- og forskningsinstitutioner indskærper, at offentlige forskningsfinansierede fonde har et særligt ansvar for løbende at tage stilling til potentielle risici forbundet med de aktiviteter, der finansieres.

  I praksis betyder det, at fondene har en forpligtigelse til at være årvågne og aktivt bede relevante institutioner eller myndigheder om mere information, hvis der opstår tvivlstilfælde vedrørende internationale forskere og virksomheder, der ansøger om og modtager dansk finansiering.

  De nye retningslinjer blev offentliggjort i maj 2022, og de er blevet til, efter at Udvalget om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS) har afrapporteret, hvordan vi bedst sikrer dansk forskning mod økonomiske, sikkerhedsmæssige og etiske risici i internationalt forsknings- og innovationssamarbejde.

  Innovationsfonden implementerer URIS-anbefalingerne i retningslinjerne for alle fondens relevante programmer. Dette vil være sket, når forskningsreserveforhandlingerne for 2023 er afsluttede, og alle retningslinjer er opdateret for 2023.

  Du kan finde URIS-retningslinjerne her.

  You can find the URIS guidelines here.

   

  PET har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til personer, der arbejder på forskningsinstitutioner og i forskningstunge virksomheder, for at forebygge og håndtere spionage.

  Du finder anbefalingerne i pjecen Er jeres forskning i fare?

  Pjecen er en opdatering af en tilsvarende pjece fra 2021.

  Pjecen supplerer afrapporteringen fra Udvalget om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde (URIS), som præsenterede deres resultater i 2022.

  Habilitetsregler
  Åben sektion, Habilitetsregler

  Her kan du læse Innovationsfondens habilitetsregler, vedtaget af bestyrelsen 21. juni 2023. De trådte i kraft 28. juni 2023 og erstattede fondens tidligere habilitetsregler.

   

  Dokumenter
  Effektmåling og forskningsfaglig vurdering
  Åben sektion, Effektmåling og forskningsfaglig vurdering

  Innovationsfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og løse samfundsudfordringer. Mål, der bliver påvirket af mange faktorer og som derfor er komplekse at måle. Her beskriver vi, hvordan Innovationsfonden griber effektmålingen af sine investeringer an.

  Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter for at styrke Danmarks vækst og beskæftigelse og for at løse samfundsudfordringer. En væsentlig forudsætning for dette er dokumentationen af, at projekterne skaber et samfundsmæssigt afkast, der på både kort og lang sigt skaber værdi for Danmark. Innovationsfonden har derfor i juni 2016 udgivet en publikation, der giver et indblik i, hvordan fonden følger, måler og dokumenterer effekter af investeringerne.

  Det er en kompleks opgave at foretage præcise målinger af de enkelte projekters samfundsmæssige afkast, da resultaterne kan være mangeartede. Ligesom de kan være påvirket af andre faktorer, der ligger uden for Innovationsfondens virke. Fondens publikation om effektmåling beskriver derfor i videst muligt omfang, hvordan fonden foretager effektmålinger ved at forklare, hvilke metoder fonden har fundet mest relevante på baggrund af national og international research såvel som i tæt samarbejde med OECD.

  I modsætning til private virksomheder har Innovationsfonden ikke en bundlinje, der entydigt kan vise, om investeringerne har været profitable. Der er mange faktorer, der påvirker virksomhedernes og forskningsinstitutionernes aktiviteter og dermed effekterne af de projekter, som fonden investerer i. Alt efter kategorien og størrelsen af investeringen, dykker fonden derfor ned i de enkelte projekter for at klargøre effekterne - f.eks. gennem interview med virksomhederne, universiteterne og brugerne af de nye løsninger. Overordnet set og i andre projektkategorier vil fonden foretage kvantitative analyser af projekterne. Derudover er der en række afledte effekter af fondens investeringer, som også omtales i publikationen. For eksempel bidrager forsknings- og innovationsprojekter på baggrund af konkurrenceudsatte midler til at styrke innovations- og iværksætterkulturen i Danmark.

  Fonden har på projektniveau en ambition om, at virksomhederne, der deltager i projekterne, skal vokse og øge deres værdiskabelse markant. Samtidig er det hensigten, at forskningsresultater skal føre til fremtidige innovationer. Innovationsfondens effektmåling er en løbende opgave, og fonden arbejder målrettet for at opsamle og måle effekterne af sine aktiviteter i tæt samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere med henblik på at dokumentere, at fondens investeringer har en positiv samfundseffekt.

  Dokumenter
  Klagevejledning
  Åben sektion, Klagevejledning

  Klager over afgørelser fra Danmarks Innovationsfond kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 23, stk. 1, i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond senest ændret med lov nr. 1188 af 8. juni 2021 om Danmarks Innovationsfond. Efter lovens § 23, stk. 2, kan retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed dog påklages til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. § 13, nr. 5, i bekendtgørelse nr. nr. 1574 af 15. december 2017.

  Klage over retlige forhold skal - jf. §25, stk. 2 og 3 - indgives skriftligt til Danmarks Innovationsfond, Europaplads 2, 4. sal, 8000 Aarhus C, enten pr. brev eller mail på kontakt@innofond.dk, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt sagens parter, jf. § 25 i lov om Danmarks Innovationsfond.

  Når Danmarks Innovationsfond modtager klagen, skal Fonden – hvis den vil fastholde afgørelsen – snarest videresende klagen, sagens dokumenter samt Fondens udtalelse til sagen til Uddannelses- og forskningsministeren v. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Ved en eventuel klage, kan der være tre scenarier, der kan opstå i klagesagsbehandlingen:

  • For det første kan Danmarks Innovationsfond vælge ikke at genoptage sagen. I dette tilfælde skal Fonden snarest efter modtagelsen af klagen sende sagen videre til Uddannelses- og forskningsministeren v. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
    
  • For det andet kan Fonden vælge at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der nu giver parten fuldt ud medhold. I dette tilfælde skal der ikke gøres videre i sagen.
    
  • For det tredje kan Fonden vælge at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der (stadig) ikke giver parten fuldt ud medhold. I dette tilfælde kan parten vælge at klage over den nu nye afgørelse. Klagen vil i disse situationer igen skulle indgives skriftligt til Fonden, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
  Kommunikationspolitik
  Åben sektion, Kommunikationspolitik

  Her kan du læse Innovationsfondens kommunikationspolitik, som er en fælles, overordnet ramme for fondens kommunikation. Kommunikationspolitikken er vedtaget i november 2021.

  Dokumenter
  Gender Equality Plan
  Åben sektion, Gender Equality Plan

  Her kan du læse Innovationsfondens Gender Equality Plan

  Dokumenter
  Kontakt
  Spørgsmål til Innovationsfonden?
  Åben sektion, Spørgsmål til Innovationsfonden?

  På Innovationsfondens hjemmeside kan du finde svar på de fleste spørgsmål.
  Inden du kontakter os telefonisk, ser vi gerne, at du har orienteret dig i informationen om det relevante program og dets retningslinjer.

  Kontakt 

  Obs: Innovationsfonden holder sommerferielukket i uge 28, 29 og 30. Telefoner og mails besvares ikke i perioden.

  T: +45 61 90 50 00 (se telefontider for specifikke henvendelser)

  E-mail: kontakt@innofond.dk 

   

  Generelle henvendelser

  Mandag-torsdag: 9.00-12.00
  Fredag: 9.30-12.00

  Telefontider for specifikke henvendelser: 
  Obs:
  Innovationsfonden holder sommerferielukket i uge 28, 29 og 30. Telefoner og mails besvares ikke i perioden.

  Telefontider i Innovationsfonden

  Du kan finde flere informationer og yderligere kontaktoplysninger til de relevante programmer her.

   

  Tekniske spørgsmål til e-grant?
  Kontakt e-grant support 
  T: +45 33 92 91 90 
  EmailSupport.e-grant@ufm.dk
  Hverdage: 9.00-12.00

   

  Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant. 

  Adresser
  Åben sektion, Adresser

  Aarhus (hovedkontor)
  Europaplads 2, 4. sal
  8000 Aarhus C

  København
  Haifagade 3
  2150 Nordhavn

  Aalborg
  NOVI 1
  Niels Jernes Vej 10
  9220 Aalborg

  Pressekontakt
  Åben sektion, Pressekontakt

  Obs: Innovationsfonden holder sommerferielukket i uge 28, 29 og 30. Telefoner og mails besvares ikke i perioden.

  Presse- og kommunikationsrådgiver, Tue Germundsson 
  Telefon: +45 6190 5087
  Mail: tue.germundsson@innofond.dk

  Presse- og kommunikationsrådgiver, Birgitte Wulff
  Telefon: +45 6190 5011
  Mail: birgitte.wulff@innofond.dk 

  Sikker e-mail og digital post
  Åben sektion, Sikker e-mail og digital post

  Sikker e-mail og digital post

  Hvis din henvendelse til Innovationsfonden rummer personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du benytte sikker elektronisk post.

  En almindelig mailadresse er som udgangspunkt ikke krypteret og er dermed ikke sikker. 

  Send sikker elektronisk post via Digital Post

  Via Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Innovationsfonden. Det er muligt at se hvilke postkasser du kan sende Digital Post til i Innovationsfonden via Digital Post adressebogen.

  Send sikker elektronisk post via professionel sikker post-løsning 

  Via en professionel sikker post-løsning kan virksomheder og myndigheder sende sikkert til en af de nedenstående postkasser, hvis de har tilpasset deres program til at kunne sende sikre e-mails. Det er kun muligt at sende sikkert, hvis du krypterer e-mailen, når du sender.

  Sådan behandler vi sikker elektronisk post i Innovationsfonden

  Når du sender sikker elektronisk post til Innovationsfonden, modtages det i en sikker hovedpostkasse. Vi sørger for, at posten bliver sendt sikkert videre til den relevante medarbejder. Du kan gøre vores arbejde lettere, hvis du skriver, hvem eller hvilket område henvendelsen er til.

  Når vi modtager sikker elektronisk post, svarer vi som hovedregel også via sikker elektronisk post.

  EAN og CVR
  Åben sektion, EAN og CVR

  EAN: 5798000432864

  CVR: 29035695

  Logo og guidelines
  Innovationsfondens logo
  Åben sektion, Innovationsfondens logo

  Danske logoer

  Engelske logoer

  Mangler du en version af Innovationsfondens logo? 

  Kontakt venligst: nadia.aron@innofond.dk

  Dokumenter
  Omtale af Innovationsfonden
  Åben sektion, Omtale af Innovationsfonden

  Når der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt sammen med Innovationsfonden.

  Den danske hhv. engelske betegnelse er:

  - Innovationsfonden
  - Innovation Fund Denmark

  Når Innovationsfonden bliver omtalt på hjemmesider, publikationer, præsentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo anvendt:

  Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med følgende adresse:

  www.innovationsfonden.dk

  Innovationsfonden har positiv erfaring med at hjælpe og bistå projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, og fonden stiller gerne sit pressenetværk til rådighed.

  Ved omtale i artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation - anvend venligst følgende tekst:

  • Acknowledgements: «This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD).“
  • Kilder og bidragsydere: «Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden.»

  Alle kan efter behov benytte sig af følgende information om fonden:

  Innovationsfonden
  Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. Fonden understøtter udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

  Innovation Fund Denmark
  Innovation Fund Denmark invests in entrepreneurs, researchers and businesses that create value for Denmark and new solutions to the society’s biggest challenges - and supports the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. 

  Brug for yderligere information, kontakt:

  Kommunikationschef Pernille Rypepernille.rype@innofond.dk, tlf. 61 90 50 60

  Samarbejder
  Danish Innovation Sounding Board
  Åben sektion, Danish Innovation Sounding Board

  Innovationsfonden har samlet aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem i Danish Innovation Sounding Board. Det er sket som led i implementeringen af fondens nye strategi. Panelet skal bidrage til at sikre, at strategien er forankret i det samlede innovationssystems behov og muligheder og bane vej for at realisere det store innovationspotentiale i Danmark. Panelet mødes flere gange om året. 

  Se listen over medlemmer her

  Grøn projektbank
  Åben sektion, Grøn projektbank

  www.grønprojektbank.dk

  Grøn projektbank er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  I Grøn Projektbank kan du finde alle projekter med støtte fra GUDP og MUDP samt Innovationsfondens bioressourceområde i databasen.

  Grøn Projektbank blev etableret i 2019.

  Virksomhedsguiden
  Åben sektion, Virksomhedsguiden

  https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

  Virksomhedsguiden er et digitalt redskab for virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der samler indhold og tilbud på tværs af myndigheder og erhvervsfremmeaktører til gavn for virksomhederne.

  Virksomhedsguiden samler vejledning på tværs af 16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.

  Virksomhedsguiden blev etableret i juni 2019.

  Publikationer
  Rapporter, evalueringer og andre publikationer
  Åben sektion, Rapporter, evalueringer og andre publikationer