Om Innovationsfonden

Vi investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. 

Vi investerer i bæredygtige løsninger
Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Læs mere om Innovationsfondens fokusområder for investeringer her.

Vi vil skabe værdi for pengene
Det er vigtigt, at det danske samfund får mest mulig værdi ud af de penge, Innovationsfonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriterer vi ansvarlighed meget højt. Der er store krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer, øget velstand eller reduktion i CO2-udledning.

Vi er klar til at tage en chance
I Innovationsfonden tør vi investere i et projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det. Fonden er sat i verden for at investere i projekter med høj risiko – og stort potentiale. Og det gør vi på en nem, enkel og gennemskuelig måde - med mindst muligt bureaukrati.

Vi er hele Danmarks investeringsfond
Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i København, Aarhus, Odense og Aalborg - og investerer hvert år i en lang række projekter over hele Danmark.

Organisation
Ledelse
Åben sektion, Ledelse
 • Direktør: Anne-Marie Levy Rasmussen
 • Vicedirektør og chef for Innopartners: Annemarie Munk Riis
 • Vicedirektør og chef for Innobooster Plus: Ole Sinkjær
 • Chef for Innostartup: Sidsel Hougaard
 • Chef for Administrative Services: vacant
 • Chef for Kommunikation og Eksterne Relationer: Pernille Rype
Bestyrelse
Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse
Åben sektion, Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse

Tina Fanø

Tina Fanø, bestyrelsesformand i Innovationsfonden

Tina Fanø er formand for Innovationsfonden. Tina er til daglig koncerndirektør i Novozymes, der forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, især enzymer og mikroorganismer til blandt andet vaskemidler, fødevarer og dyrefoder. Tina Fanø indtrådte som formand for bestyrelsen 1. april 2019.

Beskikkelsesperiode: 1. marts 2019 – 28. februar 2022 

Henrik Jørgen Andersen

Henrik Jørgen Andersen

Henrik Jørgen Andersen er næstformand for Innovationsfonden. Henrik er til dagligt Senior Executive R&D Advisor ved Arla Foods Ingredients P/S.

Beskikkelsesperiode: 1. december 2019 - 30. november 2022

Christian H. M. Ketels

Christian Ketels

Christian H. M. Ketels er næstformand for Innovationsfonden. Christian er til dagligt rådgiver og Visiting Executive på Harvard Business School.

Beskikkelsesperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2023

Anne-Marie Engel

Anne-Marie Engel, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anne-Marie Engel er Programme Director i Biomedicine & Health Sciences i Novo Nordisk Fonden og er indtrådt i bestyrelsen 1. april 2017 for en treårig periode.

Beskikkelsesperiode: Genudpeget 1. juli 2020 - 30. juni 2023

Lars Frølund
Lars Frølund, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Special Advisor for Innovation, NATO.

Beskikkelsesperiode: 1. april 2019 – 31. marts 2022

Mette Glavind

Mette Glavind, Board Member of Innovation Fund Denmark

Direktør, Divisionen for Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut.

Beskikkelsesperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2023

Mads Andersen

Mads Andersen, Board Member of Innovation Fund Denmark

Gruppeformand, 3F’s industrigruppe og næstformand, CO-industri.

Beskikkelsesperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2023

Camilla Haustrup Hermansen

Camilla Haustrup Hermansen, Board Member of Innovation Fund Denmark

Medejer og bestyrelsesmedlem, Plus Pack.

Beskikkelsesperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2023

Peter Holme Jensen

Peter Holme Jensen

CEO for Aquaporin A/S

Beskikkelsesperiode: 15. juni 2021 - 14. juni 2024

Forretningsorden
Åben sektion, Forretningsorden

Procedureændring ifm åbent opslag om SSH – Social Sciences and Humanities.
I forbindelse med Innovationsfondens bestyrelses behandling af opslaget, 'Social Sciences and Humanties’ udbudt med ansøgningsfrist den 1. oktober 2020, er afgørelsesprocessen forlænget med nogle dage.

Ved ordinært bestyrelsesmøde kunne der ikke træffes en endelig afgørelse som planlagt, da habilitetsbestemmelser for bestyrelsens behandling af ansøgninger ikke kunne opfyldes. Rent ekstraordinært nedsættes derfor et ad hoc udvalg blandt beslutningsdygtige medlemmer af bestyrelsen, til at behandle ansøgninger under dette opslag. Ændringen har i øvrigt ingen effekt på behandlingsprocessen.

Behandlingstiden for opslaget forventes forsinket ift. tidligere angivet deadline, og ny dato for offentliggørelse er den 21. december 2020.

Dokumenter
Delegation af bestyrelsens beslutningskompetence
Åben sektion, Delegation af bestyrelsens beslutningskompetence

  Innovationsfondens bestyrelse kan uddelegere sin beslutningskompetence til udvalg, sekretariatet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet som beskrevet i Lovens kapitel 2, § 10 og § 28, stk. 5 samt i bekendtgørelse af nr. 1150 af 25. oktober 2017 § 11.

  Læs mere om delegation af bestyrelsens beslutningskompetence i forretningsorden for Danmarks Innovationsfond (PDF)

  Beslutningskompetencen delegeres ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i bestyrelsens forretningsordens § 26.

  Følgende sager er således ikke delegeret:

  1. udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
  2. sager vedrørende principielle og
  3. praksisdannende eller praksisændrende sager.

  Innovationsfondens bestyrelse har uddelegeret sin beslutningskompetence på følgende måde:

  Udvalg

  Bestyrelsen i Innovationsfonden har med hjemmel i § 28, stk. 5, i lov om Danmarks Innovationsfond nedsat to overordnede udvalg under Innovationsfondens bestyrelse:

  Udvalg for Innovation:

  • Henrik Jørgen Andersen (formand)
  • Camilla Haustrup Hermansen
  • Christian Ketels

  Udvalg for Strategisk Forskning:

  • Anne-Marie Engel (formand)
  • Lars Frølund
  • Mette Glavind

  NB: Kommissorierne for udvalgene er under revision.

  Fagudvalg

  Bestyrelsen nedsætter midlertidige eller faste fagudvalg til at bistå sekretariatet med vurdering af ansøgninger om tilskud. Der kan til enhver tid maksimalt være nedsat 10 midlertidige og faste fagudvalg tilsammen.

  Sekretariat

  Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (Innovationsfondsloven), besluttet at delegere bestyrelsens beslutningskompetence vedrørende afgørelser om tilskud og udmøntning af tilskud til fondens sekretariat inden for følgende programmer:

  Center for HR og Forretningsudvikling (UFM)

  Bestyrelsen har aftalt med Center for HR og Forretningsudvikling i Uddannelses- og Forskningsministeriet, at centeret varetager løn- og personaleadministrative opgaver og understøtter HR i Danmarks Innovationsfond. Den løbende administration af medarbejdere i tidsregistreringssystemet varetages lokalt i fonden.

  Centeret har således ansvar for personaleadministration og personalejuridisk rådgivning, samt varetager kontakten til Finansministeriets Økonomiservicecenter (ØSC) vedrørende lønydelser.

  Center for HR og Forretningsudvikling er bemyndiget til at foretage løndispositioner i Danmarks Innovationsfond inden for de med direktøren aftalte rammer eller efter konkret aftale med direktøren.

  Dokumenter
  Strategi
  Mission, vision og målsætninger
  Åben sektion, Mission, vision og målsætninger

  Mission
  Innovationsfonden investerer aktivt i idéer, viden og teknologi samt katalyserer samarbejde og partnerskaber mellem forskere, iværksættere og virksomheder med det sigte at skabe værdi og arbejdspladser.

  Vision
  Innovationsfonden vil realisere potentialet i det samlede danske innovationssystem.

  Formål
  Innovationsfonden accelererer forskning og innovation til løsninger, der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed.

  Innovationsfondens investeringer bidrager til:

  • Vækst og beskæftigelse
  • Løsning af centrale samfundsudfordringer

  Målsætningerne nås gennem:

  • Innovation og teknologiudvikling
  • Samarbejde på tværs
  • Entreprenørskab i trivsel
  • Fremragende forskning
  • Et stærkt internationalt udsyn
  Dokumenter
  Grundlag og politikker
  Privatlivspolitik
  Åben sektion, Privatlivspolitik

  Hos Innovationsfonden er det centralt at beskytte personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

  Privatlivspolitik for Innovationsfonden

  Informationssikkerhedspolitik
  Åben sektion, Informationssikkerhedspolitik

  Her kan du se Innovationsfondens informationssikkerhedspolitik. Politikken er vedtaget august 2020.

  Dokumenter
  Open access-politik
  Åben sektion, Open access-politik

  De offentlige fonde i Danmark ønsker at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til offentligt finansiererede forskningsresultater.

  Dokumenter
  Whistleblowerordning
  Åben sektion, Whistleblowerordning

  Innovationsfondens whistleblowerordning giver ansatte og andre med tilknytning til fonden mulighed for at indberette eventuelle ulovlige, uetiske eller uforsvarlige forhold, der strider mod fondens regler og værdier. Alle indberetninger går direkte til fondens advokat, Kammeradvokaten.
  Læs mere og indberet her.

  Krav om ansvarlig forskning
  Åben sektion, Krav om ansvarlig forskning

  Responsible Research and Innovation (RRI) i Innovationsfonden.

  RRI sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater og samfundets værdier og behov.

  Innovationsfonden fremmer RRI både i fondens overordnede strategier og via vores projekter, og vi følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

  Vi har designet vores investeringstyper og vurderingskriterier, så vi opfordrer projekter til at fokusere på ’samfundsmæssigt engagement’ og ’forskeruddannelse’. Projekter opfordres derfor direkte til, at:

  • Involvere alle relevante interessenter og institutioner i forsknings- og innovationsprocessen
  • Udvikle et stærkt fokus på fremtidige brugere
  • Engagere sig i formel og uformel tværinstitutionel forskeruddannelse

  Ved at engagere alle relevante interessenter i forsknings- og innovationsprocessen, vil projekternes resultater potentielt blive mere bæredygtige og langsigtede. Og ved at gøre formel og uformel forskeruddannelse til en integreret del af projekterne, vil de ikke alene føre til forsknings- og innovationsresultater, men også til uddannelse af næste generation af forskere.

  Habilitetsregler
  Åben sektion, Habilitetsregler

  Læs Innovationsfondens operationelle checkliste vedrørende habilitet.

  Ifølge forvaltningsloven* er du inhabil, hvis:

  • Du har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
  • Du er i familie med eller nært relateret** til en person, som har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller som er repræsentant for nogen med sådan interesse i sagens udfald.
  • Du tidligere – i samme sag – har repræsenteret nogen med personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. ved vejledning/rådgivning i udformningen af det konkrete projekt eller ansøgningen.
  • Du deltager i ledelsen af eller har nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald.
  • Hvis du ved behandling af klagesager vedrørende kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, har været direkte involveret i en afgørelse eller gennemførelse af foranstaltninger, der ligger til grund for klagen.
  • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed (se reglerne nedenfor).

  I tillæg til forvaltningslovens regler har Innovationsfonden vedtaget følgende principper for inhabilitet ved afgørelse om tilsagn eller afslag. I tilfælde hvor der opstår tvivl om der foreligger inhabilitet, skal vedkommende forlade lokalet imens spørgsmålet afklares. 

  Ved ansættelse på samme offentlige institution (fakultet, forskningsenhed, faglig enhed, institut eller andet) som ansøgeren, er du inhabil, hvis:

  • ansøgningen ligger indenfor samme forskningsfaglige område som dit eget.
  • du er leder af en offentlig institution (f.eks. rektor eller lignende niveau) eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v. og den pågældende offentlige institution m.v. er ansøger, eller at en deltager i en ansøgning er ansat under dine instruktionsbeføjelser.
  • ansøgningen/sagen har væsentlig betydning for dit ansættelsessted, din egen ansættelse eller for forskningsgrupper du deltager eller indtil for nyligt var deltager i.

  Ved ansættelse (inkl. ledelses- og bestyrelsesposter) i samme private enhed som en deltager i en ansøgning, er du inhabil, hvis ansøgningen har betydning for den private enhed.

  I tilfælde af ansøgningsrunder med 10 eller færre ansøgninger:

  • er du inhabil i forhold til en ansøgning, er du også inhabil i forhold til andre ansøgninger, hvis 10 ansøgninger eller derunder konkurrerer. Hvis den ansøgning din inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan du deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.
  Dokumenter
  Effektmåling og forskningsfaglig vurdering
  Åben sektion, Effektmåling og forskningsfaglig vurdering

  Innovationsfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og løse samfundsudfordringer. Mål, der bliver påvirket af mange faktorer og som derfor er komplekse at måle. Her beskriver vi, hvordan Innovationsfonden griber effektmålingen af sine investeringer an.

  Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter for at styrke Danmarks vækst og beskæftigelse og for at løse samfundsudfordringer. En væsentlig forudsætning for dette er dokumentationen af, at projekterne skaber et samfundsmæssigt afkast, der på både kort og lang sigt skaber værdi for Danmark. Innovationsfonden har derfor i juni 2016 udgivet en publikation, der giver et indblik i, hvordan fonden følger, måler og dokumenterer effekter af investeringerne.

  Det er en kompleks opgave at foretage præcise målinger af de enkelte projekters samfundsmæssige afkast, da resultaterne kan være mangeartede. Ligesom de kan være påvirket af andre faktorer, der ligger uden for Innovationsfondens virke. Fondens publikation om effektmåling beskriver derfor i videst muligt omfang, hvordan fonden foretager effektmålinger ved at forklare, hvilke metoder fonden har fundet mest relevante på baggrund af national og international research såvel som i tæt samarbejde med OECD.

  I modsætning til private virksomheder har Innovationsfonden ikke en bundlinje, der entydigt kan vise, om investeringerne har været profitable. Der er mange faktorer, der påvirker virksomhedernes og forskningsinstitutionernes aktiviteter og dermed effekterne af de projekter, som fonden investerer i. Alt efter kategorien og størrelsen af investeringen, dykker fonden derfor ned i de enkelte projekter for at klargøre effekterne - f.eks. gennem interview med virksomhederne, universiteterne og brugerne af de nye løsninger. Overordnet set og i andre projektkategorier vil fonden foretage kvantitative analyser af projekterne. Derudover er der en række afledte effekter af fondens investeringer, som også omtales i publikationen. For eksempel bidrager forsknings- og innovationsprojekter på baggrund af konkurrenceudsatte midler til at styrke innovations- og iværksætterkulturen i Danmark.

  Fonden har på projektniveau en ambition om, at virksomhederne, der deltager i projekterne, skal vokse og øge deres værdiskabelse markant. Samtidig er det hensigten, at forskningsresultater skal føre til fremtidige innovationer. Innovationsfondens effektmåling er en løbende opgave, og fonden arbejder målrettet for at opsamle og måle effekterne af sine aktiviteter i tæt samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere med henblik på at dokumentere, at fondens investeringer har en positiv samfundseffekt.

  Dokumenter
  Klagevejledning
  Åben sektion, Klagevejledning

  Klager over afgørelser fra Danmarks Innovationsfond kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 23, stk. 1, i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond senest ændret med lov nr. 1188 af 8. juni 2021 om Danmarks Innovationsfond. Efter lovens § 23, stk. 2, kan retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed dog påklages til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, jf. § 13, nr. 5, i bekendtgørelse nr. nr. 1574 af 15. december 2017.

  Klage over retlige forhold skal - jf. §25, stk. 2 og 3 - indgives skriftligt til Danmarks Innovationsfond, Europaplads 2, 4. sal, 8000 Aarhus C, enten pr. brev eller mail på kontakt@innofond.dk, inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt sagens parter, jf. § 25 i lov om Danmarks Innovationsfond.

  Når Danmarks Innovationsfond modtager klagen, skal Fonden – hvis den vil fastholde afgørelsen – snarest videresende klagen, sagens dokumenter samt Fondens udtalelse til sagen til Uddannelses- og forskningsministeren v. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Ved en eventuel klage, kan der være tre scenarier, der kan opstå i klagesagsbehandlingen:

  • For det første kan Danmarks Innovationsfond vælge ikke at genoptage sagen. I dette tilfælde skal Fonden snarest efter modtagelsen af klagen sende sagen videre til Uddannelses- og forskningsministeren v. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
    
  • For det andet kan Fonden vælge at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der nu giver parten fuldt ud medhold. I dette tilfælde skal der ikke gøres videre i sagen.
    
  • For det tredje kan Fonden vælge at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der (stadig) ikke giver parten fuldt ud medhold. I dette tilfælde kan parten vælge at klage over den nu nye afgørelse. Klagen vil i disse situationer igen skulle indgives skriftligt til Fonden, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.
  Kontakt
  Adresser og telefonnummer
  Åben sektion, Adresser og telefonnummer

  Telefon: 61 90 50 00

  Telefontid: hverdage kl. 9.00 til kl. 12.00

  E-mail: kontakt@innofond.dk 

  Adresser:

  Aarhus (hovedkontor)
  Europaplads 2, 4. sal
  8000 Aarhus C

  København
  C/O Bloxhub
  Fæstningens Materialgård
  Frederiksholms Kanal 30 A4
  1220 København K

  Odense
  Videnbyen
  Cortex Park 26
  5230 Odense M

  Aalborg
  NOVI 1
  Niels Jernes Vej 10
  9220 Aalborg

  Pressekontakt
  Åben sektion, Pressekontakt

  Presse- og mediechef Jens Bomholt
  Tlf. 61 90 50 45, mail: jens.bomholt@innofond.dk

  Sikker e-mail og digital post
  Åben sektion, Sikker e-mail og digital post

  Sikker e-mail og digital post

  Hvis din henvendelse til Innovationsfonden rummer personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du benytte sikker elektronisk post.

  En almindelig mailadresse er som udgangspunkt ikke krypteret og er dermed ikke sikker. 

  Send sikker elektronisk post via Digital Post

  Via Digital Post kan borgere og virksomheder sende meddelelser sikkert til Innovationsfonden. Det er muligt at se hvilke postkasser du kan sende Digital Post til i Innovationsfonden via Digital Post adressebogen.

  Send sikker elektronisk post via professionel sikker post-løsning 

  Via en professionel sikker post-løsning kan virksomheder og myndigheder sende sikkert til en af de nedenstående postkasser, hvis de har tilpasset deres program til at kunne sende sikre e-mails. Det er kun muligt at sende sikkert, hvis du krypterer e-mailen, når du sender.

  Sådan behandler vi sikker elektronisk post i Innovationsfonden

  Når du sender sikker elektronisk post til Innovationsfonden, modtages det i en sikker hovedpostkasse. Vi sørger for, at posten bliver sendt sikkert videre til den relevante medarbejder. Du kan gøre vores arbejde lettere, hvis du skriver, hvem eller hvilket område henvendelsen er til.

  Når vi modtager sikker elektronisk post, svarer vi som hovedregel også via sikker elektronisk post.

  EAN og CVR
  Åben sektion, EAN og CVR

  EAN: 5798000432864

  CVR: 29035695

  Logo og guidelines
  Innovationsfondens logo
  Åben sektion, Innovationsfondens logo

  Danske logoer

  Engelske logoer

  Mangler du en version af Innovationsfondens logo? 

  Kontakt venligst: line.skouboe@innofond.dk

  Dokumenter
  Omtale af Innovationsfonden
  Åben sektion, Omtale af Innovationsfonden

  Når der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt sammen med Innovationsfonden.

  Den danske hhv. engelske betegnelse er:

  - Innovationsfonden
  - Innovation Fund Denmark

  Når Innovationsfonden bliver omtalt på hjemmesider, publikationer, præsentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo anvendt:

  Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med følgende adresse:

  www.innovationsfonden.dk

  Innovationsfonden har positiv erfaring med at hjælpe og bistå projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, og fonden stiller gerne sit pressenetværk til rådighed.

  Ved omtale i artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation - anvend venligst følgende tekst:

  • Acknowledgements: «This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD).“
  • Kilder og bidragsydere: «Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden.»

  Alle kan efter behov benytte sig af følgende faktabokse om fonden:

  Innovationsfonden
  Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. Fonden understøtter udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.

  Innovation Fund Denmark
  Innovation Fund Denmark invests in entrepreneurs, researchers and businesses that create value for Denmark and new solutions to the society’s biggest challenges - and supports the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. 

  Brug for yderligere information, kontakt:

  - Presse- og mediechef Jens Bomholt, jens.bomholt@innofond.dk, tlf. 61 90 50 45
  - Kommunikationschef Pernille Rypepernille.rype@innofond.dk, tlf. 61 90 50 60

  Samarbejder
  Grøn projektbank
  Åben sektion, Grøn projektbank

  www.grønprojektbank.dk

  Grøn projektbank er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  I Grøn Projektbank kan du finde alle projekter med støtte fra GUDP og MUDP samt Innovationsfondens bioressourceområde i databasen.

  Grøn Projektbank blev etableret i 2019.

  Virksomhedsguiden
  Åben sektion, Virksomhedsguiden

  https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

  Virksomhedsguiden er et digitalt redskab for virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der samler indhold og tilbud på tværs af myndigheder og erhvervsfremmeaktører til gavn for virksomhederne.

  Virksomhedsguiden samler vejledning på tværs af 16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.

  Virksomhedsguiden blev etableret i juni 2019.

  Vækstfonden
  Åben sektion, Vækstfonden

  https://vf.dk/

  Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser.

  Publikationer
  Rapporter, evalueringer og andre publikationer
  Åben sektion, Rapporter, evalueringer og andre publikationer