Vi investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets udfordringer. 

 

Vi investerer i bæredygtige løsninger
Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer.

Det gælder nye, klimavenlige løsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Vi vil skabe værdi for pengene
Det er vigtigt, at det danske samfund får mest mulig værdi af de penge, fonden investerer i forskning og innovation. Derfor prioriterer vi ansvarlighed meget højt. Der er krav til alle projekter om samfundsengagement, gennemsigtighed, uddannelse og etik.

I modsætning til andre investorer kan eller skal Innovationsfondens resultater ikke nødvendigvis aflæses i aktiekurser eller årsregnskaber. Innovationsfondens resultater kan lige såvel aflæses sociale velfærdsforbedringer, øget velstand eller reduktion i CO2-udledning

Vi er klar til at tage en chance
I Innovationsfonden tør vi investere i et projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det. Fonden er sat i verden for at investere i projekter med høj risiko – og deraf stort potentiale. Og det gør vi på en nem, enkel og gennemskuelig måde - med mindst muligt bureaukrati.

Vi er hele Danmarks investeringsfond
Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Organisation
Ledelse
 • Direktør (konstitueret): Tore Duvold
 • Talent / Innobooster / Jura: Sidsel Hougaard (Talent), Søren Jensen (Innobooster)
 • Grand Solutions: Tore Duvold
 • Økonomi og Administration: Anne Katrine Tholstrup Bertelsen
 • Kommunikation og Eksterne Relationer: Pernille Rype
 • Erhvervsforsker: Tove Enggrob
Bestyrelse
Medlemmer af Innovationsfondens bestyrelse

Tina Fanø

Tina Fanø, bestyrelsesformand i Innovationsfonden

Tina Fanø er formand for Innovationsfondens bestyrelse. Tina er til daglig koncerndirektør i Novozymes, der forsker i, udvikler og fremstiller bioindustrielle produkter, især enzymer og mikroorganismer til blandt andet vaskemidler, fødevarer og dyrefoder. Tina Fanø indtrådte som formand for bestyrelsen 1. april 2019.

Tina Fanø på LinkedIn

 

Flemming Besenbacher

Flemming Besenbacher, Næstformand og bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Flemming Besenbacher er næstformand i Innovationsfondenog bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg. Han er professor ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) og Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Flemming Besenbacher er indtrådt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode. Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 3 år.

LinkedIn

 

Anja Boisen

Anja Boisen, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anja Boisen er næstformand i Innovationsfonden og er til daglig professor i nanoteknologi ved DTU og indtrådte i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode. Den 15. marts 2017 blev hendes medlemskab forlænget med 3 år.

LinkedIn

 

Anne Skriver

Anne Skriver, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anne Skriver er Vice President, Innovation Dairy, i Chr. Hansen A/S. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd og er pr. 1. januar 2015 indtrådt i bestyrelsen for en tre-årig periode. Hun blev forlænget fra og med 1. januar 2018 og frem til og med 31. marts 2020.

LinkedIn

 

Anne-Marie Engel

Anne-Marie Engel, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Anne-Marie Engel er forskningschef i Lundbeckfonden og er indtrådt i bestyrelsen 1. april 2017 for en treårig periode.

 

Stephen Alstrup

Stephen Alstrup, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Stephen Alstrup er professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og her derudover stor erfaring fra det private erhvervsliv med opstart og ledelse af flere virksomheder, senest SupWiz, der er en af Europas førende startups inden for kunstig intelligens. Stephen Alstrup indtrådte i fondens bestyrelse 1. april 2019 for en treårig periode.

Stephen Alstrup på LinkedIn

 

Claus Jensen

Claus Jensen, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Claus Jensen er forbundsformand for Dansk Metal og er indtrådt i bestyrelsen ved fondens etablering 1. april 2014 for en treårig periode.  Den 15. marts 2017 blev hans medlemskab forlænget med 2 år.

 

Lars Frølund

Lars Frølund, bestyrelsesmedlem i Innovationsfonden

Lars Frølund er research director og visiting fellow ved Massachusetts Institute of Technology i Boston. Han arbejder dermed til daglig med innovation i et af verdens fremmeste forsknings- og innovationsmiljøer. Lars Frølund indtrådte i Innovationsfondens bestyrelse 1. april 2019.

Lars Frølund på LinkedIn

Delegation af bestyrelsens kompetence

Se beskrivelse af de nærmere rammer for de delegeredes beføjelser nedenfor. 

Bestyrelsen ansætter en direktør, der står for fondens daglige ledelse, herunder leder fondens sekretariat jf. bestyrelsens forretningsordens § 24. 

Bestyrelsens bemyndigelse af direktøren og sekretariatet fremgår af bestyrelsens forretningsordens § 25:

§ 25. Direktøren kan disponere for og forpligte fonden i alle dagligdags anliggender, så længe disse er i overensstemmelse med Fondens overordnede strategi, som bestemt af Bestyrelsen.

Stk. 2. Direktøren træffer beslutning om ansættelser og afskedigelser af individuelle medarbejdere. Større personaletilpasninger skal godkendes af Formandskabet og besluttes af Bestyrelsen.

Stk. 3. Alle investeringer op til 0,5 mio. kr. ekskl. moms, f.eks. igangsættelse af udbudsforretninger, brug af konsulentydelser til strategi‐, økonomi‐ eller it‐opgaver besluttes af direktøren. Investeringer over 0,5 mio. kr. ekskl. moms besluttes af direktøren efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 4. Direktøren træffer beslutning om fastlæggelse af rammer for administrativt samarbejde med Uddannelses‐ og Forskningsministeriet, dvs. HR, service, IT og økonomi efter godkendelse fra Formandskabet.

Stk. 5. Bestyrelsen har uddelegeret beslutningskompetence til direktøren ved alle investeringer i InnoBooster‐programmet, jf. nærværende forretningsorden § 18 stk. 4. Dette gælder både regulære investeringer og top‐up investeringer. Endvidere træffer direktøren beslutning i klagesager vedrørende ansøgninger på mindre end 5 mio. kr.

Bestyrelsen informeres om alle direktørens afgørelser vedr. investeringer i InnoBooster-programmet på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger.

Forskningsfaglig ministerielle rådgivning
Innovationsfonden skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger for andre ministeriers uddeling af statslige forskningsbevillinger, som ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening jf. lovens § 5, stk. 1.

Efter lovens § 5, stk. 1 og Innovationsfondens bestyrelses forretningsordens § 11, stk. 4 er bestyrelsen øverst ansvarlig for den forskningsfaglige ministerielle rådgivning.

Bestyrelsen har besluttet at delegere kompetencen vedr. den forskningsfaglige ministerielle rådgivning til sekretariatet. I den forbindelse kan sekretariatet efter behov inddrage vurderinger fra eksterne peer-reviewere og forskningsfaglige udvalg knyttet til ministeriernes ordninger.

Mindst én gang årligt afgiver sekretariatet en skriftlig redegørelse for varetagelsen af den forskningsfaglige ministerielle rådgivning.

Økonomisk administration af bevillinger
Bestyrelsen har aftalt med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, at styrelsen varetager den økonomiske administrationen af udvalgte bevillingsområder, der hører under Danmarks Innovationsfond. Styrelsen er i den forbindelse bemyndiget til at træffe afgørelse om indsendt regnskabsmateriale i henhold til opslag, retningslinjer og øvrigt aftalegrundlag gældende for den konkrete bevilling, som regnskabsmaterialet vedrører.

Styrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage udbetaling af fondens bevillingsmidler i bevillingssager i henhold til de betingelser for udbetaling, som er beskrevet i opslag, retningslinjer og øvrigt aftalegrundlag gældende for den konkrete bevilling. Principielle sager og sager om bortfald og tilbagebetaling af bevillinger er ikke omfattet af bemyndigelsen.

Udøvelse af personaleadministration
Bestyrelsen har aftalt med Koncern HR i Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Koncern HR bistår fonden ved at effektuere konkrete beslutninger på HR-området, som er truffet i fonden. Koncern HR er i den forbindelse bemyndiget til at træffe afgørelse på HR-området i forbindelse med effektuering af beslutninger truffet af fonden.

Principielle sager
Det gælder for alle de delegerede beføjelser, at de ikke omfatter principielle sager. Beslutninger i principielle sager træffes altid af bestyrelsen.

Lovgrundlag

 • Innovationsfonden ledes af en bestyrelse, som træffer alle beslutninger, herunder udmønter tilskud til udvikling af viden og teknologi, jf. § 6 i lov om Danmarks Innovationsfond.
   
 • Efter lovens § 10 kan bestyrelsen imidlertid i nærmere bestemt omfang delegere sin kompetence 1) til udvalg, 2) til sekretariatet, eller 3) til Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet.
Strategi
Mission, vision og målsætninger

Mission
Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte ideer, viden og teknologi til værdi for Danmark.

Vision
Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet.

Målsætninger

Innovationsfondens investeringer bidrager til:

 • Vækst og beskæftigelse
 • Løsning af centrale samfundsudfordringer

Målsætningerne nås gennem:

 • Innovation og teknologiudvikling
 • Samarbejde på tværs
 • Entreprenørskab i trivsel
 • Fremragende forskning
 • Et stærkt internationalt udsyn
Dokumenter
Grundlag og politikker
Privatlivspolitik

Hos Innovationsfonden er det centralt at beskytte personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen.

Privatlivspolitik for Innovationsfonden

Open access-politik

De offentlige fonde i Danmark ønsker at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til offentligt finansiererede forskningsresultater.

Dokumenter
Whistleblowerordning

Innovationsfondens whistleblowerordning giver ansatte og andre med tilknytning til fonden mulighed for at indberette eventuelle ulovlige, uetiske eller uforsvarlige forhold, der strider mod fondens regler og værdier. Alle indberetninger går direkte til fondens advokat, Kammeradvokaten.
Læs mere og indberet her.

Krav om ansvarlig forskning

Responsible Research and Innovation (RRI) i Innovationsfonden.

RRI sigter mod at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og innovationsprocesser og -resultater og samfundets værdier og behov.

Innovationsfonden fremmer RRI både i fondens overordnede strategier og via vores projekter, og vi følger EU-kommissionens definition og implementering af RRI.

Vi har designet vores investeringstyper og vurderingskriterier, så vi opfordrer projekter til at fokusere på ’samfundsmæssigt engagement’ og ’forskeruddannelse’. Projekter opfordres derfor direkte til, at:

 • Involvere alle relevante interessenter og institutioner i forsknings- og innovationsprocessen
 • Udvikle et stærkt fokus på fremtidige brugere
 • Engagere sig i formel og uformel tværinstitutionel forskeruddannelse

Ved at engagere alle relevante interessenter i forsknings- og innovationsprocessen, vil projekternes resultater potentielt blive mere bæredygtige og langsigtede. Og ved at gøre formel og uformel forskeruddannelse til en integreret del af projekterne, vil de ikke alene føre til forsknings- og innovationsresultater, men også til uddannelse af næste generation af forskere.

Habilitetsregler

Læs Innovationsfondens operationelle checkliste vedrørende habilitet.

Ifølge forvaltningsloven* er du inhabil, hvis:

 • Du har særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.
 • Du er i familie med eller nært relateret** til en person, som har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller som er repræsentant for nogen med sådan interesse i sagens udfald.
 • Du tidligere – i samme sag – har repræsenteret nogen med personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. ved vejledning/rådgivning i udformningen af det konkrete projekt eller ansøgningen.
 • Du deltager i ledelsen af eller har nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har særlig interesse i sagens udfald.
 • Hvis du ved behandling af klagesager vedrørende kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for anden offentlig myndighed, har været direkte involveret i en afgørelse eller gennemførelse af foranstaltninger, der ligger til grund for klagen.
 • Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som kan vække tvivl om din upartiskhed (se reglerne nedenfor).

I tillæg til forvaltningslovens regler har Innovationsfonden vedtaget følgende principper for inhabilitet ved afgørelse om tilsagn eller afslag. I tilfælde hvor der opstår tvivl om der foreligger inhabilitet, skal vedkommende forlade lokalet imens spørgsmålet afklares. 

Ved ansættelse på samme offentlige institution (fakultet, forskningsenhed, faglig enhed, institut eller andet) som ansøgeren, er du inhabil, hvis:

 • ansøgningen ligger indenfor samme forskningsfaglige område som dit eget.
 • du er leder af en offentlig institution (f.eks. rektor eller lignende niveau) eller medlem af et ledende organ ved en offentlig institution, fakultet, en faglig enhed, en ph.d.-skole, et institut m.v. og den pågældende offentlige institution m.v. er ansøger, eller at en deltager i en ansøgning er ansat under dine instruktionsbeføjelser.
 • ansøgningen/sagen har væsentlig betydning for dit ansættelsessted, din egen ansættelse eller for forskningsgrupper du deltager eller indtil for nyligt var deltager i.

Ved ansættelse (inkl. ledelses- og bestyrelsesposter) i samme private enhed som en deltager i en ansøgning, er du inhabil, hvis ansøgningen har betydning for den private enhed.

I tilfælde af ansøgningsrunder med 10 eller færre ansøgninger:

 • er du inhabil i forhold til en ansøgning, er du også inhabil i forhold til andre ansøgninger, hvis 10 ansøgninger eller derunder konkurrerer. Hvis den ansøgning din inhabilitet er knyttet til, afgøres endeligt og dermed udgår af behandlingen, kan du deltage i behandlingen af de resterende ansøgninger.
Effektmåling og forskningsfaglig vurdering

Innovationsfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og løse samfundsudfordringer. Mål, der bliver påvirket af mange faktorer og som derfor er komplekse at måle. Her beskriver vi, hvordan Innovationsfonden griber effektmålingen af sine investeringer an.

Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter for at styrke Danmarks vækst og beskæftigelse og for at løse samfundsudfordringer. En væsentlig forudsætning for dette er dokumentationen af, at projekterne skaber et samfundsmæssigt afkast, der på både kort og lang sigt skaber værdi for Danmark. Innovationsfonden har derfor i juni 2016 udgivet en publikation, der giver et indblik i, hvordan fonden følger, måler og dokumenterer effekter af investeringerne.

Det er en kompleks opgave at foretage præcise målinger af de enkelte projekters samfundsmæssige afkast, da resultaterne kan være mangeartede. Ligesom de kan være påvirket af andre faktorer, der ligger uden for Innovationsfondens virke. Fondens publikation om effektmåling beskriver derfor i videst muligt omfang, hvordan fonden foretager effektmålinger ved at forklare, hvilke metoder fonden har fundet mest relevante på baggrund af national og international research såvel som i tæt samarbejde med OECD.

I modsætning til private virksomheder har Innovationsfonden ikke en bundlinje, der entydigt kan vise, om investeringerne har været profitable. Der er mange faktorer, der påvirker virksomhedernes og forskningsinstitutionernes aktiviteter og dermed effekterne af de projekter, som fonden investerer i. Alt efter kategorien og størrelsen af investeringen, dykker fonden derfor ned i de enkelte projekter for at klargøre effekterne - f.eks. gennem interview med virksomhederne, universiteterne og brugerne af de nye løsninger. Overordnet set og i andre projektkategorier vil fonden foretage kvantitative analyser af projekterne. Derudover er der en række afledte effekter af fondens investeringer, som også omtales i publikationen. For eksempel bidrager forsknings- og innovationsprojekter på baggrund af konkurrenceudsatte midler til at styrke innovations- og iværksætterkulturen i Danmark.

Fonden har på projektniveau en ambition om, at virksomhederne, der deltager i projekterne, skal vokse og øge deres værdiskabelse markant. Se mere om målsætninger og indikatorer. Samtidig er det hensigten, at forskningsresultater skal føre til fremtidige innovationer. Innovationsfondens effektmåling er en løbende opgave, og fonden arbejder målrettet for at opsamle og måle effekterne af sine aktiviteter i tæt samarbejde med danske og internationale samarbejdspartnere med henblik på at dokumentere, at fondens investeringer har en positiv samfundseffekt.

Dokumenter
Kontakt
Adresser og telefonnummer

Telefon: 61 90 50 00

(ml. kl. 9.00-15.00)

E-mail: kontakt@innofond.dk 

Adresser:

Aarhus
Europaplads 2, 4. sal
8000 Aarhus C

København
Østergade 26 A, 4. sal
1100 København K

Odense
Videnbyen
Cortex Park 26
5230 Odense M

Aalborg
NOVI 1
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Pressekontakt

Presse- og mediechef Jens Bomholt
Tlf. 61 90 50 45, mail: jens.bomholt@innofond.dk

EAN og CVR

EAN: 5798000432864

CVR: 29035695

Logo og guidelines
Innovationsfondens logo

Danske logoer

Engelske logoer

Mangler du en version af Innovationsfondens logo? 

Kontakt venligst: line.skouboe@innofond.dk

Omtale af Innovationsfonden

Når der bliver refereret til projekter med investering fra Innovationsfonden, skal de involverede altid sikre, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et projekt sammen med Innovationsfonden.

Den danske hhv. engelske betegnelse er:
Innovationsfonden
Innovation Fund Denmark
Når Innovationsfonden bliver omtalt på hjemmesider, publikationer, præsentationsplancher, brochurer og lignende bedes det officielle logo anvendt:

Der bedes henvist til Innovationsfondens hjemmeside med følgende adresse:

www.innovationsfonden.dk

Innovationsfonden har positiv erfaring med at hjælpe og bistå projekter og parter med presse- og medieindsats. Man er derfor velkommen til at kontakte Innovationsfonden i forbindelse med udarbejdelse af PR-materiale, og Fonden stiller gerne sit pressenetværk til rådighed. Se kontaktinformationer nederst. Innovationsfonden har også en særlig kompetence med planlægning af film og video.

Ved omtale i artikler, Powerpoints og anden form for dokumentation.
Anvend venligst følgende tekst:

 • Acknowledgements: «This work is partly funded by the Innovation Fund Denmark (IFD) under File No. ___.“
 • Kilder og bidragsydere: «Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden under fil nr ___ . »

Alle kan efter behov benytte sig af følgende faktabokse om Fonden:

Innovationsfonden
Innovationsfonden investerer i udviklingen af ny viden og teknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden har fokus på at understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.

Innovation Fund Denmark
Innovation Fund Denmark invests in the development of new knowledge and technology creating growth and employment in Denmark. The Fund focuses on societal challenges, strengthens research and increases innovation commitment within private companies.

Kontakt altid gerne Innovationsfonden, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Kontakt
Presse- og mediechef Jens Bomholt, jens.bomholt@innofond.dk, tlf. 6190 5045
Kommunikationschef Pernille Rypepernille.rype@innofond.dk, tlf.6190 5060

Samarbejder
Grøn projektbank

www.grønprojektbank.dk

Grøn projektbank er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I Grøn Projektbank kan du finde alle projekter med støtte fra GUDP og MUDP samt Innovationsfondens bioressourceområde i databasen.

Grøn Projektbank blev etableret i 2019.

Virksomhedsguiden

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/

Virksomhedsguiden er et digitalt redskab for virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der samler indhold og tilbud på tværs af myndigheder og erhvervsfremmeaktører til gavn for virksomhederne.

Virksomhedsguiden samler vejledning på tværs af 16 forskellige myndigheder, de 6 nye erhvervshuse, kommunerne samt erhvervsfremmetilbud fra over 80 erhvervsfremmeaktører.

Virksomhedsguiden blev etableret i juni 2019.

Vækstfonden

https://vf.dk/

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som arbejder for at styrke danske virksomheders adgang til risikovillig kapital, så de kan skabe ny innovation, vækst og arbejdspladser.

Publikationer
Investeringsstrategier og publikationer
Nyhedsbreve
2017
2016