Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker

Innovationsfonden er blevet bekendt med, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udpegningen af bedømmere ved evalueringen af ansøgninger til programmerne ”Erhvervsforsker”, ”Grand Solutions” samt de to internationale programmer ”EUREKA” og ”bilaterale samarbejder”. Ansøgere der ønsker at afklare, om de er omfattet af fejlen, og evt. ønsker at rejse krav om erstatning, kan rette henvendelse til Innovationsfonden, jf. nedenfor.  

Fejlen er sket i perioden fra fondens oprettelse i 2015 og frem til følgende datoer:

  • 1. april 2022 (Erhvervsforsker),
  • 1. januar 2022 (Grand Solutions),
  • 1. januar 2021 (EUREKA) og
  • 1. januar 2021 (bilaterale samarbejder).

For at sikre at forskningsfaglige vurderinger foretages kompetent og uvildigt, følger det af § 18, stk. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021, at ansøgninger helt eller delvist til forskningsaktiviteter skal vurderes af anerkendte forskere, jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere.

Innovationsfonden har konstateret, at fonden historisk beklageligvis ikke ved alle bedømmelser kan dokumentere, at der blandt de personer, som har bedømt ansøgninger, hvori der indgik forskningsaktiviteter, har været mindst én anerkendt forsker. Innovationsfonden har således ved en fejl ikke noteret eller journaliseret oplysninger om disse personer, som kunne dokumentere, at der var tale om en anerkendt forsker. Det er endvidere Innovationsfondens umiddelbare vurdering, at der kan være behandlet ansøgninger til forskningsaktiviteter, uden de er vurderet af mindst én anerkendt forsker. Det nærmere omfang heraf er imidlertid ikke muligt for fonden at fastslå.

Sidstnævnte kan have betydet, at visse af fondens afgørelser på de nævnte programmer efter omstændighederne ikke er korrekt truffet. Erhvervsforskerprogrammet, Grand Solutions-programmet og de internationale programmer EUREKA og bilaterale samarbejder er imidlertid puljeprogrammer, dvs. er tilrettelagt sådan, at ansøgerne inden for hvert program er i direkte konkurrence med hinanden, jf. § 18, stk. 1, i lov om Danmarks Innovationsfond. Da bevillingerne er tildelt, og ansøgningsrunderne er afsluttet, har fonden ikke mulighed for at genoptage de omfattede ansøgningsrunder.

Hvis en ansøger ønsker at afklare, om vedkommendes konkrete ansøgning er blevet bedømt af mindst én anerkendt forsker, kan ansøgeren rette henvendelse til Innovationsfonden på nedenfor angivne mailadresser. Innovationsfonden vil herefter foretage en vurdering af, om mindst én af de personer, som har bedømt ansøgningen, har været anerkendt forsker på tidspunktet for bedømmelsen.

Hvis det efterfølgende viser sig, at ingen af de involverede bedømmere, som har bedømt ansøgningen, har været en anerkendt forsker, og hvis ansøgeren mener, at fonden er ansvarlig for at ansøgeren har lidt et tab efter dansk rets almindelige regler om erstatning, kan ansøger rette henvendelse til Innovationsfonden om erstatning. Det kræver dog bl.a., at ansøger kan dokumentere, at der er lidt et økonomisk tab, og at fejlen har medført, at der ikke blev givet bevilling.  

Hvis fonden efter henvendelsen er enig i erstatningskravet, vil fonden kunne yde erstatning. Er fonden derimod ikke enig i erstatningskravet, vil ansøgeren være henvist til at rejse erstatningskravet ved domstolene.

Det bemærkes, at det alene er ansøgere på Erhvervsforskerprogrammet, Grand Solutions programmet og de internationale programmer EUREKA og bilaterale samarbejder, som er omfattet af ovenstående proces.

Henvendelse om ovenstående kan ske til:

Erhvervsforsker: erhvervsforsker@innofond.dk

Grand Solutions: store.projekter@innofond.dk

Internationale programmer: internationale@innofond.dk