Lukket for ansøgninger

Erhvervs-ph.d. i den offentlige sektor

Erhvervs-ph.d.-projekter skaber nyheds- og nytteværdi for organisationer, styrker universiteternes relation til den offentlige sektor og giver den studerende mulighed for at se sin forskning anvendt i det virkelige liv. Innovationsfonden investerer i Erhvervs-ph.d.-projekter inden for tre tematiske fokusområder samt frie midler, projekter i Grønland/Færøerne og projekter der bidrage til at realisere end af de fire grønne missioner.

Hvem?

Samarbejde mellem en offentlig organisation, et universitet og en Erhvervs-ph.d.-studerende.

Hvad?

Medfinansiering af organisationens udgifter til den studerendes løn og rejseaktivitet samt universitetets udgifter til projektet.

Hvor meget?

Op til 17.000 kr. om måneden af den Erhvervs-ph.d.-studerendes løn. Op til 100.000 kr. til organisationens udgifter til den studerendes rejser og deltagelse i kurser. Fast beløb på 360.000 kr. (inkl. overhead) til universitetet.

Vigtige datoer
7. august 2022
Åbner for ansøgninger

Kl.12.00

13. september 2022
Ansøgningsfrist

Kl.12.00

Erhvervs-ph.d.
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?
 • Virksomheder der har en geografisk afdeling i Danmark og har økonomi og faciliteter til at køre projektet.
   
 • Universiteter der officielt er godkendte til at varetage ph.d.-uddannelser, samt er i stand til at tilknytte en vejleder til projektet.
   
 • Kandidater der har opfylder karakterkravene. Læs mere om dette i retningslinjerne.
   
 • I 2024 kan Innovationsfonden også støtte virksomheder, der har en geografisk afdeling i Grønland eller på Færøerne.
Hvad kan jeg søge penge til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge penge til?

Innovationsfonden støtter både Erhvervs-ph.d.-projekter inde for nedenstående fire politiske temaer, og projekter der ikke falder inden for et af de fire nedenstående temaer

 • Grøn forskning, teknologi og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Digitalisering, teknologi og innovation
 • Kunstig intelligens

Derudover støtter Innovationsfonden i 2024 Erhvervs-ph.d.-projekter i Grønland og Færøerne.

Læs mere i retningslinjerne opdateret 1. maj 2024

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?
 • Virksomhedens bevilling er 712.000 kr. (heraf er 612.000 kr. bidrag til løn og 100.000 kr. er bidrag til rejseaktiviteter.
 • Universitetets bevilling er 360.000 kr. (inkl. Overhead).
Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Universitets bevilling kan bruges på:

 • Vejledning af den Erhvervs-ph.d.-studerende.
   
 • Faciliteter på universitetet, herunder udstyr, materiale, apparatur (anskaffelse og/eller brug) samt eksterne services, som er nødvendigt for at gennemføre universitetsdelen af projektet.
   
 • Deltagelse i relevante ph.d.-kurser på værtsuniversitetet.
   
 • Bedømmelse af ph.d.-afhandlingen.
   
 • Formidling af resultater, herunder tryk af afhandlingen.

Virksomhedens bevilling kan bruges på:

 • løn til den erhvervs-ph.d.-studerende
   
 • rejseaktiviteter, dette inkluderer én rejse tur-retur til rejsemålet pr. ophold, visum, rejseforsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger, osv. dækkes ikke. 

Virksomheden skal betale alle andre udgifter til projektet, herunder udstyr, materialer og data-indsamling. Dette inkluderer også personligt udstyr til Erhvervs-ph.d.’en, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv.

Bevillingen til virksomheden kan maksimalt udgøre 50 % af omkostningerne ved projektet.

Løn til erhvervs-ph.d.-studerende
En Erhvervs-ph.d.-studerende skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en almindelig universitetsansat ph.d.-studerende. AC-overenskomsten regulerer lønnen for ph.d.-studerende, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8. 

Se aktuelle løntrin på Dansk Magisterforenings hjemmeside

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den studerende har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Hvis man går lige fra kandidat- til ph.d.-uddannelsen, begynder man derfor på løntrin 4. 

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervs-ph.d.-kandidat har du mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din ansættelse som Erhvervs-ph.d. som en hvilken som helst anden i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. 

Vær opmærksom på, at der skal være indgået en egentlig ansættelseskontrakt, der frigør den Erhvervs-ph.d-studerende fra alle andre opgaver end projektet og uddannelsen under projektforløbet. Herudover skal I være opmærksomme på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse kandidatens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. Ligeledes må ansættelseskontrakten ikke indeholde uddannelsesklausuler eller lignende, der pålægger kandidaten at godtgøre virksomhedens udgifter til uddannelsen ved uddannelsens afbrydelse eller ved jobskifte efter et afsluttet projekt som Erhvervs-ph.d. 

Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Et erhvervs-ph.d. projekt tager 3 år.

Jeg har en projektidé. Hvordan finder jeg de helt rigtige samarbejdspartnere?
Åben sektion, Jeg har en projektidé. Hvordan finder jeg de helt rigtige samarbejdspartnere?

Hvis du er en virksomhed eller kandidat, går vejen typisk igennem universiteterne. Her sidder fageksperterne, der har forbindelser til relevante virksomheder og kan pege på gode kandidater blandt de studerende og ph.d.-studerende.

For at finde frem til den rigtige universitetsforsker anbefaler vi, at du går til ph.d.-skolen for fagområdet. Hvert universitet har ph.d.-skoler inden for forskellige fagområder. Ph.d.-skolerne er det administrative omdrejningspunkt for universitetets ph.d.-uddannelser og vil kunne hjælpe med at pege på en fagrelevant universitetsforsker.

Liste over danske universiteter (dkuni.dk)

Du kan også tage kontakt til dit lokale erhvervshus, som evt. kan sætte dig sammen med samarbejdspartnere inden for fagområdet.

For kandidater vil brancheforeninger også kunne henvise dig til relevante virksomheder. Hold også øje med ”science dating”-arrangementer på universiteterne, hvor studerende og virksomheder kan mødes.

Kandidater kan også tage direkte kontakt til relevante virksomheder. Vores erfaring er, at du får mest ud af kontakten med en virksomhed, hvis du har et forslag til et konkret projekt, hvor den kommercielle værdi for virksomheden er klar, og at du samtidig er åben overfor, at virksomheden ønsker at være med til at forme projektet, så det bliver relevant for dem.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Virksomhedsvejlederen skal oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Ansøgningsfrister fastsættes løbende. Hold dig orienteret om nye opslag på Innovationsfondens hjemmeside.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

I en ansøgning til Innovationsfonden skal I beskrive Erhvervs-ph.d.-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet.

En redegørelse for, hvordan projektet bidrager til det valgte tema, er en del af ansøgningen. I skal på første side af ansøgningsskemaet vælge et tema, når dette er valgt, har i 1.000 tegn til at argumentere for, hvorfor projektet falder inden for den valgte kategori.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for forskningsprojektet og projektdeltagerne. Skabelonen til projektbeskrivelse indeholder en vejledning i, hvad indholdet af de enkelte afsnit skal være og findes på www.erhvervsforsker.dk. En virksomhed og et universitet kan søge uden en konkret Erhvervs-ph.d.-kandidat.

Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
Der findes ingen skabeloner for projektdeltageres cv’er. I bedes sikre, at Cv’erne indeholder alle informationer, som er nødvendig for at vurdere projektdeltagernes kvalifikationer ift. kriterierne defineret i retningslinjerne. Husk at I kan søge uden kandidat.

 • Cv’er for vejledere må højst fylde 2 sider hver.
 • Der er ingen sidebegrænsning for kandidatens cv.
 • Cv for hhv. virksomhedsvejleder og -medvejleder(e) skal oplyse om uddannelsen.
 • Cv for universitetsvejleder og evt. universitetsmedvejleder(e) skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt ORCID.
Hvornår får vi svar på vores ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

Vi bestræber os på at opretholde en behandlingstid på 3 måneder fra ansøgningsfristen til ansøger modtager afgørelse på ansøgning.

I visse tilfælde kan der gå længere tid.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Svar på ansøgninger sendes ud gennem e-grant.

Hvad er typiske fejl og mangler i ansøgninger?
Åben sektion, Hvad er typiske fejl og mangler i ansøgninger?

Ikke tilfredsstillende beskrivelse af projektets forretningsbetydning.
Dette afsnit kan med fordel underbygges med konkrete tal og/eller konkrete anvendelsesscenarier, som gør det tydeligt, hvorfor projektet har en klar forretningsbetydning for virksomheden. 

Ikke tilfredsstillende beskrivelse af en exit-strategi
En exit-strategi er en plan for, hvordan kandidaten viderefører projektet fx i en anden virksomhed, hvis virksomheden viser sig ikke at kunne understøtte projektet helt til uddannelsens afslutning). I det fleste tilfælde vurderes det ikke at være tilstrækkelig, blot at konstatere, at virksomheden har en stærk eller stabil økonomi. Til gengæld må exit-strategien – så vidt som muligt – gerne være underbygget med konkrete aftaler, fx en interessetilkendegivelse fra en anden virksomhed. Læs om punktet ”Exit-strategi” i afsnit om virksomheden i skabelonen til projektbeskrivelsen.

Ikke nødvendige kompetencer
Når I udvikler et projekt, som er fagligt bredt og/eller tværfagligt, skal I desuden være opmærksomme på, at projektdeltagerne dækker alle nødvendige kompetencer. Husk at det er en mulighed at tilknytte tredjeparter.

Projektet passer ikke til opslaget
Inden I indsender en ansøgning, bør I være sikre på, at I søger under en runde, som passer til jeres projekt. Dvs. I skal være opmærksomme på, om i sender ansøgningen til en af vores ”almindelige” runder målrettet private virksomheder, eller vores årlige runde målrettet offentlige organisationer.

Læs om vores definition af ”privat virksomhed” vs. ”offentlig organisation” i retningslinjerne, og kontakt os via erhvervsforsker@innofond.dk, hvis I er i tvivl om, hvilket opslag passer til jer.

Projektet passer ikke ind i et af de politisk fastlagte temaer
Jeres projekt-idé skal passe til et af de politisk fastlagte temaer for Erhvervsforsker-programmerne.
Læs mere om temaerne i retningslinjerne.

Alle projektdeltagere har ikke været med til at udarbejde ansøgningen
Vi anbefaler, at hele teamet (virksomhedsmentor/-vejleder, universitetsmentor/-vejleder og i givet fald kandidat) er med til at udarbejde ansøgningen.

Det er vigtigt helt fra start af drøfte og blive enige om, hvad projektet konkret skal gå ud på. Det er vigtigt, at universitetsvejlederen/-mentoren er med inde over ansøgningen, da det er en særlig disciplin at skrive forskningsansøgninger – der er mange særlige ting, man skal have styr på: State-of-the-art, litteraturreferencer, metodebeskrivelser. Det er lige så vigtigt, at virksomheden er med til at formulere afsnittet om projektets forretningsbetydning (se ovenfor).

Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering

Vi har tidligere fået afslag. Hvad skal vi gøre anderledes denne gang?
Åben sektion, Vi har tidligere fået afslag. Hvad skal vi gøre anderledes denne gang?

Ved genansøgning skal I være opmærksomme på at adressere alle afslagsbegrundelser (dvs. kritikpunkter), der fremgår af afslagsbrevet fra jeres sidste ansøgning. I ansøgningsblanketten i e-grant skal I oplyse om, at I tidligere har fået afslag, og hvilke ændringer I har foretaget. 

Om nødvendigt, kan I ansøge om uddybning af afslagsbegrundelse. Anmodningen sendes til erhvervsforsker@innofond.dk.

I anmodningen skal det tydeligt fremgå, hvilke(n) betingelse(r)/afslag der ønskes uddybet, og I bedes formulere op til i alt tre specifikke spørgsmål til udvalget. Husk at oplyse sagsnummeret i e-mailen. Bemærk, at fonden kun kan oplyse, hvordan begrundelsen skal forstås og ikke hvordan den besvares. Fonden kan heller ikke rådgive i, hvordan ansøgningen forbedres.

Behandlingstiden for en anmodning om uddybelse er ca. en måned og i visse tilfælde længere.

Bedømmelse af ansøgning
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Alle ansøgninger vurderes af erhvervsforskerudvalget, som indstiller ansøgninger afgørelse til fonden. Det er fonden der træffer den endelige afgørelse.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Erhvervsforskerudvalget bedømmer ansøgningerne.

Udvalget består af 24-28 medlemmer, der både repræsenterer respekterede forskere og højtstående personer fra det danske private erhvervsliv. Udvalget laver indstillinger om ansøgningerne, i sidste ende er det Innovationsfonden der træffer afgørelse.

Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgningen vurderes på tre kriterier

 • Idéens kvalitet
   
 • Impact
   
 • Kvalitet i eksekvering

Læs mere om bedømmelseskriterierne i retningslinjerne

Opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Når projektet er godkendt modtager du besked om dette i e-grant. Herefter skal virksomheden indsende underskrevet tilsagn og universitetet skal indsende underskrevet tilsagn samt indskrivningsbevis.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan tidligst starte fra den dag tilsagnet gives. Hvis I får et betinget tilsagn, er det først når det endelige tilsagn er givet, at projektet kan starte.

Projektet skal starte senest et halvt år efter tildelingen af tilsagnet.

Hvordan sættes projektet i gang og hvornår udbetales tilskuddet?
Åben sektion, Hvordan sættes projektet i gang og hvornår udbetales tilskuddet?

Inden tilskud kan udbetales, skal fonden modtage og godkende: 

 • Indskrivningsbevis fra ph.d.-skolen med start- og slutdato og underskrift.
   
 • Underskrevet tilsagn fra virksomhed og universitet - parterne kan vælge at underskrive i et og samme dokument eller indsende to underskrevet dokumenter.

Samtlige dokumenter indsendes via de respektive opgaver i E-grant. 

Startdato fastsættes til dato for indskrivning på ph.d.-skolen.

Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen. 

Læs om udbetaling af de resterende 15% under ”Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?”

Mit projekt fik en betinget godkendelse – hvad nu?
Åben sektion, Mit projekt fik en betinget godkendelse – hvad nu?

Ved betinget godkendelse har I seks måneder til at opfylde betingelsen/betingelserne. Svar på betingelsen indsendes i e-grant. Svaret må maks. fylde to A4-sider pr. betingelse, overskrides dette kan fonden afvise svaret. Det skal gøres tydeligt, hvad der svares på og svaret skal indsendes i ét samlet dokument. Behandlingstiden er ca. to måneder og i visse tilfælde længere. 

Vedrører opfyldelse af betingelsen, at der skal findes en Erhvervs-ph.d.-kandidat til projektet, skal svaret indeholde 

 • Kandidatens CV
 • Karakterberegningsskema
 • Eksamensbeviser for både bachelor og kandidat
 • Relativ placering for udenlandske uddannelser
Undervejs i projektet
Erhvervs-ph.d.-kursus (obligatorisk)
Åben sektion, Erhvervs-ph.d.-kursus (obligatorisk)

Erhvervs-ph.d.-studerende skal deltage i fondens obligatoriske Erhvervs-ph.d.-kursus.

Kurset udgør 5 ECTS-point, og deltagelse i kurset er en del af den studerendes arbejdstid.

Den studerende bliver indbudt til kurset i løbet af uddannelsens første år.

Kick-off-arrangement for nye Erhvervs-ph.d.-projekter (obligatorisk)
Åben sektion, Kick-off-arrangement for nye Erhvervs-ph.d.-projekter (obligatorisk)

Alle nye Erhvervs-ph.d.-projekter, skal deltage i et fælles kick-off-arrangement. Arrangementet afholdes af CBS i forbindelse med erhvervs-ph.d. kurset.

Fra hvert projekt skal deltage:

 • Den Erhvervs-ph.d.-studerende
 • Hovedvejlederen i virksomheden
 • Hovedvejlederen på universitetet 

Medvejledere deltager ikke.

Programmet inkluderer forskellige aktiviteter, der ruster til et godt samarbejde og giver indblik i andres gode idéer til samarbejde og projektindhold.

Hvordan sikrer vi et godt projektforløb?
Åben sektion, Hvordan sikrer vi et godt projektforløb?

Møder
Det er vigtigt under forløbet at I løbende mødes og drøfter udviklingen i projektet. Vi anbefaler, at man holder fysiske møder mindst en gang hver tredje måned, og gerne oftere, hvor alle deltager.

Vi anbefaler stærkt at man ved projektstart aftaler, hvem der har ansvar for at indkalde til møder. Hvis ikke andet er aftalt, forventes virksomhedsvejlederen/-mentoren at tage initiativet. 

Styregruppe
Man kan etablere en styregruppe med flere fagpersoner fra virksomhed og universitet og holde et styregruppemøde en gang hvert halve år.

Nyhedsbrev
Det kan også anbefales, at den studerende skriver et kort nyhedsbrev ca. hver anden uge, hvor der redegøres for projektets udvikling.

Frem for alt skal alle projektparter rent mentalt sætte sig ind i de andres situation og være parat til at foretage ændringer i projektet, hvis det er til alles bedste.

IPR og publicering
Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om fx IPR og publicering.

Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

Erhvervs-ph.d.- og Erhvervspostdoc-kandidater kan søge orlov for i forbindelse med fx barsel og sygdom.

Der ydes ikke tilskud under orlovsperiode, heller ikke under barsels-og sygeorlov. Tilskudsperiodens slutdato udskydes med orlovsperioden og tilskuddet ydes i den forlængede periode. 

Bemærk: Fonden skal godkende anmodning om orlov, før orloven kan starte. Fonden godkender ikke anmodninger om orlov med tilbagevirkende kraft. Anmodningen sendes via e-grant (afsnit ”Ændringsanmodninger”). 

En orlovsanmodning skal indeholde: 

 • Begrundelse for orlov Start- og slutdato for orlovsperiode.
   
 • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes ved orlovsperioden).
   
 • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

Kender du ikke de nøjagtige datoer, oplyser du tentative datoer. Så snart du kender de nøjagtige datoer, oplyser du dem til fonden (via e-grant), hvorefter perioden tilrettes og den endelige slutdato for projektet fastsættes.

Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

Erhvervs-ph.d.-kandidater kan søge om deltid ved bl.a. sygdom, men man kan ikke søge om deltid med begrundelse om, at kandidaten skal lave andet arbejde ved siden af. Erhvervs-ph.d.-ansættelser er nemlig som udgangspunkt fuldtidsstillinger. 

Bemærk: Fonden skal godkende anmodning deltid, før deltiden kan starte. Fonden godkender ikke anmodninger om deltid med tilbagevirkende kraft. Anmodningen sendes via e-grant (afsnit Ændringsanmodninger). 

En deltidsanmodning skal indeholde: 

 • Begrundelse for deltid
 • Start- og slutdato for deltidsperiode.
 • Deltidssats.
 • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes deltidsperioden).
 • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

Deltidssatsen er, hvor stor en procentdel deltidsarbejdet udgør af fuldtidsarbejde. F.eks. betyder en deltidssats på 50%, at kandidaten arbejder halvt så meget som en fuldtidsansættelse i den pågældende periode.

Hvad sker der, hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der, hvis jeg ikke kan overholde planen?

Tilskudsperiodens slutdato er bindende, og kan kun justeres pga. godkendt orlov eller deltid (se ”Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?” og ”Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?”) men ikke pga. andre årsager/forsinkelser.

Vær opmærksom på, at fondens tilskud ikke må bruges efter tilskudsperiodens slutdato. Hvis projektet bliver forsinket, kan parterne fortsætte projektet for egen regning. 

Vær opmærksom på, at fristerne for at aflægge regnskab og revisorpåtegning ikke rykkes.

For udbetaling af de resterende 15% af tilskuddet gælder desuden samme regler som for projekter uden forsinkelse.

Særligt vedr. ph.d.-beviset
Hvis forsinkelsen af projektet medfører en forsinkelse af ph.d.-uddannelsen, skal I orientere fonden om forsinkelsen og oplyse den forventede dato for forsvar af ph.d.-afhandlingen. Dette sker via en besked fra jeres bevillingssag i e-grant. Fonden kan så rykke fristen for at indsende ph.d.-beviset.

Bemærk dog, at fonden kan beslutte, at de sidste 15% af universitetets tilskud bortfalder, hvis ph.d.-beviset ikke er indsendt senest fem år efter start af tilskudsperioden (orlov og deltid tages i betragtning).

Mit Erhvervs-ph.d.-projekt skal overføres til en ny virksomhed – hvad skal jeg gøre?
Åben sektion, Mit Erhvervs-ph.d.-projekt skal overføres til en ny virksomhed – hvad skal jeg gøre?

Hvis et Erhvervs-ph.d.-projekt ikke kan fortsættes i den virksomhed, som har fået bevilling, skal fonden oplyses herom med det samme via en e-grant-besked. Projektet sættes så på pause, og der skal inden for seks måneder findes en ny virksomhed og sendes en ændringsanmodning via e-grant.

Anmodningen skal indeholde:

 • Begrundelse for skift af virksomhed.
   
 • Den nye virksomheds navn, cvr-nummer, p-nummer, branchekode, adresse og antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger.
   
 • Beskrivelse af den nye virksomheds faglige miljø, faciliteter og økonomi.
   
 • Underskrift af kandidat og ny virksomhed - ved skift af virksomhed uden for koncern, skal anmodningen også underskrives af den gamle virksomhed og universitetet.
   
 • Præcis dato for skiftet.

Ved ny virksomhedsvejleder skal fonden også have oplysninger som ved skift af vejleder alene, se ”Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?”
 
Bemærk, at sagsbehandlingstiden for skift af virksomheden uden for koncern kan vare flere måneder, da fonden skal afregne med den gamle bevillingsmodtager og modtage tilbagebetaling af resterende midler som herefter overføres til den nye virksomhed.

Der kan ikke skiftes virksomhed og universitet samtidig. 
 

Projektet skal overføres til et nyt universitet/en ny forskningsinstitution – hvad skal jeg gø-re?
Åben sektion, Projektet skal overføres til et nyt universitet/en ny forskningsinstitution – hvad skal jeg gø-re?

Der skal indsendes en ændringsanmodning vi e-grant, som skal indeholde: 

 • Begrundelse for skift af universitet.
   
 • Det nye universitets/forskningsinstitutions navn og adresse (samt SWIFT og IBAN-numre ved udenlandsk universitet).
   
 • Underskrift af kandidat, virksomhed (fx vejleder) samt nyt og gammelt universitet/forskningsinstitution (ny og gammel vejleder, hvis der er tale om en vejlederskift; eller vejleder, ny og gammel økonomiansvarlig, hvis der ikke er tale om en vejlederskift).
   
 • Indskrivningsbevis fra det nye universitet med dato for overdragelse af den studerende og slutdato for uddannelsen.

Ved ny vejleder skal vi også have oplysninger som ved skift af vejleder alene, se Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?

Det nye universitet/den nye forskningsinstitution modtager et tilsagnsbrev, når anmodning om skift er blevet godkendt ved fonden.

Bemærk dog, at sagsbehandlingstiden for skiftet kan vare flere måneder, da fonden skal afregne med den gamle bevillingsmodtager og modtage tilbagebetaling af resterende midler som herefter overføres til den nye bevillingsmodtager.
 
Bemærk: Der kan ikke skiftes virksomhed og universitet samtidig.

Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?

Ved planlagt skift af virksomhedsvejleder, virksomhedsmedvejleder eller universitetsvejleder skal der sendes en ændringsanmodning via e-grant.

Ændringsanmodningen skal indeholde: 

 • Begrundelse for skift.
   
 • Den nye vejleders/mentors cv og kontaktoplysninger (inkl. e-mail og telefon), jf. Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
   
 • Underskrift af kandidat, ny vejleder, virksomhed (fx nuværende vejleder) og universitet/forskningsinstitution (fx nuværende vejleder).
Skift af kandidat – (hvornår) er dette muligt?
Åben sektion, Skift af kandidat – (hvornår) er dette muligt?

Et Erhvervs-ph.d.-projektet er tæt knyttet til kandidatens uddannelse.

Kandidaten kan derfor kun skiftes, hvis: 

 • Der højest er brugt seks måneder af den samlede tilskudsperiode.
   
 • Den tidligere kandidat ikke længere er del af projektet.
   
 • Afbrydelsen af den tidligere kandidats uddannelse ikke skyldes virksomheds eller universitets misligholdelse af forpligtelser.
   
 • Virksomhed og universitet forpligter sig for egen regning at give den nye kandidat mulighed for at gennemføre uddannelsen på den normerede tid.

Bemærk: Innovationsfonden giver ikke ekstra tilskud til projektet. Virksomheden og universitetet skal selv betale for den ekstra periode uden tilskud, som de har forpligtet sig til at have den nye kandidat ansat i virksomheden og indskrevet på ph.d.-skolen. 

Ændringsanmodningen indsendes via E-grant og skal indeholde: 

 • Redegørelse for skift af kandidat, samt bekræftelse af, at ovnnævnte fire betingelser er opfyldt; - Slutdato for den gamle kandidat og startdato for den nye kandidat.
   
 • Den nye kandidats navn, cpr-nummer, privat e-mail, privattelefon, køn og nationalitet.
   
 • Cv for den nye kandidat, jf. "Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?"  
   
 • Den nye kandidats fulde eksamensbeviser for bachelor- og kandidatuddannelse.
   
 • Udfyldt karakterberegningsskema og/eller årgangsplacering fra udenlandsk uddannelsesinstitution om kandidatens placering på sin årgang.
   
 • Underskrift af virksomhed (fx vejleder), universitet (fx vejleder) og den nye kandidat.
Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?

1½ år inde i jeres Erhvers-ph.d.-projekt bedes du som Erhvervs-ph.d.-kandidat udfylde et spørgeskema. Skemaet fokuserer på jeres samarbejdspraksis i projektet. Det tager 5-10 minutter til at udfylde skemaet.

Du bliver mindet om opgaven via e-grant, og skemaet er kun tilgængelig via en link i e-grant-opgaven. 

For Erhvervs-ph.d.-projekter, som blev godkendt fra og med 2017, skal virksomheden ved projektets afslutning udfylde en slutrapport, der fokuserer på effekter, resultater og proces.

I bliver mindet om opgaven vi e-grant. Opgaven indeholder en link til en skabelon for rapporten.

Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?

Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen. 

 • De resterende 15% til virksomheden udbetales når fonden har modtaget slutrapport (kun for Erhvervs-ph.d.-projekter godkendt fra og med 2017, se Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?) og godkendt slutregnskab samt revisorpåtegning for virksomhed (alle projekter).
   
 • De resterende 15% til universitetet udbetales, når fonden har modtaget kandidatens ph.d.-bevis.
Kontakt
Erhvervsforsker
Åben sektion, Erhvervsforsker

Kontakt

T: +45 61 90 50 00
E-mail: erhvervsforsker@innofond.dk

Tirsdag og torsdag: 9.00-12.00 

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.