Åbner for ansøgninger:
1. august 2024 - 12. september 2024

Erhvervspostdoc i den offentlige sektor - efterår 2024

Innovationsfonden investerer i offentlige Erhvervspostdoc-projekter skaber nyheds- og nytteværdi for organisationer, styrker universiteternes relation til den offentlige sektor og giver den studerende mulighed for at se sin forskning anvendt i det virkelige liv. Fonden kan investere i projekter inden for fire tematiske fokusområder og i projekter uden for de fire tematiske fokusområder.

Hvem?

Samarbejde mellem en offentlige organisation, en forskningsinstitution og en Erhvervspostdoc-kandidat.

Hvad?

Medfinansiering af organisationens udgifter til kandidatens løn og rejseaktivitet samt forskningsinstitutionens udgifter til projektet.

Hvor meget?

Op til 22.000 kr. om måneden af Erhvervspostdoc-kandidatens løn samt op til 2.500 kr. om måneden til organisationens udgifter til kandidatens rejser. Op til 10.000 kr. (inkl. overhead) for hver måned i projektperioden til dækning af forskningsinstitutionens projektrelevante udgifter.

Vigtige datoer
1. august 2024
Åbner for ansøgninger

Klokken 12:00

12. september 2024
Ansøgningsfrist

Klokken 12:00

Erhvervspostdoc-programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?
 • Virksomheder der har en geografisk afdeling i Danmark og har økonomi og faciliteter til at køre projektet.
   
 • Universiteter og forskningsinstitutioner, der er i stand til at tilknytte en vejleder til projektet.
   
 • Kandidater der har opnået en ph.d.-grad. Graden må maksimalt være 5 år gammel på ansøgningstidspunktet.
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Innovationsfonden støtter både Erhvervspostdoc-projekter inde for nedenstående tre politiske temaer, og projekter der ikke falder inden for et af de fire nedenstående temaer

 • Grøn forskning, teknologi og innovation
   
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
   
 • Digitalisering, teknologi og innovation
   
 • Kunstig intelligens 

Læs mere i retningslinjerne opdateret 01. maj 2024.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Virksomheden modtager op til 22.000 kr. pr. måned i tilskud til løn samt 2.500 kr. pr. måned i tilskud til rejser.

Universitetet modtager op til 10.000 kr. pr. måned.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Universitets bevilling kan bruges på:

 • Forskningsmentorers sparring med erhvervspostdoc’en.
   
 • Forskningsmentorers deltagelse i konferencer. Dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejseforsikring, logi og deltagelsesgebyr. Kost, daglig/lokal transport, osv. dækkes ikke.
   
 • Projektrelevant udstyr, materiale, apparatur (anskaffelse og/eller brug) og eksterne services
   
 • Andre ansattes arbejde på projektet (omfatter ikke HR- og økonomifunktioner, husleje, forsyning o.l.)
   
 • Publicering og formidling af forskningsresultater.

Virksomhedens bevilling kan bruges på:

 • løn til erhvervspostdoc'en
   
 • rejseaktiviteter, dette inkluderer én rejse tur/retur til rejsemålet per ophold, visum, rejse-forsikring, logi og universitetsafgifter. Kost, daglig/lokal transport, bøger osv. dækkes ikke. 

Virksomheden skal betale alle andre udgifter til projektet, herunder udstyr, materialer og data-indsamling. Dette inkluderer også personligt udstyr til Erhvervspostdoc.’en, som f.eks. bærbar computer, mobiltelefon osv.

Lønniveauer
En Erhvervspostdoc skal mindst have samme samlede løn (løn + pension) som en universitetsansat postdoc. AC-overenskomsten regulerer lønnen for postdoc-ansatte, der indplaceres efter overenskomstens §4 og §8 og får et fast tillæg på 4.532,46 kr. om måneden. 

Se aktuelle løntrin på Dansk Magisterforenings hjemmeside

Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, som den postdoc-ansatte har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Idet en postdoc-ansat typisk allerede har mindst 3 års ansættelse som ph.d.-studerende, begynder de som regel på løntrin 5 eller højere. 

Den overenskomstmæssige løn er en minimumsløn. Som Erhvervspostdoc har du naturligvis mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. Du skal i det hele taget betragte din Erhvervspostdoc-ansættelse som en hvilken som helst ansættelse i forhold til forhandling af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du også kan forhandle forhold som f.eks. ferie og barselsvilkår. Ansættelsen skal som minimum være på almindelige funktionærbetingelser. Vær også opmærksom på, at konkurrenceklausuler eller lignende i ansættelseskontrakten ikke må begrænse Erhvervspostdoc’ens mulighed for at opnå ansættelse andre steder. 

Innovationsfonden tilråder, at I søger rådgivning hos en fagforening eller et HR-kontor vedr. lønforhold og ovenstående satser skal ses som vejledende.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projektet kan tage mellem 12 og 36 måneder.

Jeg har en projektidé. Hvordan finder jeg de helt rigtige samarbejdspartnere?
Åben sektion, Jeg har en projektidé. Hvordan finder jeg de helt rigtige samarbejdspartnere?

Hvis du er en virksomhed eller kandidat, går vejen typisk igennem universiteterne. Her sidder fageksperterne, der har forbindelser til relevante virksomheder og kan pege på gode kandidater blandt ph.d.-studerende.

For at finde frem til den rigtige universitetsforsker anbefaler vi, at du går til ph.d.-skolen for fagområdet. Hvert universitet har ph.d.-skoler inden for forskellige fagområder. Ph.d.-skolerne er det administrative omdrejningspunkt for universitetets ph.d.-uddannelser og vil kunne hjælpe med at pege på en fagrelevant universitetsforsker.

Liste over danske universiteter (dkuni.dk) 

Du kan også tage kontakt til dit lokale erhvervshus, som evt. kan sætte dig sammen med samarbejdspartnere inden for fagområdet. For kandidater vil brancheforeninger også kunne henvise dig til relevante virksomheder.

Hold også øje med ”science dating”-arrangementer på universiteterne, hvor studerende og virksomheder kan mødes.

Kandidater kan også tage direkte kontakt til relevante virksomheder. Vores erfaring er, at du får mest ud af kontakten med en virksomhed, hvis du har et forslag til et konkret projekt, hvor den kommercielle værdi for virksomheden er klar, og at du samtidig er åben overfor, at virksomheden ønsker at være med til at forme projektet, så det bliver relevant for dem.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Virksomhedsvejlederen skal oprette ansøgningen.

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

I en ansøgning til Innovationsfonden skal I beskrive Erhvervspostdoc-projektet og de personer og organisationer, der deltager i projektet. En redegørelse for, hvordan projektet bidrager til det valgte tema.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse af høj faglig kvalitet, som redegør for forskningsprojektet og projektdeltagerne.

En virksomhed og en forskningsinstitution kan søge uden en konkret Erhvervspostdoc.-kandidat. Hvis ansøgningen godkendes, skal parterne finde en kvalificeret kandidat inden for seks måneder. 

Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
Der findes ingen skabeloner for projektdeltageres cv’er. I bedes sikre, at Cv’erne indeholder alle informationer, som er nødvendig for at vurdere projektdeltagernes kvalifikationer ift. kriterierne defineret i retningslinjerne. Husk at I kan søge uden kandidat.

 • Cv’er for mentorer må højst fylde 2 sider hver.
   
 • Der er ingen sidebegrænsning for kandidatens cv.
   
 • Cv for kandidaten skal oplyse om alle ansættelser (angivet i måneder - det er ikke nok med kun ansættelsesår - samt evt. deltidssats), og der skal også redegøres for kandidatens forskningserfaring, herunder publikationer.
   
 • Cv for hhv. virksomhedsmentor og -medmentor(er) skal oplyse om uddannelsen.
   
 • Cv for forskningsmentor og evt. -medmentor(er) skal indeholde en liste over udvalgte publikationer samt ORCID.
Dokumenter
Hvornår får vi svar på vores ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får vi svar på vores ansøgning?

Vi bestræber os på at opretholde en behandlingstid på tre måneder fra ansøgningsfristen til ansøger modtager afgørelse på ansøgning. I visse tilfælde kan der gå længere tid.

Afgørelserne sendes via e-grant.

Hvad er typiske fejl og mangler, når der skrives en ansøgning?
Åben sektion, Hvad er typiske fejl og mangler, når der skrives en ansøgning?

Ikke tilfredsstillende beskrivelse af projektets forretningsbetydning
Dette afsnit kan med fordel underbygges med konkrete tal og/eller konkrete anvendelsesscenarier, som gør det tydeligt, hvorfor projektet har en klar forretningsbetydning for virksomheden. 

Ikke nødvendige kompetencer
Når I udvikler et projekt, som er fagligt bredt og/eller tværfagligt, skal I desuden være opmærksomme på, at projektdeltagerne dækker alle nødvendige kompetencer. Husk at det er en mulighed at tilknytte tredjeparter.

Projektet passer ikke til opslaget
Inden I indsender en ansøgning, bør I være sikre på, at I søger under en runde, som passer til jeres projekt. Dvs. I skal være opmærksomme på, om i sender ansøgningen til en af vores ”almindelige” runder målrettet private virksomheder, eller vores årlige runde målrettet offentlige organisationer. Læs om vores definition af ”privat virksomhed” vs. ”offentlig organisation” i retningslinjerne, og kontakt os via erhvervsforsker@innofond.dk, hvis I er i tvivl om, hvilket opslag passer til jer.

Projektet passer ikke ind i et af de politisk fastlagte temaer
Desuden skal I være opmærksomme på, at jeres projekt idé skal passe til et af de politisk fastlagte temaer for Erhvervsforsker-programmerne. Læs mere om temaerne i retningslinjerne.

Alle projektdeltagere har ikke været med til at udarbejde ansøgningen
Vi anbefaler, at hele teamet (virksomhedsmentor/-vejleder, universitetsmentor/-vejleder og i givet fald kandidat) er med til at udarbejde ansøgningen. Det er vigtigt helt fra start af drøfte og blive enige om, hvad projektet konkret skal gå ud på.

Det er vigtigt, at universitetsvejlederen/-mentoren er med inde over ansøgningen, da det er en særlig disciplin at skrive forskningsansøgninger – der er mange særlige ting, man skal have styr på: State-of-the-art, litteraturreferencer, metodebeskrivelser (se links nedenfor).

Det er lige så vigtigt, at virksomheden er med til at formulere afsnittet om projektets forretningsbetydning (se ovenfor).

Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering

Vi har tidligere fået afslag. Hvad skal vi gøre anderledes denne gang?
Åben sektion, Vi har tidligere fået afslag. Hvad skal vi gøre anderledes denne gang?

Ved genansøgning skal I være opmærksomme på at adressere alle afslagsbegrundelser (dvs. kritikpunkter), der fremgår af afslagsbrevet fra jeres sidste ansøgning. I ansøgningsblanketten i e-grant skal I oplyse om, at I tidligere har fået afslag, og hvilke ændringer I har foretaget. 

Om nødvendigt, kan I ansøge om uddybning af afslagsbegrundelse.

Anmodningen sendes til erhvervsforsker@innofond.dk. I anmodningen skal det tydeligt fremgå, hvilke(n) betingelse(r)/afslag der ønskes uddybet, og I bedes formulere op til i alt tre specifikke spørgsmål til udvalget.

Husk at oplyse sagsnummeret i e-mailen.

Bemærk, at fonden kun kan oplyse, hvordan begrundelsen skal forstås og ikke hvordan den besvares. Fonden kan heller ikke rådgive i, hvordan ansøgningen forbedres.

Behandlingstiden for en anmodning om uddybelse er ca. en måned og i visse tilfælde længere.

Bedømmelse af ansøgning
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Alle ansøgninger vurderes af erhvervsforskerudvalget, som indstiller ansøgninger afgørelse til fonden. Det er fonden der træffer den endelige afgørelse.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Erhvervsforskerudvalget bedømmer ansøgningerne.

Udvalget består af 24-28 medlemmer, der både repræsenterer respekterede forskere og højtstående personer fra det danske private erhvervsliv.

Udvalget laver indstillinger om ansøgningerne, i sidste ende er det Innovationsfonden der træffer afgørelse.

Medlemmer af Erhvervsforskerudvalget.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgningen vurderes på tre kriterier

 • Idéens kvalitet
   
 • Impact
   
 • Kvalitet i eksekvering

Læs mere om bedømmelseskriterierne i retningslinjerne.

Opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Når projektet er godkendt modtager du besked om dette i e-grant. Herefter skal virksomheden indsende underskrevet tilsagn og universitetet skal indsende underskrevet tilsagn samt indskrivningsbevis.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan tidligst starte fra den dag tilsagnet gives. Hvis I får et betinget tilsagn, er det først når det endelige tilsagn er givet, at projektet kan starte. Projektet skal starte senest et halvt år efter tildelingen af tilsagnet.

 

Vores projekt fik en betinget godkendelse. Hvad skal vi gøre?
Åben sektion, Vores projekt fik en betinget godkendelse. Hvad skal vi gøre?

Ved betinget godkendelse har I seks måneder til at opfylde betingelsen/betingelserne. Svar på betingelsen indsendes i e-grant. Svaret må maks. fylde to A4-sider pr. betingelse, overskrides dette kan fonden afvise svaret. Det skal gøres tydeligt, hvad der svares på og svaret skal indsendes i ét samlet dokument. Behandlingstiden er ca. to måneder og i visse tilfælde længere.

Vedrører opfyldelse af betingelsen, at der skal findes en Erhvervspostdoc-kandidat til projektet, skal svaret indeholde 

 • Ph.d.-bevis
 • CV inklusiv publikationsliste. Ansættelser skal angives i måneder og år.
Undervejs i projektet
Vi har fået bevilling. Hvordan sikrer vi et godt projektforløb?
Åben sektion, Vi har fået bevilling. Hvordan sikrer vi et godt projektforløb?

Det er vigtigt under forløbet at I løbende mødes og drøfter udviklingen i projektet. Vi anbefaler, at man holder fysiske møder mindst en gang hver tredje måned, og gerne oftere, hvor alle deltager. Det anbefales stærkt at man ved projektstart aftaler, hvem der har ansvar for at indkalde til møder. Hvis ikke andet er aftalt, forventes virksomhedsvejlederen/-mentoren at tage initiativet. 

Man kan etablere en styregruppe med flere fagpersoner fra virksomhed og universitet og holde et styregruppemøde en gang hvert halve år. Det kan også anbefales, at den studerende skriver et kort nyhedsbrev ca. hver anden uge, hvor der redegøres for projektets udvikling. Frem for alt skal alle projektparter rent mentalt sætter sig ind i de andres situation og være parat til at foretage ændringer i projektet, hvis det er til alles bedste.

Vi anbefaler desuden kraftigt, at man indgår egentlige samarbejdsaftaler om f.eks. IPR og publicering.

Hvordan sættes projektet i gang og hvornår udbetales tilskuddet?
Åben sektion, Hvordan sættes projektet i gang og hvornår udbetales tilskuddet?

Inden tilskud kan udbetales, skal fonden modtage og godkende underskrevet tilsagn fra virksomhed og universitet. Parterne kan vælge at underskrive i et og samme dokument eller indsende to underskrevet dokumenter.

Startdato fastsættes til datoen angivet på tilsagnets underskriftsside (Erhvervspostdoc).

Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen. 

Læs om udbetaling af de resterende 15% under Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?

Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

Erhvervs-ph.d.- og Erhvervspostdoc-kandidater kan søge orlov i forbindelse med fx barsel og sygdom. Der ydes ikke tilskud under orlovsperiode, heller ikke under barsels-og sygeorlov. Tilskudsperiodens slutdato udskydes med orlovsperioden og tilskuddet ydes i den forlængede periode.

Bemærk: Fonden skal godkende anmodning om orlov, før orloven kan starte. Fonden godkender ikke anmodninger om orlov med tilbagevirkende kraft. Anmodningen sendes via e-grant (afsnit ”Ændringsanmodninger”).

En orlovsanmodning skal indeholde:

 • Begrundelse for orlov.
   
 • Start- og slutdato for orlovsperiode.
   
 • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes ved orlovsperioden).
   
 • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

Kender du ikke de nøjagtige datoer, oplyser du tentative datoer. Så snart du kender de nøjagtige datoer oplyser du dem til fonden (via e-grant), hvorefter perioden tilrettes og den endelige slutdato for projektet fastsættes.

Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?

Erhvervspostdoc-kandidater kan søge om deltid ved bl.a. sygdom, men man kan ikke søge om deltid med begrundelse om, at kandidaten skal lave andet arbejde ved siden af. Erhvervspostdoc-ansættelser er nemlig som udgangspunkt fuldtidsstillinger.

Bemærk: Fonden skal godkende anmodning deltid, før deltiden kan starte.
Fonden godkender ikke anmodninger om deltid med tilbagevirkende kraft.
Anmodningen sendes via e-grant (afsnit Ændringsanmodninger). 

En deltidsanmodning skal indeholde: 

 • Begrundelse for deltid.
   
 • Start- og slutdato for deltidsperiode.
   
 • Deltidssats.
   
 • Ny slutdato for projektet (projektets slutdato udskydes deltidsperioden).
   
 • Virksomhedens (fx vejlederens), forskningsinstitutionens/universitetets (fx vejlederens) og kandidatens underskrifter.

Deltidssatsen er, hvor stor en procentdel deltidsarbejdet udgør af fuldtidsarbejde. F.eks. betyder en deltidssats på 50%, at kandidaten arbejder halvt så meget som en fuldtidsansættelse i den pågældende periode..

Projektet bliver forsinket – hvad skal vi gøre?
Åben sektion, Projektet bliver forsinket – hvad skal vi gøre?

Tilskudsperiodens slutdato er bindende, og kan kun justeres pga. godkendt orlov eller deltid (se ”Barsel og orlov fra projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?” og ”Deltidsarbejde på projektet – hvad skal vi være opmærksomme på?”) men ikke pga. andre årsager/forsinkelser. Vær opmærksom på, at fondens tilskud ikke må bruges efter tilskudsperiodens slutdato. Hvis projektet bliver forsinket, kan parterne fortsætte projektet for egen regning.

Vær opmærksom på, at fristerne for at aflægge regnskab og revisorpåtegning ikke rykkes. Det samme gælder deadline for slutrapport for et Erhvervspostdoc-projekt, da slutrapporten forventes kun at dække tilskudsperioden.

For udbetaling af de resterende 15% af tilskuddet gælder desuden samme regler som for projekter uden forsinkelse (se Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?).

Kan mit projekt overføres til en ny virksomhed   
Åben sektion, Kan mit projekt overføres til en ny virksomhed   

Nej. Erhvervspost.doc-projekter kan ikke overføres til andre virksomheder.

Kan mit projekt overføres til en anden forskningsinstitution?
Åben sektion, Kan mit projekt overføres til en anden forskningsinstitution?

Nej. Erhvervspost.doc-projekter kan ikke overføres til andre forskningsinstitutioner eller virksomheder.

Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?      
Åben sektion, Skift af vejleder/mentor – hvad skal vi være opmærksomme på?      

Ved planlagt skift af virksomhedsvejleder, virksomhedsmedvejleder eller universitetsvejleder (Erhvervs-ph.d.) og virksomhedsmentor eller forskningsmentor (Erhvervspostdoc) skal der sendes en ændringsanmodning via e-grant, som skal indeholde: 

 • Begrundelse for skift.
   
 • Den nye vejleders/mentors cv og kontaktoplysninger (inkl. e-mail og telefon), jf. Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
   
 • Underskrift af kandidat, ny vejleder, virksomhed (fx nuværende vejleder) og universitet/forskningsinstitution (fx nuværende vejleder).
Skift af kandidat – (hvornår) er dette muligt?         
Åben sektion, Skift af kandidat – (hvornår) er dette muligt?         

Udskiftning af en Erhvervspostdoc-kandidat tillades kun under følgende forudsætninger: 

 • Den tidligere Erhvervspostdoc er ude af projektet.
   
 • Der er mindst seks måneder med tilskud tilbage af projektet.
   
 • Virksomhed og forskningsinstitution har i al væsentlighed overholdt deres forpligtelser.

Ændringsanmodning sendes via E-grant og skal indeholde: 

 • Redegørelse for skift af kandidat, samt bekræftelse af, at ovnnævnte tre betingelser er opfyldt.
   
 • Slutdato for den gamle kandidat og startdato for den nye kandidat.
   
 • Den nye kandidats navn, cpr-nummer, privat e-mail, privattelefon, køn og nationalitet.
   
 • Den nye kandidats cv , jf. Cv for projektdeltagere – hvad skal vi være opmærksomme på?
   
 • Ph.d.-bevis for den nye kandidat.
   
 • Underskrift af virksomhed (fx vejleder), universitet (fx vejleder) og den nye kandidat.
Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?
Åben sektion, Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?

For Erhvervspostdoc-projekter skal projektparterne sammen udfylde en slutrapport, som fokuserer på effekter, resultater og proces. I bliver mindet om opgaven vi e-grant. Opgaven indeholder en link til en skabelon for rapporten, som også findes på fondens hjemmeside under Projektadministration / Erhvervsforsker.

Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?       
Åben sektion, Regnskab og udbetaling af resterende tilskud – hvad skal vi være opmærksomme på?       

Både universitet/forskningsinstitution og virksomhed får forudbetalt 85% af bevillingen.  De resterende 15% udbetales, når nedenstående betingelser er opfyldt.

De resterende 15% til virksomheden og forskningsinstitutionen udbetales, når fonden har godkendt 

 • Slutregnskab fra begge parter.
   
 • Revisorpåtegning for virksomhedens slutregnskab.
   
 • Projektets slutrapport (se Slutrapport og midtvejsevaluering – hvad skal vi være opmærksomme på?)

Skemaer til regnskab, revisorpåtegning og slutrapport findes på fondens hjemmeside under ’projektadministration’ – ’erhvervsforsker’. Alle dokumenter indsendes via de respektive opgaver i e-grant. 

Virksomheden (og evt. forskningsinstitutionen, se ovenfor) skal indsende ét regnskab for hele projektet ved afslutningen af projektet. Ubrugte midler skal tilbagebetales til fonden. Tilskuddet til rejser og kurser kan ikke benyttes til at dække andre udgifter i projektet.  Regnskabsperioden svarer til projektperioden. Regnskabet må således ikke inkludere udgifter, der ligger før projektets startdato og efter projektets slutdato. Udgifter, der ligger uden for disse datoer afvises og vil blive krævet tilbagebetalt. Projektperioden fremgår i e-grant under sagsprofil. 

Bemærk, at der delvist gælder andre regler for ældre bevillinger. Tjek jeres tilsagnsbrev, som indeholder de relevante retningslinjer, hvis du vil vide mere

Kontakt
Erhvervsforsker
Åben sektion, Erhvervsforsker

Kontakt

T: +45 61 90 50 00
E-mail: erhvervsforsker@innofond.dk

Tirsdag og torsdag: 9.00-12.00 

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.