Lukket for ansøgninger

Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling

Finansiering af målrettet forskning og innovation inden for den grønne omstilling. Projektforslag skal bidrage til nye forskningsmæssige gennembrud og fremme løsninger der adresserer klima-, miljø og naturudfordringerne i Danmark og globalt.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner mv. i Danmark og i udlandet.

Hvad?

Medfinansiering på op til 75 % af projektets samlede omkostninger. Fx løn, projektomkostninger (arrangementer, rejser, formidling, mv.), eksterne ydelser (f.eks. konsulentbistand eller serviceydelser) og i nogen grad anskaffelser (apparatur, materialer, udstyr, mv.).

Hvor meget?

Samlet pulje: 700 mio. DKK fordelt på to ansøgningsfrister (1. frist var i feb. 2020).

Vigtige datoer
18. august 2020
Ansøgningsfrist
Oktober 2020
Svar på ansøgning
November 2020
Interview
December 2020
Invitation til investeringsforhandlinger

Ansøgningsfrist: 18. august 2020 kl 12:00
Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
Budgettet er i 2020 på 700 mio. kr fordelt på to calls med ansøgningsfrist 27. februar og 18. august.

Innovationsfonden (IFD) investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber og implementerer nye løsninger, teknologier, adfærdsændringer og værdifuld ny viden.
 

IFD medfinansierer grønne projekter, gerne med en tværfaglig tilgang på tværs af naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, som med udgangspunkt i den globale ”state of the art” og et dedikeret og effektivt konsortium, kan skabe stor samfundsværdi og betydelig indflydelse på den grønne omstilling.

Formål
Formålet med dette call er, at bidrage til at mobilisere den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund og muliggøre den danske regerings ambition om 70 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser i Danmark i 2030 samt 2050 målet om netto-nuludledning i EU og Danmark. Det kræver tværgående forskning og innovation indenfor alle sektorer og videnskabellige discipliner at udvikle og implementere disse innovative løsninger.

Forskningen skal medvirke til at styrke indsatsen i hele værdikæden fra strategisk forskning til udvikling og implementering, og den skal dermed medvirke til at forankre viden og sikre veluddannede medarbejdere i alle karriereled i relevante Danske forskningsmiljøer, og dermed sikre en målrettet langsigtet forskningsindsats på det grønne område.

Danmark skal udvikle grønne løsninger og metoder på baggrund af danske forsknings- og erhvervsmæssige styrker- og gøre dem globalt skalerbare gennem etablering af gensidigt forpligtende partnerskaber mellem disse parter. Til det formål søger vi ambitiøse idéer med stort potentiale for både omstilling og vækst inden for det grønne område, der kan føre os frem mod de definerede reduktionsmål for drivhusgasser.

Investeringsstrategi
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende - og i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig implementering og introduktion til markedet.

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen frem mod kommercialisering. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller på anden vis sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden lægger vægt på, at løsninger til den grønne omstilling, ud over naturvidenskabelige og teknologiske projekter, også omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og innovation, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold. Udmøntningen af forskningsmidlerne kan blandt andet inddrage brugen af kunstig intelligens og robot-og droneteknologiske perspektiver, der kan fremme den grønne omstilling.

Rapporten fra Innovationsfondens Klimaløsningspanel 2019, fordeling af forskningsreserven for 2020, finansloven for 2020, anbefalinger fra regeringens klimapartnerskaber 2019, Forsk2025 og Innovationsfondens forskningsstrategier for Bioressourcer, Miljø og Energi indeholder mange anbefalinger til sikring af den grønne omstilling. IFD ønsker ansøgninger, der omfatter klimaløsninger, teknologier og adfærdsændringer, der vil give maksimal effekt på CO2-udledningen og klimaet, ikke kun i Danmark men også globalt.

Helt konkret vil Innovationsfonden finansiere projekter inden for bæredygtig natur og miljø, samt adfærd i forhold til grøn omstilling, der afspejler det faktum, at løsningerne ikke kan ses isoleret, men ofte indgår som en del af en større samfunds- og adfærdsmæssig kontekst, blandt andet, men ikke udelukkende, inden for følgende undertemaer:

 • Energi
 • Klima
 • Klimavenligt landbrug og grønnere fødevarer
 • Klima- og miljøvenlig transport
 • Bæredygtig natur og miljø
 • Bæredygtige byer og samfund
 • Fremstillingsindustri og materialer
 • Adfærd i forhold til grøn omstilling

Download uddybning af temaerne (PDF).

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Kvalitet af forskning og innovation
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solutions 2020 ”Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” lægges der særlig vægt på en redegørelse, om muligt, for projektets kvantificerede bidrag til reduktion af CO2-ækvivalenter / klimagasser, i Danmark som globalt. I forbindelse med redegørelse for den specifikke værdiskabelse fra projektet skal partnerne således huske, at værdiskabelse ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, teknisk, regulatorisk og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og projektets gennemførlighed.

Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via en investering i forbindelser med implementering af projektets resultater.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions” (publiceret 12. december 2019), samt fordeling af forskningsreserven 2020. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2020.

Vurderingsproces
Udvalgte projekter inviteres til interviews i november 2020. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked i oktober 2020. Endeligt svar på ansøgning vil være i december 2020 med projektstart i 1. kvartal af 2021.

Download opslagsteksten: "Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling" (PDF)

Vejledning og kontakt
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Scientific Officer Bo Frølund
Tlf: 6190 5043
Email: bo.froelund@innofond.dk

Scientific Officer Connie Benfeldt
Tlf: 6190 5061
Email: connie.benfeldt@innofond.dk

Program Officer Jakob Dahl Wedel
Tlf: 6190 5031
Email: jakob.wedel@innofond.dk

Scientific Officer René Damkjer
Tlf: 6190 5007
Email: rene.damkjer@innofond.dk

Scientific Officer Helle Junker
Tlf: 6190 5029
Email: helle.junker@innofond.dk

Scientific Officer Kathrine Hauge Madsen
Tlf: 6190 5047
Email: kathrine.hauge.madsen@innofond.dk

Scientific Officer Sune Dalgaard Ebbesen
Tlf: 6190 5030
Email: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk

Scientific Officer Lars Denning
M: 6190 5069
E: lars.denning@innofond.dk

Scientific Officer Paola Andrea Barrientos Quiroga
M: 6190 5086
E: paola.barrientos.quiroga@innofond.dk

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil variere fra 5.000.000 – 40.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Pengene kan gå til medfinansiering af udgifter til for eksempel løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser og lignende.

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, det vil sige omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

Se retningslinjerne for programmet for mere information.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 1 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

En ansøgningsproces til Grand Solutions-programmet består af to faser.

I fase 1 indsender samtlige interesserede ansøgere en kort interessetilkendegivelse (letter of interest), der skitserer projektet. På baggrund heraf modtager ansøgerne enten en invitation til fase 2 eller et afslag.

I fase 2 indsender de inviterede ansøgere en endelig ansøgning, som beskriver projektet i detaljer. Når Innovationsfonden har vurderet samtlige ansøgninger, træffer fonden beslutning om, hvilke projekter der vil blive indbudt til kontraktforhandling om en investering.

Ansøgningsmateriale til begge faser skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk. Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID/MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning i e-grant ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”. Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Ansøgningsmaterialet til begge faser skal skrives på engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

I begge faser består ansøgningsmaterialet af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk), som du skal udfylde på engelsk.

Din ansøgning skal have en officiel titel (maksimalt 180 tegn inklusive mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Du skal endvidere angive et akronym.

Ansøgningsmaterialet til fase 1

I fase 1 er der tale om en interessetilkendegivelse (letter of interest), der skal indeholde:

 • Officiel projekttitel og akronym
 • Kort resumé af projektet (maksimalt 600 tegn)
 • Projektets forventede samlede budget og varighed
 • Det samlede beløb, der ansøges om fra Innovationsfonden
 • Beskrivelse af baggrunden og idéen bag projektet (maksimalt 1.800 tegn)
 • Beskrivelse af kvantificerbare mål (maksimalt 1.200 tegn)
 • Beskrivelse af state of the art og konkurrenter på området (maksimalt 2.400 tegn)
 • Beskrivelse af projektets forventede impact (maksimalt 1.200 tegn)
 • Beskrivelse af op til fem hoveddeltageres bidrag til projektet (maksimalt 600 tegn per deltager)
 • Beskrivelse af kompetencer og erfaringer for op til fem nøglepersoner (maksimalt 600 tegn per person)

Følgende bilag skal vedhæftes den elektroniske blanket i fase 1:

 • Appendix A: Budget overview (obligatorisk)
 • Appendix B: List of references (obligatorisk)

Download skabeloner til bilagene herunder eller fra ansøgningsblanketten i e-grant.

Ansøgningsmaterialet til fase 2

I fase 2 er der tale om en fuld ansøgning. Indholdet i den elektroniske blanket til fase 2 samt de relevante bilag meddeles i invitationen til de ansøgere, der går videre. Du kan finde information om, hvilke justeringer der er tilladt mellem fase 1 og fase 2, i retningslinjerne for programmet.

Du kan også downloade en skitse (preliminary outline) af ansøgningsblanketten for fase 2 nedenfor – vær opmærksom på, at der kun er tale om et udkast til den forventede ansøgningsblanket, og at der tages forbehold for ændringer til den endelige blanket.

Dokumenter
Q&A: Ændringer til Grand Solutions i 2024
Åben sektion, Q&A: Ændringer til Grand Solutions i 2024

Programteksten vedrørende Grand Solutions er opdateret i februar 2024. Vil du vide mere om ændringerne til Grand Solutions, kan du besøge vores Q&A her.

Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Figur - Grand Solutions

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Ansøgningerne bedømmes af fire udvalg med medlemmer, der træder sammen og kvalificerer bedømmelser på udvalgsmøder. Udvalgene har både vurderings- og beslutningskompetence og er altså de organer, hvori ansøgningerne bedømmes og afgørelser om investering træffes.

Udvalgene består af 10-18 medlemmer fordelt på etablerede internationale forskere og impactspecialister med ekspertise i danske forhold.

I fase 2 gennemgår ansøgningerne desuden en vurdering hos eksterne evaluatorer, og bedømmelser som er underlagt partshøring, sendes til ansøger i en partshøringsprocedure.

Ansøgere, som ikke inviteres til fase 2 eller investeringsforhandlinger efter fase 2, vil modtage et begrundet afslag via e-grant.

Særligt for 2024:

I 2024 vil interessetilkendegivelser i fase 1 af ansøgningsprocessen blive vurderet af blandt andet eksterne evaluatorer (inklusive en partshøringsproces for ansøgere) og afgjort af Innovationsfondens bestyrelse. Årsagen er, at de nye udvalg introduceres for første gang i 2024 og ikke er funktionsdygtige før senere på året. Ansøgninger til fase 2 vil allerede fra 2024 blive bedømt af de nye udvalg.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger til Grand Solutions-progammet vurderes ud fra tre overordnede vurderingskriterier:

 1. Idéens kvalitet
 2. Impact
 3. Kvalitet i eksekvering

En uddybning af de tre overordnede kriterier og deres subkriterier findes i retningslinjerne for fase 1 og fase 2 af Grand Solutions. Bemærk at subkriterierne for de to faser ikke er identiske.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

I fase 1 modtager ansøger enten et afslag på sin interessetilkendegivelse eller en invitation til fase 2, hvor ansøger skal udfærdige en fuld ansøgning. Beslutningen bliver meddelt til dig via e-grant.

I fase 2 modtager de inviterede ansøgere enten et afslag eller et tilbud om investering og dermed en invitation til at forhandle en investeringsaftale. Beslutningen bliver meddelt til dig via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Ansøgere til fase 1 af Grand Solutions får svar efter 7-8 uger (dog 11 uger i 2024).

Ansøgere, der går videre til fase 2, kan forvente 9 ugers svartid i selve denne fase og en samlet tidshorisont på 9 måneder fra interessetilkendegivelsen indsendes i fase 1, til de får endeligt svar i fase 2 (dog op mod 10 måneder i 2024).

Q&A: Ændringer til Grand Solutions 2024
Åben sektion, Q&A: Ændringer til Grand Solutions 2024

Programteksten vedrørende Grand Solutions er opdateret i februar 2024. Vil du vide mere om ændringerne til Grand Solutions, kan du besøge vores Q&A her.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens tilbud om investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med Innovationsfonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage efter den skriftlige invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 90 dage efter denne investeringsaftale er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes. Læs mere i investeringsaftalen og dokumentet med generelle vilkår for programmet.

 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op, så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale, og skal starte senest 90 dage efter underskrift.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions-projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere investment officers til denne opgave.

Opfølgningen på projektet og kravene til regnskab og afrapportering fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis det vurderes, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer fra Innovationsfonden samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.

Retningslinjer og generelle vilkår
Download retningslinjer og generelle vilkår
Åben sektion, Download retningslinjer og generelle vilkår

NB: Siden første offentliggørelse i februar 2024 er der blevet lavet følgende præciseringer i retningslinjerne:

 • Overhead for hospitaler og museer er blevet rettet til 3,1%, og udvalgte organisationstyper er blevet specificeret som danske eller udenlandske
 • Det er blevet præciseret, at der ikke er nogen begrænsninger på indbyrdes budgetændringer mellem hovedprojektdeltagere
 • Det er blevet præciseret, at hovedansøger er ansvarlig for kontakten til Innovationsfonden under hele ansøgningsprocessen
 • Tidshorisonten for investeringer omfattet af de minimis-forordningen er blevet uddybet
Dokumenter