Lukket for ansøgninger

Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling

Finansiering af målrettet forskning og innovation inden for den grønne omstilling. Projektforslag skal bidrage til nye forskningsmæssige gennembrud og fremme løsninger der adresserer klima-, miljø og naturudfordringerne i Danmark og globalt.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner mv. i Danmark og i udlandet.

Hvad?

Medfinansiering på op til 75 % af projektets samlede omkostninger. Fx løn, projektomkostninger (arrangementer, rejser, formidling, mv.), eksterne ydelser (f.eks. konsulentbistand eller serviceydelser) og i nogen grad anskaffelser (apparatur, materialer, udstyr, mv.).

Hvor meget?

Samlet pulje: 700 mio. DKK fordelt på to ansøgningsfrister (1. frist var i feb. 2020).

Vigtige datoer
18. august 2020
Ansøgningsfrist
Oktober 2020
Svar på ansøgning
November 2020
Interview
December 2020
Invitation til investeringsforhandlinger

Ansøgningsfrist: 18. august 2020 kl 12:00
Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
Budgettet er i 2020 på 700 mio. kr fordelt på to calls med ansøgningsfrist 27. februar og 18. august.

Innovationsfonden (IFD) investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber og implementerer nye løsninger, teknologier, adfærdsændringer og værdifuld ny viden.
 

IFD medfinansierer grønne projekter, gerne med en tværfaglig tilgang på tværs af naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, som med udgangspunkt i den globale ”state of the art” og et dedikeret og effektivt konsortium, kan skabe stor samfundsværdi og betydelig indflydelse på den grønne omstilling.

Formål
Formålet med dette call er, at bidrage til at mobilisere den grønne omstilling i retning af et mere bæredygtigt samfund og muliggøre den danske regerings ambition om 70 pct. reduktion af udledningen af drivhusgasser i Danmark i 2030 samt 2050 målet om netto-nuludledning i EU og Danmark. Det kræver tværgående forskning og innovation indenfor alle sektorer og videnskabellige discipliner at udvikle og implementere disse innovative løsninger.

Forskningen skal medvirke til at styrke indsatsen i hele værdikæden fra strategisk forskning til udvikling og implementering, og den skal dermed medvirke til at forankre viden og sikre veluddannede medarbejdere i alle karriereled i relevante Danske forskningsmiljøer, og dermed sikre en målrettet langsigtet forskningsindsats på det grønne område.

Danmark skal udvikle grønne løsninger og metoder på baggrund af danske forsknings- og erhvervsmæssige styrker- og gøre dem globalt skalerbare gennem etablering af gensidigt forpligtende partnerskaber mellem disse parter. Til det formål søger vi ambitiøse idéer med stort potentiale for både omstilling og vækst inden for det grønne område, der kan føre os frem mod de definerede reduktionsmål for drivhusgasser.

Investeringsstrategi
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende - og i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig implementering og introduktion til markedet.

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen frem mod kommercialisering. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller på anden vis sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden lægger vægt på, at løsninger til den grønne omstilling, ud over naturvidenskabelige og teknologiske projekter, også omfatter humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og innovation, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold. Udmøntningen af forskningsmidlerne kan blandt andet inddrage brugen af kunstig intelligens og robot-og droneteknologiske perspektiver, der kan fremme den grønne omstilling.

Rapporten fra Innovationsfondens Klimaløsningspanel 2019, fordeling af forskningsreserven for 2020, finansloven for 2020, anbefalinger fra regeringens klimapartnerskaber 2019, Forsk2025 og Innovationsfondens forskningsstrategier for Bioressourcer, Miljø og Energi indeholder mange anbefalinger til sikring af den grønne omstilling. IFD ønsker ansøgninger, der omfatter klimaløsninger, teknologier og adfærdsændringer, der vil give maksimal effekt på CO2-udledningen og klimaet, ikke kun i Danmark men også globalt.

Helt konkret vil Innovationsfonden finansiere projekter inden for bæredygtig natur og miljø, samt adfærd i forhold til grøn omstilling, der afspejler det faktum, at løsningerne ikke kan ses isoleret, men ofte indgår som en del af en større samfunds- og adfærdsmæssig kontekst, blandt andet, men ikke udelukkende, inden for følgende undertemaer:

 • Energi
 • Klima
 • Klimavenligt landbrug og grønnere fødevarer
 • Klima- og miljøvenlig transport
 • Bæredygtig natur og miljø
 • Bæredygtige byer og samfund
 • Fremstillingsindustri og materialer
 • Adfærd i forhold til grøn omstilling

Download uddybning af temaerne (PDF).

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Kvalitet af forskning og innovation
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solutions 2020 ”Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling” lægges der særlig vægt på en redegørelse, om muligt, for projektets kvantificerede bidrag til reduktion af CO2-ækvivalenter / klimagasser, i Danmark som globalt. I forbindelse med redegørelse for den specifikke værdiskabelse fra projektet skal partnerne således huske, at værdiskabelse ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, teknisk, regulatorisk og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og projektets gennemførlighed.

Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via en investering i forbindelser med implementering af projektets resultater.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions” (publiceret 12. december 2019), samt fordeling af forskningsreserven 2020. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2020.

Vurderingsproces
Udvalgte projekter inviteres til interviews i november 2020. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked i oktober 2020. Endeligt svar på ansøgning vil være i december 2020 med projektstart i 1. kvartal af 2021.

Download opslagsteksten: "Forsknings- og innovationsløsninger til den grønne omstilling" (PDF)

Vejledning og kontakt
Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Scientific Officer Bo Frølund
Tlf: 6190 5043
Email: bo.froelund@innofond.dk

Scientific Officer Connie Benfeldt
Tlf: 6190 5061
Email: connie.benfeldt@innofond.dk

Program Officer Jakob Dahl Wedel
Tlf: 6190 5031
Email: jakob.wedel@innofond.dk

Scientific Officer René Damkjer
Tlf: 6190 5007
Email: rene.damkjer@innofond.dk

Scientific Officer Helle Junker
Tlf: 6190 5029
Email: helle.junker@innofond.dk

Scientific Officer Kathrine Hauge Madsen
Tlf: 6190 5047
Email: kathrine.hauge.madsen@innofond.dk

Scientific Officer Sune Dalgaard Ebbesen
Tlf: 6190 5030
Email: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk

Scientific Officer Lars Denning
M: 6190 5069
E: lars.denning@innofond.dk

Scientific Officer Paola Andrea Barrientos Quiroga
M: 6190 5086
E: paola.barrientos.quiroga@innofond.dk

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil variere fra 5.000.000 – 40.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Medfinansiering af udgifter til f.eks. løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc. (se afsnit 1.5 i Grand Solutions retningslinjer publiceret slut januar 2022)

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, dvs. omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

For yderligere detaljer se programmets retningslinjer.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 1 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID/MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk).

Følgende bilag vedhæftes den elektroniske blanket:

 • Budget: Excel-fil (obligatorisk)
 • Appendix A: Figurer, billeder, tabeller, m.m. (valgfrit)
 • Appendix B: Partnermotivation (obligatorisk)
 • Appendix C: Nøglepersoner (obligatorisk)
 • Appendix D: Gantt diagram (obligatorisk)

Download skabeloner herunder eller fra ansøgningsblanketten i e-grant.

Ansøgningen skal udarbejdes på engelsk.

Ansøgningen skal have en officiel titel (maks. 180 tegn inkl. mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Der skal endvidere angives et akronym.

Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Ansøgningen bedømmes af Innovationsfondens Investment Officers samt af internationale peers og eksterne evaluatorer.

Bedømmelser som er underlagt partshøring sendes til ansøger i en partshøringsprocedure. 

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger (medarbejdere i Innovationsfonden), vurderinger fra eksterne faglige eksperter (eksterne evaluatorer og internationale peers), eventuelle partshøringssvar og interview med ansøgerne, træffer Innovationsfondens bestyrelse beslutning om, hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.

Ansøgere, som ikke inviteres til investeringsforhandling, vil modtage et begrundet afslag via e-grant.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger om Grand Solutions projekter vurderes ud fra tre overordnede vurderingskriterier:

1. Idéens kvalitet

2. Impact

3. Kvalitet i eksekvering

En uddybning af de tre overordnede vurderingskriterier findes i retningslinjer for Grand Solutions under afsnit 3.3.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Det tilstræbes at procestiden fra ansøgningsfrist til afgørelse er under 250 dage.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med Innovationsfonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes.

 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere Investment Officers(s) til denne opgave.

Opfølgningen på projektet fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter. 

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis det vurderes, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer fra Innovationsfonden samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.

Proces ved manglende anerkendt forsker
Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker
Åben sektion, Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker

Innovationsfonden er blevet bekendt med, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udpegningen af bedømmere ved evalueringen af ansøgninger til programmerne ”Erhvervsforsker”, ”Grand Solutions” samt de to internationale programmer ”EUREKA” og ”bilaterale samarbejder”. Ansøgere der ønsker at afklare, om de er omfattet af fejlen, kan læse mere her