Lukket for ansøgninger

Grand Solutions 2024: Stamcelleforskning og -teknologi

Investeringer der skal understøtte Danmarks stærke viden- og forskningsposition inden for inden for stamcelleforskning og –teknologi med opfindelser, produkter og teknologier, der gavner borgere i Danmark, sundhedsvæsenet, virksomhedernes bundlinje og dansk eksport.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner eller offentlige institutioner i eller uden for Danmark, der er direkte involveret i projektaktiviteterne, er berettiget til at søge, deltage og modtage støtte fra Innovationsfonden.

Hvad?

Medfinansiering af udgifter til for eksempel løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser med mere (se kapitel 3 og 7 i retningslinjerne for fase 1 af Grand Solutions, udgivet februar 2024).

Hvor meget?

Den samlede pulje er mindst 24,6 millioner kroner. Bevillingsbeløbet per projekt er 5-24,6 millioner kroner.

Vigtige datoer
28. februar
Åbner for interessetilkendegivelser til fase 1
24. april kl. 12.00
Ansøgningsfrist for fase 1

Frist klokken 12

Senest 9. juli
Svar på fase 1
9. juli
Åbner for ansøgninger til fase 2
18. september kl. 12.00
Ansøgningsfrist for fase 2

Frist klokken 12

Senest 12. december
Svar på fase 2
Primo 2025
Projektstart

Der er indført en ny ansøgnings- og vurderingsproces for Grand Solutions i 2024. Vil du vide mere om ændringerne, kan du besøge vores Q&A her.

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil variere fra 5.000.000 – 40.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Pengene kan gå til medfinansiering af udgifter til for eksempel løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser og lignende.

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, det vil sige omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

Se retningslinjerne for programmet for mere information.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 1 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

En ansøgningsproces til Grand Solutions-programmet består af to faser.

I fase 1 indsender samtlige interesserede ansøgere en kort interessetilkendegivelse (letter of interest), der skitserer projektet. På baggrund heraf modtager ansøgerne enten en invitation til fase 2 eller et afslag.

I fase 2 indsender de inviterede ansøgere en endelig ansøgning, som beskriver projektet i detaljer. Når Innovationsfonden har vurderet samtlige ansøgninger, træffer fonden beslutning om, hvilke projekter der vil blive indbudt til kontraktforhandling om en investering.

Ansøgningsmateriale til begge faser skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk. Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID/MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning i e-grant ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”. Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Ansøgningsmaterialet til begge faser skal skrives på engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

 

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

I begge faser består ansøgningsmaterialet af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk), som du skal udfylde på engelsk.

Din ansøgning skal have en officiel titel (maksimalt 180 tegn inklusive mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Du skal endvidere angive et akronym.

Ansøgningsmaterialet til fase 1

I fase 1 er der tale om en interessetilkendegivelse (letter of interest), der skal indeholde:

 • Officiel projekttitel og akronym
 • Kort resumé af projektet (maksimalt 600 tegn)
 • Projektets forventede samlede budget og varighed
 • Det samlede beløb, der ansøges om fra Innovationsfonden
 • Beskrivelse af baggrunden og idéen bag projektet (maksimalt 1.800 tegn)
 • Beskrivelse af kvantificerbare mål (maksimalt 1.200 tegn)
 • Beskrivelse af state of the art og konkurrenter på området (maksimalt 2.400 tegn)
 • Beskrivelse af projektets forventede impact (maksimalt 1.200 tegn)
 • Beskrivelse af op til fem hoveddeltageres bidrag til projektet (maksimalt 600 tegn per deltager)
 • Beskrivelse af kompetencer og erfaringer for op til fem nøglepersoner (maksimalt 600 tegn per person)

Følgende bilag skal vedhæftes den elektroniske blanket i fase 1:

 • Appendix A: Budget overview (obligatorisk)
 • Appendix B: List of references (obligatorisk)

Download skabeloner til bilagene herunder eller fra ansøgningsblanketten i e-grant.

Ansøgningsmaterialet til fase 2

I fase 2 er der tale om en fuld ansøgning. Indholdet i den elektroniske blanket til fase 2 samt de relevante bilag meddeles i invitationen til de ansøgere, der går videre. Du kan finde information om, hvilke justeringer der er tilladt mellem fase 1 og fase 2, i retningslinjerne for programmet.

Du kan også downloade en skitse (preliminary outline) af ansøgningsblanketten for fase 2 nedenfor – vær opmærksom på, at der kun er tale om et udkast til den forventede ansøgningsblanket, og at der tages forbehold for ændringer til den endelige blanket.

Dokumenter
Q&A: Ændringer til Grand Solutions i 2024
Åben sektion, Q&A: Ændringer til Grand Solutions i 2024

Programteksten vedrørende Grand Solutions er opdateret i februar 2024. Vil du vide mere om ændringerne til Grand Solutions, kan du besøge vores Q&A her.

Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Figur - Grand Solutions

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Ansøgningerne bedømmes af fire udvalg med medlemmer, der træder sammen og kvalificerer bedømmelser på udvalgsmøder. Udvalgene har både vurderings- og beslutningskompetence og er altså de organer, hvori ansøgningerne bedømmes og afgørelser om investering træffes.

Udvalgene består af 10-18 medlemmer fordelt på etablerede internationale forskere og impactspecialister med ekspertise i danske forhold.

I fase 2 gennemgår ansøgningerne desuden en vurdering hos eksterne evaluatorer, og bedømmelser som er underlagt partshøring, sendes til ansøger i en partshøringsprocedure.

Ansøgere, som ikke inviteres til fase 2 eller investeringsforhandlinger efter fase 2, vil modtage et begrundet afslag via e-grant.

Særligt for 2024:

I 2024 vil interessetilkendegivelser i fase 1 af ansøgningsprocessen blive vurderet af blandt andet eksterne evaluatorer (inklusive en partshøringsproces for ansøgere) og afgjort af Innovationsfondens bestyrelse. Årsagen er, at de nye udvalg introduceres for første gang i 2024 og ikke er funktionsdygtige før senere på året. Ansøgninger til fase 2 vil allerede fra 2024 blive bedømt af de nye udvalg.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger til Grand Solutions-progammet vurderes ud fra tre overordnede vurderingskriterier:

 1. Idéens kvalitet
 2. Impact
 3. Kvalitet i eksekvering

En uddybning af de tre overordnede kriterier og deres subkriterier findes i retningslinjerne for fase 1 og fase 2 af Grand Solutions. Bemærk at subkriterierne for de to faser ikke er identiske.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

I fase 1 modtager ansøger enten et afslag på sin interessetilkendegivelse eller en invitation til fase 2, hvor ansøger skal udfærdige en fuld ansøgning. Beslutningen bliver meddelt til dig via e-grant.

I fase 2 modtager de inviterede ansøgere enten et afslag eller et tilbud om investering og dermed en invitation til at forhandle en investeringsaftale. Beslutningen bliver meddelt til dig via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Ansøgere til fase 1 af Grand Solutions får svar efter 7-8 uger (dog 11 uger i 2024).

Ansøgere, der går videre til fase 2, kan forvente 9 ugers svartid i selve denne fase og en samlet tidshorisont på 9 måneder fra interessetilkendegivelsen indsendes i fase 1, til de får endeligt svar i fase 2 (dog op mod 10 måneder i 2024).

Q&A: Ændringer til Grand Solutions 2024
Åben sektion, Q&A: Ændringer til Grand Solutions 2024

Programteksten vedrørende Grand Solutions er opdateret i februar 2024. Vil du vide mere om ændringerne til Grand Solutions, kan du besøge vores Q&A her.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens tilbud om investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med Innovationsfonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage efter den skriftlige invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 90 dage efter denne investeringsaftale er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes. Læs mere i investeringsaftalen og dokumentet med generelle vilkår for programmet.

 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op, så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale, og skal starte senest 90 dage efter underskrift.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions-projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere investment officers til denne opgave.

Opfølgningen på projektet og kravene til regnskab og afrapportering fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis det vurderes, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer fra Innovationsfonden samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.

Retningslinjer og generelle vilkår
Download retningslinjer og generelle vilkår
Åben sektion, Download retningslinjer og generelle vilkår

NB: Siden første offentliggørelse i februar 2024 er der blevet lavet følgende præciseringer i retningslinjerne:

 • Overhead for hospitaler og museer er blevet rettet til 3,1%, og udvalgte organisationstyper er blevet specificeret som danske eller udenlandske
 • Det er blevet præciseret, at der ikke er nogen begrænsninger på indbyrdes budgetændringer mellem hovedprojektdeltagere
 • Det er blevet præciseret, at hovedansøger er ansvarlig for kontakten til Innovationsfonden under hele ansøgningsprocessen
 • Tidshorisonten for investeringer omfattet af de minimis-forordningen er blevet uddybet
Dokumenter