Lukket for ansøgninger

Grøn Vækst
Søgemulighed

.

Hvem?

.

Hvad?

.

Hvor meget?

.

Innovationsfonden ønsker med Grand Solutions at investere i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der med excellent videnskab og strategisk forskning stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark.

FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Danmarks Innovationsfonds udmøntning, og fordelingen inden for Danmarks Innovationsfond følger også hovedområderne i FORSK2025.

Teknologiske og videnbaserede svar på store nationale og globale udfordringer skal bruges til at styrke dansk eksport, vækst og velfærd samt bidrage til at værne om vores fælles natur og miljø og reducere klimapåvirkninger fra f.eks. transportområdet.

Formål

Med dette Grand Solutions opslag adresserer Innovationsfonden tværdisciplinære problemstillinger, udfordringer og behov, nationalt såvel som internationalt, hvor forskning og innovation er det værdiskabende element for Danmark. Dette sker gennem udviklingen af løsninger på udfordringer i det danske samfund, der – på kortere eller længere sigt – vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Grand Solution opslaget Grøn Vækst søger at investere i videnbaserede og tværfaglige løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer i det danske samfund, der åbner for hidtil usete samfunds- og markedsmuligheder.

Investeringsområder

Opslaget henvender sig til forsknings- og innovationsprojekter med specifikke eller tværfaglige udvikling af service-/tjenesteydelser, innovative produkter, og/eller processer inden for alle fagområder. Ambitionen skal være at resultaterne skal drive den fremtidige økonomiske og/eller samfundsmæssige udvikling fremad eller finde løsninger på væsentlige samfundsproblemer; eksempelvis ved at have for øje at sikre at danske offentlige og private virksomheder kan fastholde og/eller udbygge deres konkurrenceevne, nationalt og/eller på det globale marked.

Forsknings og innovationsindsatsen skal bidrage til at udnytte det danske potentiale for at udvikle konkurrencedygtige miljø, energi- og transport-teknologier og -løsninger, der kan imødekomme fremtidens behov for energi, materialer, vand, transport og mobilitet, mens belastningen af vand, hav, natur og klima reduceres. Forskningen kan bl.a. bidrage til omstillingen til en mere cirkulær økonomi og kan bl.a. inddrage Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger. Forskningen kan samtidig bidrage til en ressourceeffektiv samt ikke mindst miljø- og klimavenlig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter, herunder marine ressourcer og udvikling af præcisionslandbrug.

Forskningen kan endvidere ruste os til tilpasning til – og modvirkning af – klimaforandringer og inkludere arktisk forskning. Den kan bl.a. bidrage til, at der tilvejebringes tilstrækkelige virkemidler til opfyldelse af Danmarks mål for reduktion af udledning af drivhusgasser fra landbruget under hensyntagen til produktionen og erhvervet. Herudover kan forskningen bidrage til den fortsatte udvikling af bæredygtigt kvalitetsbyggeri, byggeprocesser og –styring, fysisk infrastruktur og attraktive byer. Der henvises desuden til FORSK2025-kataloget for en dybere beskrivelse af de enkelte emner.

Innovationsprojekterne inden for Grøn Vækst kan blandt andet understøtte FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 6 Rent vand og sanitet, nr. 7 Bæredygtig energi, nr. 9. Industri, innovation og infrastruktur, nr. 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund, nr. 13. Klimaindsats, nr. 14. Livet i havet og nr. 15. Livet på land.

Temaspecifik strategi

Innovationsfonden ønsker med Grøn Vækst at investere i projekter med stort vækstpotentiale, hvor strategisk forskning og innovation kan medvirke til at skabe nye, internationalt konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer i relation til energi, materialer, bioressourcer, klima, miljø, vandressourcer, byggeri, transport og mobilitet. Innovationsfonden ønsker samtidigt at projekterne understøtter FN´s verdensmål.

Målene for Grøn Vækst er en omkostningseffektiv grøn omstilling, afkobling af vækst fra miljøbelastning samt effektiv ressourceudnyttelse til værdi for et bæredygtigt samfund. Vigtige instrumenter til at opnå målene er internationale og tværdisciplinære samarbejder. Innovationsfonden forventer store potentialer i løsninger der giver forbedret ressourceudnyttelse gennem en cirkulær tilgang, herunder ved opbygning af nye værdikæder og etablering af nye arbejdspladser i hele genanvendelseskæden.

Specielt inden for energiområdet er der behov for digitalisering af energisektoren, smart grids, energilagringsteknologier, herunder energikonvertering, fx fremstilling af flydende brændstoffer og/eller til kemiske byggestene samtidigt med at elektrisk energi lagres i stor skala (”P2X”) og udviklingen af nye robuste forretningsmodeller. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet er koordineret med det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), således at Innovationsfonden fortrinsvis investerer op til og med TRL 4, og EUDP derover.

Innovationsfonden opfordrer desuden ansøgere til fremsende projektforslag, der adresser udfordringer der beskrives i de 5 Innovation Challenges som er en del af den danske deltagelse i det internationale Mission Innovation samarbejde.  De 5 Innovation Challenges er: Smart Grids, Carbon Capture, Converting Sunlight, Clean Energy Materials og Affordable Heating and Cooling of Building.

Temaet Grøn Vækst favner meget bredt og der henvises derfor til FORSK2025-kataloget og Innovationsfondens specifikke investeringsstrategier inden for Energi, Miljø, Bioressourcer, IKT samt Digitalisering og Sundhed.

Vurderingskriterier

Innovationsfonden investerer i strategiske forskningsprojekter og innovative løsninger inden for Grøn Vækst, som har klart definerede mål og forventede effekt(er). Det er vigtigt, at målet er klart defineret, og at vejen til målet er sandsynliggjort, herunder at projektgruppen besidder de nødvendige kompetencer. Løsningerne skal have et betydeligt samfundsmæssigt eller markedspotentiale, på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre forløbet mod nye løsninger et veldefineret og værdifuldt skridt videre.

Innovationsfonden vil altid prioritere at investere i de mest excellente videnbaserede forsknings- og innovationsprojekter, der giver løsninger af den højeste kvalitet, uanset emne og specifikt fagområde.

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solutions 2019 ”Grøn Vækst” forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og værdiskabende arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret klima- og/eller miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Partnerne skal i ansøgningen beskrive den konkrete værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke alene forstås som monetære gevinster, men kan også være f.eks. reduceret klima og ressource belastning, reduceret samfundsomkostninger, forbedret sundhed, sundere fødevarer, renere miljø, forbedret dyrevelfærd o.l.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt vægt på, at projektet skaber målbar værdi for Danmark og det danske samfund. Projektet skal rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger eller produkter, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye utraditionelle, eventuelt disruptive, forretningsmodeller, metoder, smarte reguleringer eller lignende.

Forsknings- og innovationsprojekterne bør have en klar aftager og føre til enten investerbare eller brugbare løsninger – på kortere eller længere sigt. Problemstillinger, udfordringer og behov skal være klart beskrevet og løsninger på disse nye i forhold til andres løsninger. Værdiskabelsen skal endvidere være målbar (f.eks. reduceret miljøbelastning, sundhedsøkonomiske parametre, socialt og/eller monetært).

Innovationsfonden er risikovillig, når partnerne også forpligtiger sig med ressourcer og viden, og når risikoen er artikuleret. Derfor er projektets styringsmodel og den praktiske plans kvalitet vigtig.

Derfor vil der blive lagt vægt på i vurderingen af innovationsprojektet, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ansøgningerne vil specifikt blive vurderet på projektets kvaliteter i forhold til excellent forskning og innovation set globalt i forhold til et artikuleret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse og risiko.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til Retningslinjer for Grand Solutions 2019.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2019, herunder, som nævnt i finansloven, FORSK2025-kataloget med de oplistede pejlemærker samt aftale om fordeling af forskningsreserven 2019.

Grand Solutions
Bedømmelsesprocessen
Åben sektion, Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solution skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Bedømmelsesprocessen er skitseret nedenfor. Det er en én-faset ansøgning med eventuelt interview:

Ansøgningsfrist:
- 19. februar 2019, kl 12:00

Peer reviews sendes i partshøring:
- uge 17 (23.-28. april)

Udvalgte ansøgere inviteres til projektinterview:
- 29.-4 til 16. 5. 2019
Innovationsfondens bestyrelse beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. Ansøgere, som ikke sendes i peer review og ikke inviteres til interview, vil modtage begrundet afslag via e-grant, medio april 2019.

Endelig bestyrelses-beslutning og besked til ansøger:
- Primo juni 2019
De indkomne peer reviews sendes i partshøring hos ansøger i e-grant via projektets kontaktperson. Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Deadline for Investeringsaftale til underskrift hos fonden:
- 1. oktober 2019

Projektstart:
- 1. december 2019
 

Grand Solutions projektvarighed er typisk 2-5 år og budgettet for 2019 er på ca. 150 mio. kr

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Thomas E. Mathiasen
Tlf: 6190 5063, Email: Thomas.Mathiasen@Innofond.dk

Brian Christensen
Tlf: 6190 5088, Email: Brian.Christensen@Innofond.dk

Niels Langvad
Tlf: 6190 5034, Email: Niels.Langvad@Innofond.dk

Anitha K. Sharma
Tlf: 6190 5048, Email: Anitha.Sharma@Innofond.dk

Bo Frølund
Tlf: 6190 5043, Email: Bo.Froelund@Innofond.dk

Guillaume Mougin
Tlf: 6190 5070, Email: guillaume.mougin@innofond.dk

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil variere fra 5.000.000 – 40.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Medfinansiering af udgifter til f.eks. løn, udstyr, øvrige projektomkostninger, eksterne ydelser, etc. (se afsnit 1.5 i Grand Solutions retningslinjer publiceret slut januar 2022)

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, dvs. omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

For yderligere detaljer se programmets retningslinjer.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 1 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID/MitID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Ansøgningen skal skrives på engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk).

Følgende bilag vedhæftes den elektroniske blanket:

 • Budget: Excel-fil (obligatorisk)
 • Appendix A: Figurer, billeder, tabeller, m.m. (valgfrit)
 • Appendix B: Partnermotivation (obligatorisk)
 • Appendix C: Nøglepersoner (obligatorisk)
 • Appendix D: Gantt diagram (obligatorisk)

Download skabeloner herunder eller fra ansøgningsblanketten i e-grant.

Ansøgningen skal udarbejdes på engelsk.

Ansøgningen skal have en officiel titel (maks. 180 tegn inkl. mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Der skal endvidere angives et akronym.

Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Ansøgningen bedømmes af Innovationsfondens Investment Officers samt af internationale peers og eksterne evaluatorer.

Bedømmelser som er underlagt partshøring sendes til ansøger i en partshøringsprocedure. 

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger (medarbejdere i Innovationsfonden), vurderinger fra eksterne faglige eksperter (eksterne evaluatorer og internationale peers), eventuelle partshøringssvar og interview med ansøgerne, træffer Innovationsfondens bestyrelse beslutning om, hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.

Ansøgere, som ikke inviteres til investeringsforhandling, vil modtage et begrundet afslag via e-grant.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger om Grand Solutions projekter vurderes ud fra tre overordnede vurderingskriterier:

1. Idéens kvalitet

2. Impact

3. Kvalitet i eksekvering

En uddybning af de tre overordnede vurderingskriterier findes i retningslinjer for Grand Solutions under afsnit 3.3.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Det tilstræbes at procestiden fra ansøgningsfrist til afgørelse er under 250 dage.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med Innovationsfonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes.

 

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere Investment Officers(s) til denne opgave.

Opfølgningen på projektet fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter. 

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis det vurderes, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer fra Innovationsfonden samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.

Proces ved manglende anerkendt forsker
Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker
Åben sektion, Orientering om proces ved eventuelt manglende bedømmelse fra en anerkendt forsker

Innovationsfonden er blevet bekendt med, at der er sket en sagsbehandlingsfejl i forbindelse med udpegningen af bedømmere ved evalueringen af ansøgninger til programmerne ”Erhvervsforsker”, ”Grand Solutions” samt de to internationale programmer ”EUREKA” og ”bilaterale samarbejder”. Ansøgere der ønsker at afklare, om de er omfattet af fejlen, kan læse mere her