Innobooster

Investering i vidensbaserede udviklingsprojekter i små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er) og iværksættervirksomheder.

Bemærk: Retningslinjer for Innobooster under de minimis-forordningen - Ansøgninger mellem 50.000 og 1,5 mio. kr.
er opdateret pr. 1. Juli 2024.

Opdateringen er sket som følge af den nye de minimis forordning (2023/2831). Ændringerne vedr. perioden for opgørelse af de minimisstøtte, samt de særlige regler inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Kort fortalt opgøres de minimis over en periode på 3 år, hvor det hidtil har været indeværende og to tidligere regnskabsår og særregler for fiskeri- og akvakultursektoren gælder nu kun primærproducenter, hvor det hidtil var alle aktører.  

Retningslinjer for Innobooster under Gruppefritagelsesforordningen - Ansøgninger mellem 1,5 mio. kr. og 5,0 mio. kr. er uændret siden 8. januar 2024.

Innovationsfonden investerer i, at lovende idéer omsættes til nye løsninger, der skaber vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

For at du kan udvikle en ny løsning, kan der være brug for at tilføre din virksomhed ekspertviden gennem et samarbejde med en vidensinstitution og/eller en privat vidensvirksomhed. Det kan også være, at du har brug for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer.

En medfinansiering fra Innobooster kan være med til at mindske din virksomheds ekstraordinære risiko ved et innovationsprojekt.

Vi investerer i projekter, der på en innovativ måde kan være med til, at:

 • udvikle og markedsmodne et nyt produkt eller en ny service, der har et økonomisk og samfundsmæssigt potentiale.
   
 • Forbedre en proces i din virksomhed betydeligt, så jeres konkurrenceevne forbedres markant.

Samtidig skal løsningen kunne medvirke til at løse samfundsrelaterede udfordringer.

Innobooster-programmet rummer både projekter med betydelig risiko og nyhedsværdi, hvor det er løsningen i sig selv, der udvikles. Og projekter, der er nået til en fase med fokus på test og tilpasning.

Sidstnævnte kan fx være gennem markedsmodning eller afprøvning af en prototype eller serviceydelse i reelle brugssituationer hos potentielle kunder eller slutbrugere.

Der skal dog fortsat være et udviklingsbehov i projektforløbet, da Innobooster ikke kan finansiere projekter, der udelukkende indeholder test og verifikationsaktiviteter.

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Nye, lovende start‐up virksomheder

Virksomheden skal opfylde EUs SMV-krav, hvilket betyder at din virksomhed har:

 • under 250 ansatte
 • en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR, eller en årlig samlet balance på max. 43 mio. EUR.

Virksomhed skal desuden kunne opfylde mindst ét af nedenstående to økonomiske kriterier:

 • Have opnået et dokumenteret indskud af ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 DKK inden for de seneste 3 år.
   
 • Have opnået en dokumenteret bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK inden for mindst ét af de seneste tre års offentliggjorte årsregnskaber. Regnskaberne skal kunne tilgås på www.cvr.dk.

Ekstern risikovillig kapital er:

 • Kontant indskud eller konvertibelt lån uden sikkerhed i virksomheden fra anden juridisk enhed inden for de seneste tre år.
   
 • Tilskud fra andre offentlige eller private programmer modtaget inden for de seneste tre år før ansøgningstidspunktet, og hvor disse midler er investeret i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden. Midler fra Innofounder til ansøgende virksomhed eller midler fra Innoexplorer til udvikling af den grundlæggende idé for ansøgningen betragtes som ekstern risikovillig kapital. Dette gælder tillige tilskud modtaget fra fx GUDP, EUDP og MUDP eller Fonden for Entrepreneurship.

Risikovillig kapital er IKKE:

 • Lån fra banker, lånekapitalformidlende institutioner eller lån fra ejere, hvor der er krav om forrang samt aftalt og igangsat tilbagebetaling, eller tilknyttet sikkerhedsstillelse i virksomheden eller virksomhedens IPR.
   
 • In kind-timer eller andre former for in kind bidrag fra ejere eller andre former for ikke-monetære indskud. 

Du kan finde en uddybning af de to økonomiske kriterier, der skal være opfyldt for at søge Innobooster på linket her.

 

Innobooster kan IKKE give bevilling til virksomheder, der:

 • er under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning.
   
 • er ejet med mere end 50% af stat, regioner eller kommuner.
   
 • modtager driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen.
 • Virksomheder, der anses for ”kriseramte” som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 18, i Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, såfremt støtten fra Innobooster er omfattet af gruppefritagelsesforordningen, jf. afsnit 6.2 nedenfor. Denne betingelse gælder dog ikke for virksomheder, der ikke var kriseramte den 31. december 2019, men som blev ramt af en krise mellem den 1. januar 2020 og den 31. december 2021.
   
 • Virksomheder, som ikke har efterkommet eventuelle tilbagebetalingspåbud udstedt af Europa-Kommissionen i en eller flere afgørelser, hvor statsstøtte ydet af de danske myndigheder er fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, såfremt støtten fra Innobooster er omfattet af gruppefritagelsesforordningen, jf. afsnit 6.2 nedenfor.

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Innovationsfonden har erfaring med, at projekter, der er fagligt bredt funderede, har særligt gode forudsætninger for at lykkes. Derfor indgår det som et vurderingskriterium, at der er en hensigtsmæssig faglig diversitet i det samlede team, der skal løfte opgaven i forhold til projektets indhold og mål samt efterfølgende implementering. Der lægges med andre ord vægt på, at du som ansøger kan beskrive, hvordan medarbejderne i virksomheden og vidensleverandørerne tilsammen repræsenterer en tilstrækkelig diversitet i forhold til bl.a. teknologividen, markedsviden og kunde- og brugerforståelse samt ledelse, så projektet sikres de bedste betingelser for succes.

Vi opfordrer desuden alle interesserede virksomheder til at fremme diversitet i teamsammensætningen gennem et inkluderende fokus på fx etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder og/eller nationalitet.

Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge medfinansiering til projekter, der på en innovativ måde udvikler og markedsmodner et nyt produkt, en ny service, eller forbedrer en proces betydeligt i en virksomhed. Så virksomhedens konkurrenceevne forbedres markant og i sidste ende giver værdi til det danske samfund. Samlet beskriver vi dette som ”en løsning”.

For at det kan ske, er der måske brug for at tilføre din virksomhed ekspertviden gennem et samarbejde med en vidensinstitution og/eller et privat udviklingshus eller for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer.

En medfinansiering fra Innobooster kan, uanset type af løsning, være med til at mindske virksomhedens ekstraordinære risiko ved innovationsprojektet.

Se retningslinierne for yderligere beskrivelse af, hvad du kan søge investering til.

Vi kan støtte projekter inden for tre politisk bestemte temaer:

 • Grøn teknologi og innovation

 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi

 • Digitalisering, teknologi og innovation

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Du kan søge mellem 50.000 DKK og 5 mio. DKK.

Innovationsfonden kan maksimalt medinvestere 35% af virksomhedens relevante udgifter til projektet.

Bemærk: Hver faktura under budgetposten ”Udstyr og Materialer” skal være minimum 10.000 DKK ekskl. moms, for at den kan medtages i budget og regnskab. Dette minimumskrav gælder ikke for fakturaer fra videnleverandører

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af statsstøtteregler for virksomheder.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

En investering fra Innobooster kan medfinansiere:

 • Timer, som nye og eksisterende medarbejdere i virksomheden anvender på konkrete aktiviteter i innovationsprojektet. Der kan medregnes timer fra både medarbejdere, der er ansat i virksomheden, og virksomhedens ejere.
   
 • Udgifter til offentlige og private vidensleverandører, både danske og udenlandske (fx universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private vidensvirksomheder og specialistvirksomheder).
   
 • Udgifter til materialer, udstyrsleje og afskrivningsomkostninger på nyt udstyr i det omfang og i den periode, det anvendes i projektet.

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af hvad en investering kan finansiere.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Max. 24 måneder.

Du skal definere og søge en projektperiode, der er realistisk for dit projekt. Det er her vigtigt, at der er en tydelig afgrænset start- og slutdato.

Ansøgning
Hvordan søger jeg?
Åben sektion, Hvordan søger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-grant.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Vælg rammen for det beløb, du vil søge:

 • 50.000 – ca. 1,5 mio. DKK 

 • 1,5 mio. – 5. mio. DKK

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

Det meste af ansøgningen udfyldes direkte i E-grant. Ansøgningen består af dels en administrativ del, hvor der gives forskellige oplysninger og erklæringer, og dels en faglig del, hvor der svares på spørgsmål vedrørende:

• Virksomheden

• Idéen

• Innobooster‐projektet

• Markedet

• Den forretningsmæssige gevinst

• Risikovurdering

• Teamet

• Resultater fra evt. tidligere investeringer fra Innovationsfonden (fx Innobooster, Missionsbooster, Erhvervsfor-sker, Eurostars, Grand Solutions og Innofounder)

Udover det, I udfylder direkte i E-grant, skal I uploade et budget og en aktivitetsplan, som laves i skabeloner, I henter via linksene, I ser undervejs i ansøgningsprocessen i E-grant.

I den faglige beskrivelse kan indsættes et billede eller link til en kort video/videopitch, der uddyber eller understøtter ansøgningen (max. 2 min.).

Se mere i retningslinjerne.

Tips til din ansøgning
Åben sektion, Tips til din ansøgning

Når du skriver din ansøgning, er der nogle aspekter, du kan være opmærksom på for at forbedre ansøgningen og få præsenteret projektet mere klart.

I denne video kan du møde Marie Friis Madsen, som er Innovation Officer i fonden. Hun giver her nogle konkrete tips til at undgå nogle af de fejl, som ofte ses i Innobooster-ansøgninger. I løbet af videoen kommer hun ind på, hvordan du kan blive skarpere på:

 • Snitflade mellem virksomhed og projekt
 • Udfoldelse af vidensmæssige udfordringer
 • Konkret sprog og tydelige milepæle
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Behandlingen af din ansøgning og den tid, det tager at få svar på din ansøgning, afhænger af, om du søger over eller under 1.500.000 DKK.

Proces for ansøgninger under 1,5 mio DKK:

Proces for ansøgere under 1,5 mio kroner

Proces for ansøgninger over 1,5 mio. DKK:

17

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af bedømmelsesprocessen.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Administrativt tjek
Innovationsfondens medarbejdere vurderer først, om din ansøgning lever op til de formelle krav.

1. og 2. bedømmelse
Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bedømmes herefter af både en 1. læser og en 2. læser.

 • 1. læser rekrutteres enten blandt Innovationsfondens faglige medarbejdere eller medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster med relevante faglige kompetencer.
 • 2. læser er altid en medarbejder fra Innobooster-programteamet og således specialist i Innobooster-programmet.

Afklaringsspørgsmål
Projekter, der ansøger under 1.5 mio DKK, kan i visse tilfælde blive bedt om at uddybe konkrete spørgsmål via e-mail eller blive indkaldt til et afklaringsinterview med Innovationsfondens medarbejdere, hvis vi har behov for uddybende bemærkninger til uafklarede forhold.

Projekter kan også blive bevilget støtte uden at blive inviteret til afklarende spørgsmål.

Se retningslinjerne for yderligere beskrivelse af processen ved afklarende spørgsmål.

Pitch for panel
Alle ansøgere, som søger om en investering på mere end 1.500.000 DKK og vurderes positivt af 1. og 2. læser, inviteres til et pitch foran vores panel. I særlige tilfælde kan ansøgere, som søger om en investering på mindre end 1.5 mio DKK blive inviteret til at pitche foran vores panel.

Panelet består af personer med ekspertiser og omfattende erfaring inden for bl.a. innovation, iværksætteri, forretningsudvikling og forskellige fagspecifikke områder.

Oversigt over medlemmer af Innoboosters Paneludvalg.

Til den konkrete mødedag, hvor du skal pitche, nedsættes et panel med medlemmer, der har faglig indsigt i det hovedtema, som din ansøgning repræsenterer.

Hvad enten, du bliver inviteret til et afklaringsinterview eller pitch for panelet, træffes den endelige afgørelse på din ansøgning af Innovationsfondens ledelse.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Din ansøgning bliver vurderet ud fra følgende tre ligestillede vurderingskriterier:

Idéens kvalitet

 • At det fremgår tydeligt, hvad der er grundlaget for idéen, og hvad der er det nye og innovative i idéen, som kan føre til en markedsklar/implementerbar løsning.
 • At idéen er tilstrækkeligt initialafklaret, og at de kritiske forudsætninger for, at projektet kan gennemføres, er beskrevet tilstrækkelig tydeligt til, at der kan foretages en vurdering af grundlaget for ideen samt projektets risici.
 • At det fremgår tydeligt, hvilke konkrete og vanskelige udfordringer der skal overvindes i Innobooster-projektet, førend løsningen er markedsklar.
 • At virksomheden i tilstrækkelig grad tilføres ny viden i forbindelse med projektet, og at det er tydeligt, hvilken ny viden der tilføres, og hvem der bidrager med denne nye viden.
 • At det sandsynliggøres, at der med Innobooster‐projektet gennemføres innovative udviklingsaktiviteter i virksomheden.
 • At det fremgår tydeligt, hvilke konkrete markeds- og vidensmæssige risici, Innobooster-projektet indeholder, og hvordan disse imødekommes.
 • At projektets resultater i tilstrækkelig grad adskiller sig fra de løsninger, der allerede er på markedet.
 • At det fremgår tydeligt, hvilken endelig løsning projektet ender ud i.

Impact

 • At det er sandsynliggjort, at løsningen opfylder et behov, og at der er identificeret mulige brugere/betalende kunder og et marked af relevant størrelse i Danmark eller internationalt.
 • At det er sandsynliggjort, at virksomheden vil opnå en konkurrencemæssig fordel på baggrund af projektet.
 • At der er redegjort tilstrækkeligt for den konkrete forretningsmodel og ”go to market”-overvejelser for de videre aktiviteter fra projektets afslutning til kommercielt salg.
 • At den forretningsmæssige gevinst af projektet i væsentlig grad resulterer i økonomisk vækst, eksport og/eller beskæftigelse i Danmark, og at det er sandsynliggjort, hvordan den tilførte værdi og forventede gevinst forankres hos den ansøgende virksomhed efter projektets afslutning.
 • At der er sammenhæng mellem størrelsen på Innovationsfondens investering i forhold til den risiko, virksomheden påtager sig, og den forretningsmæssige gevinst, virksomheden forventer at opnå gennem projektet.
 • At projektet er inden for det anførte tematiske område og har potentiale til at bidrage til målopfyldelsen inden for dette tema, herunder at det eventuelle impact på samfundet beskrives tilstrækkeligt.

Kvalitet i eksekveringen

 • At der er udarbejdet en klar aktivitetsplan med tydelige og kvantificerbare milepæle og succeskriterier.
 • At projektet er realistisk og kan gennemføres i praksis.
 • At de vigtigste risici er velbeskrevet, og at der er anvist relevante veje for at imødekomme disse risici.
 • At virksomheden har de nødvendige økonomiske ressourcer til at gennemføre projektet.
 • At virksomheden har et team med relevante kompetencer og erfaringer til at gennemføre og implementere projektet, og at de valgte samarbejdspartnere og/eller nye ansættelser er relevante. Det samlede team skal afspejle den nødvendige og relevante faglige diversitet.
 • At projektet er budgetteret rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter.

 

At ansøgningen fremstår klar, tydelig og konkret i forhold til det overordnede indhold og de enkelte delelementer.

Der er væsentlig forskel på kravene til projekter på fx 100.000 DKK og 500.000 DKK, ligesom der er væsentlig forskel på kravene til projekter på fx 500.000 DKK og 5 mio. DKK.

Du bør derfor nøje overveje, om der er den rigtige balance mellem størrelsen af den investering, du søger, og projektets effekt, herunder den forretningsmæssige gevinst og projektets udviklingsmæssige risiko.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hovedparten af vores kommunikation med dig sker gennem e-grant, herunder status på din ansøgning. En eventuel invitation til at præsentere dit projekt for et panel eller ved et afklaringsinterview formidles dog via mail.

Opnår du en bevilling fra os, vil alt korrespondance fortsætte gennem e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi ønsker at give svar på din ansøgning hurtigst muligt.

For at skabe gennemsigtighed for ansøgere til Innobooster-ordningen offentliggør Innovationsfonden løbende en oversigt over forventede svartider for ansøgninger.

Se forventede svartider her

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Du modtager et tilsagnsbrev i e-grant, hvor du samtidig bliver anmodet om at acceptere bevillingsbetingelserne elektronisk inden for tre måneder.

Accepten af bevillingsbetingelserne er en forudsætning for, at bevillingen er gyldig, og at vi kan godkende dit første regnskab mv.

Er der betingelser tilknyttet tilsagnet, oprettes disse som opgaver på dit tilsagn. Opgaverne skal gennemføres, før dit projekt kan starte.

Får du afslag på din ansøgning
Har du behov for at få uddybet afslagsbegrundelserne, er du velkommen til at tage kontakt til den medarbejder, der står anført på dit anslagsbrev, med henblik på at aftale en kort feedback-samtale. Ønsker du en sådan feedback-samtale, skal du som ansøger skrive til den pågældende medarbejders e-mail, senest fire uger efter du har modtaget afslaget.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan tidligst starte fra den dato, hvor bevillingen er udstedt. Startdatoen er beskrevet i bevillingsbrevet.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Innovationsfonden har 30 dages behandlingstid til at gennemgå dit regnskab. Godkender vi regnskabet, kan der herfra gå op til 10 dage, inden udbetalingen er overført til din virksomheds NEM-konto.

Alle midler i et Innobooster-projekt udbetales bagud og på basis af de konkrete afholdte udgifter, som er dokumenterede gennem det aflagte regnskab. Det er ikke muligt at få forudbetaling.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Regnskab
Hver tredje måned skal du aflægge regnskab.

Regnskabsopgaven åbner i e-grant nøjagtigt tre måneder efter startdato på bevillingen og herefter hver tredje måned, indtil projektet er afsluttet. Det er ikke muligt at aflægge regnskab med kortere intervaller.

Regnskabet aflægges ved, at du henter Excel-arket i e-grant, udfylder dette og indsender det gennem E-grant. Der kan kun indsendes ét regnskabsskema ad gangen.

Revisorerklæring
Hvert projekttår skal du fremsende en revisorerklæring, hvor revisoren erklærer, at regnskabet er korrekt, og at vores investering er brugt efter hensigten og de krav, der er opstillet i bevillingsbrevet og disse retningslinjer.

Hvis projektet løber i en periode på op til 15 måneder, skal revisorerklæringen først indsendes ved afslutningen af projektperioden.

Læs mere om hvad en revisorerklæring skal indeholde i:

Revisorinstruks for Innobooster (PDF).

Fremdriftspræsentation
Alle ansøgere, der modtager en bevilling fra Innovationsfonden, vil desuden midtvejs i den ansøgte projektperiode blive bedt om at fremsende en fremdriftspræsentation, hvor du i en struktureret og kortfattet form redegør for projektets status, de tilbageværende aktiviteter og de ændringer eller fornyede perspektiver i forhold til projektmålet, der er på nuværende tidspunkt.

Fremdriftspræsentationen udarbejdes som en power point-præsentation, der fremsendes via e-grant. Sammen med opgaven modtager du en beskrivelse af kravene til præsentationens indhold og form.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Vi er bevidste om, at innovationsprojekter ikke altid kan følge de oprindelige planer. Vi indgår derfor gerne i dialog med dig om justeringer i projektet undervejs i forløbet, fx i form af nye milepæle, samarbejdspartnere, sluttidspunkt eller fordelinger af budgettet.

Ønsker om justeringer skal dog altid godkendes af Innovationsfonden forud for gennemførelsen.

Anmodninger om ændringer sker elektronisk via ”Ændringsanmodninger” på din projektside i e‐grant.

Du kan ansøge om projektforlængelse i løbet af projektperioden, men overskridelser ud over de 24 måneder accepteres kun undtagelsesvist. Ændringer af projektets sluttidspunkt kan kun ske, hvis denne anmodning er indsendt til Innovationsfonden senest 14 dage før projektets sluttidspunkt. Anmodninger om projektforlængelse, der er modtaget senere end 14 dage før udløb eller efter udløb af projektets sluttidspunkt, vil som udgangspunkt ikke blive imødekommet.

Sker der væsentlige ændringer med betydning for det samlede Innobooster-forløb, skal det hurtigst muligt meddeles til Innovationsfonden via e-grant.

Enkelte gange viser det sig, at projekter ikke længere har det forventede potentiale eller ikke kan lykkedes rent teknisk. Så har vi en dialog om, hvordan vi bedst muligt kan nedlukke projektet. Andre væsentlige ændringer kan fx være konkurs og betalingsstandsning, salg af virksomheden eller lignende.

Overholder du ikke fristerne for beskrevne opgaver samt tre opfølgende rykkere, kan Innovationsfonden inddrage den resterende bevilling og kræve allerede udbetalte beløb retur. Det er samtidig tilfæl-det, hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende dokumentation for, at midlerne fra Innovationsfonden er brugt efter den hensigt, der er beskrevet i ansøgningen med eventuelle godkendte ændringer og efter de anvisninger, der er beskrevet i bevillingsbrevet.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Ved afslutningen af projektet skal du – ud over det afsluttende regnskab – udfylde en evaluering af forløbet og udarbejde en kort afslutningsrapport.

Disse dokumenter indsendes senest en måned efter udløbet af din projektperiode og udgør sammen med det sidste regnskab og revisorerklæring afslutningen på forløbet.

Når det hele er godkendt af os, udbetaler vi de sidste 15% af din samlede bevilling. Vi tilbageholder altid 15% af din bevilling til denne fase uanset dit udgiftsniveau frem til sidste regnskabs-periode. Det vil sige, at I fortsat skal anmode om tilskud, selvom jeres forbrug overstiger de 85%.

Du vil blive mindet om slutregnskab, revisorerklæring, slutpræsentation og slutevaluering via E-grant.

Se retningslinjerne for yderligere beskrivelse af afslutning af projektet.

Kontakt
Innobooster
Åben sektion, Innobooster

Kontakt

T: +45 61 90 50 00

Tirsdag og torsdag 9.00-12.00 

E-mail: Innobooster@innofond.dk

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.

 

Har du spørgsmål vedr. en ansøgning til Innobooster, kan du kontakte dit lokale erhvervshus, som kender Innovationsfondens programmer. Bemærk dog, at Erhvervshuset ikke kan hjælpe med administrative spørgsmål omkring igangværende projekter.

Erhvervshus Nordjylland
Kun for virksomheder i region Nordjylland
Kontaktinfo Erhvervshus Nordjylland 

Erhvervshus Midtjylland
Kun for virksomheder i region Midtjylland
Telefontid 8 -16: Tlf. 7015 1619

Erhvervshus Sydjylland
Kun for virksomheder i Sydjylland
Allan Clausen, Mail: acl@ehsyd.dk, Tlf. 4188 6641

Erhvervshus Fyn
Kun for virksomheder på Fyn
Mail: innobooster@ehfyn.dk

Erhvervshus Sjælland
Kun for virksomheder i region Sjælland
Kristian Lund, Mail: krl@ehsj.dk, Tlf. 6188 4625

Erhvervshus Hovedstaden 
Kun for virksomheder i region Hovedstaden
Find kontaktinfo her

Retningslinjer
Retningslinjer for Innobooster-programmet
Åben sektion, Retningslinjer for Innobooster-programmet
Revisorinstruks
Forventede svartider
Forventede svartider på Innobooster
Åben sektion, Forventede svartider på Innobooster

Forventede svartider på Innobooster

Vi forventer følgende svartider på afgørelser i forbindelse med indsendelse af en ansøgning til Innobooster.

 • Ansøgninger indsendt i marts og april måned 2024: ca. 11-15 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet.
 • Ansøgninger indsendt i maj måned 2024: ca. 10-15 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet.
 • Ansøgninger indsendt i juni og juli måned 2024: ca. 11-15 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet. 
 • Ansøgninger indsendt i august måned 2024: ca. 10-13 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet. 

Svartiderne vil hen over året som udgangspunkt være mellem 9-13 uger, medmindre vi oplever ekstraordinære forhold, som kan forlænge svartiden. 

Bliver din ansøgning inviteret til panel eller afklaringsinterview skal der påregnes yderligere svartid. Her vil du dog blive kontaktet inden for ovenstående svartider ift. den videre proces.

Denne beskrivelse er senest opdateret 27. juni 2024.

Fag- og paneludvalg
Fag- og paneludvalg
Åben sektion, Fag- og paneludvalg

Det Faglige Vurderingsudvalg og Paneludvalget for Innobooster er nedsat Innovationsfondens bestyrelse med det formål at bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i forskning, teknologi og innovation inden for Innobooster-programmet.

Se medlemmerne i de to udvalg her:

Det Faglige Vurderingsudvalg

Paneludvalget for Innobooster

 

 

Innobooster 2024 Innobooster 1175
Title Sortér faldende Period Programme
A-Maze 2024 - 2024 Innobooster Vis projekt, A-Maze
Addaptiv digital VR-terapi til kræftramte børn 2024 - 2025 Innobooster Vis projekt, Addaptiv digital VR-terapi til kræftramte børn
Akson Robotics - Precision farming with CropUp 2024 - 2025 Innobooster Vis projekt, Akson Robotics - Precision farming with CropUp
Blood volume guided treatment of patients 2024 - 2025 Innobooster Vis projekt, Blood volume guided treatment of patients