Innofounder

Udviklingsforløb for iværksættere, der ønsker at udvikle en innovativ idé til en økonomisk bæredygtig forretning. 

Bemærk: Næste ansøgningsrunde forventes at åbne den 13. august 2024.

Innovationsfonden investerer i, at lovende idéer omsættes til nye løsninger, der har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb for iværksættere med en videregående uddannelse.

Formålet med forløbet er at accelerere udviklingen af innovative iværksætteridéer fra de tidlige faser til et stadie, hvor virksomheden bliver økonomisk bæredygtig – enten ved salg eller ved at hente yderligere offentlige eller private investeringer

Innofounder-forløbet består af:

 • Finansiering af løn så du kan arbejde fuldtid (37 timer om ugen) på at udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den.
   
 • Sparring og læring i form af bl.a. workshops, mentorsessions og feedback fra andre iværksættere, så du kan modne din idé og udvikle dig som iværksætter.

Oversigt over Innofounder-forløb

Vi investerer i iværksætteridéer til nye produkter, services eller teknologier inden for et hvilket som helst fagområde og branche. Når du skriver din ansøgning, skal du vælge hvilket tema din ansøgning passer ind i: 

 • Grøn teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Strategisk og udfordringsdrevet innovation inden for nye teknologier
 • eller uden for tema

Idéen befinder sig i en tidlig fase, hvor der fortsat mangler en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigdesignet og udviklet, og forretningsmodellen er på plads. Idéen bør dog være videre end idéstadiet. Det kan fx indebære, at der har været en struktureret dialog med et væsentligt antal potentielle kunder/brugere, at der eksisterer en tidlig prototype, og at der er etableret et team omkring idéen.

Du kan både søge som enkeltperson, og som iværksætterteam på op til 3 founders.

Download retningslinjer
Retningslinjer for Innofounder-programmet
Åben sektion, Retningslinjer for Innofounder-programmet
Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Du kan søge Innofounder, hvis du har færdiggjort en videregående uddannelse inden forløbets start.

Du kan altså godt ansøge, hvis du er studerende, men færdiggør din uddannelse før Innofounder-forløbet starter. 

Som tommelfingerregel er en videregående uddannelse minimum 120 ECTS-point, hvilket typisk svarer til to års fuldtidsstudie på én sammenhængende uddannelse.

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at søge fondens programmer.

Du kan søge individuelt eller i et team på op til 3 founders.

Den enkelte founder skal under forløbet:

 • arbejde fuld tid (37 timer om ugen) i virksomheden.
 • eje minimum 12,5% af virksomheden.
 • ikke have anden væsentlig uddannelse eller lønnet beskæftigelse under Innofounder forløbet (højest 10 timer om ugen, uge for uge).
 • deltager aktivt i Innofounder sparringsforløbet og fremmøder fysisk når påkrævet.

I skal have stiftet en virksomhed med dansk CVR nummer, når Innofounder-forløbet starter (ikke nødvendigt når ansøgningen indsendes).

Virksomheden:

 • må højest være 3 år gammel på ansøgningstidspunktet.
   
 • adskiller sig markant fra eksisterende eller tidligere virksomheder ejet, drevet eller finansieret af ansøger.
   
 • er primært baseret på iværksætteridéen. Og har altså ikke væsentlig eller regelmæssig omsætning fra salg af andre produkter, som virksomheden allerede har på markedet.
   
 • råder over rettighederne til kommerciel udnyttelse af ideen.
   
 • må ikke tidligere være optaget på Innofounder-forløbet.

Er du ikke dansk statsborger?

Hvis du er fra et land udenfor EU/EØS skal du, for at kunne søge, have et Start-up Denmark visum, eller have opnået din uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution eller have arbejdet mindst 1 år i en virksomhed/offentlig institution i Danmark inden for de sidste 3 år.  

Hvis du optages på programmet, skal du ansøge om Start-up Denmark visum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Læs mere på Start-up Denmark

Hvis du er fra et EU/EØS-land skal du, såfremt du optages på programmet, have bevis for registrering, som bestilles hos Statsforvaltningen.

Se mere på Ny i Danmark 

Hvad kan I søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan I søge investering til?

Du kan blive optaget på Innofounder-forløbet, hvis du har en innovativ iværksætteridé, som kræver udvikling for at kunne komme på markedet.

Din idé skal opfylde følgende krav:

Idéen er innovativ
Innovationen kan ligge i at kombinere viden med nye eller eksisterende løsninger på en måde, der skaber nye løsninger i form af ny adfærd, nye produkter, processer, services eller teknologier.

Idéen kan ligge inden for et hvilket som helst fagområde.

Løsning af samfundsudfordringer kan fint være en del af dit primære formål, hvis bare din idé samtidig har en forretningsmæssig styrke.

Idéen er ikke færdigudviklet
Innofounder er for idéer, hvor der fortsat mangler en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigdesignet og udviklet, og forretningsmodellen er på plads.

Idéen bør være videre end idéstadiet, men fortsat stå over for en betydelig udvikling i arbejdet med idéen og dens kommercialisering.

At idéen er videre end idestadie kan fx betyde, at:

 • du har været i dialog med et væsentligt antal potentielle kunder/brugere.
 • der eksisterer en tidlig prototype.
 • der er etableret et team omkring idéen.

Idéen er ikke klar til markedet endnu
Innofounder støtter ikke virksomheder, der er helt klar til markedet og primært står over for udfordringer relateret til salg, markedsføring eller skalering. Er produktet allerede i markedet og hvis de features, som ikke er færdigudviklede, har karakter af optimeringer og videreudvikling, er idéen sandsynligvis for langt til at kunne være en del af Innofounder.

Idéen genererer ikke væsentlig omsætning
Der må ikke allerede være opnået en større omsætning og være regelmæssige salg baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget salg i mindre omfang f.eks. for at teste produktet eller kvalificere prismodellen.

Idéens forestående udvikling er ikke allerede finansieret
I må gerne have fået lovning på en ekstern finansiering, der fx udløses efter en central milepæl er opnået. Men hvis der allerede er adgang til væsentlig kapital, som kan finansiere den forestående udvikling og kommercialisering, kan det blive vurderet, at idéen er for moden til at være omfattet af Innofounder.

Der bliver foretaget en konkret vurdering for hver case, om den opnåede omsætning er for stor, og om der er tiltrukket for meget ekstern kapital. Vurderingen er bl.a. afhængig af hvilken branche, idéen er indenfor, og hvilket udviklingsstadie idéen befinder sig på. Der kan eksempelvis være stor forskel på kapitalbehovet i en startup inden for medico, set i forhold til en forbrugervendt softwareløsning – og hvor meget ekstern kapital, I må have indhentet, afhænger af dette behov.

Vi investerer i iværksætteridéer inden for et hvilket som helst fagområde og branche. Når du skriver din ansøgning, skal du vælge hvilket tema din ansøgning passer ind i:

 • Grøn teknologiudvikling og innovation
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi
 • Strategisk og udfordringsdrevet innovation inden for nye teknologier
 • Uden for tema

Læs mere om de enkelte temaer i retningslinjer under afsnit 1.3.

Hvor mange penge kan I søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan I søge?

Der kan søges om Innofounder til enten 1, 2 eller 3 founders.

 

Innofounder_vilkår

Bør I søge til 1, 2 eller 3 founders?

Når I søger om optagelse på Innofounder er det vigtigt, at I overvejer om I med det team, der søges til, har de rette ressourcer til at kunne flytte idéen tættere på markedet eller til den næste finansiering.

Det er derfor fornuftigt at overveje bl.a.:

 • Hvad har I brug for, for at nå til et sted, hvor virksomheden bliver økonomisk bæredygtig, når Innofounder-forløbet slutter?

 • Har I med den ansøgte investering finansiering til de personer, som er essentielle for idéens fremdrift?

 • Har I 1, 2 eller 3 personer i teamet, som lever op til kravene i afsnit 1.2, og har I søgt til dem, der er nødvendige i forhold til de to ovenstående punkter?

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Det månedlige tilskud skal gøre det muligt, at I kan arbejde fuld tid på idéen under forløbet. Men det er op til virksomheden, hvor meget der reelt udbetales til løn, og hvor meget af det månedlige tilskud, der bruges på andre formål i virksomheden. 

Innofounder-forløbet er fuld arbejdstid for dig som Innofounder, og du kan derfor ikke undervejs i forløbet lægge timer i et andet offentligt finansieret projekt, fx et Innobooster projekt. 

Udviklingstilskuddet kan dække udgifter til serviceydelser og materialer, fx:

 • Leje af udstyr
 • Specialiseret IT/hardware til opgaver som kræver specialiseret udstyr
 • Ekstern rådgivning
 • Udvikling og test af prototype
 • Køb af software
 • Markedsmodning og produktvalidering
 • Rejseomkostninger i relation til f.eks. kundemøder og konferencer

Udviklingstilskuddet kan IKKE dække omkostninger af mere driftsmæssigkarakter, fx:

 • Almindelig kontorhold (kuglepenne, porto, papir til printeren etc.)
 • PC til almindeligt kontorarbejde, telefoner og lignende
 • Catering eller frokostordninger
 • Lønninger af founders i virksomheden
Hvor lang tid tager forløbet?
Åben sektion, Hvor lang tid tager forløbet?

Innofounder-forløbet varer 12 måneder.

Innofounder Inkubator
Innfounder Inkubator
Åben sektion, Innfounder Inkubator

Sparrings- og læringsdelen af Innofounder-programmet kaldes Innofounder Inkubator, og er blandt en af de største i Norden med et optag på over 100 start-ups om året.

Innofounder Inkubator løber i 12 måneder med sideløbende finansiering af løn. Formålet er at gøre start-up virksomhederne i stand til at blive økonomisk bæredygtige efter de 12 måneder.

Innofounder Inkubator er let struktureret sammenlignet med de fleste andre inkubators og accelerators. Start-ups skal ikke opfylde foruddefinerede mål og vil ikke blive tilbudt et fast spor at følge.

Målet er, at start-up virksomheden bliver økonomisk bæredygtig, når lønfinansieringen stopper. Dette opnås ved at udvikle et solidt fundament for virksomheden og ved sideløbende at arbejde intenst på at opbygge produktet og/eller servicen. De fleste elementer i Innfounder Inkubator er frivillige. Læs om de obligatoriske elementer og den forventede arbejdsbyrde nedenfor.

Det 12-måneders forløb er inddelt i to faser:

Hver start-up virksomhed i Innofounder Inkubator bliver onboardet i opdagelsesfasen. Her møder stifterne af start-up virksomheden operatør-teamet bag Inkubator. Inkubator-konceptet introduceres og alle lærer hinanden at kende. Opdagelsesfasen kulminerer med, at hver start-up får deres skræddersyede Innofounder-udviklingsplan, der beskriver, hvordan de kan drage fordel af processen herunder:

 • Mentorerne, som de skal arbejde med
 • Innofounder-temaet, som de kan udveksle erfaringer og udfordringer med
 • Forbindelser til relevante aktører i økosystemet, organisationer og personer i Innofounder-netværket
 • Elementer fra Founder’s Library og relevante spor at følge

Den 10 måneder lange byggefase er en periode, hvor start-up virksomheden mødes med deres mentorer, kan deltage i udvalgte spor og begivenheder, mødes med vigtige økosystemaktører og netværke.
Læs mere om mentoring og spor nedenfor.

Start-ups i Inkubatoren kan operere i ethvert rum, vertikalt eller industri og anvende enhver indtægtsmodel, mens de udnytter enhver form for teknologi, så inkubatoren er designet til at lette den overordnede proces med forretnings-, service- og produktudvikling. Vi giver stifterne mulighed for at opbygge en sund og effektiv tankegang til at blive ledere af virksomheder i vækst. Disse fokusområder er grundlagt for de fem hovedsøjler i Innofounder Inkubator:

De fem hovedsøjler i Innfounder Inkubator

 1. Mentor-ordning
 2. Innofounder platformen
 3. Design
 4. Netværk
 5. Spor
Mentorer
Åben sektion, Mentorer

Hvert start-up team har adgang til tre mentorer:

 1. En forretningsmentor: en ekspert i at opbygge virksomheder og/eller teams. Stifterne mødes med deres forretningsmentor i 1,5 time hver anden uge i hele byggefasen
 2. En alumni-mentor: En alumni fra innofounder, der har indsigt i, hvordan man udnytter tilbuddene i Inkubatoren.
 3. En design-mentor (valgfrit) til at støtte opstarten i at bruge designværktøjer og -metoder til at forstå kundernes behov, marked og videreudvikling.

Innofounder-platformen er et af de største fællesskaber i Norden. Her mødes alle stiftere og forbinder, deler og vokser. Det omfatter:

 1. En indgang til et fællesskab af eksperter, rådgivere, grundlæggere og investorer i Innofounder-netværket.
 2. Et omfattende og stadigt voksende Founder’s bibliotek/Library med video-materclasses om alt fra salg til AI/ML samt hvordan man opbygger en sund tankegang som stifter af en start-up virksomhed.
 3. Ugentlige nyheder fra start-up-økosystemet
 4. Fordele og tilbud fra partnervirksomheder:
  1. Rabat på kontorpladser i København, Århus, Odense og Sønderborg.
  2. Kreditter og rabatter på software såsom HubSpot, Google, ClickUp, Miro, Microsoft, AWS osv.
  3. Rabatydelser fra start-up-venlige rådgivningsvirksomheder inden for blandt andet: Jura, regnskab, soft funding osv.

 

Design
Åben sektion, Design

Innofounder er en designdrevet Inkubator. Med designdrevet mener vi:

 • Innofounder-start-ups får en struktureret, hurtig og iterativ tilgang til at forstå deres kunder, validere deres antagelser og udvikle deres forretning.
 • Innofounder-start-ups får de bedste metoder og værktøjer til at træffe informerede valg om et hvert skridt, der tages i forretnings-, produkt-, og serviceudviklingen for at involvere deres kunder og interessenter.
 • Innofounder-start-ups tilbydes en design-mentor, designworkshops og kurser, hvor de kan spørge designeksperter til råds, når de opbygger deres virksomhed.
Netværk
Åben sektion, Netværk

Netværk

 • Start-up virksomhederne bliver en del af Inkubator’s udvidede økosystem af mentorer, domæneeksperter, investorer og stiftere
 • Start-ups virksomhederne er knyttet til en samarbejdspartner i økosystemet, som kan tilføre den individuelle domæneekspertise, som Inkubator ikke fokuserer på.
 • Start-ups virksomhederne inviteres til fysiske møder og events i Jylland, Fyn og Sjælland med fokus på at netværke og udveksle erfaringer med andre Innofounders, forretnings-mentorer og partnere mv.
Spor
Åben sektion, Spor

Spor er defineret af flere fysiske og/eller online begivenheder og sammenkomster fx 1 til 1’ere, fjerninteraktioner og leverancer. Start-ups kan frivilligt ansøge om følgende spor:

 • Pitch Track: er for at lære, hvordan virksomheden kan perfektionere en salgstale til potentielle investorer. Derudover er Pitch Track er en god forudsætning for at kunne gå på scenen til den årlige Innofounder Investor Day, hvor over hundrede nøje udvalgte investorer fra ind- og udlandet deltager.
 • Equity Funding Track: Funding 101, hvor start-ups lærer om private investeringer, hvordan man rejser kapital, får feedback fra en investor mv.
 • Soft Funding Track: er til for at kunne kortlægge relevante fonde og tilskudsprogrammer og få råd om, hvordan man bedst ansøger disse.
 • Strategisk Designdrevet Forretningsudvikling: På dette designspor vil virksomhederne blive introduceret til designmetoder og værktøjer, der kan bruges, når det kommer til at skabe eller udvikle din virksomhed. Dette kan bruges strategisk til at identificere, vurdere og træffe beslutninger inden for komplekse problemstillinger, når det kommer til at skabe og udvikle sin virksomhed.
 • Bæredygtig Designdrevet Forretningsudvikling: Et designspor, der fokuserer på, hvordan man arbejder med bæredygtighed og cirkularitet. Dette vil hjælpe virksomheden med at forstå, hvordan de påvirker ikke kun deres kunder og/eller brugere, men i lige så høj grad økosystemet og planetens ressourcer.
 • Digital Ethics Design: Et designspor, hvor start-ups med digitale løsninger udvikler et sprog om etik, gennem konkrete værktøjer, et sæt anbefalinger, og en handlingsbaseret tilgang.
Obligatoriske elementer og forventet arbejdsbyrde
Åben sektion, Obligatoriske elementer og forventet arbejdsbyrde

Disse er de obligatoriske elementer med den forventede arbejdsbyrde angivet i parentes.

 1. Business Mentor Sessionerne er fysiske møder og afholdes hver anden uge i opbygningsfasen (arbejdsmængde: ca. 20 sessioner á 1,5 time plus forberedelse i alt)
 2. Onboarding-processen i opdagelsesfasen (arbejdsmængde: op til fire hele dage fordelt over to måneder)
 3. Udfyldelse af skabeloner og undersøgelser fra operatørerne i teamet og Innovationsfonden (arbejdsbyrde: en hel arbejdsdag fordelt på 12 måneder)
 4. Hvis start-ups tilmelder sig og bliver accepteret i et spor, bliver det obligatorisk at afslutte det (arbejdsmængde: varierer afhængigt af sporet, hvor Pitch Track er de mest arbejdsintensive)
”Én gang en Innofounder, altid en Innofounder”
Åben sektion, ”Én gang en Innofounder, altid en Innofounder”

Efter de 12 måneder stopper lønfinansieringen og mentor-ordningen. Men alle start-ups tilbydes, og forventes, at forblive på Innofounder-platformen, og at fortsætte med at drage fordel af platformselementerne og deltage i 3all [AB1] fysiske begivenheder fremover, inklusive the Pitch Track og the Funding Tracks. Operatørteamet ser gerne, at enhver grundlægger fortsætter med at vlre en del af fællesskabet, deler ders erfaringer, viden og netværk – og betaler den videre.

Vi kalder dette: ”Én gang en Innfounder, altid Innofounder”

Operatøren af Inkubator
Åben sektion, Operatøren af Inkubator

Operatørteamet driver alle aspekter af inkubatoren. Teamet består af mennesker med solid erfaring med at udvikle og drive inkubatorer og acceleratorer, med opbygning af start-ups og teams samt et omfattende netværk af start-up økosystemet.

Inkubatoren drives af Second Foundation.

Har du spørgsmål til operatøren, kan du kontakte Innofounder Operator Team telefonisk på: +45 31 36 79 15 

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

1. Projektbeskrivelse

Ansøgningsskemaet i e-grant vil guide dig igennem projektbeskrivelsen skridt for skridt.

2. Bilag

 • Eksamensbevis(er) (for færdiguddannede) eller dokumentation for forventet dimittenddato (for studerende). (Maksimalt 3 sider per ansøger).
 • CV med tydelig angivelse af omfang og karakter af erhvervserfaring

Du er velkommen til at vedhæfte op til 5 siders ekstra bilag. Det kan fx være en illustration af idéen, en grafisk fremstilling af konkurrencesituationen, interessetilkendegivelser eller lignende.

Tips til din ansøgning
Åben sektion, Tips til din ansøgning

Markedsvalidering er et vigtig element i en god Innofounder-ansøgning, og en mangelfuld markedsvalidering er en af de mest hyppige årsager til afslag.

I denne video kan du møde Anders Søndergaard fra Innofounders vurderingsudvalg, som giver nogle helt konkrete tips til, hvordan du kan gribe din markedsvalidering an.

Kort fortalt er en god markedsvalidering en samling af systematisk indsamlede data fra dine kunder, brugere eller samarbejdspartnere, der bekræfter, at din idé har et forretningspotentielle.

Du kan fx indsamle din data via:

 • Interviews med potentielle kunder
 • Spørgeskemaundersøgelser med potentielle brugere
 • Prototype tests
 • Interesse-tilkendegivelser med potentielle samarbejdspartnere eller investorer
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

De bedste ansøgninger inviteres til at pitche deres iværksætteridé over for Innovationsfondens ekspertpanel.

De øvrige ansøgninger modtager et afslag.

Til pitchen får du/I mulighed for kort at præsentere iværksætteridéen og teamet/virksomheden bag. Du kan præsenteres enten på dansk eller engelsk. Herefter følger en kort spørgerunde fra panelet.

Datoer for pitch meldes ud i god tid.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Innovationsfondens medarbejdere foretager det indledende tjek for, om ansøgningen lever op til de formelle krav.

Den faglige vurdering foretages af minimum 2 personer:

 • 1. læser: har indsigt i området bredt set – kan være ansat i Innovationsfonden eller tilknyttet Det Faglige Vurderingsudvalg på Innofounder 
   
 • 2. læser: har stort kendskab til Innofounder programmet – er ansat i Innovationsfonden.
   
 • Panel: Vurderer ansøgningen og stiller spørgsmål ved pitch. 3-5 personer med omfattende erfaring inden for bl.a. innovation, iværksætteri, forretningsudvikling og forskellige brancher. Panelet ved pitch er sammensat af personer fra Paneludvalget for Innofounder.
Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgningen vurderes ud fra 3 vurderingskriterier, der vægter det samme:

1. Idéens kvalitet

 • At det er klart, hvad iværksætteridéen består i.
   
 • At iværksætterideen udspringer fra relevant uddannelse, forsknings- eller erhvervserfaring. 
   
 • At det er klart, hvordan iværksætteridéen er innovativ, ved at kombinere viden med nye eller eksisterende løsninger på en måde, der skaber nye løsninger i form af ny adfærd og/eller nye produkter, processer, services eller teknologier.
   
 • At iværksætteridéen og dens implementering adskiller sig klart fra konkurrerende løsninger, produkter eller services.

2. Impact

 • At det er sandsynliggjort, at der er et behov, brugere, betalende kunder og et marked af en vis størrelse – også gerne internationalt. 
   
 • At der på sigt kan etableres en økonomisk bæredygtig forretning, og at et Innofounder forløb væsentligt øger chancerne for at skabe en økonomisk bæredygtig forretning baseret på idéen. 
   
 • At iværksætteridéen har potentiale til at skabe værdi for Danmark i form af økonomisk vækst og/eller løsning af væsentlige samfundsudfordringer.
   
 • At iværksætteridéen er inden for det anførte tematiske område og har potentiale til at bidrage til målopfyldelsen inden for dette tema, herunder at det eventuelle impact på samfundet sandsynliggøres tilstrækkeligt. I fald en ansøgning er anført inden for de ikke-tematiserede midler lægges der vægt på argumentationen for, hvorfor iværksætteridéen ikke falder inden for ét af de tre temaer.

3. Kvaliteten i eksekvering

 • At teamet har relevante og diverse kompetencer og erfaringer til at realisere iværksætteridéen. Derudover, at der er en realistisk plan for, hvordan teamet håndterer en evt. mangel på kompetencer. 
   
 • At iværksætterideen er realistisk og kan gennemføres i praksis (teknisk og regulatorisk).
   
 • At det er sandsynliggjort, at et Innofounder forløb kan bringe til et stadie, hvor den er økonomisk bæredygtig, enten via yderligere ekstern kapital (offentlig eller privat), eller ved at have tilstrækkelig omsætning til at finansiere den videre udvikling
   
 • At den samlede investering fra Innovationsfonden står mål med behov, potentiale og risikoprofil for ideens udvikling.
Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

 

Du får svar på ansøgningen i e-grant.dk. Du modtager en besked pr. e-mail, når der er en afgørelse i e-grant.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning 6-8 uger efter ansøgningsfristen.

For ansøgningsrunden med frist den 29. februar kl. 12.00 vil der blive afviklet pitchdage i uge 19, 20 og 21 og man vil modtage endelig svar om bevilling slut maj 2024.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

I modtager et tilsagnsbrev i e-grant, dette skal underskrives og accepteres inden for 4 uger.

Hvis der er betingelser knyttet til tilsagnet, skal de skal indfries, før dine udbetalinger kan starte.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Forløbet kan tidligst igangsættes 2 uger efter underskrivelse af tilsagnsbrevet og opfyldelse af eventuelle betingelser knyttet til tilsagnet.

Starttidspunkt for forløbet er senest 4 måneder efter, du har modtaget dit tilsagnsbrev.

Forløbet skal igangsættes fra d. 1. i en måned.

(Det vil sige, at modtager du fx dit tilsagnsbrev den 6. juli, så kan du vælge opstart af forløbet til enten den 1. august, 1. september eller 1. oktober, såfremt du underskriver dit tilsagnsbrev og opfylder evt. betingelser tilknyttet tilsagnet rettidigt.)

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Både det månedlige tilskud og udviklingstilskuddet udbetales til virksomhedens NEMkonto.

 • Det månedlige tilskud er bagudbetalt.
   
 • Udviklingstilskuddet skal være afholdt inden for 12 måneder, efter I har startet jeres Innofounderforløb. 80 % af udviklingstilskuddet udbetales samtidig med første rate af det månedlige tilskud, og de resterende 20 % udbetales, når slutregnskabet er godkendt. og

Beløbene indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Operatøren som står for sparringsforløbet, evaluerer løbende, sammen med jer, fremdrift og udfordringer. Dette er for at understøtte jeres fremdrift.

Hvis fremdriften ikke er tilfredsstillende, kan Innovationsfonden i særlige tilfælde vælge at afbryde jeres forløb før tid.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Hvis der sker væsentlige ændringer med betydning for Innofounder-forløbet, skal du hurtigst muligt meddele det til Innovationsfonden, som skal godkende om forløbet kan fortsætte under de nye omstændigheder.

Væsentlige ændringer er fx:

 • finansiering fra andre offentlige kilder
 • ændringer i det bevilgede founder-team
 • væsentlige ændringer i den iværksætteridé, virksomheden har fået bevilling til at arbejde på.
 • ændringer i virksomhedens kapitalforhold, fx konkurs og betalingsstandsning eller lignende.

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser under forløbet, kan Innovationsfonden vælge at afbryde forløbet helt.

Sygdom eller barsel

Hvis du bliver syg eller skal på barsel under dit Innofounder-forløb, så kan du læse mere om muligheder og regler herfor i de gældende retningslinjer for Innofounder under afsnit 5.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Når du afslutter forløbet, skal du udfylde et slutregnskab og et evalueringsskema over dit forløb. Det er en betingelse for at få den sidste udbetaling.

Slutregnskabet: indsendes senest 3 måneder efter du har afsluttet forløbet.

Der skal laves en revisorerklæring til slutregnskabet. Revisorerklæringen skal dokumentere, at de indsendte regnskaber er korrekte, og at bevillingen er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget.

Du vil blive mindet om slutregnskab og slutevaluering via e-grant.dk

Kontakt
Kontaktinformation Innofounder
Åben sektion, Kontaktinformation Innofounder

Kontakt

T: +45 61 90 50 00
E-mail: innofounder@innofond.dk 

Tirsdag og torsdag: 9.00-12.00 

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.

Fag- og paneludvalg
Fag- og paneludvalg
Åben sektion, Fag- og paneludvalg

Det Faglige Vurderingsudvalg og Paneludvalget for Innofounder er nedsat af Innovationsfondens bestyrelse med det formål at bistå med faglige vurderinger i forbindelse med Fondens investeringer i forskning, teknologi og innovation inden for Innofounder-programmet.

Se medlemmerne i de to udvalg her:

Det Faglige Vurderingsudvalg

Paneludvalget for Innofounder