Løbende ansøgning

Missionsbooster

Missionsbooster er et særprogram i efteråret 2022 med fokus på at understøtte små og mellemstore virksomheders (SMV’er) bidrag til fremtidens løsninger på de grønne udfordringer. Missonsbooster-programmet har konkret til formål at støtte skabelsen af virksomhedernes innovative vidensgrundlag for fremtidige løsninger inden for de fire missionsområder*

Hvem?

Små og mellemstore virksomheder, herunder startups. Du skal have et dansk CVR-nummer og ENTEN have tiltrukket 100.000 DKK i kapital inden for de seneste 3 år ELLER have en bruttofortjeneste i seneste offentliggjorte regnskabsår på min. 250.000 DKK. Disse økonomiske krav gælder alle ansøgere.

Hvad?

Missonsbooster-programmet har konkret til formål at støtte skabelsen af virksomhedernes innovative vidensgrundlag for fremtidig produktion inden for de fire missionsområder

Hvor meget?

Man kan søge mellem 1,5 mio. – 5 mio. DKK pr. projekt. Missionsboosterens bidrag kan maksimalt udgøre 70% af virksomhedens relevante udgifter til projektet. Den resterende del dækkes af virksomheden selv. Udgifterne opgøres efter faktiske udgifter til lønninger, vidensleverandører og materialer/udstyr. Se retningslinierne for de nærmere beskrivelser af principperne for ovenstående beregninger. Bemærk at Missionsbooster er underlagt EU-regler om statsstøtte. Ordningen uddeles under ”Gruppefritagelsesforordningen – Industriel forskning”. Dette er forudsætningen for, at projekterne kan støttes med op til 70% af de samlede udgifter.

*De fire missionsområder:

 • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler

Et Missionsbooster‐projekt skal på en innovativ måde bidrage til at udvikle det innovative fundament for din SMV-virksomheds fremtidige grønne løsninger. I den forbindelse kan der være brug for at tilføre din virksomhed den nyeste viden gennem et samarbejde med et dansk universitet eller GTS-institut og måske også yderligere involvering af andre relevante vidensinstitutioner eller private vidensvirksomheder. Det kan også være, at du har brug for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer eller ønsker et samarbejde med en relevant klyngeorganisation for at realisere projektet

En medfinansiering fra Missionsbooster skal, uanset type af løsning, være med til at mindske virksomhedens ekstraordinære risiko ved innovationsprojektet. Samtidig skal løsningen kunne medvirke til at løse samfundsrelaterede udfordringer inden for et af de fire missionsområder, der er nævnt ovenfor.

Missionsboosteren har til formål at yde støtte til en tidlig innovationsindsats. Vi investerer derfor i, at virksomheden udvikler sin fremtidige innovationsplatform, hvorpå der efterfølgende kan etableres nye løsninger.

Missionsboosteren tildeles under definitionen ”industriel forskning”, og der stilles desuden krav om, at der skal involveres et dansk universitet eller GTS-institut i projektet.

Vigtige datoer
16. august
Åbner for ansøgninger

Kl. 12.00

16. december
Ansøgningsfrist

Kl. 12.00

Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Nye, lovende start‐up virksomheder

Det er en forudsætning for at ansøge Missionsbooster-programmet, den ansøgende virksomhed har et dansk CVR-nummer på ansøgningstidspunktet.

Virksomheden skal opfylde EUs SMV-krav, hvilket betyder at din virksomhed har:

 • under 250 ansatte
 • en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR, eller en årlig samlet balance på max. 43 mio. EUR.

Virksomhed skal desuden kunne opfylde mindst ét af nedenstående to økonomiske kriterier:

 • Have opnået et dokumenteret indskud af ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 DKK inden for de seneste 3 år.
 • Have opnået en dokumenteret bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK i senest offentliggjorte årsregnskab.

Ekstern risikovillig kapital er:

 • Kontant indskud eller konvertibelt lån uden sikkerhed i virksomheden fra anden juridisk enhed (herunder stiftere personligt eller tilhørende selskab) inden for de seneste tre år.
 • Tilskud fra andre offentlige eller private programmer, hvor disse midler investeres i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden. Midler fra Innofounder til ansøgende virksomhed eller midler fra Innoexplorer til udvikling af den grundlæggende idé for ansøgningen betragtes som ekstern risikovillig kapital.

Risikovillig kapital er IKKE:

 • Lån fra banker, lånekapitalformidlende institutioner eller lån fra ejere, hvor der er krav om forrang samt aftalt og igangsat forretning/tilbagebetaling.
 • In kind-timer brugt af founder eller andre former for ikke-monetære indskud.

 Innovationsfonden kan IKKE give bevilling til virksomheder, der:

 • er under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning.
 • er ejet med mere end 50% af stat, regioner eller kommuner.
 • modtager driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen.

Der gives ikke dispensation for de nævnte økonomiske kriterier.

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor indgår det som et element i den samlede vurdering, at der er en hensigtsmæssig faglig diversitet i det team, der skal løfte opgaven, i forhold til projektets indhold og mål. Der lægges med andre ord vægt på, at du som ansøger kan beskrive, hvordan medarbejderne i virksomheden og vidensleverandørerne til sammen repræsenterer en tilstrækkelig diversitet i forhold til bl.a. teknologividen, markedsviden, kunde- og brugerforståelse samt ledelse, så projektet sikres de bedste betingelser for succes.

Desuden opfordrer vi alle interesserede virksomheder til at fremme diversitet i teamsammensætningen gennem et inkluderende fokus på fx etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder og/eller nationalitet.

Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge medfinansiering til innovative projekter, der kombineret med industriel forskning og samarbejde med vidensinstitutioner skaber grundlag for vækst, beskæftigelse og værdi for virksomheden såvel som samfundet.

Formålet med Missionsboosteren er, at give SMV-virksomheder mulighed for udvikle deres fremtidige fundament for innovation. Her læggers der vægt på, at du som ansøger inddrager den nyeste viden. Samtidig er det en forudsætning for den høje støtteprocent, at projekterne lever op til kravene for ”industriel forskning”. For at sikre det nødvendige vidensniveau stilles der krav om, at der indgår et dansk universitet eller GTS-institut som vidensleverandør i projektet. Universitetet eller GTS-instituttet skal bidrage med relevant og betydelig viden til projektet, og involveringen skal være væsentlig for projektets gennemførelse og succes.

Se retningslinjerne for yderligere beskrivelse af kravet om involvering af et dansk universitet eller GTS-institut.

Vi støtter projekter, der falder inden for de fire missionsområder:

 • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2 (se roadmap1 og roadmap2)
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (se roadmap1 og roadmap2)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion (se roadmap 3)
 • Cirkulær økonomi med fokus på plastik og tekstiler (se roadmap 4)

Missionsbooster investere i innovationsprojekter, der falder inden for et af de fire grønne missionsområder, der er nævnt herover. Der er i forbindelse med udviklingen af missionerne udarbejdet roadmaps for hvert missionsområde, som du bør forholde dig til i ansøgningen. Du skal herved tydeliggøre, hvilken del af det konkrete roadmap dit projekt bidrager til, eller forklare hvorfor dit projekt vælger en anden indsats, end den der er beskrevet i det relevante roadmap.

Læs mere om de fire missionsområder i retningslinjerne.

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Du kan søge mellem 1,5 mio. DKK og 5 mio. DKK pr. projekt.

Innovationsfonden kan maksimalt medinvestere 70% af virksomhedens relevante udgifter til projektet.

Bemærk at Missionsbooster er underlagt EU-regler om statsstøtte. Ordningen uddeles under ”Gruppefritagelsesforordningen – Industriel forskning”. Dette er forudsætningen for, at projekterne kan støttes med op til 70% af de samlede udgifter.

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af statsstøtteregler for virksomheder.

Hvad kan pengene finansiere
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere

En investering fra Missionsbooster kan medfinansiere:

 • Timer, som nye og eksisterende medarbejdere i virksomheden anvender på konkrete aktiviteter i innovationsprojektet. Der kan medregnes timer fra både medarbejdere, der er ansat i virksomheden, og virksomhedens ejere, når disse ejere modtager løn fra virksomheden. Beregningsprincippet tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders faktiske løn. Se beregningsprincipperne i retningsliniernes afsnit 1.5.
   
 • Udgifter til offentlige og private vidensleverandører (fx universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private vidensvirksomheder og specialistvirksomheder), der er godkendt i forbindelse med ansøgningen, medfinansieres på baggrund af betalte fakturaer og opgøres i budgettet og regnskabet uden moms. Bemærk, at det er et krav, at der indgår minimum et dansk universitet eller GTS-institut i projektet.
   
 • Udgifter til materialer, udstyrsleje og afskrivningsomkostninger på nyt udstyr i det omfang og i den periode, det anvendes i projektet. Ved indkøb af nyt udstyr er det kun afskrivningsomkostningerne, der kan indgå i budgettet. Afskrivningsomkostninger på virksomhedens eksisterende udstyr accepteres ikke som en del af projektbudgettet. Fakturaer på under 10.000 DKK til udstyr og materialer kan ikke medtages i Missionsbooster‐budgettet eller indgå i regnskabsaflæggelsen. Der accepteres kun fakturaer udstedt af en ekstern leverandør.

Bemærk at udgifter, som ikke er specifikt begrundet i ansøgningen, kan ikke medtages i Missionsbooster‐budgettet eller indgå i regnskabsaflæggelsen

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af hvad en Missionsbooster investering kan finansiere. 

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Et Missionsbooster-projekt må have en varighed på mellem 6 måneder og 24 måneder.

Du skal definere og søge en projektperiode, der er realistisk for dit projekt. Det er vigtigt, at der er en tydelig afgrænset start- og slutdato.

I forbindelse med fastsættelsen af startdatoen bør du tage hensyn til den bedømmelsestid, der vil være for din ansøgning. Du bør derfor beregne en tilstrækkelig tid mellem den dato, du indsender ansøgningen, og din forventede starttid. Det anbefales, at starttidspunktet for projektet er min. 3 måneder efter indsendelsesdatoen.

Såfremt vores bedømmelse tager længere tid end forventet, kan projektets startdato efterfølgende skydes tilsvarende.

Ansøgning
Hvordan søger jeg?
Åben sektion, Hvordan søger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-grant.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Det beskrevne investeringsbeløb er baseret på den investering, du gerne vil søge Innovationsfonden om – ikke projektets samlede omkostninger.

Søger du den forkerte ordning (fx den almindelige Innobooster), vil din ansøgning blive afvist administrativt, og du må starte forfra med en ny ansøgning. Vi kan desværre ikke flytte ansøgningen administrativt.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Ansøgningsskema, skabelonen ”Faglig beskrivelse-Missionsbooster” samt retningslinjerne findes kun på dansk til dette særprogram.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Kun personer ansat i virksomheden kan stå som kontaktperson og indsender af ansøgningen. Den person, der indsender ansøgningen, skal kunne tegne og forpligte virksomheden i forhold til de angivne oplysninger og forpligtelser.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

1) En administrativ del, der udfyldes direkte i e-grant. Her gives bl.a. forskellige oplysninger og erklæringer og der laves et budget for projektet.

2) En faglig del, der omfatter en beskrivelse af:

 • Virksomheden
 • Idéen / den Innovative platform, der ønskes udviklet
 • Missionsbooster‐projektet
 • Det konkrete bidrag fra det/de involverede danske universiteter og/eller GTS-institutter samt eventuel involvering af relevant klyngeorganisation
 • Aktivitetsplanen
 • Markedet
 • Den forretningsmæssige målsætning og den efterfølgende udvikling mod en kommerciel gevinst
 • Teamet, herunder en beskrivelse af teamets diversitet
 • Eventuelt resultater fra tidligere bevillinger fra Innovationsfonden.

Skabelonen til den faglige beskrivelse - Missionsbooster kan hentes her: Skabelon til faglig beskrivelse.

I den faglige beskrivelse kan indsættes et billede eller link til en kort video/videopitch, der uddyber eller understøtter ansøgningen (max. 2 min.).

Bemærk at en ansøgning kan først indsendes, når budgettet ligger klart, og opgaverne for vidensleverandører/underleverandører er afklarede. Eventuelle nye medarbejdere behøver ikke at være navngivne på ansøgningstidspunktet, men deres kompetenceprofil skal være tydeligt beskrevet.

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af, hvad ansøgningen skal indeholde.

Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Første bedømmelsestrin er en vurdering af, om din ansøgning opfylder de formelle krav beskrevet i disse retningslinjer. Afvises din ansøgning i denne fase, modtager du et administrativt afslag.

Opfylder din ansøgning de formelle krav, foretages den egentlige bedømmelse. Vurderes din ansøgning til at være tilstrækkeligt kvalificeret, inviteres du til at pitche dit projektet for Innoboosters Paneludvalg.

Vurderingsprocessen for Missionsbooster

Vurderingsprocessen for Missionsbooster

 

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af bedømmelsesprocessen. 

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Administrativt tjek
Innovationsfondens medarbejdere vurderer først, om din ansøgning lever op til de formelle krav.

1. og 2. bedømmelse
Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bedømmes herefter af både en 1. læser og en 2. læser.

 • 1. læser rekrutteres enten blandt Innovationsfondens faglige medarbejdere eller medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster med relevante faglige kompetencer.
 • 2. læser er altid en medarbejder fra Innobooster-programteamet og således specialist i Innobooster-programmet.

Pitch for panel
Alle ansøgere, der vurderes positivt af 1. og 2. læser, inviteres til at pitche foran Innoboosters Paneludvalg. Panelet består af personer med ekspertiser og omfattende erfaring inden for bl.a. innovation, iværksætteri, forretningsudvikling og forskellige fagspecifikke områder.

Oversigt over medlemmer af Innoboosters Paneludvalg.

Til den konkrete paneldag, nedsættes et panel med medlemmer, der har faglig indsigt i det missionsområde, som ansøgningen repræsenterer. Panelet indstiller herefter deres vurdering til Innovationsfondens ledelse som træffer den endelige afgørelse på ansøgningen.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Din ansøgning bliver vurderet ud fra følgende tre ligestillede vurderingskriterier, som er:

 • Idéens kvalitet
 • Impact
 • Kvalitet i eksekvering

I forbindelse med de tre vurderingskriterier læggers der vægt på følgende:

Idéens kvalitet:

 • At det fremgår tydeligt, hvad der er grundlaget for idéen, og hvad der er det nye og innovative i idéen, samt hvordan ideen kan udvikle sig til at understøtte virksomhedens innovationsplatform.
 • At det fremgår tydeligt, hvilke konkrete og vanskelige udfordringer der skal overvindes i projektet førend løsningen er på minimum niveau for proof of concept.
 • At virksomheden i tilstrækkelig grad tilføres ny viden i forbindelse med projektet, og at en betydelig del af denne viden tilføres fra et dansk universitet eller GTS-institut.
 • At det er tydeligt, at der med Missionsbooster‐projektet gennemføres industriel forskning i virksomheden.
 • At det fremgår tydeligt, hvilke konkrete markeds- og vidensmæssige risici udviklingsprojektet adresserer, og hvordan disse imødekommes.
 • At projektets resultater i tilstrækkelig grad adskiller sig fra de løsninger, der allerede er på markedet.
 • At det fremgår tydeligt, hvilken resultater projektet forventes at ende ud i, og hvordan disse resultater understøtter fremtidige konkrete udviklingsprojekter frem mod kommercialisering.

Impact:

 • At det er sandsynliggjort, at der er et forventet betydeligt behov, potentielle brugere/betalende kunder og et forventet marked af relevant størrelse internationalt.
 • At virksomheden vil opnå en væsentlig konkurrencemæssig og vidensmæssig fordel på baggrund af projektets resultater.
 • At det er indikeret, hvordan projektets resultater vil understøtte virksomhedens konkrete forretningsmodel, samt hvorledes de videre aktiviteter fra projektets afslutning til kommercielt salg forventes konkretiseret og effektueret.
 • At den forretningsmæssige gevinst af projektet i sidste ende i væsentlig grad vil kunne resultere i økonomisk vækst, eksport og/eller beskæftigelse i Danmark.
 • At der er en sammenhæng mellem vores investering i forhold til virksomhedens risiko med fokus på den vidensmæssige opbygning samt efterfølgende forventede implementering og effektuering frem mod kommercielle løsninger.
 • At projektet er inden for det anførte missionsområde og har potentiale til at bidrage til målopfyldelsen inden for dette missionsområde, herunder at det eventuelle impact på samfundet beskrives tilstrækkeligt.

Kvalitet i eksekveringen:

 • At der er udarbejdet en klar aktivitetsplan med tydelige og kvantificerbare milepæle og succeskriterier.
 • At projektet er realistisk og kan gennemføres i praksis.
 • At virksomheden har de nødvendige økonomiske ressourcer til at gennemføre projektet.
 • At virksomheden har et team med relevante kompetencer og erfaringer til at gennemføre projektet, og at de valgte samarbejdspartnere og/eller nye ansættelser er relevante. Det samlede team skal afspejle den nødvendige og relevante faglige diversitet.
 • At det tydeligt fremgår med hvad, hvordan og med hvilken relevans det involverede danske universitet eller GTS-institut indgår som vidensleverandør i projektet.
 • At projektet er budgetteret rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter.
 • At ansøgningen fremstår klar, tydelig og konkret i forhold til det overordnede indhold og de enkelte delelementer.

Da der er forskel på de krav, der stilles til henholdsvis projekter på 1.5 mio. DKK og 5 mio. DKK, bør du overveje, om der er den rigtige balance mellem størrelsen af investeringen og projektets effekt - herunder det innovative potentiale og projektets udviklingsmæssige risiko.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi ønsker at give svar på din ansøgning hurtigst muligt – men mængden af indkomne ansøgninger varierer imidlertid betydeligt, og derfor kan der ikke angives en fast ramme for den tid, det tager os at bedømme din ansøgning. Det må dog som udgangspunkt forventes, at den samlede sagsbehandlingstid inkl. paneldeltagelse vil vare 10 til 15 uger fra indsendelse.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Du modtager et tilsagnsbrev i e-grant, hvor du samtidig bliver anmodet om at acceptere bevillingsbetingelserne elektronisk inden for fire måneder. Accepten af bevillingsbetingelserne er en forudsætning for, at bevillingen er gyldig, og at vi kan godkende dit første regnskab mv.

Er der betingelser tilknyttet tilsagnet, oprettes disse som opgaver på dit tilsagn. Opgaverne skal gennemføres, før dit projekt kan starte.

Projektet kan tidligst starte fra den dato, hvor bevillingen er udstedt. Startdatoen er beskrevet i bevillingsbrevet.

Får du afslag på din ansøgning
Har du behov for at få uddybet afslagsbegrundelserne, er du velkommen til at anmode om en kort feedback-samtale.

Ønsker du en feedback-samtale, skal du skrive til innobooster@innofond.dk senest fire uger efter, at du har modtaget afslaget.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Innovationsfonden har 30 dages behandlingstid til at gennemgå dit regnskab. Godkender vi regnskabet, kan der herfra gå op til 10 dage, inden udbetalingen er overført til din virksomheds NEM-konto.

Alle midler i et Innobooster-projekt udbetales bagud og på basis af de konkrete afholdte udgifter, som er dokumenterede gennem det aflagte regnskab. Det er ikke muligt at få forudbetaling.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Regnskab
Hver tredje måned skal du aflægge regnskab. Regnskabsopgaven åbner i e-grant nøjagtigt tre måneder efter startdato på bevillingen og herefter hver tredje måned, indtil projektet er afsluttet. Det er ikke muligt at aflægge regnskab med kortere intervaller.

Regnskabet aflægges ved, at du henter Excel-arket i e-grant, udfylder dette og indsender det via e-grant. Der kan kun indsendes ét regnskabsskema ad gangen.

Revisorerklæring
Alle projekter, der modtager en bevilling fra Innovationsfonden skal indsende en revisorerklæring, hvor revisoren erklærer, at regnskabet er korrekt, og at vores investering er brugt efter hensigten samt de krav, der er opstillet i bevillingsbrevet og retningslinjerne for Missionsboosteren.

En revisorerklæring kan dække op til 15 måneder, så hvis projektet løber i en periode på op til 15 måneder, skal revisorerklæringen først indsendes ved afslutningen af projektperioden.

Missionsboosteren skal aflægge regnskab, fremdriftspræsentation, slutafrapportering og revisorerklæring efter de samme retningslinier og formater som Innobooster, hvorfor ”revisorinstruks for Innobooster” skal benyttes ift. revisorerklæringen.

Se ’Revisorinstruks for Innobooster’ for krav til revisorerklæringen.

Fremdriftspræsentation
Alle ansøgere, der modtager en bevilling fra Innovationsfonden, vil midtvejs i projektperiode blive bedt om at fremsende en fremdriftspræsentation, hvori du i en struktureret og kortfattet form redegør for projektets status, de tilbageværende aktiviteter og de ændringer eller fornyede perspektiver i forhold til projektmålet, der er på nuværende tidspunkt.

Fremdriftspræsentationen udarbejdes som en power point-præsentation, der fremsendes via e-grant. Sammen med opgaven modtager du en beskrivelse af kravene til præsentationens indhold og form.

Er der forhold i præsentationen, som vi har brug for at få belyst yderligere, forbeholder vi os mulighed for at indkalde jer, til et virtuelt eller fysisk møde.

Se ’Revisorinstruks for Innobooster’ for krav til revisorererklæringen.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Vi er bevidste om, at innovationsprojekter ikke altid kan følge de oprindelige planer, og vi indgår derfor gerne i dialog med dig omkring eventuelle ændringer, du ser som nødvendige for at realisere projektets potentiale. Det er derfor muligt at aftale justeringer i projektet undervejs i forløbet, fx i form af nye milepæle, samarbejdspartnere, sluttidspunkt eller fordelinger af budgettet.

Ønsker om justeringer skal dog altid godkendes af Innovationsfonden forud for gennemførelsen, og godkendelsen forudsætter, at ændringerne er rimeligt begrundede.

Anmodninger om ændringer skal indsendes som en ’Ændringsanmodning’ via E‐grant.

Du kan ansøge om projektforlængelse i løbet af projektperioden, men overskridelser ud over de 24 måneder accepteres kun undtagelsesvist.

Ændringer af projektets sluttidspunkt kan kun ske, hvis denne anmodning er modtaget senest 14 dage før projektets sluttidspunkt. Anmodninger om projektforlængelse, der er modtaget senere end 14 dage før udløb eller efter udløb af projektets sluttidspunkt, vil som udgangspunkt ikke blive imødekommet.

Sker der væsentlige ændringer med betydning for det samlede Missionsbooster-forløb, skal det hurtigst muligt meddeles til Innovationsfonden via fx innobooster@innofond.dk  eller e-grant.

Enkelte gange viser det sig, at projekter ikke længere har det forventede potentiale eller ikke kan lykkedes rent teknisk. Er det tilfældet tager vi en dialog om, hvordan vi bedst muligt kan nedlukke projektet. Væsentlige ændringer kan fx være konkurs og betalingsstandsning, salg af virksomheden eller lignende.

 

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Ved afslutningen af projektet skal du – ud over det afsluttende regnskab – udfylde en evaluering af forløbet og udarbejde en kort afslutningsrapport.

Disse dokumenter skal indsendes senest en måned efter udløbet af din projektperiode og udgør sammen med det sidste regnskab og revisorerklæring afslutningen på projektforløbet.

Når det hele er godkendt, udbetaler vi de sidste 15% af din samlede bevilling. Vi tilbageholder altid 15% af din bevilling til denne fase uanset dit udgiftsniveau frem til sidste regnskabs-periode. Det vil sige, at I fortsat skal anmode om tilskud, selvom jeres forbrug overstiger de 85%.

Du vil blive mindet om slutregnskab, revisorerklæring, slutpræsentation og slutevaluering via E-grant.

Se retningslinjerne for yderligere beskrivelse af afslutning af projektet. 

Statsstøtteregler
Gruppefritagelsesforordningen – Industriel forskning
Åben sektion, Gruppefritagelsesforordningen – Industriel forskning

Industriel forskning:
”Industriel forskning er planlangt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny viden og nye færdigheder med det formål at udvikle nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, eller, med henblik på en væsentlig forbedring af eksisterende produkter, at udvikle nye produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette omfatter frembringelsen af komponenter til komplekse systemer og kan opfatte konstruktion af prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerede brugerflader til eksisterende systemer eller pilotlinjer, hvor det måtte være nødvendigt for den industrielle forskning og navnlig for validering af generisk teknologi. ”

Innovationsfondens investeringer i Missionsboosteren gives inden for rammerne af den generelle gruppefritagelses-forordning (Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støtte og deres forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108) kapitel 1 (artikel 1‐12) og kapitel 3 (artikel 25 og 30). Støtten til virksomhederne skal bidrage til, at de igangsætter yderligere forsknings‐ og udviklingsaktiviteter (tilskyndelsesvirkning) gennem fx øgede samlede udgifter til forskning i virksomheden eller ansættelse af flere medarbejdere, der beskæftiger sig med forskningsaktiviteter i virksomheden.

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af statsstøtteregler for virksomheder.

Kontakt
Innobooster
Åben sektion, Innobooster

Kontakt

T: +45 61 90 50 00

Tirsdag og torsdag 9.00-12.00

E-mail: Innobooster@innofond.dk

 

Tekniske spørgsmål til e-grant?

Kontakt e-grant support

T: +45 33 92 91 90
E-mail: Support.e-grant@ufm.dk

Hverdage: 9.00-12.00

Såfremt du har indsendt en ansøgning eller har en bevilling hos fonden bedes du kontakte os via din sag i e-grant.

 

Spørgsmål til ansøgning

Har du spørgsmål vedr. en ansøgning til Missionsbooster, kan du kontakte dit lokale erhvervshus, som kender Innovationsfondens programmer.

Bemærk dog, at Erhvervshuset ikke kan hjælpe med administrative spørgsmål omkring igangværende projekter.

Erhvervshus Nordjylland
Kun for virksomheder i region Nordjylland
Kontaktinfo Erhvervshus Nordjylland 

Erhvervshus Midtjylland
Kun for virksomheder i region Midtjylland
Telefontid 8 -16: Tlf. 7015 1619

Erhvervshus Sydjylland
Kun for virksomheder i Sydjylland
Allan Clausen, Mail: acl@ehsyd.dk, Tlf. 4188 6641

Erhvervshus Fyn
Kun for virksomheder på Fyn
Mail: innobooster@ehfyn.dk

Erhvervshus Sjælland
Kun for virksomheder i region Sjælland
Kristian Lund, Mail: krl@ehsj.dk, Tlf. 6188 4625

Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub 
Kun for virksomheder i region Hovedstaden
Find kontaktinfo her

Retningslinjer
Retningslinjer for Missionsbooster-programmet
Åben sektion, Retningslinjer for Missionsbooster-programmet

Retningslinje-dokumentet er juridisk gældende. Ved evt. afvigelser fra teksten på hjemmesiden er det retningslinje-dokumentet, der er gældende.

Dokumenter