Cirkulært byggeri Byggeplads

14 Erhvervsforsker-projekter skal gøre byggebranchen grønnere

Realdania og Innovationsfonden søsætter nu i fællesskab 14 Erhvervsforsker-projekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner i samarbejde skal udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri. Projekterne skal bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark.

14 erhvervsforskere smøger inden længe ærmerne op og går i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark.

Erhvervsforsker-projekterne bliver hver især til i et samarbejde mellem den enkelte Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation, og de modtager alle finansiering fra Innovationsfonden og foreningen Realdania, der har et fælles mål om at booste den grønne omstilling i byggesektoren.

- Vi glæder os over nu at kunne sætte 14 erhvervsforsker-projekter i søen, som tilsammen præsenterer en stor del af værdikæden inden for byggeriet, og som hver især har potentiale til at bidrage til et lavere ressource- og energiforbrug i byggesektoren. Det er helt afgørende at ændre den måde, byggebranchen i dag producerer og bygger på for at nå Danmarks klimamål, og det kræver en samlet offentlig og privat indsats, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden og påpeger, at Innovationsfonden er meget glad for samarbejdet med Realdania og ønsker at indgå flere partnerskaber med både offentlige og private fonde om i fællesskab at skabe størst muligt effekt på bl.a. den grønne omstilling.

"14 dygtige hjerner for én hjernes pris"

Det bliver BLOXHUB, der er en innovationshub inden for bæredygtigt byggeri og byudvikling, som får til opgave at huse de 14 erhvervsforsker-projekter og samle dem i ét stort team. Og det med god grund.

- Vores ønske er at skabe et unikt, fælles forsknings- og vidensmiljø, hvor både de 14 erhvervsforskere og de virksomheder og institutioner, forskerne samarbejder med, kan dele viden og læring undervejs. På den måde får alle parter i projekter adgang til 14 dygtige hjerner for en hjernes pris – og virksomhederne og institutionerne får en unik mulighed for at sparre med hinanden. Det er en metode, vi har rigtig god erfaring med, fordi den både skaber højere kvalitet, mere udvikling, mere viden og flere partnerskaber. Og der er brug for, at vi får sat fart på udviklingen, for cirkulært byggeri er kompliceret, men også bydende nødvendigt. Her er erhvervsforskning et godt redskab, fordi det både giver ny, grundig viden og samtidig mulighed for med det samme at anvende den kommercielt i virksomhederne eller i praksis i kommunerne, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Cirkulære løsninger - fra byudvikling til skillevægge

De 14 Erhvervsforsker-projekter, der modtager støtte fra Innovationsfonden og Realdania, spænder vidt og involverer både private virksomheder og offentlige institutioner.

Et af dem arbejder med den store skala og skal fokusere på, hvilke potentialer og udfordringer der ligger i at basere byudvikling på cirkulær tænkning helt fra byudviklingens begyndelse – hele vejen rundt hos myndigheder, investorer, borgere og virksomheder. Et andet projekt skal arbejde i den mindre skala og zoome ind på skillevægge, og hvordan man kan samudvikle en skalérbar, cirkulær forretningsmodel for skillevægge, der bl.a. øger ressourceeffektiviteten under konstruktionen.

Fælles for alle 14 Erhvervsforsker-projekter er, at de tager afsæt i og beskæftiger sig med den danske byggesektor, som står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 20 procent af den samlede CO2-udledning. Dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen.

Målet med indsatsen fra Innovationsfonden og Realdania er at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning i byggesektoren – ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor byggesektoren står for hele 40 procent af den samlede CO2-udledning.

Derfor er Innovationsfonden og Realdania gået sammen om en ambitiøs satsning for at løfte udviklingen indenfor cirkulært byggeri. Samarbejdet indebærer også – udover de 14 Erhvervsforsker-projekter – samfinansiering af 3-4 større forsknings- og udviklingsprojekter, såkaldte Grand Solutions-projekter, for et samlet bevillingsbeløb på 40 mio. kr. Der er deadline for ansøgninger til disse projekter d. 18. august. Læs mere her

Hvad er cirkulært byggeri?

Cirkulær økonomi i byggeriet bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. I stedet skal materialer og produkter holdes i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulært byggeri kan også opkvalificere byggeaffald eller affald fra andre sektorer og anvende dem som ressourcer til nyt byggeri og på den måde begrænse både affaldsproduktion og ressourceforbrug.

 

De 14 Erhvervsforsker-projekter
Projektoversigt
Åben sektion, Projektoversigt

Absolute Sustainability Assessment of Buildings and Circular Construction Initiatives for Early Design Phase Decision Support

Projektet vil udvikle bygnings specifikke benchmarks for miljøpåvirkninger og ressourceforbrug til brug i absolut bæredygtighedsvurdering. Derudover udvikles en tidlig design LCA metode, som skal sikre, at designet understøtter miljømålsætninger for den endelige livscyklusvurdering af det færdige bygningsdesign. For at sikre at bæredygtighed bliver et designparameter frem for en miljørapportering af det endelige design, vil projektet fokusere på kommunikation af livcyklusvurderingerne.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Lise Hvid Horup Sørensen
Virksomhed: Rambøll Danmark A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige projektpartnere:
Aalborg Universitet, BUILD

 

Circular transition of social housing: generating environmental, economic and social co-benefits by design

Projektets formål er at bidrage til det almene boligbyggeris omstilling til cirkulær økonomi (CØ) ved at udvikle en metode ”Life Cycle Sustainable Assessment” (LCSA) hvor totaløkonomi (LCC), livscyklusvurdering (LCA) og social værdi (S-LCA) integreres. Metoden afprøves som beslutningsstøtte ved interessentinvolvering ved alment nybyggeri og renovering for at forstå design og interessentperspektivers rolle i byggeriets overgang til CØ, og skaber grundlag for ny CØ rådgivningsydelser og løsninger.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Vibeke Grupe Larsen
Virksomhed: Danske Arkitektvirksomheder
Universitet: Syddansk Universitet

Øvrige projektpartnere:
Landsbyggefonden
Danmark Almene Boliger

 

Partition Walls - from Products to Circular Services

The project develops a circular business model for Saint-Gobain’s partition walls including services that increase resource efficiency during construction. Experiences from tests in Sweden are analysed and scaled up and applied on two Danish building projects together with value chain partners in order to adapt it to the Danish sector and develop their business models. Based on these experiences researchers and businesses develop knowledge about path dependency and path creation in value chains.

Projektpartnere:
Erhvervspostdoc: Julia Nuβholz
Virksomhed: Saint-Gobain Denmark A/S
Universitet: Aalborg Universitet

Øvrige projektpartnere:
Byggeri København
CASA A/S
Elindco A/S

Kontaktperson:
Kommunikationschef, Morten.starup@saint-gobain.com /+45 4212 7581

 

På vej mod fremtidens biobyer? Livscykliske tilgange til bystrategi og realisering af bykvarterer

Udfordringer for mennesker, natur og økosystemer relateret til byudvikling nødvendiggør en diskussion af, hvordan livscyklisk tænkning håndteres i byen. Livscyklisk byudvikling har fokus på byaktørers medvirken til øget cirkularitet, interaktion og synergi, eks. via cirkulær økonomi og regenerativt design. Projektet producerer ny viden om sammenhænge ml. forskning/strategi/praksis og barrierer/drivers for livscyklisk byudvikling, og udvikler et værktøj til håndtering af livscyklisk byudvikling.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Lotte Nystrup Lund
Virksomhed: Udviklingssselskabet By og Havn I/S
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakadamis Skoler for Arkitektur, Design og konservering

 

Accelerating circular business model innovation for the SDGs in the construction industry – Development of an open source system dynamics modelling tool

Dette industrielle ph.d.-projekt bygger på et samarbejde mellem Rambøll, DTU og CBS med det formål at udvikle et open source, system dynamics modelling værktøj, der understøtter cirkulær forretningsmodelinnovation for SDG'erne i byggebranchen. Værktøjet vil vurdere cirkularitetsydelsen af aktuelle forretningsmodeller i byggebranchen, simulere og hjælpe med implementeringen af cirkulær forretningsmodelinnovation og vurdere og styre SDG-impacts af nyudviklede cirkulære forretningsmodeller.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Ingvild Reine Assmann
Virksomhed: Rambøll Danmark A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige projektpartnere:
Copenhagen Business School

 

Bæredygtig Tektonik - holdbarhed, materialer og bygningskultur i reversibel arkitektur

Projektet vil udfordre de kortsigtede måder, vi i dag bygger på. Begrebet ”Reversibel Arkitektur” betragter arkitekturen og byggematerialerne ud fra et cyklisk genanvendelses-perspektiv, snarere end et fastlåst værk. Det undersøger, hvordan man i samarbejde med byggeriets værdikæde kan skabe holdbare reversible løsninger, der via materialernes iboende egenskaber, konstruktion, produktion og en forbedret teknologioverførsel bidrager til et nyt nyt bæredygtigt tektonisk udtryk i arkitekturen.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Heidi Merrild
Virksomhed: Friis & Moltke A/S
Universitet: Arkitektskolen Aarhus

Øvrige projektpartnere:
Boligforening Ringgården
Syddansk Universitet, SDU Create

 

Værdiskabelse i Cirkulært Byggeri

Projektet undersøger hvordan ejendomsudviklingsbranchen kan bidrage til omstilling til cirkulær økonomi i byggeriets allertidligste faser. Projektet etablerer viden om ’best, circular practice’ i byudvikling og byggeri, og om hvordan oplevelsesmæssige og arkitektoniske virkemidler kan skabe værdi i en cirkulær værdikæde. På den baggrund udvikles en model for hvordan ejendomsudvikling kan understøtte tværfaglig og tværsektoriel innovation mod cirkulær økonomi og bæredygtig værdiskabelse.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Gunhild Askehave Rassov
Virksomhed: Freja ejendomme A/S
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakadamis Skoler for Arkitektur, Design og konservering

Øvrige projektpartnere:
Aalborg Universitet

 

Novel framework for decision support regarding sustainability of circular economy within the built environment (EMBRACER)

Projektets overordnede mål er, at udvikle mere valide, målrettede, repræsentative og afstemte data omkring de miljømæssige konsekvenser forårsaget af byggebranchen og de anvendte økonomiske modeller på både bygnings-, industri- og samfunds-niveau. Herved tilpasses metoden til miljøvurdering af bygnings-principper og økonomiske modeller til den virkelige verden, og støtter udviklingen af cirkulære løsninger af høj kvalitet, som ikke modvirker/interagerer negativt med en samfundsudvikling.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Sarah C. Andersen
Virksomhed: Teknologisk Institut
Universitet: Syddansk Universitet

Øvrige projektpartnere:
Aalborg Universitet, BUILD

 

Durability of concrete with new supplementary cementitious materials

Formålet er at muliggøre brug af nye bindertyper (engelsk forkortelse: SCM) i beton for at sænke CO2-udledningen fra betonproduktion og fremme cirkulært byggeri. Det er vigtigt, at de nye bindertyper ikke påvirker betonkonstruktioners holdbarhed negativt. Mange potentielle bindere har et højt indhold af alkali. Det er nødvendigt at undersøge, hvordan det påvirker risikoen for udvikling af skadelige alkali/kisel-reaktioner i beton, før der kan opstilles acceptkriterier for de nye bindertyper.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Maxime Ranger
Virksomhed: Vejdirektoratet
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

 

Fra politik til praksis: Mod en cirkulær affalds- og ressourcehåndtering på byggepladser

Cirkulært byggeri er et centralt led i reduktionen af byggeriets ressourcetræk og klimaaftryk. En vigtig del af entreprenørens bidrag til cirkulært byggeri omhandler håndtering af bygge- og anlægsaffald. Projektet undersøger og udvikler metoder og strategier til effektiv udnyttelse af ressourcer og affald på byggepladser, som samtidigt kan hjælpe entreprenøren med at sikre stadig udvikling og overholdelse af nye lovkrav og tiltag inden for den cirkulære omstilling.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Afventer
Virksomhed: Enemærke & Petersen A/S
Universitet: Aalborg Universitet

Øvrige projektpartnere:
Chalmers University of Technology

 

Design and Analysis of Modifiable Structural Systems for Circular Use of Buildings Made of Precast Concrete Elements

Formålet er at muliggøre cirkulær anvendelse af bygninger udført med betonelementer.  Dette realiseres ved at etablere et teoretisk og computerbaseret beregningsgrundlag til at designe modificerbare konstruktioner, som med et optimalt materialeforbrug opfylder nutidens funktionskrav, og som samtidigt kan tilpasses andre funktionskrav og brugsformål i fremtiden uden resursekrævende tiltag. Potentialet i det nye byggesystem vil i projektet blive demonstreret via en række 1:1-testproduktion.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Sara Sofie Vestergaard
Virksomhed: Rambøll Danmark A/S
Universitet: Danmarks Tekniske Universitet

Øvrige projektpartnere:
Contiga

 

Social Commissioning – en proces til at styrke bygningers sociale livscyklus i en cirkulær økonomi

Byggerier indfrier ofte ikke deres fulde potentiale for social bæredygtighed bl.a. grundet et snævert fokus på anlægsøkonomi frem for en holistisk livcyklusbetragtning af værdiskabelse i hele byggeriets levetid. Projektets mål er at styrke byggeriers sociale livscyklus, gennem et øget fokus på bygningers sociale ibrugtagning og drift. Projektet vil derfor udvikle og afprøve en ny best practice proces, som AART kalder ”Social Commissioning”, der understøtter ibrugtagning og drift af byggerier.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Mia Kruse Rasmussen
Virksomhed: AART architects DK A/S
Universitet: Aarhus Universitet

Øvrige projektpartnere:
Aalborg Universitet, BUILD

 

3DWaxForm – Circular Wax Formwork Manufacturing through High-Speed Robotic 3d-printing

3DWaxForm vil udvikle en radikal ny tilgang til støbeformsfremstilling, og hermed skabe cirkulær, prisbillig fremstilling af avancerede betonkonstruktioner, i hvilken forskallingsaffald elimineres. Maskinvoks besidder den unikke egenskab, at det kan faseskifte fra fast til flydende form og tilbage uden degradering. Projektet mål er gennem digitaliseret produktion at udnytte denne egenskab til cirkulær genanvendelse af voks fra brugte støbeforme til nye, og herved undgå det væsentlige materialespild, som nuværende engangsforme medfører i byggeriet.  

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Afventer
Virksomhed: ODICO A/S
Universitet: Syddansk Universitet

 

Architecture and (Waste) Wood Agency: Integrating material traits into new circular approaches
 

Dette ph.d.-projekt udfordrer den nuværende praksis i byggebranchen, hvor meget træmateriale kasseres. Det er nødvendigt at genoverveje både den arkitektoniske værdi og bæredygtighedsværdien af det træ, som ikke falder indenfor gængse standardklassificeringer. Formålet er at udvikle ny viden om spildtræs arkitektoniske muligheder. Med udgangspunkt i research by design undersøger projektet digitale værktøjer, materialekultur og -egenskaber og hvordan disse kan bidrage til bygningskunsten.

Projektpartnere:
Erhvervs-ph.d.: Xan Browne
Virksomhed: Lendager Arkitekter ApS
Universitet: Det Kongelige Danske Kunstakadamis Skoler for Arkitektur, Design og konservering

 

 

Kontakt
For yderligere oplysninger
Åben sektion, For yderligere oplysninger

Innovationsfonden, kommunikationsrådgiver, Line Skouboe, tlf. 61 90 50 39, line.skouboe@innofond.dk
Realdania, presserådgiver, Pernille Isaksen, tlf. 26 77 40 86, pei@realdania.dk