Åbent opslag

Investering i usædvanlige forsknings- og innovationsprojekter, som har et stort potentiale for at skabe værdi for Danmark. Projektforslag kan dække flere fagområder og er ikke begrænset af et specifikt tema.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner mv. i Danmark eller udlandet.

Hvad?

Medfinansiering på op til 75 % af projektets samlede omkostninger. Fx løn, anskaffelser (apparatur, materialer, udstyr, mv.), øvrige projektomkostninger (arrangementer, rejser, formidling, mv.), eksterne ydelser (f.eks. konsulentbistand eller serviceydelser).

Hvor meget?

Samlet pulje: 50 mio. DKK

Vigtige datoer
20. april 2020, kl. 12.00
Åbent for ansøgninger
18. august 2020
Ansøgningsfrist
October 2020
Svar på ansøgning
December 2020
Invitation til investeringsforhandlinger

Formål med opslaget

Innovationsfondens formål med investeringer inden for ”åbent opslag” er at investere i projekter med stort potentiale for værdiskabelse og at styrke usædvanlige og værdiskabende forsknings- og innovationsprojekter.

Med afsæt i ”FORSK 2025” inspirationskataloget, "Finansloven for 2020" og "Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020", investeres i innovationsprojekter inden for alle fagområder, og som ikke nødvendigvis er begrænset af de tidligere og nuværende temaspecifikke Grand Solutions opslag.

Innovationsfondens investeringsstrategi

Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det gode projekt, hvor behovet er markedsnære forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, og i det strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende.

Innovationsfondens investeringer fører ikke altid et projekt hele vejen gennem innovationsværdikæden. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse i samfundet - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden er positiv over for innovationsprojekter med fokus på øget privat eller offentlig produktivitet inden for f.eks. administrations-, service- og finansfag og vil gerne tilskynde til eksempelvis nye, disruptive eller utraditionelle forretningsmodeller til at sikre værdiskabelsen.

Innovationsfonden investerer meget gerne i værdiskabende humanistisk og samfundsvidenskabelig innovation, idet det er Innovationsfondens erfaring, at værdiskabelsen ofte ikke alene kan bæres af rene teknologiske løsninger. Ofte er ændret adfærd, incitamentsmodeller, regulering og markedsforhold vigtige elementer i succesrige innovationsprojekter.

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Kvalitet af forskning og innovation
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solutions 2020 ”Åbent opslag” forstås værdiskabelse bredt som målrettede innovationsaktiviteter, der bl.a. leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og mere intelligente arbejdspladser, øget produktivitet eller værdiskabelse i form af færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret klima- eller miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer. Værdiskabelsen i projektet vil altid blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Parterne skal specifikt redegøre for den konkrete og gerne kvantitative værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. bidrag til CO2-reduktion, forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af konkret værdiskabelse.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt stor vægt på, at projektet skaber målbar værdi for Danmark og det danske samfund. Projektet skal rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger eller produkter, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye utraditionelle forretningsmodeller, metoder, bidrage til bedre regulering eller lignende.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet.

Endelig vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2020” (publiceret 12. december 2019). Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af "Finansloven for 2020" og "Aftale om fordeling af forskningsreserven for 2020".

Udvalgte projekter inviteres til interviews i november 2020. Umiddelbart afviste ansøgninger får besked i oktober. Endeligt svar på ansøgning vil være december 2020, med projektstart i 1. kvartal af 2021.

Kontakt:
 

Børge Lindberg
M: 6190 5012
E: boerge.lindberg@innofond.dk

Paola Andrea Barrientos Quiroga
M: 6190 5086
E: Paola.Barrientos.Quiroga@innofond.dk

Jakob Wedel
M: 6190 5031
E: Jakob.Wedel@innofond.dk

Programmet
Hvem kan søge?

Enhver juridisk enhed i Danmark eller udlandet kan være projektdeltager og modtage finansiering fra Innovationsfonden, fx:

 • Virksomheder
 • Forskningsinstitutioner
 • Offentlige institutioner
Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge midler til projekter der skaber samfundsmæssig værdi og/eller økonomisk værdi i danske offentlige og private virksomheder og/eller hos aftagere i samfundet fx hos borgere, stat, regioner og kommuner.

En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig eller privat investor, der er villig til at investere i projektet efter fondens engagement er afsluttet.
 
Det kan være en fordel, hvis aftager(e) af projektets resultater og andre kerneinteressenter indgår som aktiv(e) deltager(e) i udformningen af og gennem projektet.

Hvor mange penge kan jeg søge?

Grand Solutions projekter vil typisk variere fra 5.000.000 – 30.000.000 kr.

Hvad kan pengene finansiere?
 • Lønomkostninger
 • Anskaffelse af udstyr, materiale m.m.
 • Øvrige direkte projektrelaterede omkostninger og eventuelle underleverancer

Budgettet skal omfatte alle direkte projektomkostninger, dvs. omkostninger, som direkte kan henføres til projektet, uanset om omkostningerne ønskes dækket af Innovationsfonden eller vil blive dækket af projektdeltagerne selv eller fra anden side.

For yderligere detaljer se programmets retningslinjer.

Hvor lang tid må projektet tage?

Projekterne er af 2 til 5 års varighed.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i det elektroniske ansøgningssystem e-grant (www.e-grant.dk).

Følgende bilag vedhæftes den elektroniske blanket:

 • Budget: Excel-fil (obligatorisk)
 • Appendix A: Figurer, billeder, tabeller, m.m. (valgfrit)
 • Appendix B: Partnermotivation (obligatorisk)
 • Appendix C: Nøglepersoner (obligatorisk)

Download skabeloner herunder.

Alle tekster i ansøgningsblanket og bilag udarbejdes på engelsk.

Ansøgningen skal have en officiel titel (maks. 180 tegn inkl. mellemrum), der kort beskriver det projekt, der søges investering til. Der skal endvidere angives et akronym.

Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Grand Solutions ansøgningsproces

Hvem bedømmer ansøgningen?

Innovationsfondens bestyrelse beslutter, hvilke ansøgninger der sendes i international peer review, og hvilke ansøgere der skal inviteres til interview hos Innovationsfonden.

Ansøgere, som ikke sendes i peer review og ikke inviteres til interview, vil modtage begrundet afslag via e-grant.

De indkomne peer reviews sendes i partshøring hos ansøger i e-grant via projektets kontaktperson. På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne faglige og strategiske vurderinger, vurderinger fra eksterne faglige eksperter (peer reviews), eventuelle partshøringssvar og et projektinterview med ansøgerne træffer bestyrelsen beslutning om, hvilke ansøgninger der bliver inviteret til investeringsforhandling.

Vi gør opmærksom på, at de internationale faglige eksperter udelukkende giver en faglig vurdering af ansøgningerne, mens Innovationsfonden inkl. dens bestyrelse også bedømmer elementer som projektets strategiske betydning, porteføljebetragtning og projektets værdiskabelse i henhold til vurderingskriterierne.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgninger om Grand Solutions projekter vurderes ud fra fire overordnede kriterier:

1. Excellence – Kvalitet af forskning og innovation, vurderes med hensyn til:

 • projektets mål.
   
 • behov og udfordringer som projektet adresserer.
   
 • state-of-the-art (SoA) af projektets forskning og innovation.
   
 • projektets videnskabelige, tekniske og kommercielle konkurrenter.
   
 • projektets strategiske relevans.
   
 • de anvendte videnskabelige metoder og teknologiske og innovative løsninger.

2. Værdiskabelse, vurderes med hensyn til:

 • Om den anvendte viden og udviklede teknologi og innovation fører til vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller bidrager til løsning af konkret(e) samfundsudfordring(er) samt i hvor høj grad værdiskabelsen er kvalificeret eller kvantificeret under og efter projektets levetid.
   
 • Intellektuelle rettigheder (IPR) i projektet og hvordan disse kan udnyttes i forretningsmæssig sammenhæng.

3. Effektivitet i projektudførelse, vurderes med hensyn til:

 • projektets arbejdsplan, herunder arbejdspakker og disses indbyrdes afhængighed, milepæle, kritiske stier og delleverancer.
   
 • projektets ledelse, beslutningsprocesser, organisering, styring samt projektteamets sammensætning.
   
 • projektets risici og håndtering af disse ifb med projektets afvikling.
   
 • håndtering af eventuelle etiske eller regulatoriske aspekter.

4. Implementering af resultater, vurderes med hensyn til:

 • aftagere til projektets resultater og overdragelsen heraf.
   
 • implementering af projektets resultater også efter afslutningen af projektet og håndtering af eventuelle økonomiske eller samfundsmæssige barrierer herfor.
   
 • supplerende finansiering (gearing) ud over projektets eget budget.
Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Det tilstræbes at procestiden fra ansøgningsfrist til afgørelse er under 100 dage.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med fonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling.

Projektet skal være påbegyndt senest 60 dage efter investeringsaftalen er underskrevet af alle parter.

Innovationsfonden kan kræve dele af investeringen tilbagebetalt, hvis de aftalte forudsætninger ikke overholdes.

Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan starte op så snart der foreligger en godkendt investeringsaftale.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Udbetalingen sker som udgangspunkt to gange årligt og håndteres i samarbejde med Innovationsfonden og den af projektet udpegede økonomiadministrator.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Innovationsfonden er en aktiv partner i alle Grand Solutions projekter og indgår således i et samspil med projektet i hele projektets løbetid. Konkret udpeger Innovationsfonden en eller flere investment officers(s) til at varetage sine interesser i projektet.

Opfølgningen på projektet fremgår af den investeringsaftale, som Innovationsfonden indgår med de enkelte projekter. Innovationsfonden kræver, at der afholdes grundig projektgennemgang undervejs i projekterne, typisk én gang årligt.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Innovationsfonden kan afslutte sin investering før tid, hvis fonden vurderer, at der er utilstrækkelig fremdrift, projektet viser sig udsigtsløst, eller hvis projektet vurderes ikke at kunne opnå de mål, der ligger til grund for Innovationsfondens investering i projektet.

Der vil være en løbende dialog mellem den udpegede Investment Officer samt projektets styregruppe om planens progression.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

På projektets sidste styregruppemøde gennemgås det afsluttede regnskab og projektets forløb og resultater evalueres.