Lukket for ansøgninger

Åbent opslag inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske område

Formålet med dette opslag er at investere i projekter inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske område med deltagelse af partnerskaber fra offentlige og private institutioner, som kan bidrage til at levere løsninger på store samfundsmæssige udfordringer globalt og i Danmark.

Hvem?

Virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner - som f.eks. universiteter, kommuner, skoler, hospitaler, virksomheder, NGO’er, konsulentvirksomheder, fagforeninger osv. - i Danmark og i udlandet.

Hvad?

Innovationsfonden ønsker at investere i projekter, som kan bidrage til at skabe værdifuld viden og levere løsninger på store samfundsmæssige udfordringer globalt og i Danmark.

Hvor meget?

Budget for dette opslag: 30 mio. kr.

Vigtige datoer
1. oktober 2020
Ansøgningsfrist
Ultimo oktober
Svar på ansøgning
Ultimo november 2020
Interview
December 2020
Invitation til investeringsforhandlinger

Hvorfor fokusere på samfundsvidenskab og humaniora?

Samfundsvidenskab og humaniora har afgørende betydning for vores forståelse af, hvordan mennesker, lokalsamfund, hele samfund og organisationer opfører sig, kommunikerer, tager beslutninger og interagerer med hinanden. Vi ved, at adfærd er styret af bl.a. traditioner, vaner, værdier, holdninger, økonomiske incitamenter og fysisk rum. Det samfundsvidenskabelige område og humaniora har derfor i sig selv eller sammen med videnskabelige discipliner som ingeniør- og naturvidenskab et stort potentiale til at løse store samfundsmæssige udfordringer.

Udbruddet af covid-19 har vist, hvor vigtigt det er at anvende samfundsvidenskab og humaniora. Pandemien har medført og synliggjort voldsomme udfordringer i vores samfund, herunder nedlukkede firmaer, arbejdsløshed, personlig isolation, online undervisning, distancearbejde, øget vold i hjemmet, misinformation, ulighed osv. Samfundsvidenskaberne og humaniora – med involvering af en eller flere discipliner - kan bidrage til at forstå og løse, hvordan vi tackler pandemiens indflydelse på kort og lang sigt samt dens effekt på den økonomiske opbremsning for individer, virksomheder og samfund.

Investeringsstrategi

Innovationsfonden ønsker at investere i projekter, som kan bidrage til generering af værdifuld viden og løsninger på store samfundsmæssige udfordringer globalt og i Danmark, især projekter hvor der er opnået en reel virkning, og hvor den kvalificerede vidensindsamling verificeres i praksis, da det er Innovationsfonden rolle at investere i projekter med en stor samfundsmæssig effekt. Innovationsfonden opfordrer til partnerskaber mellem offentlige og private aktører med afsæt i samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning på tværs af discipliner, som kan komplettere hinanden med ekspertise og bidrage til implementering af projektets resultater.

Nedenfor er der en række eksempler på samfundsmæssige udfordringer, som Innovationsfonden finder relevante at undersøge. Listen er ikke udtømmende:

 • Innovation i den offentlige sektor.
 • Alternative løsninger på mental sygdom, f.eks. ved at kombinere psykologi og teknologi.
 • Kunst og kulturs rolle i genopbygning, genopretning og modstandskraft i samfundet.
 • Bæredygtige samfunds- og/eller fællesskabs-modeller.
 • Innovationspotentialet i mødet med nye kulturer, dvs. hvordan man udnytter arbejdspotentialet hos immigranter.
 • Etiske og adfærdsmæssige problemer, herunder isolation, vold i hjemmet, hjemmeundervisning, distancearbejde, misinformation, ulighed og arbejdsløshed.
 • Adgang og lige rettigheder til grundlæggende servicefunktioner, inkl. digital kommunikation og teknologier.
 • Nye organisationsmåder, f.eks. hvordan man bruger/ejer naturressourcer eller andre offentlige goder i et samfund.
 • Alternativ undervisning der fremmer en innovativ og ligeværdig mindset eller andre relevante værdier.
 • Nye ukonventionelle forretningsmodeller, f.eks. ved at kombinere social innovation med et kommercielt mindset eller modeller som bygger på deleøkonomi.
 • Adfærd og grøn omstilling: midler der fremmer den ønskede økovenlige adfærd.
 • Integration af naturbeskyttelse gennem forskellige aktiviteter, f.eks. bæredygtig turisme og miljøvenlig byudvikling.
   

Hvordan udvælger Innovationsfonden, hvilke projekter der skal investeres i?

Vi vurderer ansøgningerne efter følgende fire hovedkriterier:

 1. Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation: Innovationsfonden kigger efter banebrydende ideer på et højt forsknings- og innovationsniveau, og som tilbyder løsninger på relevante og konkrete behov. Forsknings- og innovationsekspertisen vurderes i forhold til originalitet, state-of-the-art og kombinationen af nye metoder. Vi fokuserer endvidere på partnerskabssammensætningen og inklusion af relevante kompetencer og kvalifikationer, der sammen bidrager til en idé, løsning eller værdiskabelse i projektet, inklusiv potentiel involvering af relevante internationale samarbejdspartnere.
   
 2. Værdiskabelse i og efter projektperioden: Værdiskabelse skal forstås i bred forstand, bl.a. som målrettede aktiviteter, der løser større samfundsmæssige udfordringer. Eksempler herpå er reducerede omkostninger for samfundet, reducerede miljø- og ressourcemæssige aftryk, forbedret livskvalitet, optimerede processer og stigende omsætning fra indenlandsk salg eller eksport osv. Det er vigtigt, at ansøgningen sandsynliggør, at projektet har en estimeret og forventet værdiskabelse med hensyn til kvantitative og/eller kvalitative metoder, som igen baseres på forventet lancering og implementering i samfundet, selvom om dette først måtte ske efter investeringsperiodens udløb. 
   
 3. Effektivitet i projektets udførelse: Ansøgningen skal have en operationel arbejdsplan, hvor projektet er organiseret i arbejdspakker. Vi skal kunne forstå, hvordan projektet kan omsættes og hvilke skridt, der tages. Projektet skal have delleverancer, milepæle og stop/go kriterier, som muliggør, at man kan følge projektet og/eller justere undervejs i projektet. Et godt projekt har en team sammensætning, som matcher projektets målsætninger. Innovationsfonden opfatter diversitet i projektteamet som en ressource. Større diversitet bidrager til, at præstationsmål som innovation, samarbejde og kritisk tankegang når et højere niveau. Vi opfordrer til partnerskaber med offentlige og private aktører samt øvrige aktører, der kompletterer hinanden med ekspertise. Ideelt er hovedmålgruppen for projektet en del af teamet.
   
 4. Implementering af projektets resultater: en god ansøgning beskriver, hvordan projektresultaterne bliver implementeret i samfundet, også selvom dette sker efter investeringsperiodens udløb. Vi vil gerne vide, hvem der vil benytte, investere i eller eje/lede projektets resultat, når investeringen fra Innovationsfonden er afsluttet.

Det er vigtigt at bemærke, at Innovationsfonden ikke investerer i rene research- eller dataindsamlingsprojekter, som ikke har angivet en konkret implementeringsplan.

 

 

Vejledning og kontakt
Kontakt vedr. det specifikke opslag

Scientific Officer, Paola Andrea Barrientos Quiroga
Tlf. +45 6190 5086
E-mail: paola.barrientos.quiroga@innofond.dk

Program Officer, Jakob Dahl Wedel
Tlf. +45 6190 5031
E-mail: jakob.wedel@innofond.dk

Procedureændring ifm åbent opslag om SSH – Social Sciences and Humanities

I forbindelse med Innovationsfondens bestyrelses behandling af opslaget, Social Sciences and Humanties’ udbudt med ansøgningsfrist den 1. oktober 2020, er afgørelsesprocessen forlænget med nogle dage.

Ved ordinært bestyrelsesmøde kunne der ikke træffes en endelig afgørelse som planlagt, da habilitetsbestemmelser for bestyrelsens behandling af ansøgninger ikke kunne opfyldes. Rent ekstraordinært nedsættes derfor et ad hoc udvalg blandt beslutningsdygtige medlemmer af bestyrelsen, til at behandle ansøgninger under dette opslag. Ændringen har i øvrigt ingen effekt på behandlingsprocessen.

Behandlingstiden for opslaget forventes forsinket ift. tidligere angivet deadline, og ny dato for offentliggørelse er den 21. december 2020.

Grand Solutions retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i videninstitutioner og virksomheder - private såvel som offentlige.

Spørgsmål og svar
Hvad er innovation?

Innovationsfonden definerer innovation som processen, der gennem realisering af nye idéer i praksis skaber værdi fra viden. Det er essentielt, at idéerne får en faktisk anvendelse, og projekter, der udelukkende skaber ny viden, er derfor ikke umiddelbart innovationsprojekter.

Innovationsfonden kan investere i projekter placeret i hele værdikæden. Opdelingen mellem grundforskning, strategisk forskning og anvendt forskning kan i praksis være svær, men Innovationsfonden investerer i forskning og udvikling, der skaber værdi, og som skal implementeres i samfundet på kort eller længere sigt. Det er vigtigt, at resultaterne implementeres enten hos partnerne eller en defineret aftager, og Innovationsfonden lægger derfor vægt på, at der i projektet er en klar implementeringsstrategi, samt at aftageren spiller en væsentlig rolle i projektet.

Eksempler på konkret værdiskabelse er angivet i de specifikke tematiske og i det åbne opslag.

Hvad er succesraten for Grand Solutions, og hvor mange kommer til interview?

Det varierer en del fra år til år og mellem de enkelte opslag. Succesraten baseret på ansøgningsantal er cirka 10-20 %.

Det kommer an på antal ansøgere og rammen for det pågældende opslag. Projekter, der bliver inviteret til interview, er generelt af høj kvalitet. Vi forventer, at dem, der bliver inviteret til interview, har en succesrate på cirka 40-50 %. Dvs., at bliver man inviteret, er der forventeligt store chancer for at opnå en investering fra Innovationsfonden.

Er ”Åbent Opslag” åbent for alle typer innovationsprojekter, og hvad er forskellen på de tematiske og åbne opslag?

Alle typer innovationsprojekter er velkomne, men man skal være opmærksom på, at kravet om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering er afgørende. Åbent opslag dækker fagligt bredere end de tematiske opslag. Alle projektansøgninger konkurrerer op mod hinanden, og der er ingen faglige præferencer. Innovationsfondens bestyrelse vælger de projekter, der samlet giver en optimalt afbalanceret investeringsportefølje med hensyn til investeringsstørrelse, værdiskabelse, risici og placering på innovationsværdikæden.

Som udgangspunkt konkurrerer projekter ansøgt inden for et specifikt fagligt tema kun mod hinanden og i henhold til det fagspecifikke temaopslag. Hvert tema skal derfor opfattes som en pulje bestemt politisk. Innovationsfonden vil dog altid sikre, at kravet om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering stadig gælder på tværs af de enkelte temaer.

I det åbne opslag konkurrerer alle projektansøgninger med hinanden uanset fag inden for den samlede ramme.

Hvem bestemmer størrelsen af puljen for de enkelte temaer, og hvilke temaer er der næste gang?

Investeringsrammen og temaerne er i de fleste tilfælde politisk besluttet og fastlægges typisk endeligt i forbindelse med finansloven. Derfor kan opslagsteksten og den endelige ramme først offentliggøres, når der forelægger et politisk forlig. Innovationsfonden vil tilstræbe at kunne offentliggøre foreløbige opslagstekster eller temaer så tidligt som muligt. Herudover kan bestyrelsen afsætte midler til specifikke indsatsområder.

Temaerne og især investeringsrammerne kan variere fra år til år – men de største temaer går ofte igen. Man kan derfor foretage et kvalificeret gæt på hvilke generelle temaer, der kommer, ved at se på sidste års temaer. Ofte vil nye temaer eller undertemaer være afledte af de traditionelle fagtemaer. De endelige opslag bliver offentliggjort, så snart bevillingsgrundlaget er vedtaget. Det åbne opslag er ikke fagspecifikt og favner alle områder, men har det fælles krav om kvalitet, konkret værdiskabelse, effektivitet og sandsynlighed for implementering.

Kan fonden investere i rene forskningsprojekter, der ikke har virksomheder eller andre aftagere med?

Vi lægger meget vægt på, at projekterne ikke stopper, når vores investering ender. Vi vil gerne have, at projekterne leder til værdiskabelse for Danmark. Dette sikres lettest ved, at projektets aftager er en integreret del af projektet. For mere information, se svaret på spørgsmålet ”Hvad er innovation?”.

Hvad er Innovationsfondens foretrukne projektstyringsmodel (governance structure) for innovationsprojekter?

Først og fremmest skal projektets styringsmodel (governance structure) og organisationen være afbalanceret og afspejle projektets udfordringer, kompleksitet, budget og størrelse. Det anbefales, at styregruppen, som er projektets bestyrelse og har den strategiske ledelse, har repræsentanter fra de væsentligste partnere og dem, der får glæde af værdiskabelsen. Desuden skal medlemmerne have tilstrækkeligt beslutningskraft til at kunne løse for eksempel ressourcekonflikter i projektet. Det er vigtigt, at styregruppens medlemmer ikke er en del af den daglige drift.

Projektlederen er projektets direktør og sørger for den daglige taktiske ledelse, både opad og nedad, og kommunikation med alle interessenter. Innovationsfonden lægger stor vægt på projektlederens kvalifikationer for effektiv ledelse af mennesker og håndtering af interessenter.

Det anbefales, at projektadministrator kommer fra den finansielt mest stabile partner, for eksempel universitet eller GTS-institut, og ikke fra f.eks. en SMV.

Læs de mest stillede spørgsmål til, hvordan du udarbejder din ansøgning

Er det korrekt, at man kan få et hurtigt negativt svar på sin ansøgning?
Dette er korrekt. Innovationsfonden vil tilstræbe at kunne give et hurtigt svar tilbage, hvis bestyrelsen har afvist en ansøgning - også inden for 100 dage fra ansøgningsfristen. Dette er i overensstemmelse med mange ansøgeres ønsker om hurtig sagsbehandling, så ansøger og projektgruppen ikke spilder tiden og kan komme videre med en bedre ansøgning og/eller projekt.

Vi har tidligere fået afslag på en ansøgning; kan vi søge igen, eller får man karantæne fra Grand Solutions-programmet?
Hvis projektet bliver forbedret, er det altid muligt at ansøge igen. Innovationsfonden har ingen karantæneperiode for afviste ansøgninger eller ansøgere.

Nej, man er velkommen til at indsende en ny og forbedret ansøgning på det samme eller et andet projekt næste gang, der er et Grand Solutions-opslag. Det er Innovationsfondens erfaring, at flere af vores bedste projekter har oplevet en tidligere afvisning og derefter er blevet forbedret og skærpet – også ofte efter en god dialog med Innovationsfondens medarbejdere.

Er det en fordel, hvis det er et universitet eller en virksomhed, der er ansøger?
Det har ingen betydning, hvem der er ansøger. Det er hele projektet, inklusiv partnernes kvalifikationer, motivation og bidrag, der bliver vurderet af bestyrelsen. Det er dog vigtigt, at aftageren spiller en væsentlig rolle i projektet.

Skal projektansøger og projektleder være den samme person?
Der behøver ikke at være sammenfald. Det er vigtigt, at projektleder har erfaring og kvalifikationer og tiden til det specifikke projekt.

Hvordan indsætter jeg referencer i ansøgningen?
Det er muligt at indsætte referencer i Appendix A.

Hvordan anføres medfinansiering fra ekstern side?
Ekstern finansiering beskrives i kommentarfeltet (Overview) i budgetskemaet.

Er det muligt/nødvendigt at medsende anbefalingsbreve til ansøgningen?
Generelt vil ”endorsement letters” eller anbefalingsbreve ikke indgå i evalueringsprocessen, og det er derfor ikke nødvendigt at medsende et sådant. Evaluering af ansøgningen er baseret på indholdet af ansøgningen, der vurderes med afsæt i kriterierne som beskrevet i retningslinjerne.

"Jeg har indsendt ansøgningsblanketten på e-grant men ikke modtaget en PDF-fil med den samlede ansøgning - nu er jeg usikker på, om I har registreret min indsendelse"
Efter man har kontrolleret sin ansøgning, kan man vælge at få tilsendt kladden som PDF-fil. Når man endelig godkender og indsender (Submit) ansøgning, bliver den registreret med et tidskodestempel med det samme.

Efter ansøgningsblanketten er godkendt og indsendt på e-grant, dannes der en samlet PDF-fil. Dette kan tage flere minutter. Meget tæt på ansøgningsdeadline, hvor det er meget aktivitet, kan det tage op til en time.

Efterfølgende vil den indsendte ansøgning kunne læses på e-grant. Der vil også være mulighed for at få den tilsendt på e-mail. Ansøgningen kan genåbnes frem til deadline, men man skal huske at indsende den sidste version.

Vejledning til e-grant: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovati…

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid: kl. 9 - 12, tlf.: 3392 9190
E-mail: support.e-grant@fi.dk

Hvordan er bedømmelsesprocessen for ansøgningerne, hvem læser min ansøgning, og vil alle ansøgninger blive vurderet af en international peer?

Ansøgninger vurderes med afsæt i kriterierne som beskrevet i retningslinjerne. Bestyrelsen beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. De indkomne peer reviews sendes i partshøring hos ansøger via projektets kontaktperson.

På baggrund af en samlet vurdering bestående af interne vurderinger, vurderinger fra peers, eventuelle partshøringssvar og projektinterview med ansøger træffer bestyrelsen beslutning om hvilke ansøgninger, der bliver inviteret til investeringsforhandling.   

Medarbejdere, ledelse, bestyrelse og forskningsfaglige eksperter vil kunne blive inddraget i vurderingen af ansøgningen.

Derudover sendes ansøgninger til peer review. Fonden sender alle peer reviews i partshøring hos ansøger, hvor der er mulighed for at kommentere peer review.

Hvis man bliver inviteret til et interview baseret på ens Grand Solutions-ansøgning, er det så til en stand-up-pitch som i ”Løvens hule”?

Nej, det er et supplement til ansøgningen, ikke et TV-show. Udvalgte ansøgere vil blive bedt om en kort introduktion af projektet på 15 minutter, og derefter vil det være en konfidentiel samtale om projektet med Innovationsfondens medarbejdere, ledelse, eksterne konsulenter og evt. bestyrelsesmedlemmer. Formålet med interview er at afklare eventuelle uklarheder i f.eks. mål, værdiskabelse og plan eller opdage yderligere potentialer. Interviewformatet er valgt for at spare ansøgers tid og mest effektivt at få et dækkende beslutningsgrundlag på den specifikke ansøgning.

Inviterer fonden kun projekter videre (f.eks til interview), der rammer opslagets krav præcist?

Det er vigtigt, at projekter forholder sig bedst muligt til det konkrete opslag. Samtidig har fonden sine tre overordnede vurderingskriterier: kvalitet, værdiskabelse, effektivitet og implementering, som fungerer uafhængigt af de konkrete opslag. I sidste ende baserer vurderingen sig som det vigtigste efter kvaliteten og potentialet for værdiskabelse.

Hvordan skelnes mellem ”industriel forskning” og ”eksperimentel udvikling”?

For industriel forskning er fokus på erhvervelse af ny viden m.m., og for ”eksperimentel udvikling” er fokus på udnyttelse af eksisterende viden.

EU’s definition af industriel forskning og eksperimentel udvikling er beskrevet i EU’s generelle gruppe-fritagelsesforordning: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&… (definitionerne i punkterne 85 og 86, artikel 2, side 25).

Vi er en nonprofit-organisation - hvilken investeringsrate kan vi opnå?

Som udgangspunkt skal alle partnere (erhvervsorganisationer, interesseorganisationer samt organisationer og virksomheder), der udøver økonomiske aktiviteter, dvs. udbyder varer eller tjenester på et marked, anvende budgetreglerne for virksomheder i Danmark og udlandet under afsnit 3.4.1 i retningslinjerne, og herunder de maksimale investeringsgrader.

Såfremt en partner udøver ikke-økonomiske aktiviteter, har Innovationsfonden efter en konkret vurdering mulighed for at øge den maksimale investeringssats. Henvendelse herom skal ske i god tid inden ansøgningsfristen.

Hvornår vil projekter, der opnår investering, kunne starte?

Innovationsfondens investering er betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med fonden om projektets tilrettelæggelse senest 60 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling. Projektet skal derefter være påbegyndt senest 60 dage efter, at investeringsaftalen mellem partnerne og Innovationsfonden er underskrevet af alle parter.

Kan Innovationsfonden bruge penge på udenlandske partnere?

Ja. Det vigtigste er, at projektets resultater kommer Danmark til gavn. Her spiller international viden en meget stor og vigtigt rolle, og det er essentielt, at der argumenteres for projektets formåen til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Hvad er SSH?

SSH er en forkortelse af ”Social Science and the Humanities” (på dansk ofte kaldet HUM/SAMF) og inkluderer en lang række forskningsmæssige discipliner eller fagområder fx økonomi, politik, jura, psykologi, historie, lingvistik, medievidenskab, pædagogik, filosofi, sociologi, etnografi og mange flere.

Innovationsfonden kræver, at der er en plan for løsningernes implementering, og her kan SSH nogle gange hjælpe.

Innovationsfonden lægger stor vægt på, at Grand Solutions projekter har fokus på løsninger, som der er et reelt behov for - og som kan implementeres.

Det betyder ofte, at projekterne fra begyndelsen med fordel kan integrere humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og innovation. Disse discipliner kan ofte bidrage med værdifuld viden relateret til fx adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold.

Den slags viden kan fx være med til at afklare hvordan en given teknologi, ide eller løsning vil påvirke det enkelte menneske, organisation eller samfundet generelt og komme med input til, hvordan eventuelle barrierer for implementering kan overvindes.