Ansøgningsfrist

Bedre sundhed og klinisk forskning

Ansøgningsfrist: 27. februar 2020 kl. 12:00
Grand Solutions: Typisk varighed er 2-5 år
Budgettet for 2020 er på cirka 110 mio. kr.

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når vidensniveau, værdiskabelse, projektet effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.

Formål

Innovationsfondens formål med investeringer inden for ”Bedre Sundhed og Klinisk Forskning” er at investere i projekter, der udvikler videnbaserede og tværfaglige løsninger på konkrete udfordringer i det danske samfund, der – på kortere eller længere sigt – vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Vi søger den gode idé med stort potentiale for vækst og omstilling inden for sundhedsområdet, som kan styrke værdiskabende forsknings- og innovationsprojekter.

Investeringsstrategi

Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende - og i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig introduktion til markedet eller ibrugtagelse.

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen frem mod kommercialisering. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på bred værdiskabelse for samfundet, herunder gerne give grundlag for bedre og mere præcis regulering. Ud over teknologiske projekter, inviteres fonden også humanistisk og samfundsvidenskabelig projekter, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold.

Mange lande, bl.a. Danmark, står over for store udfordringer relateret til bl.a. psykiatriske og neurologiske sygdomme som f.eks. demens, kroniske lidelser, forebyggelse med fokus på ulighed i sundhed, antimikrobiel resistens, kræft samt fysisk, psykisk og kemisk arbejdsmiljø, herunder hvordan fysisk og psykisk nedslidning i f.eks. byggebranchen eller landbruget bedst reduceres. Dertil kommer viden om, og forebyggelse af, mistrivsel og dårligt mentalt helbred blandt børn og unge. Udviklingen skaber en stor dansk og international efterspørgsel efter ny viden, uafhængig, patientnær klinisk forskning, metastudier på effekter og bivirkninger, psykofarmaka vs. non-farmakologiske interventioner, teknologi og løsninger til bedre og billigere forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering inden for såvel somatikken som psykiatrien samt metoder til risikobaseret overvågning af lægemidler og medicinsk udstyr. Personlig medicin er et særligt lovende område, hvor perspektiverne for patienter, sundhedsvæsenet og industrien er store, ligesom patientrapporterede oplysninger (PRO-data) kan have potentiale i arbejdet med individualisering af behandlingen og mere inddragelse af borgeren.

Af rammen på ca. 110 mio. kr. er der afsat 64 mio. kr. til forskningen, der skal adressere udfordringer på sundhedsområdet og bidrage til at optimere kvaliteten i patientbehandling, sygdomsforebyggelse, sundhedsteknologi og sundhedsvæsenets organisering. Formålene er nærmere beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under Bedre sundhed. Af de 64 mio. kr. er 25 mio. kr. afsat til et center inden for stamcelleforskning, som skal levere betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

Innovationsprojekterne inden for Bedre sundhed kan blandt andet understøtte FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 3.: Sundhed og trivsel.

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

  • Excellence – Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation
  • Værdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udførelse
  • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2020 Bedre Sundhed og Klinisk Forskning forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og værdiskabende arbejdspladser, øget produktivitet, lavere samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Partnerne skal i ansøgningen redegøre for den konkrete værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke alene forstås som monetære gevinster, men kan også være i form af sundshedsøkonomiske parametre, som for eksempel forøget livslængde, reduceret sygdoms- og behandlingsbyrde, forbedret livskvalitet, foruden reduceret miljøpåvirkning o.l.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatorisk og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2020”, samt fordeling af forskningsreserven 2020. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2020.

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solution skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Bedømmelsesprocessen er skitseret nedenfor. Det er en én-faset ansøgning med eventuelt interview:

Grand Solutions Bedømmelsesproces

Innovationsfondens bestyrelse beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. Inden interview sendes de indkomne peer reviews i partshøring hos ansøger i e-grant.

Interviews foregår i maj 2020. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked medio april. Endeligt svar på ansøgning vil være ultimo maj 2020, med projektstart i 3. kvartal af 2020.

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.