Ansøgningsfrist

Cirkulær Plastøkonomi

Typisk varighed af Grand Solutions projekter: 2-5 år
Budget for "Cirkulær Plastøkonomi" i 2019: ca. 50 mio. kr.

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når vidensniveau, værdiskabelse, projektet effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.

Innovationsfonden ønsker med opslaget ”cirkulær plastøkonomi” at investere i vidensbaserede projekter, som leder til øget genanvendelse af plast, og som samtidig har stort potentiale for værdiskabelse for danske virksomheder og samfund og bidrager til omstillingen til en mere cirkulær økonomi og grøn vækst. Der henvises desuden til FORSK2025, der udgør grundlaget og rettesnoren for Danmarks Innovationsfonds udmøntning. 

Det danske samfund og industrier har generelt en stærk grøn profil og er førende inden for mange miljøteknologier på eksportmarkedet såvel som det danske marked.  

Plasthåndtering og genanvendelse er anerkendt som en global udfordring. Danmark er endnu ikke i front på dette område.

Udfordringen og mulighederne for grøn vækst er aktualiseret af en række undersøgelser, herunder Innovationsfondens analyser, i regeringens handlingsplan og af nye EU forordninger til genanvendelse af plast, der træder i kraft i 2030.

Formål
Innovationsfonden ønsker at investere i perspektivrige forsknings– og innovationsprojekter, som kan være med til at realisere visionen om en cirkulær plastøkonomi til gavn for Danmark og til gavn for miljøet.

Med dette opslag, ”Cirkulær plastøkonomi”, ønsker Innovationsfonden at styrke Danmarks position som en fremtidig førerende miljøteknologisk nation inden for plastgenanvendelse og håndtering ved for eksempel at skabe løsninger, der giver bæredygtig værdi for virksomheder og samfund og samtidig vil være til gavn for miljø, dyreliv og øvrige natur, foruden at reducere CO2 aftrykket.

Investeringsstrategi
Innovationsfonden investerer inden for alle trin i forsknings- og innovationskæden og i interdiciplinære løsninger, der tager hensyn til hele produktlivscyklus og ikke alene optimering af enkelte elementer.

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor helt centralt, at innovationsprojektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Investeringsområder
Der investeres i alle den cirkulære plastøkonomis delelementer, såvel samlet som isoleret, med det klare perspektiv, at der ultimativt skal opnås samlede løsninger, der kan fungere i praksis, og som på sigt kan være selvbærerende.

Eksempler på relevante elementer kan være kemiteknologi, enhedsoperationer, sortering, transport og håndtering, design, produktion, incitaments- og forretningsmodeller, forbrugeradfærd og lovgivning.

Med afsæt i Innovationsfondens rapport, ”The New Plastics Economy” (se herunder) har Innovationsfonden valgt at prioritere både plast fra husholdninger, byggeri og industrien.

Overordnede vurderingskriterier:

  • Kvalitet af forskning og innovation
  • Værdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udførelse
  • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2019 ”Cirkulær plastøkonomi” forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og mere intelligente arbejdspladser, øget produktivitet, færre samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Partnerne skal redegøre for den konkrete og gerne kvantitative værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke kun forstås som monetær værdi, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l. Det er ansøgers ansvar at redegøre for de forskellige typer af værdiskabelse.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt stor vægt på, at projektet skaber målbar værdi for Danmark. Projektet skal rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger eller produkter, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye forretningsmodeller, metoder, smarte reguleringer eller lignende.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet.

Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Foruden disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2019”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2019.

Udvalgte projekter inviteres til interviews i oktober 2019. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked ultimo september. Endeligt svar på ansøgningen vil være ultimo november 2019, med projektstart i 1. kvartal af 2020.

Innovationsfondens rolle
Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden.

Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når vidensniveau, værdiskabelse, projektet effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.

Download opslaget "Cirkulær Plastøkonomi" (PDF)