Ansøgningsfrist: 3. april 2020 kl. 12:00 og den 14. april 2020 kl. 15:00

Ekstraordinært Grand Solutions opslag: COVID-19

Hvem?

Hvad?

Hvor meget?

Ansøgningsfrister:
3. april 2020 kl. 12:00 og den 14. april 2020 kl. 15:00

Åbner for ansøgninger:
I midten af uge 14.

Budget for dette opslag:
50 mio. kr.

OBS: For at sikre hurtig behandling, henviser vi også ansøgere med tidlige, rene forskningsprojekter til andre fonde med akutopslag f.eks. Lundbeckfonden  og Novo Nordisk Fonden. Innovationsfonden fokuserer på projekter med virksomhedspartnere eller som er mere markedsnære.

OBS: Du kan finde svar på en række spørgsmål om COVID-19-opslaget her.

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når vidensniveau, værdiskabelse, projektets effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.

Formål

Innovationsfondens formål med dette tematiske Grand Solution opslag med meget hurtig evalueringsproces er at støtte forsknings-  og innovationsprojekter ved virksomheder, universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner, som sigter specifikt mod at afhjælpe virkningen af coronavirus (COVID-19) for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien ved hjælp af diagnosticering, håndtering og/eller behandling.

Vi søger de gode ideer og vidensbaserede og tværfaglige innovationsprojekter, der har konkret effekt i Danmark og/eller globalt på kortere sigt.

Investeringsstrategi

Danmark står over for store aktuelle udfordringer relateret til den hastigt globale og nationale udbredelse af coronavirus (COVID-19). Det forventes desuden, at epidemien kan ramme Danmark i flere bølger inden for det næste år.

Der efterspørges effektive løsninger, der kan reducere skadevirkningerne på befolkningen, sundhedsvæsenet, erhvervslivet og samfundsøkonomien og/eller skabe værdi i samfundet eller i virksomheder.

Derfor skal de målrettede projekter til afhjælpning af virkningerne af COVID-19 kunne igangsættes umiddelbart og potentielt kunne give væsentlig effekt nationalt eller globalt inden for en kort tidshorisont.

Det er helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har identificerede aftagere, der med høj grad af sandsynlighed vil investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på bred værdiskabelse for samfundet i forbindelse med håndteringen af den aktuelle COVID-19 krise. Ud over sundhedsvidenskabelige og teknologiske projekter inviterer fonden også humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold for at afhjælpe virkningen af COVID-19 i Danmark.

Innovationsprojekterne inden for COVID-19 opslag kan blandt andet understøtte FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 3.: Sundhed og trivsel.

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

  • Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation
  • Værdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udførelse
  • Implementering af projektets resultater

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til det konkrete behov i COVID-19 krisen, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet.

Ansøger behøver ikke redegøre detaljeret for krisens størrelse. Vi er i dette opslag særligt fokuseret på konkrete løsninger.

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution COVID-19 forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der reducerer skadevirkningerne af COVID-19 i Danmark og globalt, inklusiv f.eks. udvikling af nye behandlinger, forebyggelse, produkter, beredskab og services. Partnerne skal i ansøgningen redegøre for den konkrete værdiskabelse i projektet.

Desuden vil især effektivitet og udviklingshastighed blive vægtet særligt højt. Derudover vil effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet.

Det vil være en styrke, hvis projektet ikke unødigt fjerner kritiske ressourcer fra det nuværende COVID-19 beredskab, og en fordel, hvis projektets løsning kan anvendes på andre sygdomsområder og globalt.

Det vil være en fordel, hvis projektet foruden at kunne reducere skadevirkninger efter COVID-19 også kan tilbyde et generelt beredskab til næste gang en global epidemi rammer Danmark.

Innovationsfonden ser gerne at udenlandske organisationer med erfaring med COVID-19 behandling inddrages i projektet.

Internationalt samarbejde kan evt. etableres efter den danske bevilling med andre lande, der har tilsvarende COVID-19-udbud. Det gælder f.eks. Sverige (link) og Canada (link)

Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse. I dette opslag er Innovationsfonden villige til at tage en ekstra faglig og teknologisk risiko, hvis effektivitet og udviklingshastighed, implementering og effekt for Danmark og globalt er tilsvarende større.

Projektet skal overholde gældende lovgivning, herunder i projektet opnå lovpligtige godkendelser. For eksempel skal sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter godkendes af en videnskabsetisk komité, og kliniske forsøg med lægemidler på mennesker og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr skal desuden godkendes af Lægemiddelstyrelsen. Desuden skal brug af sundhedsdata til forskning godkendes af den dataansvarlige myndighed, ligesom brug af patientjournaloplysninger til forskning skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bemærk, at selvom ansøgningsblanketten via E-grant giver mulighed for at videregive meget uddybende informationer og forklaringer, så opfordres ansøger til at være så kortfattet og præcis som muligt, da dette også vil reflektere det presserende og alvorlige samfundsproblem, der ønskes løsninger på. Det er ikke nødvendigt at beskrive generelle behov. Derimod lægges der vægt på valg af løsning og metoder, værdiskabelsen, effektiviteten og implementering.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2020”. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af finansloven 2020.

Afvigelser fra ” Retningslinjer for Grand Solutions 2020”.

1. Ansøgninger sendes ikke i international peer review, og ansøgere inviteres ikke til interview hos Innovationsfonden.

2. Afvigelse fra retningslinjernes afsnit 5.2:

Ved investeringer over 5 mio. kr. er Innovationsfondens investering betinget af, at projektets parter indgår en investeringsaftale med fonden om projektets tilrettelæggelse snarest muligt og senest 10 dage fra skriftlig invitation til investeringsforhandling. Ved projekter med flere projektdeltagere er det et krav, at projektdeltagerne har indgået en samarbejdsaftale senest 10 dage efter datoen for indgåelse af investeringsaftalen. Ved investeringer under 5 mio. kr. tildeles investeringen ved bevillingsbrev.

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til dette Grand Solution skal indsendes via E-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Bedømmelsesprocessen er skitseret nedenfor. Det er en én-faset ansøgning,

Tidsplan:

  • Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via E-grant.
     
  • Projektstart hurtigst muligt efter kort forhandlingsperiode.

Vejledninger - links

Kontakt

Torben Rene Uhrenholt
Tlf.: 6190 5051
E-mail: Torben.Rene.Uhrenholt@innofond.dk

Peter Aadal Nielsen
Tlf: 6190 5064
Email: peter.aadal.nielsen@innofond.dk

Lars Winther
Tlf: 6190 5036
Email: lars.winther@innofond.dk

Marlene Fredborg
Tlf: 6190 5052
Email:  marlene.fredborg@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf: 6190 5063
Email:  thomas.mathiasen@innofond.dk

International koordinator:

Jens Peter Vittrup
Tlf: 6190 5023
Email:  jens.peter.vittrup@innofond.dk