Lukket for ansøgninger

Nye Teknologiske Muligheder
søgemulighed

Hvem?

Hvad?

Hvor meget?

Innovationsfonden ønsker med Grand Solutions at investere i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der med excellent videnskab og strategisk forskning stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark.

FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Danmarks Innovationsfonds udmøntning, og fordelingen inden for Danmarks Innovationsfond følger også hovedområderne i FORSK2025.

Teknologiudviklingen forandrer vores samfund med stadig større hastighed, og der er god grund til at forvente, at tempoet, hvormed nye teknologier fremover forandrer borgeres og virksomheders hverdag og vilkår vil stige yderligere i fremtiden.

Formål

Med dette Grand Solutions opslag adresserer Innovationsfonden tværdisciplinære problemstillinger, udfordringer og behov, nationalt såvel som internationalt, hvor forskning og innovation er det værdiskabende element for Danmark. Dette sker gennem udviklingen af løsninger på udfordringer i det danske samfund, der – på kortere eller længere sigt – vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Grand Solutions opslaget Nye Teknologiske Muligheder søger at støtte videnbaserede og tværfaglige løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer i det danske samfund, der åbner for hidtil usete samfunds- og markedsmuligheder.

Investeringsområder

Opslaget henvender sig til den tværfaglige udvikling af service-/tjenesteydelser, innovative produkter, og/eller processer inden for alle fagområder. Ambitionen i projekterne skal være, at resultaterne skal drive den fremtidige økonomiske og/eller samfundsmæssige udvikling fremad eller finde løsninger på væsentlige samfundsproblemer; eksempelvis ved at bidrage til at danske offentlige og private virksomheder kan fastholde og/eller udbygge deres konkurrenceevne, nationalt og/eller på det globale marked.

Ikke-begrænsende eksempler på områder kan være: Nano-, bio- og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og –systemer, herunder digitalisering og automatisering til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge nedslidning i sektorer med hårdt fysisk arbejde. Midlerne kan for eksempel understøtte udviklingen af det digitale fagområde og bidrage til – bl.a. tværdisciplinær – forskning i kunstig intelligens, big data, Internet of Things, kvantecomputing, it-sikkerhed, blockchain, interaktionsdesign og digital omstilling. Der henvises desuden til FORSK2025-kataloget for en dybere beskrivelse af de enkelte emner. Forskningen kan inddrage etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling og brug af kunstig intelligens og Big Data i en dansk kontekst.

Forskningen inden for Nye Teknologiske Muligheder kan blandt andet understøtte FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 9. Industri, innovation og infrastruktur og nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion.

Innovationsfonden vil i forbindelse med anden runde af Grand Solutions afsætte 20 mio. kr. specifikt til droner og robotter.

Temaspecifik strategi

Med ansøgninger inden for Nye Teknologiske Muligheder forstås strategiske forskningsprojekter samt innovation og værdiskabelse bredt som vækst og beskæftigelse gennem f.eks. løsning af sociale/samfundsmæssige udfordringer, opbygning af ny viden, udvikling og kommercialisering af produkter (salg, eksport, profit), øget produktivitet hos virksomheder, reduktion af omkostninger, og/eller reduceret ressourceforbrug m.v., der medvirker til at udvikle og bibeholde danske offentlige og private virksomheders konkurrenceevne og øge deres effektivitet. Herudover kan værdiskabelsen ske gennem anvendelse af tværfaglige teknologier og strategisk forskning, der kan understøtte løsning af centrale samfundsmæssige udfordringer.

Centrale innovationsbehov inkluderer anvendelse af data og digitale teknologier i alle sektorer og udviklingen af nye robuste forretningsmodeller.

Der henvises til FORSK2025-kataloget og Innovationsfondens strategier på områderne Industri 4.0, IKT og Digitalisering, Energi, Sundhed, Miljø, Bioressourcer, Turisme og Fremtidens Samfund.

Vurderingskriterier

Innovationsfonden investerer i strategiske forskningsprojekter og innovative løsninger inden for Nye Teknologiske Muligheder, som har klart definerede mål og forventet effekt(er). Det er vigtigt, at målet er klart defineret, og at vejen til målet er sandsynliggjort, herunder at projektgruppen besidder de nødvendige kompetencer. Løsningerne skal have et betydeligt samfundsmæssigt eller markedspotentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre forløbet mod nye løsninger et veldefineret og værdifuldt skridt videre.

Innovationsfonden vil altid prioritere at investere i de mest excellente videnbaserede forsknings- og innovationsprojekter, der giver løsninger af den højeste kvalitet, uanset emne og specifikt fagområde.

De overordnede vurderingskriterier er:

  • Kvaliteten af videnskab, forskning og innovation
  • Værdiskabelse i og efter projektperioden
  • Effektivitet i projektets udførelse
  • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2019 Nye Teknologiske Muligheder forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og værdiskabende arbejdspladser, øget produktivitet, lavere samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Partnerne skal i ansøgningen beskrive den konkrete værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke alene forstås som monetære gevinster, men kan også være f.eks. forøget livskvalitet, renere miljø o.l.

Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt vægt på, at projektet skaber målbar værdi for Danmark og det danske samfund. Projektet skal rumme et betydeligt potentiale og resultere i nye løsninger eller produkter, eksempelvis gennem udvikling og anvendelse af nye utraditionelle, eventuelt disruptive, forretningsmodeller, metoder, smarte reguleringer eller lignende.

Forsknings- og innovationsprojekterne bør have en klar aftager og føre til enten investerbare eller brugbare løsninger – på kortere eller længere sigt. Problemstillinger, udfordringer og behov skal være klart beskrevet og løsninger på disse nye i forhold til andres løsninger. Værdiskabelsen skal endvidere være målbar, f.eks. socialt og/eller monetært.

Innovationsfonden er risikovillig, når partnerne også forpligtiger sig med ressourcer og viden, og når risikoen er artikuleret. Derfor er projektets styringsmodel og den praktiske plans kvalitet vigtig. Derfor vil der også blive lagt vægt på i vurderingen af innovationsprojektet, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ansøgningerne vil specifikt blive vurderet på projektets kvaliteter i forhold til excellent forskning og innovation set globalt i forhold til et artikuleret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsrisici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse og risiko.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til Retningslinjer for Grand Solutions 2019.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2019, herunder, som nævnt i finansloven, FORSK2025-kataloget med de oplistede pejlemærker samt aftale om fordeling af forskningsreserven 2019.

Grand Solutions
Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solution skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Bedømmelsesprocessen er skitseret nedenfor. Det er en én-faset ansøgning med eventuelt interview.

Ansøgningsfrist:
- 19. februar 2019, kl 12:00

Peer reviews sendes i partshøring:
- uge 17 (23.-28. april)

Udvalgte ansøgere inviteres til projektinterview:
- 29.-4 til 16. 5. 2019
Innovationsfondens bestyrelse beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. Ansøgere, som ikke sendes i peer review og ikke inviteres til interview, vil modtage begrundet afslag via e-grant, medio april 2019.

Endelig bestyrelses-beslutning og besked til ansøger:
- Primo juni 2019
De indkomne peer reviews sendes i partshøring hos ansøger i e-grant via projektets kontaktperson. Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.

Deadline for Investeringsaftale til underskrift hos fonden:
- 1. oktober 2019

Projektstart:
- 1. december 2019

Grand Solutions projektvarighed er typisk 2-5 år og budgettet for 2019 er på cirka 120 mio. kr.

Kontakt

Michael Adsetts Edberg Hansen
Tlf: 6190 5037, email: michael.hansen@innofond.dk

Jakob Wedel
Tlf: 6190 5031, email: jakob.wedel@innofond.dk

Jens Peter Vittrup
Tlf: 6190 5023, email: jens.peter.vittrup@innofond.dk