Ansøgningsfrist

Nye teknologiske muligheder

Ansøgningsfrist: 27. februar kl. 12:00
Grand Solutions projekters varighed er typisk 2-5 år
Budgettet for 2020 er på ca. 130 mio. kr.

Innovationsfonden investerer i ambitiøse og målrettede strategiske forsknings- og innovationsprojekter, der skaber nye løsninger, teknologier og værdifuld ny viden. Innovationsfonden vil gerne dele en risiko med projektets partnere, når videnniveau, værdiskabelse, projektets effektivitet og implementeringen af resultater er tilsvarende stor.

Formål

Innovationsfondens formål med investeringer inden for "Nye Teknologiske Muligheder" er at investere i projekter, der udvikler videnbaserede og tværfaglige løsninger på konkrete udfordringer i det danske samfund, der – på kortere eller længere sigt – vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Vi søger den gode idé med stort potentiale for vækst og omstilling inden for nye teknologiske muligheder, som kan styrke værdiskabende forsknings- og innovationsprojekter.

Investeringsstrategi

Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i forsknings- og innovationsværdikæden. Således investerer Innovationsfonden både i det tidlige strategiske forskningsprojekt, hvor en målrettet indsats og et samarbejde med de mest kompetente internationale og/eller danske partnere fra relevante fagområder er afgørende - og i det gode projekt, der mangler de sidste trin for at kunne være klar til succesrig introduktion til markedet eller ibrugtagelse.

Innovationsfondens investeringer fører ikke nødvendigvis et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor helt centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet eller sikre ibrugtagelse - eller har aftagere, der kan investere i eller overtage projektet efter Innovationsfondens investeringsperiode.

Innovationsfonden er også positiv over for projekter med fokus på bred værdiskabelse for samfundet, herunder gerne give grundlag for bedre og mere præcis regulering. Ud over teknologiske projekter, inviterer fonden også humanistisk og samfundsvidenskabelig projekter, der kan bidrage med værdifuld viden relateret til f.eks. adfærd, incitamenter, regulering og markedsforhold.

Ikke-begrænsende eksempler på investeringsområder kan være:

 • Udvikling og anvendelse af algoritmer til kunstig intelligens og big data
   
 • Udvikling af det øvrige digitale område, fx Internet of Things, kvantecomputing, it-sikkerhed, blockchain, interaktionsdesign, digital omstilling samt drone- og robotteknologi
   
 • Produktionsteknologi og –systemer, herunder digitalisering og automatisering til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge nedslidning i sektorer med hårdt fysisk arbejde
   
 • Nano-, bio- og life science
   
 • Materialeteknologi, fx med henblik på anvendelse inden for transport- eller byggesektoren
   
 • Fremstillingsprocesser, der kan mindske ressourceanvendelse og –spild

se evt. FORSK2025 kataloget for supplerende, relevante, områder.

For alle områder gælder, at der naturligt kan indgå tværdisciplinære elementer i det foreslåede projekt.

Opmærksomheden henledes på, at Grand Solutions opslaget ”Grøn vækst og –omstilling” også kan søges såfremt projektforslaget både adresserer nye teknologiske muligheder og de emner, der specifikt er nævnt under det pågældende opslag.

Der kan i projekter under dette opslag inddrages etiske og moralske aspekter af den nye teknologiske udvikling fx ved brug af kunstig intelligens og Big Data i en dansk kontekst.

Forskningen og innovationen inden for Nye Teknologiske Muligheder kan blandt andet understøtte FN´s verdensmål nr. 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, nr. 9. Industri, innovation og infrastruktur og nr. 12. Ansvarligt forbrug og produktion.

Der henvises desuden til Innovationsfondens mere uddybende strategier og analyser på områderne Kunstig Intelligens, Industri 4.0, IKT og Digitalisering, Energi, Sundhed, Miljø, Bioressourcer, Turisme og Fremtidens Samfund.

Vurderingskriterier

De overordnede vurderingskriterier er:

 • Excellence - Kvaliteten af videnskab, forskningen og innovationen
 • Værdiskabelse i og efter projektperioden
 • Effektivitet i projektets udførelse
 • Implementering af projektets resultater

I forbindelse med ansøgninger til Grand Solution 2020 Nye Teknologiske Muligheder forstås værdiskabelse bredt som målrettede aktiviteter, der leder til øget vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter og services, skabelsen af flere og værdiskabende arbejdspladser, øget produktivitet, lavere samfundsomkostninger, reduceret ressourceforbrug eller reduceret miljøbelastning samt løsning af væsentlige samfundsproblemer.

Partnerne skal i ansøgningen beskrive den konkrete værdiskabelse i projektet. Værdiskabelse skal ikke alene forstås som monetære gevinster, men kan også være f.eks. forbedret livskvalitet, renere miljø o.l.

Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets kvaliteter i forhold til forskning og innovation set globalt i forhold til et konkret eller latent behov, state-of-the-art, direkte konkurrerende eller nærliggende videnskabelige eller teknologiske løsninger, skalérbarhed af løsningen, tekniske, regulatoriske og markedsmæssige risici, risikohåndtering i projektets plan og gennemførligheden af projektet. Desuden vil udviklingshastighed, effektiv anvendelse af investerede ressourcer, ledelsesmæssige og faglige kompetencer og den efterfølgende effektive implementering af projektets resultater nationalt og/eller globalt blive nøje vurderet. Værdiskabelsen i projektet vil blive vurderet i forhold til investeringens størrelse.

Ligeledes vil der blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er direkte involveret i projektet, f.eks. via investering.

Ud over disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer for Grand Solutions 2020”, samt fordeling af forskningsreserven for 2020. Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2020.

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til Grand Solution skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal. Bedømmelsesprocessen er skitseret nedenfor. Det er en én-faset ansøgning med eventuelt interview:

Grand Solutions: Bedømmelsesproces

Innovationsfondens bestyrelse beslutter hvilke ansøgninger, der sendes i peer review og inviteres til interview hos Innovationsfonden. Inden interview sendes de indkomne peer reviews i partshøring hos ansøger i e-grant.

Interviews foregår i maj 2020. Projekter, der ikke inviteres til interview, får besked medio april. Endeligt svar på ansøgning vil være ultimo maj 2020, med projektstart i 3. kvartal af 2020.

Bestyrelsens beslutning om enten afslag eller invitation til forhandlinger om en investeringsaftale meddeles ansøger via e-grant.