Lukket for ansøgninger

Innobooster

Tilskud til virksomheder og iværksættere der vil igangsætte et innovativt, videnbaseret udviklingsprojekt. Formålet er, at øge virksomhedens konkurrenceevne og skabe vækst for det danske samfund.

Hvem?

Iværksættere, start-up virksomheder samt små og mellemstore virksomheder. Virksomheder der er ældre end tre år skal enten have haft en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår eller have tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr. inden for de seneste tre år.

Hvad?

Videnbaserede udviklingsprojekter, der resulterer i et nyt produkt, en ny service eller en forbedret proces. Tilskuddet kan dække løn til eksisterende samt nye medarbejderes timer og derudover også udgifter til videnleverandører samt udstyr og materialer.

Hvor meget?

Man kan søge fra 50.000 kr. og op til 5 mio. kr. Innoboosters bidrag kan maksimalt udgøre 33% af et projekts samlede udgifter. Den resterende del dækkes af virksomheden selv.

Vigtige datoer
16. februar 2021
Åbner for ansøgninger
1. juni 2021
Lukker for ansøgninger
Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?
 • Små og mellemstore virksomheder
 • Nye, lovende start‐up virksomheder

Virksomheden skal opfylde EUs SMV-krav, hvilket betyder at din virksomhed har:

 • under 250 ansatte
 • en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR, eller en årlig samlet balance på max. 43 mio. EUR.

Virksomhed skal desuden kunne opfylde mindst ét af nedenstående to økonomiske kriterier:

 • Have opnået et dokumenteret indskud af ekstern risikovillig kapital på minimum 100.000 DKK inden for de seneste 3 år.
   
 • Have opnået en dokumenteret bruttofortjeneste på minimum 250.000 DKK i senest offentliggjorte årsregnskab.

Ekstern risikovillig kapital er:

 • Kontant indskud eller konvertibelt lån uden sikkerhed i virksomheden fra anden juridisk enhed inden for de seneste tre år.
   
 • Tilskud fra andre offentlige eller private programmer, hvor disse midler investeres i specifikke udviklingsaktiviteter i virksomheden, fx midler fra Innofounder eller Innoexplorer.

Risikovillig kapital er IKKE:

 • Lån fra banker, lånekapitalformidlende institutioner eller lån fra ejere, hvor der er krav om forrang samt aftalt og igangsat forretning/tilbagebetaling.
   
 • In kind-timer brugt af founder eller andre former for ikke-monetære indskud

Innobooster kan IKKE give bevilling til virksomheder, der:

 • er under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning.
   
 • er ejet med mere end 50% af stat, regioner eller kommuner.
   
 • modtager driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen.

Det er kun tilladt at have én Innobooster‐ansøgning til behandling i Innovationsfonden ad gangen.

Vi ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordrer vi alle interesserede virksomheder til at fremme diversitet i teamsammensætningen gennem inkluderende fokus på fx etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder og/eller nationalitet.

Hvad kan jeg søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan jeg søge investering til?

Du kan søge medfinansiering til projekter, der på en innovativ måde udvikler og markedsmodner et nyt produkt, en ny service, eller forbedrer en proces betydeligt i en virksomhed. Så virksomhedens konkurrenceevne forbedres markant og i sidste ende giver værdi til det danske samfund. Samlet beskriver vi dette som ”en løsning”.

For at det kan ske, er der måske brug for at tilføre din virksomhed ekspertviden gennem et samarbejde med en vidensinstitution og/eller et privat udviklingshus eller for at ansætte en ny medarbejder med særlige kompetencer.

En medfinansiering fra Innobooster kan, uanset type af løsning, være med til at mindske virksomhedens ekstraordinære risiko ved innovationsprojektet.

Se retningslinierne for yderligere beskrivelse af, hvad du kan søge investering til.

Vi kan støtte projekter inden for tre politisk bestemte temaer:

 • Ambitiøs og varig grøn teknologiudvikling og innovation.
 • Life science, sundhed og velfærdsteknologi.
 • Teknologi og Innovation, der kan bidrage til at udvikle produktion og skabe arbejdspladser i Danmark.

Læs mere om de politisk bestemte temaer

Hvor mange penge kan jeg søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan jeg søge?

Du kan søge mellem 50.000 DKK og 5 mio. DKK.

Innovationsfonden kan maksimalt medinvestere 35% af virksomhedens relevante udgifter til projektet.

Innobooster støttetabel

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af statsstøtteregler for virksomheder.

Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

En investering fra Innobooster kan medfinansiere:

 • Timer, som nye og eksisterende medarbejdere i virksomheden anvender på konkrete aktiviteter i innovationsprojektet. Der kan medregnes timer fra både medarbejdere, der er ansat i virksomheden, og virksomhedens ejere.
   
 • Udgifter til offentlige og private vidensleverandører, både danske og udenlandske (fx universiteter, GTS‐institutter, kontraktforskningsinstitutter, private vidensvirksomheder og specialistvirksomheder).
   
 • Udgifter til materialer, udstyrsleje og afskrivningsomkostninger på nyt udstyr i det omfang og i den periode, det anvendes i projektet.

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af hvad en investering kan finansiere.

Hvor lang tid må projektet tage?
Åben sektion, Hvor lang tid må projektet tage?

Max. 24 måneder.

Du skal definere og søge en projektperiode, der er realistisk for dit projekt. Det er her vigtigt, at der er en tydelig afgrænset start- og slutdato.

Ansøgning
Hvordan søger jeg?
Åben sektion, Hvordan søger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem e-grant.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Vælg rammen for det beløb, du vil søge:

 • 50.000- 499.999 DKK
 • 500.000 kr. - 1.499.999 DKK
 • 1.500.000 – 5.000.000 DKK

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

1) En administrativ del, hvor der bl.a. gives forskellige oplysninger og erklæringer og laves et budget for projektet.

2) En faglig del, der omfatter en beskrivelse af:

 • Virksomheden
 • Idéen
 • Innobooster‐projektet
 • Aktivitetsplan (skema)
 • Markedet
 • Den forretningsmæssige gevinst
 • Teamet
 • Resultater fra evt. tidligere Innobooster‐bevillinger.

I den faglige beskrivelse kan der indsættes et billede eller link til en kort video, der uddyber/understøtter ansøgningen (max. 2 min.)

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af, hvad ansøgningen skal indeholde.

Dokumenter
Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

Behandlingen af din ansøgning og den tid, det tager at få svar på din ansøgning, afhænger af, om du søger over eller under 1.500.000 DKK.

Proces for ansøgere under 1.500.000 DKK:

Proces for ansøgere under 1.500.000 DKK

Proces for ansøgere over 1.500.000 DKK:

Proces for ansøgere over 1.500.000 DKK:

Se retningslinjerne for en yderligere beskrivelse af bedømmelsesprocessen.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Åben sektion, Hvem bedømmer ansøgningen?

Administrativt tjek
Innovationsfondens medarbejdere vurderer først, om din ansøgning lever op til de formelle krav.

1. og 2. bedømmelse
Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bedømmes herefter af både en 1. læser og en 2. læser.

 • 1. læser rekrutteres enten blandt Innovationsfondens faglige medarbejdere eller medlemmer af Det Faglige Vurderingsudvalg for Innobooster med relevante faglige kompetencer.
 • 2. læser er altid en medarbejder fra Innobooster-programteamet og således specialist i Innobooster-programmet.

Afklaringsinterview
Projekter, der ansøger under 1.500.000 DKK, kan i visse tilfælde blive indkaldt til et afklaringsinterview med Innovationsfondens medarbejdere, hvis vi har behov for uddybende bemærkninger til uafklarede forhold.

Projekter kan også blive bevilget støtte uden at blive inviteret til et afklarende interview.

Se retningslinjerne for yderligere beskrivelse af afklaringsinterview.

Pitch for panel
Alle ansøgere, som søger om en investering på mere end 1.500.000 DKK og vurderes positivt af 1. og 2. læser, inviteres til et pitch foran vores panel. I særlige tilfælde kan ansøgere, som søger om en investering på mindre end 1.500.000 DKK blive inviteret til at pitche foran vores panel.

Panelet består af personer med ekspertiser og omfattende erfaring inden for bl.a. innovation, iværksætteri, forretningsudvikling og forskellige fagspecifikke områder.

Oversigt over medlemmer af Innoboosters paneludvalg.

Til den konkrete mødedag, hvor du skal pitche, nedsættes et panel med medlemmer, der har faglig indsigt i det hovedtema, som din ansøgning repræsenterer.

Hvad enten, du bliver inviteret til et afklaringsinterview eller pitch for panelet, træffes den endelige afgørelse på din ansøgning af Innovationsfondens ledelse.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Din ansøgning bliver vurderet ud fra følgende tre ligestillede vurderingskriterier:

Idéens kvalitet

 • Fremgår det tydeligt, hvad der er grundlaget for idéen, og hvad der er det nye og innovative i idéen, som kan føre til en markedsklar løsning?
   
 • Fremgår det tydeligt, hvilke konkrete og vanskelige udfordringer der skal overvindes i udviklingsprojektet, førend løsningen er markedsklar?
   
 • Tilføres virksomheden i tilstrækkelig grad ny viden i forbindelse med projektet?
   
 • Sandsynliggøres det, at der med Innobooster‐projektet gennemføres innovative udviklingsaktiviteter i virksomheden?
   
 • Fremgår det tydeligt, hvilke konkrete markeds- og vidensmæssige risici udviklingsprojektet indeholder, og hvordan disse imødekommes?
   
 • Adskiller projektets resultater sig i tilstrækkelig grad fra de løsninger, der allerede er på markedet?
   
 • Fremgår det tydeligt, hvilken endelig løsning projektet ender ud i?

Impact

 • Er det sandsynliggjort, at der er behov, brugere/betalende kunder og et marked af relevant størrelse i Danmark eller internationalt?
   
 • Vil virksomheden opnå en konkurrencemæssig fordel på baggrund af projektet?
   
 • Er der tilstrækkeligt redegjort for den konkrete forretningsmodel og ”go to market”-overvejelser om de videre aktiviteter fra projektets afslutning til kommercielt salg?
   
 • Resulterer den forretningsmæssige gevinst af projektet i væsentlig grad i økonomisk vækst, eksport og/eller beskæftigelse i Danmark?
   
 • Er der en sammenhæng mellem Innovationsfondens investering i forhold til virksomhedens risiko og den forretningsmæssige gevinst, virksomheden forventer at opnå gennem projektet?
   
 • Er projektet inden for det anførte tematiske område og har potentiale til at bidrage til målopfyldelsen inden for dette tema, herunder at det eventuelle impact på samfundet er tilstrækkeligt beskrevet?

Kvalitet i eksekveringen

 • Er der udarbejdet en klar aktivitetsplan med tydelige og kvantificerbare milepæle og succeskriterier?
   
 • Er projektet realistisk og kan det gennemføres i praksis?
   
 • Har virksomheden de nødvendige økonomiske ressourcer til at gennemføre projektet?
   
 • Har virksomheden et team med relevante kompetencer og erfaringer til at gennemføre projektet, og er de valgte samarbejdspartnere og/eller nye ansættelser er relevante?
   
 • Er projektet budgetteret rimeligt og realistisk i forhold til de opstillede aktiviteter?
   
 • Fremstår ansøgningen klar, tydelig og konkret i forhold til det overordnede indhold og de enkelte delelementer?

Der er væsentlig forskel på kravene til projekter på fx 100.000 DKK og 500.000 DKK, ligesom der er væsentlig forskel på kravene til projekter på fx 500.000 DKK og 5 mio. DKK.

Du bør derfor nøje overveje, om der er den rigtige balance mellem størrelsen af den investering, du søger, og projektets effekt, herunder den forretningsmæssige gevinst og projektets udviklingsmæssige risiko.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Hovedparten af vores kommunikation med dig sker gennem e-grant, herunder status på din ansøgning. En eventuel invitation til at præsentere dit projekt for et panel eller ved et afklaringsinterview formidles dog via mail.

Opnår du en bevilling fra os, vil alt korrespondance fortsætte gennem e-grant.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi ønsker at give svar på din ansøgning hurtigst muligt.

Innobooster har dog den seneste tid haft svingende svartider, og det har været vanskeligt at give konkrete estimater på de forventede svartider. Svartiderne er bl.a. meget afhængig af det antal ansøgninger, fonden modtager, lukkeperioder samt tillige den unormale situation, der opstod i forbindelse med COVID-19-krisen.

Det har været et ønske fra ansøgere, at fonden oplyser forventede svartider i forbindelse med indsendelse af en ansøgning til Innobooster-ordningen. Vi har derfor som noget nyt valgt at oplyse forventede svartider for ansøgninger, der indsendes efter åbningen den 7. september 2021.

Innoboosters tidsestimat er følgende:

 • Ansøgninger indsendt i september måned: 13-15 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet.
 • Ansøgninger indsendt i oktober måned: 11-13 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet.
 • Ansøgninger indsendt i november og december måned: ca 10 ugers sagsbehandlingstid beregnet fra indsendelsestidspunktet.

Bliver din ansøgning inviteret til panel eller afklaringsinterview, skal der påregnes yderligere svartid. Her vil du dog blive kontaktet inden for ovenstående svartider ifht. den videre proces.

Denne beskrivelse er udarbejdet den 15. oktober 2021, og en opdatering af svartider vil ske ca 1. december 2021.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

Du modtager et tilsagnsbrev i e-grant, hvor du samtidig bliver anmodet om at acceptere bevillingsbetingelserne elektronisk inden for tre måneder.

Accepten af bevillingsbetingelserne er en forudsætning for, at bevillingen er gyldig, og at vi kan godkende dit første regnskab mv.

Er der betingelser tilknyttet tilsagnet, oprettes disse som opgaver på dit tilsagn. Opgaverne skal gennemføres, før dit projekt kan starte.

Får du afslag på din ansøgning
Har du behov for at få uddybet afslagsbegrundelserne, er du velkommen til at tage kontakt til den medarbejder, der står anført på dit anslagsbrev, med henblik på at aftale en kort feedback-samtale. Ønsker du en sådan feedback-samtale, skal du som ansøger skrive til den pågældende medarbejders e-mail, senest fire uger efter du har modtaget afslaget.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Projektet kan tidligst starte fra den dato, hvor bevillingen er udstedt. Startdatoen er beskrevet i bevillingsbrevet.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Innovationsfonden har 30 dages behandlingstid til at gennemgå dit regnskab. Godkender vi regnskabet, kan der herfra gå op til 10 dage, inden udbetalingen er overført til din virksomheds NEM-konto.

Alle midler i et Innobooster-projekt udbetales bagud og på basis af de konkrete afholdte udgifter, som er dokumenterede gennem det aflagte regnskab. Det er ikke muligt at få forudbetaling.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Regnskab
Hver tredje måned skal du aflægge regnskab.

Regnskabsopgaven åbner i e-grant nøjagtigt tre måneder efter startdato på bevillingen og herefter hver tredje måned, indtil projektet er afsluttet. Det er ikke muligt at aflægge regnskab med kortere intervaller.

Regnskabet aflægges ved, at du henter Excel-arket i e-grant, udfylder dette og indsender det gennem E-grant. Der kan kun indsendes ét regnskabsskema ad gangen.

Revisorerklæring
Hvert projekttår skal du fremsende en revisorerklæring, hvor revisoren erklærer, at regnskabet er korrekt, og at vores investering er brugt efter hensigten og de krav, der er opstillet i bevillingsbrevet og disse retningslinjer.

Hvis projektet løber i en periode på op til 15 måneder, skal revisorerklæringen først indsendes ved afslutningen af projektperioden.

Læs mere om hvad en revisorerklæring skal indeholde i:

Revisorinstruks for Innobooster (PDF).

Fremdriftspræsentation (bevillinger over 500.000)
Har du modtaget en bevilling på over 500.000 DKK, vil du midtvejs i din projektperiode blive bedt om at fremsende en fremdriftspræsentation, hvor du i en struktureret og kortfattet form redegør for projektets status, de tilbageværende aktiviteter og de ændringer eller fornyede perspektiver i forhold til projektmålet, der er på nuværende tidspunkt.

Fremdriftspræsentationen udarbejdes som en power point-præsentation, der fremsendes via e-grant. Sammen med opgaven modtager du en beskrivelse af kravene til præsentationens indhold og form.

Dokumenter
Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Vi er bevidste om, at innovationsprojekter ikke altid kan følge de oprindelige planer. Vi indgår derfor gerne i dialog med dig om justeringer i projektet undervejs i forløbet, fx i form af nye milepæle, samarbejdspartnere, sluttidspunkt eller fordelinger af budgettet.

Ønsker om justeringer skal dog altid godkendes af Innovationsfonden forud for gennemførelsen.

Anmodninger om ændringer sker elektronisk via ”Ændringsanmodninger” på din projektside i e‐grant.

Du kan ansøge om projektforlængelse i løbet af projektperioden, men overskridelser ud over de 24 måneder accepteres kun undtagelsesvist. Ændringer af projektets sluttidspunkt kan kun ske, hvis denne anmodning er indsendt til Innovationsfonden senest 14 dage før projektets sluttidspunkt. Anmodninger om projektforlængelse, der er modtaget senere end 14 dage før udløb eller efter udløb af projektets sluttidspunkt, vil som udgangspunkt ikke blive imødekommet.

Sker der væsentlige ændringer med betydning for det samlede Innobooster-forløb, skal det hurtigst muligt meddeles til Innovationsfonden via e-grant.

Enkelte gange viser det sig, at projekter ikke længere har det forventede potentiale eller ikke kan lykkedes rent teknisk. Så har vi en dialog om, hvordan vi bedst muligt kan nedlukke projektet. Andre væsentlige ændringer kan fx være konkurs og betalingsstandsning, salg af virksomheden eller lignende.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Ved afslutningen af projektet skal du – ud over det afsluttende regnskab – udfylde en evaluering af forløbet og udarbejde en kort afslutningsrapport.

Disse dokumenter indsendes senest en måned efter udløbet af din projektperiode og udgør sammen med det sidste regnskab og revisorerklæring afslutningen på forløbet.

Når det hele er godkendt af os, udbetaler vi de sidste 15% af din samlede bevilling. Vi tilbageholder altid 15% af din bevilling til denne fase uanset dit udgiftsniveau frem til sidste regnskabs-periode. Det vil sige, at I fortsat skal anmode om tilskud, selvom jeres forbrug overstiger de 85%.

Du vil blive mindet om slutregnskab, revisorerklæring, slutpræsentation og slutevaluering via E-grant.

Se retningslinjerne for yderligere beskrivelse af afslutning af projektet.

Kontakt
Innobooster
Åben sektion, Innobooster

Mail: Innobooster@innofond.dk

Har du spørgsmål vedr. en ansøgning til Innobooster, kan du kontakte dit lokale erhvervshus, som kender Innovationsfondens programmer. Bemærk dog, at Erhvervshuset ikke kan hjælpe med administrative spørgsmål omkring igangværende projekter.

 

Erhvervshus Nordjylland
Kun for virksomheder i region Nordjylland
Kontaktinfo Erhvervshus Nordjylland 

Erhvervshus Midtjylland
Kun for virksomheder i region Midtjylland
Telefontid 8 -16: Tlf. 7015 1619

Erhvervshus Sydjylland
Kun for virksomheder i Sydjylland
Allan Clausen, Mail: acl@ehsyd.dk, Tlf. 4188 6641

Erhvervshus Fyn
Kun for virksomheder på Fyn
Mail: innobooster@ehfyn.dk

Erhvervshus Sjælland
Kun for virksomheder i region Sjælland
Kristian Lund, Mail: krl@ehsj.dk, Tlf. 6188 4625

Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub 
Kun for virksomheder i region Hovedstaden
Find kontaktinfo her

 

Tekniske spørgsmål omkring e-grant
Telefontid 9 - 12: Tlf: 33929190 Mail: support.e-grant@ufm.dk 
Teknisk hjælp til e-grant

Retningslinjer
Retningslinjer for Innobooster-programmet
Åben sektion, Retningslinjer for Innobooster-programmet

Retningslinje-dokumentet er juridisk gældende. Ved evt. afvigelser fra teksten på hjemmesiden er det retningslinje-dokumentet, der er gældende.

Dokumenter