Vi tager løbende imod ansøgninger frem til 1. december 2020

Innobooster People

Ekstraordinært call for særligt lovende videnbaserede danske startups i anledning af COVID-19-krisen

Hvem?

Danske start-up virksomheder, der enten samlet set har tiltrukket kapital på min. 500.000 kr., eller har opnået en omsætning på mindst 2 mio. kr. i seneste regnskabsår.

Hvad?

Løntilskud på op til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder i 12 måneder til 1-3 fuldtidsansatte.

Hvor meget?

Maks. 1.080.000 kr. pr. virksomhed.

Den økonomiske situation efter Covid-19 skaber svære betingelser for videnbaserede danske start-ups fortsatte udvikling. Det er vanskeligt at skaffe den investeringskapital og indtjening, som skal finansiere den videre udvikling, og mange lovende danske startups risikerer derfor at lukke eller skrue meget kraftigt ned for aktivitetsniveauet og afskedige medarbejdere, der vil have afgørende betydning for virksomhedens fremadrettede udvikling. Med call’et Innobooster People vil Innovationsfonden i denne ekstraordinære situation tilbyde særligt lovende danske startups løntilskud til at fastholde eller genansætte[1] op til tre centrale medarbejdere i en periode på 12 måneder.

Med call’et Innobooster People vil Innovationsfonden i denne ekstraordinære situation tilbyde særligt lovende danske startups løntilskud til at fastholde eller genansætte op til tre centrale medarbejdere i en periode på 12 måneder

[1] For medarbejdere, der er ansat i virksomheden på ansøgningstidspunktet, eller som er afskediget efter 1. marts 2020.

Læs mere her: Q&A om Innobooster People

Se eller gense webinar om Innobooster People - afholdt d. 11. juni 2020, kl. 11.00

Download slides fra Innobooster People webinar (PDF)

Dansk Erhverv afholder desuden et webinar d. 17. juni, hvor du bl.a. kan høre om Innobooster People og stille spørgsmål til opslaget. Tilmeld dig her

 

Om Innobooster People
Hvem kan søge?

Ansøgningsmuligheden har fokus på særligt lovende videnbaserede danske startups, der allerede har opnået en validering af deres løsning i form af enten tilførsel af ekstern kapital eller omsætning. Det er derfor en forudsætning for at kunne ansøge, at virksomheden opfylder et af to krav:

 • Virksomheden har samlet set tiltrukket kapital på min. 500.000 kr. i form af konvertibelt lån, kapitalindskud eller bevilling fra en ekstern investor eller fra et offentligt forsknings-, udviklings- eller innovationsprogram
 • Virksomheden har opnået en omsætning på mindst 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår

Virksomheden skal desuden have et dansk CVR nummer for at kunne ansøge.

Idet bevillingen statsstøttemæssigt gives som etableringsstøtte inden for rammerne af EU-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte, skal virksomheden opfylde visse betingelser. Disse er beskrevet i forordningens artikel 22, stk. 2. Kravene er i den forbindelse:

 • Virksomheden må på bevillingstidspunktet ikke være ældre end fem år[1]
 • Virksomheden må ikke have overtaget en anden virksomheds aktivitet, have udloddet overskud eller være opstået gennem fusion med et selskab, der ikke opfylder kravene under EU’s Etableringsstøtteordning
 • Virksomheden skal have under 50 ansatte, samt højest 10 mio. EUR i årlig omsætning eller årlig samlet balance.

Der kan ikke gives bevilling til virksomheder inden for fiskeri- og akvakultursektoren og sektoren for primærproduktion af landbrugsprodukter, jf. artikel 1, stk. 3, a) og b) i EU’s generelle gruppefritagelsesforordning.

[1] Hvis virksomheden indgår i en ejerstruktur, hvor et andet selskab har bestemmende indflydelse (ejer mere end 50%), eller reel ejer har mere end 50% indflydelse, så skal disse selskaber tillige opfylde kravene under Etableringsstøtteordningen.

Hvad kan der søges til?

Opfyldes ovenstående krav kan en virksomhed søge om et løntilskud på op til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder i 12 måneder til 1-3 fuldtidsansatte udviklingsmedarbejdere med en videregående uddannelse. Løntilskuddet kan medfinansiere løn til allerede ansatte (fuldtidsansatte medarbejdere der er ansat i virksomheden på ansøgningstidspunktet) samt til fuldtidsmedarbejdere, der er blevet afskediget efter 1. marts 2020 som følge af COVID 19 situationen, og hvor virksomheden ønsker at genansætte de samme personer. Der kan ikke søges tilskud til  at foretage nyansættelser af medarbejdere, hverken nyoprettede stillinger eller  nye medarbejdere, der overtager tidligere medarbejderes stillinger.

Der kan maks. søges om 1.080.000 kr. pr. virksomhed, og der gives max. 1. bevilling pr. virksomhed.

Ønsker virksomheden at søge om løntilskud til mere end 1 medarbejder, er det en forudsætning, at der er et tilsvarende antal fuldtidsansatte i virksomheden på overenskomstlignende vilkår, som der ikke søges om tilskud til via Innobooster People[1]. Søges der f.eks. om løntilskud til to medarbejdere, kræver det således, at der ud over disse er to andre fuldtidsansatte medarbejdere/FTE-er i virksomheden. Der kan ikke søges løntilskud til ejere[2] af virksomheden, og disse tæller ikke med i opgørelsen af antal ansatte.

Bevilling kan kun søges til navngivne medarbejdere, og medarbejderes løn skal være afklaret på ansøgningstidspunktet. For genansættelser gælder det, at der skal foreligge en ansættelseskontrakt senest ved bevillingsperiodens start Søges der om flere personer, skal løntilskuddene dække den samme periode. Bevillingen kan tidligst gives med starttidspunkt den 1. i måneden efter, at ansøgningen er godkendt.

Der kan max. søges om medfinansiering fra Innovationsfonden på 75% af lønudgifterne til hver enkelt medarbejder. Disse lønudgifter må ikke være dækket fra andre støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller andre offentlige løntilskud. Ligeledes må de personer, der modtages løntilskud til via Innobooster People, ikke samtidig afregne deres tid i andre projekter, der modtager tilskud fra Innovationsfonden eller andre offentlige tilskudsprogrammer, herunder Innobooster. Der kan ikke via bevillingen dækkes andre udgifter end løntilskuddet.

Tilskud tildeles under EU-Kommissionens generelle gruppefritagelsesforordning for statsstøtte, artikel 22 om etableringsstøtte.

 

[1] Dette kan udregnes på baggrund af antal FTE’er (Full-time Equivalent), ekskl. ejere. Dog gælder, at de medarbejdere, der søges løntilskud til, skal være fuldtidsansatte (37 timer/uge) i virksomheden.

[2] Med ejer forstås en person, der ejer mindst 5% af virksomheden.

Vurderingskriterier

Ansøgninger fra virksomheder, der opfylder kravene under ”Hvem kan søge?” vurderes ud fra fire kriterier:

 • Nyhedsværdi
 • Forretningsmæssigt potentiale
 • Gennemførsel
 • Økonomisk effekt

I vurderingen lægges der vægt på følgende:

Nyhedsværdi

 • At der er tale om en videnbaseret startup med en innovativ løsning
 • At de medarbejdere som der søges midler til varetager udviklingsopgaver i virksomheden

Forretningsmæssigt potentiale

 • At det er sandsynliggjort, at virksomheden kan opnå en væsentlig vækst og indtjening inden for 3-5 år

Gennemførsel

 • At virksomheden og dens resultater er tilstrækkeligt forretningsmæssigt og/eller teknologisk validerede
 • At virksomheden har et stærkt og kvalificeret team vurderet ud fra faglige kompetencer og erfaringer

Økonomisk effekt

 • At virksomheden har et tydeligt behov begrundet i COVID-19 situationen for tilskud for at kunne fastholde sin udviklingskapacitet
 • At der med stor sandsynlighed kan forventes værdiskabende resultater af bevillingen, som vil styrke virksomhedens vækstmuligheder væsentligt
 • At den ønskede investering står i et rimeligt forhold til virksomhedens behov, potentiale, økonomiske robusthed og opnåede validering

På baggrund af disse vurderingskriterier foretages en samlet vurdering, hvor det grundlæggende vurderes, om der er en rimelig balance mellem på den ene side størrelsen af den ansøgte bevilling og på den anden side virksomhedens forretningsmæssige potentiale, virksomhedens udgangspunkt i form af teamet og de validerede resultater, virksomhedens behov for hjælp samt de resultater, som kan forventes opnået via bevillingen.

Ansøgninger behandles løbende, og der tildeles midler til projekter som ud fra ovennævnte samlede vurdering baseret på vurderingskriterierne kvalificerer til en bevilling. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgninger end budgettet kan finansiere, vil bevillinger blive givet ud fra den rækkefølge, som ansøgningerne er indsendt i.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Aktstykke nr. 182 af 28. maj 2020 og efter §18, stk1 i Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond.

Bedømmelsesprocessen

Ansøgninger til dette Innobooster-call skal indsendes via e-grant, der er Innovationsfondens ansøgningsportal.

Ansøgningen består af et kort ansøgningsskema vedhæftet et pitch deck og CV’er på de personer, der søges investering til (maks. 2 sider pr. person).

I ansøgningsskemaet skal blandt andet adresseres følgende punkter:

 • Udfordringerne: Hvilke udfordringer har virksomheden oplevet som følge af COVID-19 krisen? Hvordan ser virksomhedens finansieringshorisont/runway ud? (maks. 3000 tegn inkl. mellemrum)
 • Udviklingsaktiviteterne: Hvilke udviklingsopgaver skal gennemføres af de personer, der søges investering til? (maks. 2000 tegn inkl. mellemrum)
 • Resultaterne: Hvilke resultater forventer virksomheden af investeringen? (maks. 2000 tegn inkl. mellemrum)

Pitch decket skal bestå af ca. 12 slides. Der er ikke en obligatorisk struktur for pitch decket, men følgende områder skal være omfattet:

 • Problem og løsning
 • Produktbeskrivelse
 • Traction – validering og resultater
 • Forretningsmodel
 • Marked og konkurrence
 • Team
 • Økonomiske nøgletal: Omsætning, bruttofortjeneste/-tab, resultat, egenkapital, gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede (seneste regnskabsår)

Det skal sikres, at de fremsendte CV'er er opdaterede, og afspejler, at personer, der søges tilskud til, er ansat i virksomheden på ansøgningstidspunktet.

Pitch deck og CV’er skal uploades i PDF-format og må tilsammen maksimalt fylde 25 MB.

Det gøres opmærksom på, at manglende overholdelse af formkrav i ansøgningsmaterialet eller af ansøgningsfrister kan medføre, at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling.

Ansøgningerne vurderes af Innovationsfonden, herunder efter behov af fondens Innobooster-panel, der blandt andet har erfarne business angels, investorer og iværksættere som medlemmer. Den endelige beslutning træffes i alle sager af fondens ledelse. Både ansatte i fonden og medlemmer af fondens Innobooster-panel er underlagt tavshedspligt.

Udbetalinger, regnskab og rapportering

Bevillingen udbetales med en forudbetaling på 50% af det bevilgede beløb, og herefter 25% efter 6. måned, såfremt virksomheden inden da bekræfter, at ansættelsesforholdet stadig er gældende. Såfremt virksomheden ikke bekræfter, at ansættelsesforholdet fortsat er gældende, sættes udbetalingen i bero, indtil forholdet er bragt på plads.

Afslutningsvis indsendes en rapport over virksomhedens forretningsmæssige og teknologiske udvikling i bevillingsperioden og de resultater, som er opnået på baggrund af bevillingen, samt en revisorerklæring. Den afsluttende revisorerklæring skal bekræfte, at alle afgivne oplysninger er korrekte, og at virksomheden og den eventuelle ejerstruktur virksomheden indgår i, kan opnå støtte under EU’setableringsstøtteordning. Den resterende udbetaling på de sidste 25% udbetales først, når der foreligger en godkendt rapportering og en afsluttende revisorerklæring.

Versionshistorik

Version 2: Ændring af 1) krav til antal ansatte, der ikke søges løntilskud til og 2) formulering omkring kravet til antal sider i pitch decket. Version 2 er offentliggjort d. 18. juni 2020.

Version 3. Præcisering af krav til ansøgende virksomhed i forhold til EU´s etableringsstøtteordning, præcisering omkring forståelse af ansatte medarbejders CV, definition af fuld tid samt præcisering af forventning til revisionserklæring. Version 3 offentliggjort d. 3. juli 2020.