Innofounder

Udviklingsforløb for iværksættere, der ønsker at udvikle en innovativ idé til en økonomisk bæredygtig forretning

Innovationsfonden investerer i, at lovende idéer omsættes til nye løsninger, der har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, og som desuden bidrager til at løse nogle af samfundets udfordringer.

Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb for iværksættere med en lang videregående uddannelse.

Formålet med forløbet er at accelerere udviklingen af innovative iværksætteridéer fra de tidlige faser til et stadie, hvor virksomheden bliver økonomisk bæredygtig – enten ved salg eller ved at hente yderligere offentlige eller private investeringer

Innofounder-forløbet består af:

 • Finansiering af løn så du kan arbejde fuldtid (37 timer om ugen) på at udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den.
   
 • Sparring og læring i form af bl.a. workshops, mentorsessions og feedback fra andre iværksættere, så du kan modne din idé og udvikle dig som iværksætter.

Vi investerer i iværksætteridéer til nye produkter, services eller teknologier inden for et hvilket som helst fagområde og branche.

Idéen befinder sig i en tidlig fase, hvor der fortsat mangler en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigdesignet og udviklet, og forretningsmodellen er på plads. Idéen bør dog være videre end idéstadiet. Det kan fx indebære, at der har været en struktureret dialog med et væsentligt antal potentielle kunder/brugere, at der eksisterer en tidlig prototype, og at der er etableret et team omkring idéen.

Du kan både søge som enkeltperson, og som iværksætterteam på op til 3 founders.

Download retningslinjer
Retningslinjer for Innofounder-programmet
Åben sektion, Retningslinjer for Innofounder-programmet
Programmet
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Du kan søge Innofounder, hvis du har færdiggjort en videregående uddannelse inden forløbets start.

Du kan altså godt ansøge, hvis du er studerende, men færdiggør din uddannelse før Innofounder-forløbet starter. 

Se hvilke uddannelser, der er videregående på Uddannelsesguiden.dk

Innovationsfonden ønsker at fremme diversitet i alle dets aspekter. Derfor opfordres alle interesserede, uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet, handicapstatus, neurodiversitet, alder eller fagområder mv., til at søge fondens programmer.

Du kan søge individuelt eller i et team på op til 3 founders.

Den enkelte founder skal under forløbet:

 • arbejde fuld tid (37 timer om ugen) i virksomheden.
 • eje minimum 12,5% af virksomheden.
 • ikke have anden væsentlig uddannelse eller lønnet beskæftigelse ved siden af.
 • arbejde på idéen i Danmark og deltage aktivt i sparringsforløbet.

I skal have stiftet en virksomhed med dansk CVR nummer, når Innofounder-forløbet starter (ikke nødvendigt når ansøgningen indsendes).

Virksomheden:

 • må højest være 3 år gammel på ansøgningstidspunktet.
   
 • adskiller sig markant fra eksisterende eller tidligere virksomheder ejet, drevet eller finansieret af ansøger.
   
 • er primært baseret på iværksætteridéen. Og har altså ikke væsentlig eller regelmæssig omsætning fra salg af andre produkter, som virksomheden allerede har på markedet.
   
 • råder over rettighederne til kommerciel udnyttelse af ideen.
   
 • må ikke tidligere være optaget på Innofounder-forløbet.

Er du ikke dansk statsborger?

Hvis du er fra et land udenfor EU/EØS skal du, for at kunne søge, have et Start-up Denmark visum, eller have opnået din uddannelse fra en dansk uddannelsesinstitution eller have arbejdet mindst 1 år i en virksomhed/offentlig institution i Danmark inden for de sidste 3 år.  

Hvis du optages på programmet, skal du ansøge om Start-up Denmark visum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Læs mere på Start-up Denmark

Hvis du er fra et EU/EØS-land skal du, såfremt du optages på programmet, have bevis for registrering, som bestilles hos Statsforvaltningen.

Se mere på Ny i Danmark 

Hvad kan I søge investering til?
Åben sektion, Hvad kan I søge investering til?

Du kan blive optaget på Innofounder-forløbet, hvis du har en innovativ iværksætteridé, som kræver udvikling for at kunne komme på markedet.

Din idé skal opfylde følgende krav:

Idéen er innovativ
Innovationen kan ligge i at kombinere viden med nye eller eksisterende løsninger på en måde, der skaber nye løsninger i form af ny adfærd, nye produkter, processer, services eller teknologier.

Idéen kan ligge inden for et hvilket som helst fagområde.

Løsning af samfundsudfordringer kan fint være en del af dit primære formål, hvis bare din idé samtidig har en forretningsmæssig styrke.

Idéen er ikke færdigudviklet
Innofounder er for idéer, hvor der fortsat mangler en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigdesignet og udviklet, og forretningsmodellen er på plads.

Idéen bør være videre end idéstadiet, men fortsat stå over for en betydelig udvikling i arbejdet med idéen og dens kommercialisering.

At idéen er videre end idestadie kan fx betyde, at:

 • du har været i dialog med et væsentligt antal potentielle kunder/brugere.
 • der eksisterer en tidlig prototype og at
 • der er etableret et team omkring idéen.

Idéen er ikke klar til markedet endnu
Innofounder støtter ikke virksomheder, der er helt klar til markedet og primært står over for udfordringer relateret til salg, markedsføring eller skalering. Er produktet allerede i markedet og hvis de features, som ikke er færdigudviklede, har karakter af optimeringer og videreudvikling, er idéen sandsynligvis for langt til at kunne være en del af Innofounder.

Idéen har ikke genereret omsætning
Der må ikke allerede være opnået en større omsætning og være regelmæssige salg baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget salg i mindre omfang f.eks. for at teste produktet eller kvalificere prismodellen.

Idéen har ikke allerede være finansieret
I må gerne have fået lovning på en ekstern finansiering, der fx udløses efter en central milepæl er opnået. Men hvis der allerede er adgang til væsentlig kapital, som kan finansiere den forestående udvikling og kommercialisering, kan det blive vurderet, at idéen er for moden til at være omfattet af Innofounder.

Der bliver foretaget en konkret vurdering for hver case, om den opnåede omsætning er for stor, og om der er tiltrukket for meget ekstern kapital. Vurderingen er bl.a. afhængig af hvilken branche, idéen er indenfor, og hvilket udviklingsstadie idéen befinder sig på. Der kan eksempelvis være stor forskel på kapitalbehovet i en startup inden for medico, set i forhold til en forbrugervendt softwareløsning – og hvor meget ekstern kapital, I må have indhentet, afhænger af dette behov.

Hvor mange penge kan I søge?
Åben sektion, Hvor mange penge kan I søge?

Du/I kan søge om Innofounder i enten small, medium eller large.

tabel innfounder

Bør I søge small, medium eller large?

Når I skal beslutte jer for, om I vil søge small medium eller large bør I overveje:

 • Kan I stille med 1, 2 eller 3 personer, som opfylder betingelserne til en founder? 
 • Hvad har I brug for, for at nå til et sted, hvor virksomheden bliver økonomisk bæredygtig, når Innofounder-forløbet slutter?
 • Har I med den ansøgte investering finansiering til de personer, som er essentielle for idéens fremdrift?
Hvad kan pengene finansiere?
Åben sektion, Hvad kan pengene finansiere?

Det månedlige tilskud skal gøre det muligt, at I kan arbejde fuld tid på idéen under forløbet. Men det er op til virksomheden, hvor meget der reelt udbetales til løn, og hvor meget af det månedlige tilskud, der bruges på andre formål i virksomheden. 

Innofounder-forløbet er fuld arbejdstid for dig som Innofounder, og du kan derfor ikke undervejs i forløbet lægge timer i et andet offentligt finansieret projekt, fx et Innobooster projekt. 

Udviklingstilskuddet kan dække udgifter til serviceydelser og materialer, fx:

 • Leje af udstyr
 • IT/hardware det kræver særligt kraftige computere eller andet specialiseret hardware at udvikle jeres iværksætteridé
 • Ekstern rådgivning
 • Udvikling og test af prototype
 • Køb af software
 • Markedsmodning og produktvalidering
 • Rejseomkostninger i relation til f.eks. kundemøder og konferencer

Udviklingstilskuddet kan IKKE dække omkostninger af mere driftsmæssigkarakter, fx:

 • Almindelig kontorhold (kuglepenne, porto, papir til printeren etc.)
 • PC til almindeligt kontorarbejde, telefoner og lignende
 • Catering eller frokostordninger
Hvor lang tid tager forløbet?
Åben sektion, Hvor lang tid tager forløbet?

Innofounder-forløbet varer 12 måneder.

I kan selv vælge, hvornår I påbegynder forløbet i en periode op til 4 måneder efter, I har modtaget et tilsagn om at blive optaget på programmet.

Ansøgning
Hvordan ansøger jeg?
Åben sektion, Hvordan ansøger jeg?

Din ansøgning skal oprettes og indsendes via det elektroniske ansøgningssystem: www.e-grant.dk.

Du skal registrere dig som bruger af systemet med enten brugernavn og kodeord eller med NemID, før du kan oprette en ansøgning.

Du opretter en ny ansøgning ved at finde det korrekte opslag under ”Søgemuligheder” og trykke ”Start din ansøgning”.

Bemærk, at listen over søgemuligheder er sorteret alfabetisk, og at navnene på alle opslag fra Innovationsfonden starter med ”IF”.

Du må skrive din ansøgning på enten dansk eller engelsk.

Du kan finde en vejledning til e-grant på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Åben sektion, Hvad skal ansøgningen indeholde?

1. Projektbeskrivelse

Ansøgningsskemaet i e-grant vil guide dig igennem projektbeskrivelsen skridt for skridt.

2. Bilag

 • Eksamensbevis(er) (for færdiguddannede) eller dokumentation for forventet dimittenddato (for studerende). (Maksimalt 3 sider per ansøger).
 • CV med tydelig angivelse af omfang og karakter af erhvervserfaring

Du er velkommen til at vedhæfte op til 5 siders ekstra bilag. Det kan fx være en illustration af idéen, en grafisk fremstilling af konkurrencesituationen, interessetilkendegivelser eller lignende.

Bedømmelse
Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?
Åben sektion, Hvordan foregår bedømmelsesprocessen?

 bedømmelsesproces på innofounder

De bedste ansøgninger inviteres til at pitche deres iværksætteridé over for Innovationsfondens ekspertpanel.

De øvrige ansøgninger modtager et afslag.

Til pitchen får du/I mulighed for kort at præsentere iværksætteridéen og teamet/virksomheden bag. Du kan præsenteres enten på dansk eller engelsk. Herefter følger en kort spørgerunde fra panelet.

Datoer for pitch meldes ud i god tid. Det er en betingelse for at blive optaget på programmet, at du/I kan deltage på de udmeldte datoer.

Hvem bedømmer ansøgningen?
Innovationsfondens medarbejdere foretager det indledende tjek for, om ansøgningen lever op til de formelle krav.

Den faglige vurdering foretages af minimum 2 personer:

 • 1. læser: har indsigt i området bredt set – kan være ansat i Innovationsfonden eller tilknyttet Det Faglige Vurderingsudvalg på Innofounder.
   
 • 2. læser: har stort kendskab til Innofounder programmet – er ansat i Innovationsfonden.
   
 • Panel: Vurderer ansøgningen og stiller spørgsmål ved pitch. 4-5 personer med omfattende erfaring inden for bl.a. innovation, iværksætteri, forretningsudvikling og forskellige brancher. Panelet ved pitch er sammensat af personer fra Paneludvalget for Innofounder

Innovationsfonden er i en proces med at rekruttere både 1. læsere samt panelmedlemmer til Innofounder-programmet. Så snart de offentliggøres vil du kunne finde dem her på siden.

Hvordan bliver ansøgningen bedømt?
Åben sektion, Hvordan bliver ansøgningen bedømt?

Ansøgningen vurderes ud fra 3 vurderingskriterier, der vægter det samme:

1. Idéens kvalitet

 • At det er klart, hvad iværksætteridéen består i.
   
 • At iværksætterideen udspringer fra relevant uddannelse, forsknings- eller erhvervserfaring. 
   
 • At det er klart, hvordan iværksætteridéen er innovativ, ved at kombinere viden med nye eller eksisterende løsninger på en måde, der skaber nye løsninger i form af ny adfærd og/eller nye produkter, processer, services eller teknologier.
   
 • At iværksætteridéen og dens implementering adskiller sig klart fra konkurrerende løsninger, produkter eller services.

2. Impact

 • At det er sandsynliggjort, at der er et behov, brugere, betalende kunder og et marked af en vis størrelse – også gerne internationalt. 
   
 • At der på sigt kan etableres en økonomisk bæredygtig forretning, og at et Innofounder forløb væsentligt øger chancerne for at skabe en økonomisk bæredygtig forretning baseret på idéen. 
   
 • At iværksætteridéen har potentiale til at skabe værdi for Danmark i form af økonomisk vækst og/eller løsning af væsentlige samfundsudfordringer.

3. Kvaliteten i eksekvering

 • At teamet har relevante og diverse kompetencer og erfaringer til at realisere iværksætteridéen. Derudover, at der er en realistisk plan for, hvordan teamet håndterer en evt. mangel på kompetencer. 
   
 • At iværksætterideen er realistisk og kan gennemføres i praksis (teknisk og regulatorisk).
   
 • At det er sandsynliggjort, at et Innofounder forløb kan bringe til et stadie, hvor den er økonomisk bæredygtig, enten via yderligere ekstern kapital (offentlig eller privat), eller ved at have tilstrækkelig omsætning til at finansiere den videre udvikling
   
 • At den samlede investering fra Innovationsfonden står mål med behov, potentiale og risikoprofil for ideens udvikling.
Hvordan får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

 

Du får svar på ansøgningen i e-grant.dk. Du modtager en besked pr. e-mail, når der er en afgørelse i e-grant.dk.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Åben sektion, Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Alle ansøgere har fået besked om, hvorvidt de har fået afslag på deres ansøgning, eller om de er blevet inviteret til pitch.

Vi afholder 8 pitchdage, som er:

 • 18.11.21
 • 19.11.21
 • 25.11.21
 • 26.11.21
 • 30.11.21
 • 02.12.21
 • 03.12.21

Ansøgere, der er inviteret til pitch, får endeligt svar inden jul.

Fra godkendelse til opstart af projekt
Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?
Åben sektion, Hvad sker der efter min ansøgning bliver godkendt?

I modtager et tilsagnsbrev i e-grant, dette skal underskrives og accepteres inden for 4 uger.

Hvis der er betingelser knyttet til tilsagnet, skal de skal indfries, før dine udbetalinger kan starte.

Hvornår kan projektet starte op?
Åben sektion, Hvornår kan projektet starte op?

Forløbet kan tidligst igangsættes 2 uger efter underskrivelse af tilsagnsbrevet og opfyldelse af eventuelle betingelser knyttet til tilsagnet.

Starttidspunkt for forløbet er senest 4 måneder efter, du har modtaget dit tilsagnsbrev.

Forløbet skal igangsættes fra d. 1. i en måned.

Undervejs i projektet
Hvordan bliver investeringen udbetalt?
Åben sektion, Hvordan bliver investeringen udbetalt?

Både det månedlige tilskud og udviklingstilskuddet udbetales til virksomhedens NEMkonto.

 • Det månedlige tilskud er bagudbetalt.
   
 • Udviklingstilskuddet skal være afholdt inden for 12 måneder, efter I har startet jeres Innofounderforløb. 80 % af udviklingstilskuddet udbetales samtidig med første rate af det månedlige tilskud, og de resterende 20 % udbetales, når slutregnskabet er godkendt. og

Beløbene indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer.

Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?
Åben sektion, Skal jeg aflægge regnskab eller afrapportere undervejs i projektet?

Operatøren som står for sparringsforløbet, evaluerer løbende, sammen med jer, fremdrift og udfordringer. Dette er for at understøtte jeres fremdrift.

Hvis fremdriften ikke er tilfredsstillende, kan Innovationsfonden i særlige tilfælde vælge at afbryde jeres forløb før tid.

Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?
Åben sektion, Hvad sker der hvis jeg ikke kan overholde planen?

Hvis der sker væsentlige ændringer med betydning for Innofounder-forløbet, skal du hurtigst muligt meddele det til Innovationsfonden, som skal godkende om forløbet kan fortsætte under de nye omstændigheder.

Væsentlige ændringer er fx:

 • finansiering fra andre offentlige kilder
 • ændringer i det bevilgede founder-team
 • væsentlige ændringer i den iværksætteridé, virksomheden har fået bevilling til at arbejde på.
 • ændringer i virksomhedens kapitalforhold, fx konkurs og betalingsstandsning eller lignende.

Hvis du ikke overholder dine forpligtelser under forløbet, kan Innovationsfonden vælge at afbryde forløbet helt.

Sygdom eller barsel
Bliver du syg i en længere periode eller skal du på barsel, kan Innovationsfonden, eller du som Innofounder, vælge at afbryde forløbet midlertidigt. I dette tilfælde vil forløbet blive forlænget tilsvarende, når det genoptages.

Under en midlertidig afbrydelse af forløbet pga. sygdom eller barsel, har du ikke ret til at modtage nogen form for ydelse fra Innovationsfonden. Derfor anbefales det, at du orienterer sig i dagpengereglerne om mulighederne for at modtage syge- eller barselsdagpenge.

Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?
Åben sektion, Hvad skal jeg gøre i forbindelse med afslutning af projektet?

Når du afslutter forløbet, skal du udfylde et slutregnskab og et evalueringsskema over dit forløb. Det er en betingelse for at få den sidste udbetaling.

Slutregnskabet: indsendes senest 3 måneder efter du har afsluttet forløbet.

Der skal laves en revisorerklæring til slutregnskabet. Revisorerklæringen skal dokumentere, at de indsendte regnskaber er korrekte, og at bevillingen er anvendt i overensstemmelse med bevillingsgrundlaget.

Du vil blive mindet om slutregnskab og slutevaluering via e-grant.dk