Vi modtager løbende ansøgninger frem til d. 15. november 2020 kl. 12.00

Innofounder tillægsbevilling under COVID-19

Er din iværksættervirksomhed ramt af COVID-19-krisen, og har du svært ved at gennemføre aktiviteter i forbindelse med din eksisterende bevilling hos os, så har du her muligheden for at søge om en tillægsbevilling.

Hvem?

Iværksættere, der har en eksisterende bevilling på Innofounder. Ordningen gælder både Innofounder Graduate og Experienced

Hvad?

Forlængelse af det månedlige tilskud i op til seks måneder.

Hvor meget?

Graduate: op til kr. 15.000,- x 6. Experienced: op til kr. 30.000,- x 6

Situationen omkring COVID-19 har skabt vanskelige vilkår for mange startups. Det kan være vanskeligt at gennemføre udviklingsaktiviteter som planlagt.

Derfor imødekommer Innovationsfonden nu de udfordringer ved at give iværksættere, der har en eksisterende bevilling på Innofounder mulighed for at søge om forlængelse af det månedlige tilskud i op til seks måneder.

Q&A - Forlængelse af Innofounder-forløb

Ansøgningsproces
7. maj 2020
Åbent for ansøgning
15. november 2020, kl. 12.00
Seneste ansøgningsfrist

Ansøgninger behandles løbende.

Retningslinjer
Hvem kan søge?

Du kan søge om at forlænge dit Innofounder-forløb, hvis:

 • Du har afsluttet/afslutter dit Innofounder-forløb i perioden januar 2020 til og med marts 2021.
   
 • Du kan tidligst søge om forlængelse seks måneder inden dit oprindelige Innofounder forløb afsluttes.
   
 • Du skal senest søge om forlængelse 14 dage inden, du ønsker igangsættelse af forlængelsesperioden.
   
 • Du kan sandsynliggøre et behov for forlængelse begrundet i situationen omkring COVID-19. Det kan fx handle om, at situationen omkring COVID-19 har vanskeliggjort udviklingsaktiviteter eller testsalg.
   
 • Du ikke modtager anden offentlig støtte til at finansiere Innofounders timer i forlængelsesperioden. Det gælder fx anden finansiering fra Innovationsfonden, herunder Innobooster, eller fra nogle af de offentlige kompensationsordninger, der er igangsat for at afbøde de økonomiske effekter af COVID-19 krisen.
   
 • Der udestår nogle udviklingsaktiviteter, der kan danne grundlag for en forlængelse af Innofounder-forløbet. Det kan fx være udvikling knyttet til udvikling af løsningen eller forretningsmodellen.

Vi gør opmærksom på, at manglende overholdelse af formkrav i ansøgningsmaterialet eller af ansøgningsfrister kan medføre, at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling.

Vilkår for forlængelse
 • Der kan søges om op til seks måneders forlængelse.
   
 • Forlængelsen skal ligge i umiddelbar forlængelse af dit oprindelige Innofounder forløb. For Innofounders, der har afsluttet deres forløb inden 1. juli 2020 gælder dog, at forlængelsesperioden skal igangsættes senest 1. juli 2020.
   
 • I forlængelsesperioden modtager du en månedlig ydelse svarende til den månedlige ydelse på dit oprindelige Innofounder-forløb.
   
 • Den månedlige ydelse er bagudbetalt.
   
 • Desuden gælder de almindelige vilkår beskrevet i dit oprindelige tilsagnsbrev.
   
 • Særligt vedrørende Innofounder Graduate: Det inkubatorforløb, der er en del af Innofounder Graduate, forlænges ikke tilsvarende.
   
 • Støtten udgør statsstøtte, og er håndteret i henhold til artikel 22 i EU’s generelle gruppefritagelsesforordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014, om visse kategorier af støtte og deres forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108.
   
 • Der skal indsendes slutrapportering og evaluering
Kriterier for tildeling af forlængelse
 • Behov: Er det tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er et behov, der kan begrundes i situationen omkring COVID-19?
   
 • Resultater: Er resultaterne af det hidtidige Innofounder-forløb tilfredsstillende?
   
 • Udvikling: Er der beskrevet udestående udviklingsaktiviteter i et omfang, der kan danne grundlag for en forlængelse af Innofounder-forløbet?
Hvordan søger du?

Du søger ved at lave en ændringsanmodning i din eksisterende bevillingssag i e-grant senest 15. november 2020.

I blanketten skal du vedhæfte nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningerne behandles løbende.

Dokumenter

Har du spørgsmål?

Kontakt Innofounders hotline på 6190 5003 på hverdage mellem 9 og 12, eller send en mail på Innofounder@innofond.dk

Om Innofounder Graduate
Hvad er Innofounder Graduate?

Er du nyuddannet, og har du en innovativ iværksætteridé med udviklingspotentiale? Er idéen stadig i de tidlige faser, og står over for en betydelig udvikling? Så er Innofounder måske noget for dig.

Innofounder er et forløb for founders med en innovativ iværksætteridé i de tidligere faser. Der skal udestå en væsentlig udvikling i arbejdet med idéen og dens kommercialisering. Det betyder bl.a., at et Innofounder-forløb gerne må rumme testsalg og kundedialog som input til udviklingsprocessen, men ikke som det primære må rumme aktiviteter vedrørende salg og markedsføring eller skalering.

Innofounder har til formål at mindske risikoen i de tidligere faser, inden idéen er helt klar til markedet eller til at hente yderligere investeringer.

Et Innofounder-forløb varer 12 måneder, og kræver, at du arbejder fuld tid (min. 37 timer om ugen) på din idé. Under forløbet modtager du som Innofounder sparring og finansiering, som skal accelerere udviklingen af din innovative iværksætteridé.

Hvem kan søge?

Du kan søge Innofounder Graduate, hvis du er:

 • færdiguddannet med en videregående uddannelse inden for de seneste 24 måneder, regnet fra dimittenddatoen til datoen for ansøgningsfristen.
   
 • studerende, men færdiggør din uddannelse inden opstarten af det Innofounderforløb, du søger om optagelse på.

Der kan søges individuelt eller i et team på op til 3 founders.

Definition af ’videregående uddannelse’: Du er dimitteret fra en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse.

Dette kan f.eks. være en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået ved en professionshøjskole, erhvervsakademi, maritim uddannelse, kunstnerisk uddannelse, universitet eller lignende. På Uddannelsesguiden kan du se hvilke uddannelser, der er videregående

Hvilke krav stiller vi?

Du skal have en iværksætteridé til et nyt produkt, en ny service eller en ny teknologi inden for et hvilket som helst fagområde og branche.

Din idé skal befinde sig i en tidlig fase, hvor der fortsat udestår en betydelig udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads. Innofounder er således ikke for virksomheder, der er helt klar til markedet. Vi forventer dog samtidigt at idéen er udviklet videre end blot idéstadiet.

Du skal have gjort dig nogle tanker om, hvordan man kan lave en økonomisk bæredygtig forretning baseret på idéen. Det kan fx indebære, at der har været en struktureret dialog med potentielle kunder/brugere, eller at der eksisterer en tidlig prototype, så der er et væsentligt fundament at bygge videre på.

Du må gerne allerede have etableret en virksomhed baseret på idéen. Men virksomheden må max. være 3 år gammel og den skal adskille sig markant fra eksisterende eller tidligere virksomheder du har ejet, drevet eller finansieret.

Der må ikke allerede være opnået en større omsætning baseret på idéen. Der må dog godt være foretaget testsalg.

Du må ikke allerede have adgang til kapital til at finansiere den forestående udvikling. Men du må gerne have fået lovning på en ekstern finansiering, der fx udløses efter en central milepæl er opnået.

Du skal have stærke kompetencer og et godt team bag ideen. Du kan være den eneste i dit team, der søger – eller du kan søge med op til tre founders. Det er vigtigt at teamet besidder de rette kompetencer til at kunne eksekvere på ideen

Endelig skal teamet bag idéen være åbent for feedback og være klar til at arbejde videre med og blive udfordret på idéen.

Hvilke typer iværksætteridéer kan jeg søge til?

Der er ikke nogle begrænsninger på, hvilke type idéer vi støtter, så længe idéen er innovativ og skalérbar. Idéen kan ligge inden for et hvilket som helst fagområde. Derudover skal iværksætteridéen blandt andet inddrage den viden og de kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse.

Se evalueringskriterierne under pkt. 4 i retningslinjerne, som du kan downloade nedenfor.

Hvor langt fremme skal jeg være med min iværksætter idé?
Din iværksætteridé skal befinde sig i de tidlige faser, hvor der fortsat udestår en del udvikling, inden produktet, servicen eller teknologien er færdigudviklet, og forretningsmodellen er på plads. Virksomheden må godt være CVR-registreret - men du skal være founder og have en betydelig ejerandel.

Det indebærer også, at der ikke må være en større omsætning baseret på idéen eller i større omfang skaffet anden ekstern finansiering til idéen og til den udvikling, der forestår. Endelig skal teamet bag idéen være åben for feedback, og være klar til at arbejde videre med og blive udfordret på idéen.

På den anden side, skal godkendte idéer typisk have nået et vist niveau af modenhed og have været igennem indledende tests, et udviklet proof-of-concept eller en tidlig prototype, så Innofounder-forløbet bygges på et reelt grundlag.

Se også vurderingskriterierne under pkt. 4 i retningslinjerne, som du kan downloade nedenfor.

Hvad søger jeg om?
 • Et månedligt stipendium på 15.000 kr. som du kan betragte som løn.
 • Et særligt tilskud på 50.000 kr. til at understøtte udviklingen af din iværksætteridé.

Hvis I søger som et team, vil alle (max. 3) i dit team, som bliver optaget i Innofounder, modtage det månedlige stipendium og det særlige tilskud.

Du får desuden:

 • Kontorplads i et inspirerende co-working space.
 • En erfaren mentor, der vil følge dit team igennem hele forløbet.
 • Månedlige workshops, der involverer en lang række danske og internationale eksperter.
 • Adgang til et netværk af investorer, designere, startups og store virksomheder.
Hvordan foregår forløbet?

De første seks måneder har vi fokus på, at du designer ”the right thing” – gennem at forstå dine brugere og den værdi, du skaber for dem.

De næste seks måneder handler det om at designe ”the thing right” – eller om, at dit produkt/din service og din forretningsmodel rammer plet.

Hver anden uge mødes du med din mentor.

Ca. hver anden måned deltager du i workshops

Forløbet afsluttes med en demodag, hvor du får mulighed for at pitche din idé foran investorer, mulige samarbejdspartnere mv.

Du skal påbegynde dit Innofounder Graduate forløb hhv. 1. marts (hvis du søger i efteråret) og 1. september (hvis du søger i foråret).

Hvor foregår forløbet?

Hvor ofte skal jeg til København?
Ca. én gang om måneden vil der være obligatoriske workshops i København. Yderligere kræver vi, at du mødes med din mentor – som vil være lokaliseret i en af de fire største byer – mindst hver anden uge. Du er ansvarlig for din egen kost og logi i forbindelse med rejser til mentormøder og workshops i København.

Vi tilbyder vores Innofounders adgang til kontorpladser i Danmarks største byer:

INCUBA, Aarhus
INCUBA har stærke samarbejdsbånd til forskningsmiljøet og sundhedssektoren. INCUBA har sit eget StartupLab, som er en accelerator, der huser mange tidligere founders.

StartupWorks, Aalborg
StartupWorks er en rugemaskine for ambitiøse iværksættere med globale visioner. For at styrke succesraten udveksler beboerne viden, erfaringer, ideer, motivation og værktøjer.

Sønderborg Iværksætter Service, Sønderborg
Sønderborg Iværksætter Service er et livligt, vidensdelende og dynamisk miljø for innovative iværksættere. Her tilbydes professionel rådgivning, kurser, seminarer, sparring, netværks- og pitch-caféer samt arbejdsrum.

BLOXHUB Startup Campus, København
BLOXHUB Startup Campus er en integreret del af BLOXHUB, der giver iværksættere adgang til et tværfagligt innovationsmiljø bestående af små- og mellemstore virksomheder, iværksættere, offentlige organisationer samt store virksomheder.

CIID Commons, København
CIID er et internationalt samlingspunkt for kreative hoveder. CIID omfatter verdensanerkendt uddannelse, en banebrydende forskergruppe, en prisvindende konsulentbistand, en iværksætter-inkubator og nu også et kreativt co-working space.

SDU Entrepreneurship Labs, Odense
SDU Entrepreneurship Labs er navnet på SDUs tværfakultære centrale inkubator.
Der er p.t. 128 startups i inkubatoren. Langt de fleste startups er forankret i Odense men derudover er der mellem 5-15 startups pr. sted i de øvrige campusbyer Slagelse, Esbjerg, Kolding og Sønderborg.

DTU Skylab, Lyngby
DTU Skylab er innovationscentret på Lyngby Campus ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet. På DTU Skylab finder du prototype workshops, mødelokaler, co-working space, event lokaler, lounge og køkken.

 

IFG Co-working spaces

Hvornår kan jeg søge?

Vi åbner for ansøgninger 4-6 uger før deadline.

Der er to ansøgningsrunder til Innofounder om året (forår og efterår).

Hvem kan jeg få som mentor?

Mentorer

Christian
Christian Vinther
Investor Relation Manager, DanBAN
Linkedin Twitter

Christoffer
Christoffer H. Malling
Programme Director, The Danish Design Centre, former Managing Director, #CPHFTW
Linkedin Twitter

JanJan Krog Henningsen
Ventures Development & Operations Lead, CIID, Manager, CIID Nest
Linkedin Twitter

Jannie
Jannie Friis Kristensen
Direktør Headfitted, UX design specialist
Linkedin

John
John Lynch
Founder & Direktør, Context Studio
Linkedin

Lars
Lars Thøgersen
Serial Entrepreneur and Consultant
Linkedin

Martin
Martin Klee
CEO, Seed-funding.dk
Linkedin

Thomas
Thomas Riisgaard Hansen

PhD; CEO, Kite Invent
Linkedin Twitter

Tim
Tim Washington
Business Consultant & Mentor
Linkedin

 

Domæneeksperter

Aja Guldhammer Henderson, CEO, Reshopper
Linkedin Twitter

Alexander Horten, Investment Manager, PreSeed Ventures
Linkedin

Aurore Belfrage, Angel investor; Co-founder, EQT Ventures
Linkedin Twitter Medium

Camilla Ley Valentin, Co-founder & CCO, Queue-it
Linkedin Twitter

Christian Lund, Co-founder & CPO, Templafy
Linkedin

Ekaterina Gianelli, Investment Director, Inventure
Linkedin Twitter Medium

Eric Lagier, Managing Partner, byFounders; Co-founder, MemoLane; Mentor, 500 Startups; Advisor, Denmark Bridge
Linkedin Twitter Medium

Frederik Sandgrav, Direktør, Sandgrav Solutions
Linkedin Twitter

Jakob Svagin, Startup Advisor, DTU Skylab
Linkedin Twitter

Janne Aagaard, Communicator & founder of mediekursus.dk, MJ
Linkedin Twitter

Jesper Theil Thomsen, Co-founder & CEO, SOUNDBOKS
Linkedin

Jonas Bøgh Larsen, Co-founder & CEO, Pento.dk
Linkedin Twitter

Jonas Gyalokay, Co-founder & CEO, Airtame
Linkedin Twitter Medium

Kirsten Drejer, Co-founder & CEO, Symphogen
Linkedin

Line Rix, CEO, Kit Couture; Partner & Board Member, 1508
Linkedin Twitter

Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen, Lawyer, Partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen
Linkedin

Martin Von Haller, Legal advisor on IT related issues, Partner; Bird & Bird
Linkedin Twitter

Michael Bak, Managing Director, #CPHFTW
Linkedin Twitter

Mikkel Marius Winther, Head of Consumer Strategy & Marketing, Labster
Linkedin Twitter

Morten Krarup Kristensen, Entrepreneur; Partner, Prehype
Linkedin Twitter

Nicolaj Højer Nielsen, Investor, entrepreneur, author of The Startup Funding Book
Linkedin Twitter

Rasmus Bjerngaard, Entrepreneur & investor; Co-founder & CEO, Nextfood.co
Linkedin Twitter Medium

Sasja Dalgaard, Investment banker; Partner, Tofte & Company
Linkedin

Sean Percival, Entrepreneur & investor; Operating Partner, Katapult Accelerator
Linkedin Twitter

Simon Herzog, Maker, designer & consultant, CIID
Linkedin Twitter

Simon Sylvest, Co-founder, Founders
Linkedin Twitter

Steve Bishop, Entrepreneur & advisor; Founder, Posit Design
Linkedin

Stiven S. Kerestegian, Head of Innovation & Strategy, CIID
Linkedin Twitter

Theis Søndergaard, Co-founder & Chief Product Officer, Vivino
Linkedin Twitter

Tommy Andersen, Managing Partner, byFounders; Business Angel; Co-founder & former CEO, Libratone, Embedit & TechPeople
Linkedin

Tommy Otzen, CEO & Co-founder, KUBO Robot 
Linkedin Twitter

Hvem står bag Innofounder?

Head of Partnerships

Christoffer
Christoffer H. Malling
Programme Director, The Danish Design Centre, former Managing Director, #CPHFTW
Linkedin Twitter

Head of Mentoring

JanJan Krog Henningsen
Ventures Development & Operations Lead, CIID, Manager, CIID Nest
Linkedin Twitter

Head of Programme

Sidsel Hougaard
Head of Programme, Innovation Fund Denmark
Linkedin

Head of Incubator

Mia Steentoft
Programme Manager, The Danish Design Centre
Linkedin

Samarbejdspartnere

Danish Design Centre

Som Danmarks nationale designcenter er det DDC’s mission at promovere brugen af design i erhverv og industri samt at understøtte en professionalisering af designindustrien.

 

CIID

CIID er et internationalt samlingspunkt for kreative hoveder. CIID omfatter verdensanerkendt uddannelse, en banebrydende forskergruppe, en prisvindende konsulentbistand og en iværksætter-inkubator.

Hvordan kan jeg søge?

Når vi åbner for ansøgninger, kan du:

 1. Klikke ind under ”Aktuelle søgemuligheder”
 2. Klikke på knappen ”Ansøg” nede i højre hjørne.

Knappen er et link til vores ansøgningssystem e-grant.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema.

I ansøgningsskemaet skal du beskrive din iværksætteridé:

 • Problem og løsning: Hvilket problem, behov eller ønske har brugerne? Hvad består løsningen i? Hvordan og hvorfor fungerer den? Og hvad er det nye ved løsningen? (1000 tegn)
   
 • Værdiskabelse: Hvilken værdi skaber løsningen for samfundet, f.eks. i forhold til at løse samfundsudfordringer, skabe vækst og beskæftigelse mv.? Beskriv så vidt muligt konkrete kvantitative og/eller kvalitative mål for værdiskabelsen. (500 tegn)
   
 • Historik og status: Hvornår og hvordan opstod idéen? Beskriv herunder din rolle i tilblivelse og udvikling af idéen. Hvor langt er du kommet med at realisere idéen, og hvad ser du som de største udfordringer i forhold til at realisere den – på kort og langt sigt? (500 tegn)
   
 • Udvikling: Hvilke udviklingsopgaver skal løses i Innofounder-forløbet? Beskriv så konkret som muligt de udviklingsopgaver, der udestår. Hvor er du, når forløbet er gennemført? Hvordan kan investeringen fra Innofounder være med til at geare udviklingen og den evt. finansiering, der yderligere er behov for? (1000 tegn)
   
 • Brugere, marked og konkurrence: Hvem er kunderne/brugerne, og hvad synes de om idéen? Hvordan har du undersøgt, om der er brugere og et marked for idéen? Hvordan ser markedets størrelse og potentiale ud? Hvem er jeres konkurrenter, og hvordan differentierer I jer fra disse? Hvad betyder konkurrencesituationen for jeres muligheder for udbredelse i markedet? Hvordan vil du sikre dig imod, at andre kopierer løsningen? (1500 tegn)
   
 • Forretningsmodel: Hvordan kan der konkret tjenes penge på idéen og etableres en bæredygtig forretning, der kan sikre udbredelsen af løsningen? Beskriv herunder den forventede forretningsmodel, omkostningsstruktur, prissætning, og hvordan I forventer at udbrede løsningen i markedet. (1000 tegn)
   
 • Team og eksekvering: Hvilke kompetencer, herunder erhvervserfaring, har du eller de enkelte teammedlemmer til at eksekvere på idéen? Hvordan bygger idéen på teamets samlede erhvervserfaring og viden? Beskriv hvordan diversiteten i teamet vil bidrage til at eksekvere på idéen. Angiv I hvilket omfang det øvrige team vil være knyttet til arbejdet på iværksætterideen under forløbet (Anfør evt. som antal timer pr. uge). Hvor mangler du eller teamet kompetencer til at løse de kommende udfordringer, og hvordan vil du håndtere det? (1500 tegn)
   

Graduate-ansøgere skal desuden uploade:

 • Eksamensbevis (hvis du er færdiguddannet)
 • Karakterudskrift samt dokumentation for forventet dimittenddato (hvis du endnu ikke er dimitteret).
Graduate – FAQ

Jeg er stadig studerende. Kan jeg søge?
Du kan søge, hvis du er studerende og dimitterer inden startdatoen for det Innofounder Graduate forløb, du søger om optagelse på.

Kandidater der søger i foråret, forventes at starte d. 1. september.  Kandidater der søger i efteråret, forventes at starte d. 1. marts.

Jeg lever op til ansøgningskravene, men vil gerne fortsætte med at studere. Kan jeg ansøge alligevel?
Vi kræver, at du arbejder 37 timer om ugen på din iværksætteridé i løbet af Innofounder-forløbet. Dermed er et fuldtidsstudie ikke muligt.

Jeg dimitterede for mere end 24 måneder siden, men har I mellemtiden været på barsel. Kan jeg søge?
Ja. Tiden brugt på barsel tæller ikke, og kan derfor trækkes fra.

Jeg har endnu ikke modtaget mit uddannelsesbevis. Hvad gør jeg?
Hvis du endnu ikke har modtaget dit bevis, kan du vedhæfte en anden dokumentation for, at du har, eller er ved at have, afsluttet dit studie, såsom forhåndsgodkendelse, overblik over dine ECTS-point indtil videre, eller en udtalelse fra din studieadministration.

Jeg er har/tager en uddannelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution. Kan jeg søge?
Hvis du som dansk statsborger eller EU-borger tager din uddannelse på en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal den være på et tilsvarende niveau som de danske uddannelser specificeret i afsnittet ”Hvem kan søge?”..

Hvorfor er der et krav om videregående uddannelse?
Innovationsfonden ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriets resortområde og er etableret med et overordnet formål om at sikre, at viden bliver omsat til værdi.

Derfor er formålet med fondens Innofounder-program også at understøtte vidensbaseret iværksætteri - det vil sige iværksætteri, der bygger på innovative ideer, der udspringer af en specialiseret viden.

Vi er et team på tre personer. To af os er udlændinge, der studerer i Danmark. Kan vi alle søge?
Ja, udlændinge med dansk uddannelse er velkomne til at søge, og I kan søge som et team på op til tre personer. Vær opmærksom på, at ikke-EU borgere skal ansøge om et særligt iværksættervisum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Ansøgere fra EU/EØS-lande med en videregående uddannelse tilsvarende en dansk kan søge om optagelse på Innofounder programmet.

Udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS, der er dimitteret fra en dansk uddannelsesinstitution, kan ligeledes søge om optagelse på Innofounder programmet. Bemærk dog at udenlandske statsborgere fra lande uden for EU/EØS, såfremt de optages på programmet, skal ansøge om et særligt iværksættervisum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Jeg er I gang med en HD. Kan jeg søge?
Nej. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke inkluderet i programmet.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?
Du kan forvente at få svar på din ansøgning ca. en måned efter ansøgningsfristen.

Invitation til at pitche din idé
De bedste ansøgere inviteres til at pitche deres iværksætteridé for et ekspertpanel bestående af personer med en bred erfaring inden for iværksætteri.

Panelet indstiller herefter til Innovationsfondens bestyrelse, hvilke ansøgere der skal optages på programmet.

Aktuelle pitch-datoer - Innofounder Graduate:

 • 8. juni 2020 i København
 • 10 juni 2020 i Aarhus

Bestyrelsen træffer herefter den endelig afgørelse.

Skal jeg søge individuelt eller som et team?
Det er muligt at søge om optagelse på programmet enten individuelt eller som et founderteam på op til tre Innofounders. Alle, der søger om optagelse, skal opfylde betingelserne i pkt. 2 i retningslinjerne, som du kan downloade ovenfor.

Hvis I vil søge som et team, skal I alle leve op til kravene. Men, den fra teamet, der lever op til kravene, er meget velkommen til at søge individuelt på vegne af teamet og teamets forretningsidé. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem der søger om optagelse på programmet, og hvem der udgør det resterende team. Det er i dette tilfælde kun den person som opfylder kravene som vil modtage et stipendium og det særlige tilskud.

Der bør under alle omstændigheder være etableret et team, som dækker forskellige relevante kompetencer omkring udviklingen af iværksætteridéen.

Hvis du bliver optaget på en individuel ansøgning, er dine ikke-innofounder teammedlemmer meget velkommen til at deltage i workshops og møder. Dine teammedlemmer skal selv betale for deres pladser i co-working spacet. Vi har dog forhandlet os frem til nogle meget favorable priser.

Alle (max. 3) i dit team – forudsat, at de bliver optaget i Innofounder – modtager det månedlige stipendium på 15.000 kr. og det særlige tilskud på 50.000 kr.

Skal ansøgningen skrives på dansk eller engelsk?
Det er op til dig. Der er både en engelsk og en dansk version af ansøgningsskemaet.

Hvad må jeg bruge pengene på?

Det månedlige stipendium på 15.000 kr.: Stipendiet er til at dække dine leveomkostninger. Betragt det som du ville betragte din normale løn.

Det særlige tilskud på 50.000 kr.: Tilskuddet kan anvendes til at dække særlige ydelser, materialer eller transportomkostninger i relation til udviklingen af iværksætteridéen. Det kan dog ikke bruges til køb af forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Du skal aflevere et slutregnskab vedrørende det særlige tilskud. Se pkt. 6.1 i retningslinjerne, som du kan downloade ovenfor.

Må jeg tjene penge ved siden af tilskuddet fra Innofounder Graduate?
Du må som udgangspunkt godt tjene penge ved siden af dit Innofounder tilskud. Det er dog et krav, at du arbejder minimum 37 timer om ugen på dit projekt. Du må således ikke have anden væsentlig beskæftigelse under innofounder forløbet. Se punkt 6.2 i retningslinjerne, som du kan downloade ovenfor.

Kontakt

Innofounder Graduate

Mail: hello@innofounder.dk

Tel. +45 3369 3369

Træffetid: 9-12 på hverdage.

Vi holder ferielukket i uge 28, 29 og 30.