Innomissions

Innovationsfonden investerer i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal bidrage markant til den grønne omstilling af samfundet og udviklingen af bæredygtige klimateknologier til gavn for Danmark og resten af verden.

Fire missioner i grøn forskningsstrategi

Med den grønne forskningsstrategi fra september 2020 udpeger den danske regering fire specifikke grønne forsknings- og innovationsmissioner, der vil bidrage til den grønne omstilling nationalt.

De fire missioner er:

 • Opsamling og opbevaring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X etc.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler

Grønne forsknings- og innovationspartnerskaber

I aftalen om forskningsreserven 2021 afsætter regeringen sammen med Folketingets øvrige partier  i alt 700.000.000 kr. til etablering af grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der opfylder de specifikke missioner.

Målet med partnerskaberne er, at bidrage til:

 1. at nå målet om 70% reduktion af drivhusgasemissioner i Danmark inden 2030 og netto-nulemissioner i 2050 og styrke miljø og natur.
   
 2. øget konkurrenceevne for dansk erhvervsliv og industrien.

Investeringerne i missionsdrevne partnerskaber vil fremskynde udviklingen af banebrydende grønne løsninger gennem strategisk og sammenhængende grøn forskning, der spænder hele vejen fra strategisk forskning til kommercialisering.

Succesen med den grønne omstilling er stærkt afhængig af en systemisk udvikling af teknologier og løsninger i tæt samarbejde og koordinering mellem relevante aktører i hele værdikæden med et langsigtet fokus.

For at nå det ambitiøse mål skal missionerne:

 • være baseret på en omfattende vurdering af de innovative løsninger, der er nødvendige for at opnå en transformativ effekt på et af de definerede missionsområder.
   
 • skitsere en gruppe af synergistiske, sekventielle innovationsprojekter/bestræbelser (missionens køreplan) for at opnå en klart defineret transformativ effekt.
   
 • angive, hvordan den danske indsats passer ind i/forholder sig til/udnytter relevant indsats på europæisk og globalt plan med udgangspunkt i nuværende eller potentielle danske styrker.
   
 • og eksekveres af et eller flere selvetablerede agile partnerskaber pr. missionsområde, der omfatter et mangfoldigt sæt interessenter, er tværfaglige og muligvis omfatter internationale partnere.

To-faset opslagsproces

Udvælgelsen af ​​grønne forsknings- og innovationspartnerskaber vil være resultatet af en tofaset opslagsproces:

Fase 1: Udvikling og beslutning om missionskøreplaner
Alle relevante aktører i det danske forsknings- og innovationssystem opfordres til at udvikle en socio-teknisk back-track køreplan fra 2050, der beskriver udfordringer og mangler inden for missionen, styrkepositioner og potentiale og skitserer nøgleaktiviteter og relevante workstream-temaer for fremtidige partnerskaber.

Et internationalt ekspertpanel hjælper Innovationsfondens bestyrelse med at vælge en eller flere køreplaner under hver mission for at danne rygraden i aktiviteterne i fremtidige missionsdrevne partnerskaber.

Opslag: Roadmaps for mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission-roadmaps)

Offentliggjort: 17. marts 2021
 

Fase 2: Opfordring til partnerskaber
Indkaldelsen til partnerskaber bliver annonceret efter valget af køreplaner. Udvælgelsen af ​​partnerskaber vil være baseret på en grundig evaluerings- og udvælgelsesproces, herunder internationale peer reviewers, om handlingerne inden for rammerne af de udvalgte køreplaner. Der kan være et eller flere partnerskaber inden for hver mission. De kommende grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, som vil blive udvalgt til december, får afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark, målene om udledningsreduktion, ligesom partnerskaberne skal bidrage til at øge danske virksomheders konkurrenceevne og vækstmuligheder.

Opslag: Mission-driven green research and innovation partnerships (Innomission partnerships)

Offentliggjort: 16. august 2021
 

Status på Innomission november 2021 – ansøgninger evalueres og endelige afgørelser træffes ultimo 2021

Fristen for ansøgninger på Innomissions (Grønne forsknings- og innovationspartnerskaber) er udløbet. Innovationsfonden har modtaget ansøgninger inden for alle fire missioner, som er:

 • Fangst og lagring eller anvendelse af CO2
 • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mm.)
 • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion
 • Genanvendelse og reduktion af plastaffald

Innovationsfonden igangsætter nu en intensiv proces for evaluering af ansøgningerne. Evalueringen foretages af både førende nationale og internationale eksperter.

Evalueringen vil resultere i en indstilling til Innovationsfondens bestyrelse, som skal beslutte, hvilke partnerskaber der inviteres til interview. Interviews med ansøgere vil blive afhold ultimo november/primo december.

Interview vil ikke resultere i en afgørelse, men vil inddrages som en del af den samlede vurdering af ansøgningen.

Det er forventningen, at Innovationsfondens bestyrelse træffer afgørelse om hvilke partnerskaber, der går videre til investeringsaftaleforhandlinger inden jul 2021.

Der er ikke åbent for ansøgning i øjeblikket