Landdistrikts-
vækstpilot

Ordningen er under nedlukning og kan ikke længere søges.

Om Landdistriktsvækstpilotordningen
Hvad er en Landdistriktsvækstpilot?

En Landdistriktsvækstpilot har en videregående uddannelse og skal hjælpe mindre virksomheder i landdistrikter med at skabe vækst og beskæftigelse.

Virksomheder i landdistrikterne med en god idé til et udviklingsprojekt – f.eks. udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, kan søge om midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot – dvs. en person på fuld tid med en videregående uddannelse, der er anderledes end de nuværende medarbejderes.

Personen skal spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle projektet, og der kan bevilges midler til at betale en del af lønnen i et år; 150.000 kr.

Hvem kan søge?

Virksomheder der ligger inden for EU-kommissionens definition af en SMV (små og mellemstore virksomheder), som har adresse i et landdistrikt og som opfylder Innovationsfondens adgangskriterier, kan søge om midler.

EU-Kommissionens definition af en SMV: En virksomhed der har under 250 ansatte samt en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR. årligt eller en årlig samlet balance på maksimalt 43 mio. EUR. Hvis en virksomhed indgår i et koncernfællesskab, gælder kravene for hele koncernfællesskabet og ikke kun for virksomheden1 .

Definition af et landdistrikt: Landdistrikter er i Landdistriktsvækstpilotordningen defineret som en række kommuner, og virksomheder med primær adresse i en af nedenstående kommuner kan ansøge.

 • Assens
 • Billund
 • Bornholm
 • Brønderslev
 • Fanø
 • Favrskov
 • Faxe
 • Frederikshavn
 • Faaborg-Midtfyn
 • Gribskov
 • Guldborgsund
 • Haderslev
 • Halsnæs
 • Hedensted
 • Hjørring
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Jammerbugt
 • Kalundborg
 • Kerteminde
 • Langeland
 • Lejre
 • Lemvig
 • Lolland
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Middelfart
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Nordfyns
 • Nyborg
 • Næstved
 • Odder
 • Odsherred
 • Randers
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Skive
 • Slagelse
 • Sorø
 • Stevns
 • Struer
 • Svendborg
 • Syddjurs
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vejen
 • Vesthimmerlands
 • Viborg
 • Vordingborg
 • Ærø
 • Aabenraa

Innovationsfondens adgangskriterier: Innovationsfonden lægger vægt på, at de virksomheder der får midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot, har egne ressourcer til at følge op på Innovationsfondens investering.

Det er derfor et krav, at virksomheden har;

 • Enten: En årlig omsætning på mindst 2 mio. kr. (senest afsluttede regnskabsår)
 • Eller: tiltrukket mindst 500.000 kr. i ekstern kapital2 inden for de seneste tre år.

Der kan ikke bevilges midler til virksomheder:

 • under tvangsopløsning, konkurs, frivillig likvidation eller i betalingsstandsning.
 • med driftstilskud fra offentlige institutioner på mere end halvdelen af omsætningen.
 • Virksomheder som tidligere har modtaget en LDVP bevilling.
Hvem kan være Landdistriktsvækstpiloter?

Det er et krav, at personen der ansættes som Landdistriktsvækstpilot har gennemført en videregående uddannelse.

En videregående uddannelse er enten en ’kort videregående uddannelse’ – ofte fra et erhvervsakademi, en ’mellemlang videregående uddannelse’ – ofte fra en professionshøjskole eller en ’lang videregående uddannelse’, fra et universitet.

En Landdistriktsvækstpilot må ikke have været ansat i den pågældende virksomhed i et tilsvarende ansættelsesforhold, herunder med løntilskud eller lignende, inden for de seneste to år, og personen må først ansættes, efter der er givet tilsagn om en bevilling fra Innovationsfonden.

Hvordan søger man?

Med en god idé og et udviklingsprojekt der kræver nye kompetencer for at blive gennemført, kan man søge om midler til at ansætte en Landdistriktsvækstpilot.

Udviklingsprojektet skal skabe nye muligheder for virksomheden – enten forretnings-, markeds-, konkurrence- eller beskæftigelsesmæssigt, og Landdistriktsvækstpiloten skal spille en central rolle i projektet.

Desuden er det vigtigt, at den person der skal ansættes, bibringer nye kompetencer til virksomheden. Det er ikke nødvendigt at have fundet den konkrete person der skal ansættes før ansøgningen indsendes, men det skal fremgå af ansøgningen hvilken kompetenceprofil det er tænkt at personen skal have.

Selve projektet skal være veldefineret og have et klart mål og forventet gevinst.

En ansøgning om en Landdistriktsvækstpilot består af: 

En ansøgning om en Landdistriktsvækstpilot består af to dele: 

 • faglig beskrivelse af projektet, der udarbejdes i et wordskema
 • ansøgningsblanket med faktuelle oplysninger og erklæringer, der skal udfyldes i ansøgningssystemet e-grant.

Den faglige beskrivelse af projektet skal indeholde beskrivelser af:

 • Virksomheden
 • Idéen og udviklingsprojektet
 • Landdistriktsvækstpilotens kompetenceprofil og den nye viden, som forventes tilført virksomheden.
 • Hvad der forventes at komme ud af projektet
 • Mål og delmål for projektet

Beskrivelsen skal gemmes som en pdf-fil og vedhæftes ansøgningsblanketten i e-grant.

I e-grant-systemet opretter man sig som bruger eller logger på med Nem-ID. Under menuen ”Søgemuligheder” vælger man Landdistriktsvækstpilot.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de kommer ind, og der tildeles midler til de projekter der lever op til kriterierne, så længe der er midler til rådighed. Vi har som målsætning at give svar på alle ansøgninger inden for en måned.

Vær opmærksom på at vi ikke modtager ansøgninger til LDVP programmet i perioden 1. juni – 1. august og 15. november – 1. februar.

Bemærk: Der gives ikke bevillinger til virksomheder som tidligere har modtaget bevilling fra LDVP programmet. Det er desuden kun tilladt at have én Landdistriktsvækstpilot-ansøgning til behandling ad gangen. Dette gælder både pr. virksomhed, og pr. kontaktperson. Skulle man få et afslag på sin ansøgning, er det muligt at søge igen, såfremt der fortsat udbydes midler under ordningen. Såfremt en virksomhed eller kontaktperson sender flere Landdistriktsvækstpilot-ansøgninger til behandling parallelt, vil kun den først indsendte ansøgning blive behandlet, de øvrige vil blive administrativt afvist.

Manglende overholdelse af formkrav i ansøgningsmaterialet eller af programmets ansøgningsfrister kan medføre at en ansøgning afvises uden realitetsbehandling.

Brug for sparring eller hjælp?

Har virksomheden brug for sparring omkring ideen, potentialet og virksomhedsudviklingen, kan en virksomhedsvejleder, f.eks. fra et væksthus være til hjælp.

Find dit væksthus her.

Har virksomheden mere brug for sparring omkring hvilken uddannelsesprofil det vil være relevant at søge efter, eller søger man hjælp til at finde den rette kandidat, kan man eksempelvis kontakte ’Akademikerkampagnen’.

Er der spørgsmål omkring disse retningslinjer og rammerne i øvrigt, er det Innovationsfondens medarbejdere, der kan være til hjælp.

De kan kontaktes mandag-fredag ml. kl. 9 og 12 på 6190 5005 eller på mail ldvp@innofond.dk

Hvis der opstår tekniske problemer i forbindelse med e-grant-systemet, kan man kontakte e-grant-support mellem. kl. 9 og 12 på tlf.: 3392 9190 eller på mail support.e-grant@fi.dk

Vurderingskriterier for Landdistriktsvækstpilot-projekter

Nyhedsværdi

 • At virksomheden får tilført ny viden og nye kompetencer gennem ansættelsen af Landdistriktsvækstpiloten.
 • At Landdistriktsvækstpiloten skal gennemføre nye udviklingsaktiviteter i virksomheden. Her ses på, om Landdistriktsvækstpiloten løfter en eller flere opgaver som ikke bliver løftet i virksomheden i dag.
 • At der med Landdistriktsvækstpiloten skabes nye udviklingsmuligheder for virksomheden

Forretningsmæssigt potentiale og gevinst

 • At det er tydeligt, hvordan virksomheden forventer at tjene penge på det som Landdistriktsvækstpiloten skal arbejde med – med det samme og/eller på sigt
 • At der er en realistisk forventning til det forretningsmæssige potentiale
 • At der er beskæftigelsesmæssige gevinster ved projektet, dvs. at der er en begrundet forventning om flere ansættelser

Økonomisk effektivitet og gennemførsel

 • At projektet vurderes at kunne gennemføres med virksomhedens ressourcer og Landdistriktsvækstpilotens kompetencer
 • At gevinsten vurderes at stå mål med investeringen fra Innovationsfonden.
 • At der er beskrevet klare og realistiske aktiviteter og delmål for projektet
Når man har fået positivt svar – find en Landdistriktsvækstpilot

Hvis Innovationsfonden giver et tilsagn om bevilling, skal virksomheden inden fire måneder ansætte en person med en profil, der svarer til beskrivelsen i ansøgningen, og som opfylder de generelle betingelser for at være Landdistriktsvækstpilot. Er virksomheden i tvivl om en kandidat opfylder betingelserne, kan Innovationsfonden hjælpe med en afklaring.

Når Landdistriktsvækstpiloten er fundet og ansat, skal Innovationsfonden have oplysninger om CPR-nummer, modtage en kopi af ansættelseskontrakten, og virksomheden skal endeligt acceptere betingelserne for bevillingen. 

En Landdistriktsvækstpilot skal ansættes på fuld tid (dvs. minimum 37 timer pr. uge) til den 1. i en måned med ansættelsesvilkår der som minimum følger af funktionærloven og et lønniveau på overenskomstlignende vilkår, og dette skal fremgå af ansættelseskontrakten. Landdistriktsvækstpiloten skal have arbejdssted på virksomhedens adresse. Hvis virksomheden har mere end én adresse, skal arbejdsstedet være på en adresse i et landdistrikt.  

Har virksomheden ikke ansat en Landdistriktsvækstpilot inden fire måneder fra bevillingsdatoen, bortfalder bevillingen. Det er ikke muligt at søge om forlængelse. Lykkes det ikke at ansætte en Landdistriktsvækstpilot inden for de fire måneder, er det dog muligt at søge igen med et lignende eller et andet projekt næste gang der udbydes midler under ordningen.

Hvis en Landdistriktsvækstpilot stopper i virksomheden før projektperioden er slut, kan der ansættes en ny i den resterende projektperiode, såfremt der er minimum 3 måneder tilbage. Ansættelsen af den nye Landdistriktsvækstpilot skal ske senest 4 måneder efter den første er stoppet.

Udbetaling af midler

Projektet har startdato den første dag hvor Landdistriktsvækstpiloten er ansat (den 1. i en given måned).

Når Landdistriktsvækstpiloten har været ansat i tre måneder, indsendes lønsedler. Den første udbetaling på tre måneders tilskud (37.500 kr.) foretages herefter. Efterfølgende indsendes lønsedler for tre måneder ad gangen, hvorefter midlerne udbetales.

Der udbetales kun tilskud for måneder, hvor Landdistriktsvækstpiloten har været ansat hele måneden.

I slutningen af projektet tilbageholdes der 15 % af den samlede bevilling, som først udbetales, når Innovationsfonden har modtaget de sidste lønsedler og virksomheden har udfyldt en evaluering af forløbet via e-grant.

Virksomheden er bevillingshaver og er ansvarlig overfor Innovationsfonden i alle forhold vedrørende bevillingen.

De nærmere betingelser for udbetaling af tilskud vil fremgå af bevillingsbrevet.

Offentliggørelse af oplysninger

Ved godkendelse af ansøgningen vil Innovationsfonden offentliggøre ansøgers navn og projektets titel i en bevillingsoversigt på fondens hjemmeside.

Derfor skal virksomheden være opmærksom på, at ansøgningens titel ikke bør indeholde oplysninger, som anses som forretningsfølsomme eller fortrolige.

Ansøgere skal endvidere være opmærksomme på, at der kan blive anmodet om aktindsigt i indsendte ansøgninger. Såfremt dette sker, vil Innovationsfonden, i dialog med ansøger, sikre at der ikke udleveres forretningsfølsomme oplysninger eller andre oplysninger i øvrigt, der i henhold til loven ikke kan udleveres.

Statsstøtteregler

Om de minimis statsstøtteregler
Investeringer fra Landdistriktsvækstpilotordningen tildeles efter EU-Kommissionens de minimis-regler for statsstøtte. Det betyder, at det i forbindelse med ansøgningen skal oplyses, hvor meget de minimis-støtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet.

Virksomheden kan højst modtage 200.000 EUR, svarende til ca. 1.500.000 kr. i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis tilskuddet fra Landdistriktsvækstpilotordningen gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud.

Hvordan ved man, om allerede modtaget støtte er de minimis-støtte?
Virksomheder kan modtage støtte fra flere forskellige ordninger, og under nogle ordninger tildeles støtten efter de minimis-reglerne. Hvis en ordning følger de minimis- reglerne, skal det efter EU-retten som udgangspunkt stå eksplicit i støtteordningens bestemmelser og i bevillingsbrevet til virksomheden. Hvis man er i tvivl, kan man henvende sig til den myndighed, der varetager den pågældende ordning.

Håndtering af de minimis-regler ved fusioner, virksomhedsoverdragelser og spaltning af virksomheder
I tilfælde af fusioner og virksomhedsoverdragelser skal der tages hensyn til al den de minimis-støtte, der hidtil er ydet til de fusionerende virksomheder, ved afgørelsen af, om ny de minimis-støtte til den nye eller den overtagende virksomhed overstiger det relevante loft, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 8.

Hvis en virksomhed spaltes i to eller flere selvstændige virksomheder, skal den de minimis-støtte, der blev ydet inden spaltningen, henregnes til den virksomhed, som den kom til gode, hvilket som udgangspunkt er den virksomhed, som overtager de aktiviteter, som de minimis-støtten blev anvendt til, jf. den generelle de minimis-forordning, art. 3, stk. 9.

Særlige regler for primærproducenter af landbrugsprodukter, fiskeri samt akvakultur
Der er en grænse for den tilladte statsstøtte under de minimis reglerne på 15.000 EUR (ca. 110.000 kr.) for primærproducenter af landbrugsprodukter og på 30.000 EUR (ca. 220.000 kr.) for virksomheder i fiskeriog akvakultursektoren.

Hvis virksomheden udelukkende er aktiv inden for primærproduktion af landbrugsprodukter eller fiskeri- og akvakultursektoren, udgør disse grænser det maksimale beløb, som virksomheden kan søge om tilskud til. Er virksomheden også aktiv inden for andre sektorer, kan der søges om tilskud ud over de nævnte grænser, såfremt det kan sikres, at tilskuddet ikke kommer primærproduktion af landsbrugsprodukter eller aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren til gode.

I vurderingen af ansøgningen fra disse virksomheder lægges vægt på, at udviklingsprojektet tydeligt vedrører aktiviteter i andre sektorer, og at der ikke er tegn på, at Landdistriktsvækstpilotens indsats vil gavne primærproduktion inden for landbrug, fiskeri eller akvakultur.

Opnår virksomheden et tilsagn, vil den desuden skulle erklære på tro og love, at den vil sikre, at Landdistriktsvækstpiloten ikke udfører arbejde, der kommer virksomhedens aktiviteter inden for primærproduktion af landbrugsprodukter eller fiskeri- og akvakultursektoren til gode.

Landdistriktsvækstpiloter skal i virksomheden spille en central rolle i at skabe, drive og udvikle et veldefineret projekt. 

Projektet kan f.eks. omhandle udviklingen af nye produkter, nye markeder, services eller nye produktionsmetoder, og det er helt centralt, at projektet kan føre til nye muligheder for virksomheden, og at det har et anseeligt forretningsmæssigt potentiale.

Innovationsfonden investerer

 • 150.000 kr. i et-årige projekter  

Det er ikke nødvendigt på forhånd at kende den kandidat, der skal ansættes, men det er nødvendigt at vide, hvilken uddannelsesprofil der efterspørges. 

Det er et krav, at virksomheden får tilført ny viden/ nye kompetencer gennem ansættelsen af Landdistriktsvækstpiloten. Godkendes ansøgningen, har virksomheden fire måneder til at ansætte en passende kandidat.

Kandidaten skal ansættes i en normal fuldtidsansættelse, og lønudgifter udover Innovationsfondens investering betales af virksomheden.

Vi har som målsætning at give svar på din ansøgning inden for en måned. 

 

Der er ikke åbent for ansøgning i øjeblikket
Råd og vejledning
Retningslinjer og ansøgningsskema

Vent ikke med at søge

 • Ordningen har begrænsede midler og der lukkes derfor uden varsel, når der er modtaget nok ansøgninger.
Dokumenter
Oversigt over Landdistriktskommuner

Virksomheder der har hjemstedskommune i en af følgende kommuner, kan ansøge om en Landdistriktsvækstpilot

A

 • Assens
 • Billund
 • Bornholm
 • Brønderslev
 • Fanø
 • Favrskov
 • Faxe 
 • Frederikshavn
 • Faaborg-Midtfyn
 • Gribskov
 • Guldborgsund

H

 • Haderslev
 • Halsnæs
 • Hedensted
 • Hjørring
 • Holbæk
 • Holstebro
 • Ikast-Brande
 • Jammerbugt

K

 • Kalundborg
 • Kerteminde
 • Langeland
 • Lejre
 • Lemvig
 • Lolland
 • Læsø

M

 • Mariagerfjord
 • Middelfart 
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Nordfyns
 • Nyborg
 • Næstved

O

 • Odder
 • Odsherred
 • Randers
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Skive
 • Slagelse
 • Sorø
 • Stevns
 • Struer
 • Svendborg
 • Syddjurs
 • Sønderborg

T

 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vejen
 • Vesthimmerlands
 • Viborg
 • Vordingborg
 • Ærø
 • Aabenraa
Kontakt
Landdistriktsvækstpilot

Telefontid 9-12: Tlf. 61 90 50 05, mail: ldvp@innofond.dk

Tekniske spørgsmål omkring ansøgningssystemet e-grant
Telefontid 9 -12: Tlf: 33 92 91 90, mail: support.e-grant@ufm.dk