Er det din idé, der skal testes på Roskilde Festival 2020?

Et udvalg af fondens iværksættere og virksomheder får chancen for at bruge Roskilde Festival som et levende laboratorium til at udvikle og tilpasse deres idéer.

Innovationsfonden og Roskilde Festival har en fælles ambition om at styrke innovation i Danmark via udvikling af viden og teknologi, der kan skabe nye innovative løsninger på nogle af de udfordringer, verden står overfor.

For at understøtte udviklingen af produkter, der kan løse samfundsudfordringer og brugernes behov, er der brug for test og brugerinddragelse. Derfor giver Innovationsfonden og Roskilde Festival udvalgte virksomheder mulighed for at teste deres produkter, løsninger og services på Roskilde Festival 2020.

Formålet er at booste de udvalgte virksomheder og deres produktudvikling og at sætte overordnet fokus på vigtigheden af at teste sine produkter i udviklingsfasen.

På Roskilde Festival kan du bl.a. få afgørende indsigter i:

 • Hvordan dit produkt eller din løsning bruges i et realistisk setting
 • Hvordan dine brugere oplever at bruge produktet i forhold til f.eks. features og funktionaliteter
 • Holdninger til dit produkt eller din løsning og brugernes behov i relation til det
 • Produktets holdbarhed samt fejl og mangler

Er det dit produkt, der skal testes på Roskilde i 2020?

Hvis du har modtaget en investering fra Innovationsfonden, kan det blive dig, der får chancen for at teste dit produkt på Roskilde Festival.

For at komme betragtning er det vigtigt, at dit produkt enten henvender sig til en eller flere af de målgrupper, der befinder sig på Roskilde Festival, eller at det kan blive testet i forbindelse med Roskilde Festivals opbygning, drift og nedtagning af den midlertidige storby, som festivalen er.

Udmøntning af midler til Roskilde Festival som living lab sker under forudsætning af, at Finansloven for 2020 vedtages som planlagt.

Se eksempler på virksomheder der har testet deres idéer på Roskilde Festival (YouTube)

Ansøgning til Roskilde Festival 2020
Hvem kan søge?
Åben sektion, Hvem kan søge?

Alle virksomheder, der p.t. modtager eller har modtaget finansiering til et projekt fra Innovationsfonden, kan søge. Der kan søges med projekter, der har et klart test- og udviklingsfokus i forhold til den udvikling og det produkt, som Innovationsfonden allerede har investeret i.

Tilbuddet henvender sig således til dig, der har produkter, der vil kunne gennemgå en væsentlig udvikling, jf. vurderingskriterierne nedenfor gennem adgang til Roskilde Festival eksempelvis via:

 • Test af protyper i festivalens drift eller blandt festivalens gæster. Dette kan eksempelvis være via opstilling af produkter, som kan afprøves og anvendes af festivaldeltagerne eller som et led i festivalens forskellige funktioner til gennemførelsen af festivalen.
   
 • Brugerinddragelse i form af indsamling af viden om målgruppen for dit produkt via observationer, interviews, spørgeskemaer og andre værktøjer til indsamling af viden.

Ansøgninger med betydelige markedsføringsaktiviteter vil ikke komme i betragtning.

Hvad får du ud af det?
Åben sektion, Hvad får du ud af det?

Du får en unik adgang til en stor population af forskellige målgrupper, der er samlet på ét sted i otte dage, og en by der kan fungere som et levende laboratorium, der ikke er opstillet til testformål.

På Roskilde Festival får du direkte adgang til:

 • slutbrugeren af dit produkt og indsigt i dennes liv, ønsker, behov og adfærd samt målgruppens brug af eller interaktion med dit produkt.
   
 • fysiske faciliteter og omgivelser, som dit produkt skal ende med at fungere i og indsigt i dit produkts funktionalitet, holdbarhed etc.

Målgruppen på Roskilde Festival
”Befolkningen” på Roskilde Festival og dermed den målgruppe du får mulighed for at nå, kan beskrives via følgende karakteristika:

 • Gennemsnitsalderen for publikum er 24 år.
   
 • Kønsfordelingen er 50 % kvinder og 50 % mænd.
   
 • Billetterne er solgt i 82 forskellige lande. De udenlandske gæster kommer primært fra Norge, Sverige og Tyskland.
   
 • Beskæftigelsesmæssigt angiver 55 % af publikum, at de er studerende, mens 46 % er i arbejde. 4 % er ledige, og 4 % angiver sig som selvstændige.
   
 • 23 % af deltagerne er debutanter, mens 7 % har deltaget 10 eller flere gange.
   
 • 45 % ankommer til den officielle åbning af camping om lørdagen. 17 % ankommer om onsdagen, når Indre Festivalplads åbner.

Ansøgning er således primært relevant for virksomheder, der udvikler produkter til en eller flere af disse målgrupper eller til infrastruktur og organisatorisk drift. B2B-produkter og projekter er derfor heller ikke relevante i denne sammenhæng.

Roskilde Festival dækker:

 • Adgang til festivalen
   
 • Adgang til Restricted Camping (campingplads for frivillige og samarbejdspartnere)
   
 • Forplejning svarende til tilstedeværelse i festivalperioden

Herudover kan Roskilde Festival stille forskelligartede rammer og placeringer til rådighed for din testaktivitet, der selvfølgelig passes ind med resten af de planlagte aktiviteter på festivalen.

Det kan ikke nødvendigvis forventes, at der kan stilles en stationær stand eller placering til rådighed for din aktivitet. Overvej derfor andre former for tilstedeværelse på festivalen, som kan understøtte den testaktivitet, der kan give dig det optimale udbytte i forhold til det, du gerne vil opnå med testen.

Udstyr som telt, luftmadrasser osv. til overnatning og forplejning foruden de måltider, der er en del af projektforløbet, skal du selv dække.

Innovationsfonden dækker:

 • basisudgifter for 10.000 kr.
   
 • udgifter der vurderes relevante for udviklingen eller gennemførelsen af din aktivitet på Roskilde Festival op til 150.000 kr. Herunder kan indgå mindre omkostninger til produktmodning.

Lønudgifter, forbrugsgoder som computer, telefon, forplejning samt overnatning og transport dækkes ikke af de 150.000 kr.

Sådan søger du
Åben sektion, Sådan søger du

Du søger ved at udfylde det tilhørende ansøgningsskema og indsende det som pdf pr. e-mail til programrådgiver Jane Thomsen på jane.thomsen@innofond.dk

Fristen for at indsende en ansøgning er d. 28. november 2019.

Du vil i december 2019 få besked om, hvorvidt du udvælges til at pitche dit projekt for henholdsvis Innovationsfonden og Roskilde Festival.

Pitch finder sted d. 9. januar. Besked om endelig udvælgelse vil foreligge derefter i januar 2020.

Dokumenter
Hvordan vurderes ansøgningen?
Åben sektion, Hvordan vurderes ansøgningen?

Ansøgningen vil blive vurderet af Innovationsfonden og Roskilde Festival.

I vurderingen af ansøgningen vil følgende vurderingskriterier blive anvendt:

 • I hvor stor udstrækning testaktiviteten fører til væsentlig udvikling af ansøgerens produkt med henblik på at optimere produktet, markedspotentialet, konkurrencefordelen, skalérbarheden eller sandsynligheden for at tjene penge på produktet.
   
 • I hvor stor udstrækning produktet og aktiviteten har værdi for den aktuelle kontekst, for den tilstedeværende bruger eller bidrager til en bedre infrastruktur i den aktuelle setting.
   
 • I hvor stor udstrækning produktet og aktiviteten fremmer en bæredygtig udvikling.

Kriteriet om udvikling baserer sig på Innovationsfondens formål om at fremme udvikling af løsninger, der kan skabe værdi for samfundet via løsning af samfundsudfordringer eller vækst og beskæftigelse.

Udvikling er central i alle de aktiviteter, Innovationsfonden kan finansiere, og de testforløb, der kan finansieres her, skal således have et klart udviklingsformål, der kan øge sandsynligheden for virksomhedens succes med produkt og forretning. Aktiviteter med promovering som primært formål vil derfor heller ikke komme i betragtning.

Kriteriet om produktet og aktivitetens værdi for den aktuelle kontekst handler om, hvorvidt det er relevant og muligt at teste et givent produkt i det miljø og med de faciliteter Roskilde Festival kan stille til rådighed og blandt de brugere, der er til stede der.

Kriteriet om bæredygtig udvikling baserer sig på en fælles dagsorden hos Roskilde og Festival og Innovationsfonden, der handler om at fremme innovative, bæredygtige løsninger på samfundsudfordringer.

Roskilde Festival arbejder ud fra en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, der både favner klima, socialt ansvar, kunst og kultur, fordi vi tror på, at det er det, der skal til for at gøre en forskel for alvor. For Roskilde Festival handler bæredygtighed om at sammentænke og balancere miljømæssige og sociale aspekter når vi skaber og forandrer verden. Det miljømæssige dækker over ressourceforbrug og udledninger - for eksempel indkøb, vand og el.

Det sociale handler om etiske, sociale og mellemmenneskelige forhold. Det kan være at sikre tryghed, lighed
og retfærdighed for mennesker.

Roskilde Festival lægger særlig vægt på at afsøge grænser og skabe nye rum for kulturel udfoldelse, mangfoldighed og fællesskab. Det er her vi træder i karakter som en kulturpolitisk manifestation, der går nye veje og viser alternative løsninger gennem fælles engagement og med kunsten, kulturen og fællesskabet som afsæt.

Udvælgelse af projekter
Efter en indledende screening, vil de ansøgere, der vurderes mest relevante i forhold til de opstillede kriterier, blive udvalgt til at pitche deres projekt for et panel bestående af medarbejdere fra Innovationsfonden og Roskilde Festival.

På baggrund af deres pitches vil maks. 5 projekter blive udvalgt til at få adgang til Roskilde Festival 2020 som et laboratorium.

Hvad sker der, når dit projekt godkendes?
Åben sektion, Hvad sker der, når dit projekt godkendes?

De udvalgte projekter indgår en samarbejdsaftale med Roskilde Festival og vil fra og med januar 2020 indgå i følgende hovedaktiviteter:

 • Planlægningsforløb med tilknyttet kontaktperson fra Roskilde Festival og kontaktperson hos Innovationsfonden (parterne planlægger selv forløbet).
   
 • Sparring på testaktivitet og undersøgelsesdesign fra Dansk Design Center.
   
 • Udførelse af aktivitet på Roskilde Festival d. 27. juni – 4. juli 2020.
   
 • Fælles afslutningsmøde med pitch og evaluering af forløbet med alle udvalgte projekter, Innovationsfonde og Roskilde Festival.
   
 • Aflevering af kort rapport om udbyttet af projektet.

Under festivalen skal du stå til rådighed for arrangementer, der afholdes af henholdsvis Innovationsfonden og Roskilde Festival, henvendelser fra pressen og rundvisninger for interessenter, der gerne vil høre mere om Innovationsfondens og Roskilde Festivals samarbejde og jeres projekt.

Innovationsfonden skal i øvrigt orienteres om, og nævnes i al markedsføring af projekterne.

Udbetaling
85 % af det ansøgte beløb udbetales, når det endelige testforløb er fastlagt i samarbejde med kontaktpersonen hos henholdsvis Roskilde Festival og Innovationsfonden, mens de sidste 15 % udbetales, når projektet er afsluttet, og der indsendes et regnskab.

Til en virksomhed med et CVR-nummer udbetales tilskuddet fra Innovationsfonden ekskl. moms og indberettes til SKAT via virksomhedens CVR-nummer. Udbetaling til en virksomhed sker i henhold til reglerne for de minimis-støtte.2

Hvis du ikke har et CVR-nummer, udbetales tilskuddet personligt inkl. moms og indberettes til SKAT som skattepligtig B-indkomst via dit CPR-nummer.

Kontakt
Åben sektion, Kontakt

Har du spørgsmål til fondens samarbejde med Roskilde Festival, kontakt venligst:

Jane Thomsen, Innovationsfonden
Tlf.: 6190 5021, mail: jane.thomsen@innofond.dk

Download hele opslagsteksten (PDF)
Åben sektion, Download hele opslagsteksten (PDF)
Roskilde 2019
Backstage arrangement
Åben sektion, Backstage arrangement

Ny minister besøgte Living Lab
Den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen var blandt de første talere ved backstage-arrangementet d. 4. juli 2019 på Roskilde Festival, hvor en række af fondens samarbejdspartnere blev klogere på initiativet Living Lab og partnerskabet mellem Innovationsfonden og Roskilde Festival.

Ministeren indledte med at tilkendegive, at den grønne omstilling i Danmark er helt afhængig af personer, der tænker nyt, finder på og bryder de vante rammer – ligesom de innovative iværksættere i Living Lab på Roskilde Festival.

 

 

Hør hvad to af deltagerne ved backstage-arrangementet synes om Living Lab og de fire virksomheders idéer:

Søren Lottrup, Elwis

 

Caroline S. Ahlefeldt, serie-iværksætter

Roskilde 2018
Iværksættere på Roskilde Festival 2018
Åben sektion, Iværksættere på Roskilde Festival 2018

Genbrugt badevand, solceller til at oplade mobilen, insektsnacks og flinkhed - fondens samarbejde med Roskilde Festival bød i 2018 på et væld af nyskabende koncepter. De fire virksomheder Flow Loop, infinityPV, Enorm og Fucking Flink testede deres produkter på festivalgæsterne og forlod festivalen med uvurderlig viden om, hvordan deres koncepter fungerer i praksis, og målgruppens reaktion.

Læs mere om årets samarbejde her og bliv klogere på de fire virksomheder:

Flow Loop: Roskildegæster kan donere deres brugte badevand

 

infinityPV: Solen sætter strøm til Roskilde Festival

 

Enorm: Freestyle-rappere battler om insekter på Roskilde

 

Fucking Flink: Roskilde bliver fucking flink

 

Hvordan styrkes dansk iværksætteri?
Åben sektion, Hvordan styrkes dansk iværksætteri?

Som optakt til samarbejdet inviterede fonden og Roskilde Festival den 17. april 2018 omkring 100 iværksættere og aktører fra økosystemet omkring iværksætteri i BLOXHUB for at få inspiration og bidrage med løsningsmodeller til, hvordan vi skaber det bedste fundament for iværksætteri.

Læs mere om arrangementet her.

Roskilde 2017
Iværksættere på Roskilde Festival 2017
Åben sektion, Iværksættere på Roskilde Festival 2017

Fem virksomheder var med Innovationsfonden på Roskilde Festival i 2017. De fik alle værdifulde indsigter med hjem. Læs dem her

Iværksættere tester deres produkter på Roskilde Festival 2017

Mød to startups, som testede deres produkt på Roskilde Festival 2017

Throb - app til her og nu-oplevelser

Throb er en social app, som gør det nemt at opdage og dele de spontane her og nu-oplevelser. Roskilde Festival var første testby.

Hør om deres erfaringer fra festivalen nedenfor.

Out-sider - bord- og bænkesæt til opladning af bærbar elektronik

Solceller gør fremtidens bord- og bænkesæt til et bæredygtigt mødested med lys, lyd og mulighed for at oplade bærbar elektronik. Bordets holdbarhed og teknologi blev testet på Roskilde Festival 2017.

Hør nedenfor, hvad Out-sider fik ud af testen på festivalen.

Læs mere om, hvad de fem virksomheder gjorde af erfaringer på Roskilde Festival 2017, og bliv klogere på samarbejdet i 2017.

Lær de fem virksomheder bedre at kende nedenfor:

Throb: Unik oplevelsesapp viser nye sider af Roskilde Festival

Better World Fashion: Unikke skindjakker udfordrer brug og smid væk-kulturen

WakieWakie: De optrædende vækker de frivillige under årets Roskilde Festival

Out-sider: Bænke på årets Roskilde Festival kan oplade gæsternes telefoner

Retap: Festivalgæster skal teste nye smagsvarianter af vand

Produkttest åbner nye døre
Åben sektion, Produkttest åbner nye døre

Når først produkterne kom i spil på festivalpladsen, opstod der hurtigt forbindelser, både mellem iværksættere og gæster.

Læs mere om de frivilliges oplevelse af, hvordan Throb-appen bredte sig som en steppebrand på festivalen, og det spontane samarbejde, der opstod mellem to af virksomhederne.

Hvordan styrker vi dansk iværksætteri?
Åben sektion, Hvordan styrker vi dansk iværksætteri?

Samtidig med, at festivalen løb af stablen på pladsen, afholdte Innovationsfonden en workshop for markante aktører inden for iværksættermiljøet. De diskuterede, hvordan vi støtter og motiverer iværksætterkulturen, og hvilke stopklodser danske entreprenørspirer står overfor.

Arrangementet skulle bl.a. skabe afsæt for anbefalinger til det politiske system og relevante aktører på området samt danne grobund for en intern strategi for iværksætteri i Innovationsfonden.

Læs mere om workshoppen her.