Bedre sundhed og klinisk forskning

Ansøgningsfrist

20. februar 2018 - 12:00

Den danske befolkning har styrkede krav til velstand og forøget livskvalitet - herunder bevidsthed og krav om forbedret behandling og forebyggelse af sygdomme.

Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter indenfor sundhedsområdet med excellence i forskning og høj faglig kvalitet. Investeringerne skal blandt andet medvirke til en kontinuert forbedring af sundhedssystemet, både inden for forebyggelse og behandling, således at Danmark kan håndtere udfordringerne med en befolkning under demografisk forandring. Samtidig investerer fonden for at styrke den sundhedsindustrielle sektor med henblik på at sikre industriens fortsatte forankring i Danmark.

Med dette opslag adresserer Innovationsfonden problemstillinger, hvor løsningerne vil give sundhedsvæsenet og patienterne i Danmark adgang til den seneste viden og de mest effektive tilbud til behandling af sygdomme. Samtidig vil Innovationsfonden understøtte en fortsat vækst i dansk life science. Innovationsfonden vil således investere i projekter, der fører til bedre sundhed gennem innovative og effektive behandlingsmuligheder, forbedret livskvalitet for den enkelte borger og som bidrager til dansk økonomi gennem vækst og mere effektiv behandling. Forsknings- og innovationsprojekterne kan bredt adressere såvel effekt og kvalitet i patientbehandlingen, sygdomsbehandling, sygdomsforebyggelse, sundhedsteknologi og sundhedsvæsenets organisering.

Forsknings- og innovationsprojekterne indenfor sundhedsområdet skal lede til værdiskabelse, hvilket skal forstås bredt, såsom vækst og beskæftigelse gennem f.eks. udvikling af nye produkter til salg, eksport og/eller profit, mindsket sygefravær, forebyggelse, færre indlæggelser og ambulante behandlinger, reduceret patient- og behandlerbelastning og reduceret ressourceforbrug.

Alle projekter skal have en klar aftager og/eller føre til investerbare løsninger – på kort eller lang sigt. Problemstillinger, udfordringer og behov skal være klare og dokumenterbare, og løsningerne må ikke allerede være tilgængelige. Yderligere skal værdiskabelsen være målbar (f.eks. socialt og/eller monetært).

Formål og investeringsområder
Innovationsfondens investeringer i sundhedsområdet skal skabe reel værdi for den danske befolkning. Vi vil således medvirke til at sikre, at Danmarks sundhedssystem kontinuert forbedres i forhold til både forebyggelse og behandling, og at det kan håndtere udfordringerne i en både engageret og aldrende befolkning. Desuden skal den industrielle styrke indenfor farma- og medicoindustrien accelereres og forankres i landet med viden, arbejdspladser og være til gavn for dansk økonomi og danske borgere.

Der er i alt afsat ca. 148 mio. kr. til innovative projekter inden for ”bedre sundhed” og ”klinisk forskning”. Der henvises endvidere til områderne, der er beskrevet i FORSK2025-katalogets temaer under ’Bedre sundhed’.

25 mio. kr. er afsat til et center indenfor stamcelleforskning med betydelig international forskning og medfinansiering fra offentlige og private aktører.

110 mio. kr. er afsat til hovedområdet ”bedre sundhed”. Sundhed er helt afgørende for det enkelte individs livskvalitet, og sundhedsområdet udgør en betydelig del af de offentlige udgifter. Herudover står medicinal- og medicoindustrien for en stor del af dansk eksport.
De fleste OECD-lande, herunder Danmark, står overfor store udfordringer med aldrende befolkninger. Det resulterer bl.a. i en stigning i forekomsten af kroniske sygdomme, multisygdomme og demens/Alzheimers, hvilket skaber et stort pres på udgifterne til sundheds- og plejeområdet. Udviklingen skaber en betydelig dansk og international efterspørgsel efter forskning og ny viden.
Innovationsfonden vil således investere i projekter, der medvirker til udvikling af nye løsninger til bedre og billigere forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering inden for såvel somatikken som psykiatrien og inden for området personlig medicin. Innovationsfonden ønsker endvidere at investere i projekter, hvor der forskes i bedre arbejdsmiljø. Det er væsentligt, at arbejdsmiljøindsatsen med forebyggelse, substitution, anvendelse af værnemidler, fastsættelse af grænseværdier etc. baseres på forskning og fakta.

Under hovedområdet ”bedre sundhed” er der to underpuljer til to specifikke indsatsområder:

  • 30 mio. kr. af de 110 mio. kr. er afsat til anvendelsesorienteret og praksisnær forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen.
    Forskningen skal bidrage til at udvikle og implementere teknologiske løsninger, som kan understøtte et velfungerende sundhedssystem og gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed styrke den enkeltes personlige frihed. Forskningen skal herunder give mulighed for at inddrage borgerne mere direkte i forebyggelse, behandling og rehabilitering gennem bl.a. nye teknologiske udviklinger. Endvidere skal forskningen understøtte en effektiv indretning af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgere og sundhedspersonale oplever gode forløb. Dette skal blandt andet bidrage til at styrke det forskningsmæssige udgangspunkt for undervisning på sundhedsuddannelserne og kompetenceudvikling i sundhedsvæsnet.
    Der lægges vægt på, at forskningen i relevant omfang sker i samarbejde mellem universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.
  • 5 mio. kr. af de 110 mio. kr. er afsat til forskning i fertilitet og hormonforstyrrende stoffer.

Temaspecifik strategi
Innovationsfonden vil bidrage til, at det danske life science økosystem - bestående af forskningsmiljøer, virksomheder og offentlige institutioner – kan konkurrere med de allerbedste life science regioner i verden.

Innovationsfonden lægger vægt på at skabe værdi for patienterne og for det danske samfund gennem investeringer i projekter, der omhandler behandling og/ eller forebyggelse af sygdom, kronisk syge patienters tilknytning til arbejdsmarkedet og organiseringen af sundhedsområdet på den for patienterne og samfundet mest hensigtsmæssige måde, f.eks. set i forhold til hurtig diagnose og behandling med henblik på bevarelse af patientens tilknytning til arbejdsmarkedet. Innovationsfonden investerer således gerne i projekter, som f.eks. omhandler patientforløb og/eller udbredelse af ”best practise” indenfor sundhedsområdet bredt eller inden for specifikke fagområder. Ligeledes investerer Fonden i projekter, som retter sig mod bedre biologisk sygdomsforståelse, ny diagnostik og ny behandling. 

Vurderingskriterier

Der henvises til vurderingskriterierne i ”Retningslinjer for Grand Solutions 2018”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2018, Aftale om fordeling af Forskningsreserven 2018, FORSK2025, herunder de i FORSK2025 oplistede pejlemærker for udmøntningen, og Innovationsfondens investeringsstrategi for sundhed.

Denne søgemulighed hører under

Grand Solutions 2018

  • Opslag: Bedre sundhed og klinisk forskning
  • Frist: 20. februar kl. 12:00 
  • Typisk varighed er på 2-5 år og Innovationsfondens investering er typisk på 5-30 mio. kr.
  • Budgettet er i 2018 på ca. 148 mio. kr.

Råd og vejledning

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og tilføjelser i den endeligt vedtagne finanslov for 2018.

Kontakt

Lars Winther
Tlf: 6190 5036
Email: lars.winther@innofond.dk

Peter Aadal Nielsen
Tlf: 6190 5064
Email: peter.aadal.nielsen@innofond.dk