Bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

På fødevareområdet ønsker Innovationsfonden en dansk fødevaresektor, der er konkurrencedygtig, helhedsorienteret og værdiskabende, og samtidig modig og visionær.

Fonden ønsker, at forbrugerne sikres sunde og sikre fødevarer, samt en produktion der i alle led fokuserer på bæredygtighed og optimal res- sourceudnyttelse, blandt andet gennem cirkulær økonomi.

Fonden investerer derfor i projekter, der udvikler og anvender ny viden om fødevarer, sundhed, livsstil, forbrugeraspekter og deres sammenhænge samt om produktion, herunder bioøkonomi, klima- og miljøfaktorer, regulering og samfundseffekter, og deres sammenhænge. Innovationsfonden ser desuden gerne ansøgninger med fokus på en forskningsmæssig understøttelse af de danske styrkepositioner inden for økologiske fødevarer mv. Yderligere er madspild er et stort og tiltagende problem i det moderne samfund hvorfor Innovationsfonden også gerne ser projekter som adresserer elementer relevante for forebyggelse af madspild.

Forskningen inden for bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil skal bidrage til at sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig produktion af sunde fødevarer til forbrugerne. Forskningen skal støtte tværdisciplinære initiativer og inddrage humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis.

Midlerne kan anvendes til forskning, der understøtter de danske fødevareerhverv, som står over for betydelige udfordringer som følge af stigende konkurrence på et stadig mere globaliseret marked samt nye kvalitetskrav på markederne i forhold til bæredygtighed, cirkulær økonomi, klima-påvirkning og sundhed.

Formål
Innovationsfondens formål med investeringer inden for sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil produktion er at styrke den danske fødevaresektor, så den i større grad bevæger sig i en retning, der sætter Danmark på verdenskortet inden for ressourceeffektiv, miljøvenlig og rentabel produktion af sunde, konkurrencedygtige fødevarer af høj kvalitet, og sammentænker problematikker og unikke løsninger på tværs af faggrænser.

Temaspecifik strategi
Innovationsfonden investerer i bioressource innovationsprojekter, som har en klar modtager eller aftager for øje i Danmark og globalt og kan blive attraktive for andre at investere i. Aftager kan med fordel være en del af projektet, men det er ikke et krav. Behovene skal være klare og udækkede, og værdiskabelsen skal være målbar.

Innovationsfonden lægger i prioriteringen vægt på projekter med innovative løsninger til udækkede behov i globale markeder, med klar fokus på aftagerne, øget produktivitet gennem anvendelse af viden, udvikling og anvendelse af nye teknologier, produkter og services, gerne med risici men med stor værdidannelse. Der er fokus på vækst og iværksætteri, samt tværgående samarbejde som medvirkende til innovation og værdidannelse.

Vurderingskriterier
Der vil fra Innovationsfondens side blive lagt vægt på

  • at projektet bredt skaber værdi i Danmark gennem ny viden, nye arbejdspladser og vækst i virksomheder. 
  • At der i vurderingen af projekter inden for fødevarer og ressourceeffektiv biologisk produktion endvidere være fokus på tværdisciplinære initiativer, humanistiske og samfundsvidenskabelige synsvinkler, f.eks. sociale og adfærdsmæssige årsager til usund levevis, at der er fokus på hele værdikæden, således at det enkelte projekt uanset placering i værdikæden har den endelige værdidannelse hos aftagerne / kommercialisering for øje, og endelig god ledelse / governance af samarbejdsprojektet.
  • At viden og løsninger i projekterne er på højeste internationale niveau.

Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre løsningen et veldefineret skridt videre mod implementering. For projekter med forskningstyngde lægges vægt på nyhedsværdi og videnskabelige kompetencer. For projekter tættere på markedet lægger Innovationsfonden vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til løbende at tilpasse sig forholdene nationalt og globalt.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Retningslinjer for Grand Solutions 2017”.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

  • Opslag 2017: Bioressourcer og sammenhænge mellem fødevarer, sundhed og livsstil
  • Frist: 7. marts 2017
  • Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr.
  • Budgettet er i 2017 på 130 mio. kr.

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017, Aftale om Forskningsreserven 2017 og Innovationsfondens investeringsstrategi for bioressourcer.

Kontakt

Anna Munck Laybourn
Tlf. 61905045
Mail: anna.laybourn@innofond.dk

Thomas Mathiasen
Tlf. 6190 5063
Mail: thomas.mathiasen@innofond.dk

Niels Langvad
Tlf. 6190 5034
Mail: niels.langvad@innofond.dk