Fase 2: Energirigtige renoverings-løsninger

Ansøgningsfrist

8. september 2015 - 19:00

Sådan søger du - ansøgningsfristen er den 8. september 2015.

Vision/mål
Eksisterende bygninger tegner sig for 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug, og Danmark er forpligtiget på meget ambitiøse mål for reduktion i energiforbrug allerede i 2020.

Et partnerskab har til formål at imødekomme denne udfordring ved at etablere en national, innovativ platform, der kan udvikle, dokumentere og implementere løsninger for bygningsrenovering, som myndigheder og virksomheder kan drage nytte af. Indsatsen bør være på både forskning, teknologi og procesudvikling.

Fokus forventes at være på, at nye og eksisterende løsninger får organisatorisk og logistisk betydning for byggeprocessen. Der ønskes en grundlæggende gentænkning af byggelogistik og -organisering ud fra de teknologiske muligheder, der er til stede i dag, med energirenovering som det centrale omdrejningspunkt.

Målet er, at branchen på tre til fem år i et mindre antal fuldskala-demonstrationsprojekter demonstrerer bæredygtige og omkostningseffektive renoveringsløsninger, som kan reducere det samlede energiforbrug i eksisterende bygninger med 50 pct. efter renovering, reducere ressourceforbruget under hele renoveringsprocessen med 30 pct. med hensyn til forbrug af materialer, energi mv. og skabe en produktivitetsforøgelse i renoveringsarbejdet på 20 pct..

Status quo DK
Historisk har den danske byggebranche investeret meget lidt i forskning og udvikling, og nye teknologier og løsninger har haft svært ved at finde vej ind i byggeriets produkter og processer. Set i forhold til opgaven med at opgradere den eksisterende bygningsmasse med tidssvarende energiegenskaber, er hastigheden på introduktion af nye renoveringsløsninger for lav.

Udvikling og implementering af nye løsninger kræver involvering og samarbejde mellem alle parter i byggeriets værdikæde, fra den innovative byggerimaterialeproducent til den krævende bygherre. Byggeribranchen har ikke tradition for samarbejde på tværs af fagligheder og operatører, hvilket er en hæmsko for effektiv implementering af nye løsninger.

Der har været øget fokus på byggematerialer og -komponenter, der anvendes ved renovering, men en effektiv udnyttelse af bæredygtige byggematerialer er primært blevet vist i forbindelse med opførelsen af nye bygninger. Opførelse af nye bygninger svarer til ca. 1 pct. årligt af den samlede bygningsmasse, hvilket understreger, at indsatsen skal ske på eksisterende bygningsmasse.

Danmark har stærke forskningsmiljøer og rådgivere inden for byggeriet, ligesom arkitektur-, design- og ingeniørtraditionen er stærk. Et bredt og innovativt partnerskab med offentlige og private bygherrer og myndigheder danner grundlaget for energirenovering i verdensklasse.

Fondens finansiering
Fonden ønsker i 2015 at investere op til DKK 50 mio. i et samfundspartnerskab inden for byggeri.

For at realisere fondens vision er der behov for en stærk kobling mellem forskning og anvendelse i byggeriet. Tværfaglige investeringer er prioriterede. Investeringerne kan fokusere på, at Danmark hurtigere end ellers kan nå mål om at nedbringe sit energiforbrug og mindske udledningen af drivhusgasser.

Teknologiske løsninger skal demonstreres  og afprøves i fuldskala-forhold. Løsningerne bør være både æstetisk og designmæssigt attraktive og energireducerende, ligesom de bør kunne effektueres på flere typer af byggerier.

Fonden prioriterer en partssammensætning, der fokuserer på reel nyudvikling af organisatoriske og logistiske processer i byggeprocessen.

Myndighederne spiller en vigtig rolle i byggeriet, dels som regulator, men også i kraft af rollen som offentlig bygherre, der kan opstille funktionskrav og derved bidrage til efterspørgslen efter energirigtige løsninger. Det er derfor oplagt, at partnerskabet indeholder en stærk relation til relevante myndigheder.

Samfundspartnerskab - Nye og bedre energirigtige renoveringsløsninger

Et innovativt partnerskab, der afspejler relevante aktører i værdikæden, og tager udgangspunkt i at sænke energiforbruget i eksisterende bygningsmasse markant ved udvikling og implementering af energirigtige renoveringsløsninger.
Partnerskabet forventes at være fokuseret på udvikling af energirigtige teknologiske løsninger med betydeligt fokus på implementering og nyudvikling af byggeprocesser og organisering.

Forløb: 3-5 år

Økonomisk ramme: 50 mio. kr.

Ansøgningsfrister

1. fase: 30. april 2015
Ansøgningsfrist for den korte ansøgning
1. fase: 30. juni 2015
Svar på den korte ansøgning

2. fase: 8. september 2015
Indsendelse af den fulde ansøgning blandt udvalgte projekter

Ansøgere får svar ultimo november

_______________________

Kontakt:
Jakob Dahl Wedel
Tel. 6190 5031
Mail. jakob.wedel@innofond.dk

_______________________

Investering i Samfundspartnerskaber
Vi investerer i samfundspartnerskaber, hvor private virksomheder, offentlige forskningsinstitutioner og myndigheder samarbejder om at udvikle nye innovative løsninger med udgangspunkt i konkrete samfundsudfordringer. 
Læs mere her