Energi

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte en effektiv grøn omstilling, en omkostningseffektiv udnyttelse af energiressourcerne og et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø, herunder
(i) udvikling af radikalt nye teknologier, løsninger, services og forretningsmodeller
(ii) trinvise forbedringer af eksisterende teknologier og løsninger 
(iii) løsninger baseret på tværfaglige samarbejder, hvor f.eks. IKT løsninger og/eller ny materialeteknologi, understøtter effektiv udnyttelse og produktion af vedvarende energi

Formål
Innovationsfondens mål med investeringerne er et medvirke til en økonomisk attraktiv transformation af energisektoren fra fossilt baseret energi til grøn energi og deraf følgende vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

Innovationsfondens investeringsstrategi for energiområdet understøtter dette ved både at medvirke til at fastholde danske energivirksomheders markedsposition samtidigt med, at Innovationsfonden også understøtter nye forretningsmodeller og radikal innovation.

Investeringsområder
Innovationsfonden investerer i en stor del af udviklingsforløbet fra tidlig anvendt forskning til løsninger og teknologier, der er tæt på kommercialisering. Inden for energiområdet har Innovationsfonden imidlertid fokus rettet imod forskning og udvikling (F&U), men kan vælge at følge op med investeringer i senere forløb, når dette er relevant.

Fondens fokusområder er:

Radikal innovation: Nye energiteknologier løsninger, services og forretningsmodeller med stort globalt markedspotentiale, herunder:

 • Nye services og forretningsmodeller til udvikling af fremtidens energiinfrastruktur, herunder omsætning af viden om brugeradfærd til nye services og forretningsmodeller.
 • Energieffektiv anvendelse af både vedvarende og fossile energiressourcer.
 • Omkostningseffektiv energilagring.
 • Løsninger, der understøtter fremtidens integrerede energisystem, med højere grad af udveksling af energi mellem el-gas- og varmesystemerne
 • Konvertering af elektricitet (el fra vedvarende kilder) til transportbrændstoffer, samt til kemikalier og andre højværdiprodukter.
 • Radikalt nye hjælpeteknologier, der markant reducerer Levelized Cost of Energy (LCoE) knyttet til eksisterende vedvarende energiteknologier som f.eks. solceller og vindmøller.

Trinvis innovation: Innovationsfonden investerer også i trinvise forbedringer af allerede eksisterende løsninger med henblik på at fastholde og/eller styrke danske virksomheders styrkepositioner indenfor:

 • Energieffektive løsninger, herunder bedre udnyttelse af eksisterende infrastrukturinvesteringer
 • Reduktion af investerings- og driftsomkostningerne ved produktion, distribution og anvendelse af energi.
 • Teknologier, løsninger og services, der understøtter det intelligente energisystem.
 • Løsninger, der reducerer Levelized Cost of Energy (LCoE) knyttet til anvendelse af vedvarende energiteknologier f.eks. optimering af Balance of Plant (BoP) for en vindmølle eller et elektrolysesystem.
 • Forbedrede elektriske komponenter og el-systemer, herunder effektelektronik og LED teknologier.

Innovation gennem tværfaglige samarbejder:

 • Ligesom energisektoren står overfor en transformation til øget anvendelse af vedvarende energikilder står transportsektoren overfor lignende transformation. Fonden investerer der- for i tværfaglige projekter for at fremme udviklingen af løsninger på transportsektorens udfordringer. Herunder investerer fonden i teknologier og løsninger der gør det økonomisk bæredygtigt at omdanne bioressourcer, samt elektricitet til transportbrændstoffer.
 • Teknologiske gennembrud inden for solceller, brændselsceller/elektrolyse, batterier og vindmøller er ofte baseret nye materialer og materialeløsninger. Innovationsfonden investerer derfor i anvendt materialeforskning når denne indgår i en energiteknologisk løsning.
 • Konvertering af elektricitet (el fra vedvarende kilder) til transportbrændstoffer, kemikalier og andre produkter.
 • Integration af IKT-løsninger, sensorer og anvendelse af data til optimeret drift af energienheder og systemer.
 • Fuld udnyttelse af potentialet ved anvendelse af bygninger og industrielle anlæg som en aktiv del af det intelligente energisystem.

Vurderingskriterier
Innovationsfonden investerer i innovative løsninger, som har klart definerede mål og tilfredsstiller et udækket behov i markedet. Løsningerne skal have et betydeligt markedspotentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at projektet anerkender, at der kan skabes værdi ved at føre løsningen et veldefineret skridt videre.

For projekter med forskningstyngde lægges vægt på teknologisk værdiskabelse, nyhedsværdi, originalitet og teknisk-videnskabelige kompetencer.

For projekter tættere på markedet lægges mere vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til løbende at tilpasse sig forholdene i en sektor i transformation.

Det er vigtigt, at indplacere innovationen i værdikæden, så projektets konkrete bidrag til værdiforøgelsen af den samlede teknologiske løsning fremgår. Hvis projektets formål f.eks. er at forbedre en elektrode i et batteri, skal det fremgå hvorledes denne forbedring bidrager til batteriløsningens samlede værdiforøgelse. Endvidere skal aftageren og forretningsmodellen beskrives.

Det forventes, at projekterne er beskrevet i relation til både eksisterende og nye konkurrerende teknologier i det stærke faglige område med global konkurrence og mange innovative ideer. Det er en fordel, hvis projektets styrker kan beskrives ved:

 • Levelized Cost of Energy (LCoE) eller tilbagebetalingstid for investeringen og levetid.
 • Energibalancen / Energitætheden / Lagringskapacitet
 • Effektivitet i energiomdannelsen
 • Pris pr. kWh, pris pr. liter etc.

Der vil blive lagt vægt at projektet realistisk forholder sig til sektorens høje krav til løsningens pålidelighed og robusthed.

Innovationsfonden vurderer desuden altid, om de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer er til stede, samt om der er en klar beskrivelse af organiseringen og projektets gennemførsel.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Retningslinjer for Grand Solutions 2017”

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

 • Frist: 7. marts 2017 kl. 16.00
 • Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr.
 • Budgettet er i 2017 på ca. 103 mio. kr.
 • Bemærk: Der er kun én fase i ansøgningsprocessen

Råd og vejledning

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2016 og Innovationsfondens investeringsstrategi for energi.

Kontakt

Sune Dalgaard Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Email: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk

Niels Langvad
Tlf: 6190 5034
Email: Niels.Langvad@innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf: 6190 5041
Email: klaus.jakobsen@innofond.dk

Anitha Sharma
Tlf: 6190 5048
Email: anitha.sharma@innofond.dk

Lennart Andersen
Tlf: 6190 5073
Email: lennart.andersen@innofond.dk