Grøn vækst

Ansøgningsfrist

20. februar 2018 - 12:00

Store globale udfordringer truer menneskeheden og Danmark på både den korte og lange bane. Ved at udvikle ny teknologi, viden og kompetencer styrkes dansk eksport, vækst og velfærd og bidrager samtidigt til at takle disse udfordringer og værne om vores fælles natur og miljø.

Innovationsfonden ønsker med ”Grøn Vækst” at investere i projekter med stort vækstpotentiale, hvor strategisk forskning og innovation kan medvirke til at skabe nye, internationalt konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer i relation til energi, bioressourcer, klima, miljø, vandressourcer, byggeri og transport.

Målene er omkostningseffektiv grøn omstilling, afkobling af vækst fra miljøbelastning samt effektiv ressourceudnyttelse til værdi for et bæredygtigt samfund. Vigtige instrumenter til at opnå målene er internationale og tværdisciplinære samarbejder. Innovationsfonden forventer store potentialer i løsninger der giver forbedret ressourceudnyttelse gennem en cirkulær tilgang, herunder ved opbygning af nye værdikæder og etablering af nye arbejdspladser i hele genanvendelseskæden.

Innovationsfonden investerer i projekter, som har en klar modtager eller aftager for øje og bliver attraktive for andre at investere i. Problemstillinger og behov skal være klare, og løsningerne må således ikke allerede være tilgængelige (globalt). Yderligere skal værdiskabelsen være målbar (f.eks. socialt og/eller monetært).

Der tages systemiske hensyn i udmøntningen således, at der tænkes i både arbejdsdeling og samarbejde med aktører og programmer (ikke mindst EUDP, MUDP og GUDP), der understøtter andre dele af forsknings- og innovationsværdikæden.

Formål og investeringsområder
Opslaget omfatter hovedområdet Grøn vækst i FORSK2025, indeholdende bl.a. (og ikke udelukkende):

 • Energi hvor fokus er investeringer indenfor et effektivt, intelligent og integreret energisystem. Store teknologiske gennembrud har typisk afsæt i ny viden og nye kompetencer opnået gennem stærk forskning og stærke offentlige-private samarbejder. Innovationsfonden vil styrke den strategiske forskning på energiområdet, øge innovationskraften i den danske energisektor og medvirke til udvikling af radikalt nye løsninger til fremtidens energisystem. Derfor er det nødvendigt, at fondens investeringer også bidrager til opbygning af nye kompetencer og ny viden, og helt afgørende, frembringelse af nye løsninger, services og produkter.
 • Bioressourcer hvor fokus er løsninger, der styrker den danske bioressourcesektor, herunder den marine, ved at sikre ressourceeffektiv og bæredygtig produktion af konkurrencedygtige fødevarer, herunder økologiske, og andre biologiske produkter. Målet med investeringerne er skabe øget værdiskabelse gennem forskning i og innovation af nye teknologier, løsninger, services og forretningsmodeller, der sammentænker problematikker og unikke løsninger på tværs af faggrænser for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. 
 • Miljøteknologi og cirkulær økonomi, hvor forskningen skal bidrage til at udvikle nye, globalt konkurrencedygtige, miljøeffektive teknologier og løsninger samt styrke dansk eksport. Forskningen skal samtidig bidrage til et bedre miljø, bedre sundhed og en bæredygtig ressourceudnyttelse samt til at fremme omstillingen til en cirkulær økonomi.
 • Transport hvor forskningen skal bidrage til at udnytte det danske potentiale for at udvikle konkurrencedygtige transportteknologier og -løsninger, der kan imødekomme fremtidens behov for transport, mens belastning af vand, natur og klima reduceres. Det er formålet med investeringer indenfor intelligent og grøn transport herunder maritime transportformer, at de skal bidrage til at skabe velfungerende og robuste transport- og logistiksystemer, som muliggør effektiv og sikker mobilitet af personer og varer.
 • Klima og arktisk forskning hvor forskningen har til formål at ruste Danmark til tilpasning til – og modvirkning af – klimaforandringer og omfatter endvidere arktisk forskning. Det skal bl.a. sikres, at der tilvejebringes tilstrækkelige virkemidler til opfyldelsen af Danmarks mål for reduktion af udledning af drivhusgasser fra den ikke-kvotebelagte sektor (herunder landbrug, transport og byggeri) under hensyn til produktionen og erhvervet.
 • Byggeri, infrastruktur og byer hvor forskningen skal bidrage til den fortsatte udvikling af bæredygtigt kvalitetsbyggeri, fysisk infrastruktur og attraktive byer, der fremmer livskvalitet, og hvor det er attraktivt for virksomheder at placere deres aktiviteter.
 • Vand hvor de strategiske investeringer i forskning inden for vandressourcer og – teknologier skal bidrage til udvikling af nye, ressourcebesparende og globalt konkurrencedygtige teknologier, en sikker vandforsyning og et bedre vandmiljø.

Temaspecifik strategi
Innovationsfonden har specifikke investeringsstrategier for energi, bioressourcer og miljø.

 • Bioressourcer hvor Innovationsfonden investerer inden for bioressourcer i innovationsprojekter, som har en klar modtager eller aftager for øje, i Danmark og globalt, og kan blive attraktive for andre at investere i. En aftager skal være defineret og kan med fordel være en del af projektet, men det er ikke et absolut krav. Behovene skal være klare og udækkede, og værdiskabelsen skal være målbar. Innovationsfonden lægger i prioriteringen af bioressourceansøgninger vægt på projekter med innovative løsninger til udækkede behov i globale markeder, med klar fokus på aftagerne, øget produktivitet gennem anvendelse af viden, udvikling og anvendelse af nye teknologier, produkter og services, gerne med risici, men med stor værdidannelse. Der er fokus på vækst og iværksætteri, samt tværgående samarbejde som medvirkende til innovation og værdidannelse.
 • Energi hvor Innovationsfondens mål med investeringer i energi er at medvirke til en økonomisk bæredygtig transformation af energisektoren og understøtte en effektiv grøn omstilling. En omstilling der indebærer en effektiv udnyttelse af energiressourcerne, et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø. Innovationsfonden dækker generelt hele værdikæden, men har inden for energiområdet særligt fokus rettet imod forskning og udvikling.
 • Miljø hvor Innovationsfondens investeringer har til formål at omsætte viden til konkurrencedygtige miljøteknologiske løsninger, som bidrager til forbedring af livskvalitet, helbred og biodiversitet både nationalt og internationalt samt skabe vækst og beskæftigelse. Formålet er også gennem strategisk forskning og innovation at opbygge og styrke viden om de danske og globale miljøproblemer for at fastholde og styrke den globale konkurrenceevne for danske virksomheder. Forskningen skal endvidere bidrage til intelligent miljøregulering, som går på tværs af fagområder og tager hensyn til miljø, sundhed og økonomi og samtidig viser, at det er muligt at afkoble vækst og øget forbrug fra øget miljøbelastning.

Vurderingskriterier
Der henvises til vurderingskriterierne i ”Retningslinjer for Grand Solutions 2018”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finansloven 2018, Aftale om Forskningsreserven 2018, FORSK2025, herunder de i FORSK2025 oplistede pejlemærker for udmøntningen, og Innovationsfondens investeringsstrategier for energi, miljø og bioressourcer.

Denne søgemulighed hører under

Grand Solutions 2018

 • Opslag 2017: Grøn vækst 
 • Frist: 20. februar kl. 12:00 
 • Typisk varighed er på 2-5 år og Innovationsfondens investering er typisk på 5-30 mio. kr.
 • Budgettet er i 2018 på ca. 211 mio. kr.

Råd og vejledning 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og tilføjelser i den endeligt vedtagne finanslov for 2018.

Kontakt

Thomas E Mathiasen
Tlf: 6190 5063
Email: Thomas.Mathiasen@Innofond.dk

Brian Christensen
Tlf: 6190 5088
Email: Brian.Christensen@Innofond.dk

Niels Langvad
Tlf: 6190 5034
Email: Niels.Langvad@Innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf: 6190 5041
Email: klaus.jakobsen@innofond.dk

Anitha Sharma (efter 5. januar 2018)
Tlf: 6190 5048
Email: Anitha.Sharma@Innofond.dk

Sune D. Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Email: Sune.Dalgaard.Ebbesen@Innofond.dk