Innovation indenfor området ’vidensarbejde’

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

I takt med fremkomsten af nye teknologier, ikke mindst vækstteknologier som nye IKT-løsninger og øget digitalisering generelt, nye samfundsformer og -strukturer, samt den stigende grad af økonomisk globalisering, opstår nye arbejdsformer. 

Dette gælder også for ’white collar’-arbejde. Arbejdslivsforskningen har peget på ’white collar’-arbejdsstyrken som særligt mobil på grund af gruppens uddannelsesniveau. Mobilitet karakteriserer fortsat ’white collar’-arbejdere, der i dag ikke nødvendigvis er fastansatte men ofte har kortvarige projektansættelser, og ikke nødvendigvis er ansat ét sted eller arbejder i ét land. Traditionelt har arbejdslivsforskningen dog haft større fokus på manuelt arbejde (’blue collar’) og denne gruppes arbejdsliv og vilkår, mindre på ’white collar’-arbejde og -arbejdsliv.

Formål
Dette opslag sætter fokus på ’white collar’-arbejdsformer, her defineret som videnarbejdere i bred forstand, fastansatte som projektansatte, ofte folk ansat som f.eks. designere, designingeniører, m.fl., og IT-udviklere, akademikere, konsulenter, samt medarbejdere i serviceindustrien. Med opslaget ønsker Innovationsfonden at fremme projekter, der undersøger produktivitet i videnarbejdet samt følgevirkningerne af eksempelvis projektansættelser og nomade-arbejdsformer på samfundsniveau, for familielivet, etc.

Temaer  
De nye videnarbejdsformer har visse karaktertræk: Produktivitets- og effektivitetsbidrag lader sig generelt vanskeligere måle end på andre arbejdsområder; projektansatte videnarbejdere har en anderledes form for sikkerhed i ansættelsen og mindre pensionsopsparing; videnarbejdere kan opleve andre former for fællesskaber end de fællesskaber, der tidligere har karakteriseret arbejdspladserne.

Med dette opslag efterspørges forskning, der i bred forstand kan styrke forståelsen af vilkår og forhold for videnarbejderen, af drivkræfterne og de betydende sammenhænge bag produktivitet og effektivitet i videnarbejdet, og forskning, der kan udvikle nye modeller og metoder til værdiansættelse af de firmaer, der hviler på denne form for arbejdskraft. Eksempler på projekter kan være afdækning af omfang af samt vilkår for videnarbejderen, eventuelle nye fællesskabsformer, nye måder at belyse produktivitet på herunder hvilke metoder, der bedst muligt formår at måle effektiviteten og værdien af videnarbejdet på både individ- og virksomhedsniveau. Fælles for forskningen i disse temaer er, at forståelsen skal kunne omsættes til konkrete anvisninger og handlinger, der kan ruste virksomhederne og det danske samfund til de nye arbejdsformer.

Det er Innovationsfondens mål, at investeringer i arbejdslivsforskning skal tage afsæt i de problemstillinger og muligheder, som de nye former for videnarbejde rummer. Ansøgninger kan rumme undersøgelser og analyser, men projektet skal både tydeliggøre problemer og muligheder ved videnarbejdet og udvikle mulige forbedringsforslag og anvisninger, således at projektets resultater kan dokumentere værdiskabelsen for virksomheder og for samfundet.

Ovenstående er naturligvis ikke udtømmende, men temaer, der har fondens interesse. Projekter med andre problemstillinger kan vise sig mere aktuelle og værdiskabende. For enhver indsats gælder, at projekterne både skal omfatte videnopbygning, hvor der mangler et kvalificeret vidensgrundlag, og stile mod at opnå målbare, konkrete effekter ved at teste det kvalificerede vidensgrundlag i praksis, da fonden ønsker, at resultaterne kan spredes med henblik på en bredere samfundsmæssig effekt.

Vurderingskriterier
Ansøgningen vurderes efter Innovationsfondens generelle vurderingskriterier, der fremgår af ”Retningslinjer for Grand Solutions, 2017”, publiceret i januar 2017.

Derudover vil følgende temaspecifikke vurderingskriterier være gældende for dette opslag: Der vil blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er aktivt involveret i projektet.

Opslagets beløbsramme forventes at modsvare 1-2 projekter.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

  • Opslag 2017: Innovation indenfor området ’vidensarbejde’  
  • Frist: 7. marts 2017
  • Grand Solutions: Typisk 2-5 år; ca. 5 mio. kr.
  • Budgettet er i 2017 på 10 mio. kr.

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017 og aftale om fordeling af forskningsreserven 2017.

Kontakt

Bettina Hauge
Tlf. 6190 5006
Mail: Bettina.hauge@innofond.dk

Michael Hansen
Tlf. 6190 5037
Mail: michael.hansen@innofond.dk