Integrationsindsats med fokus på flygtninge

Ansøgningsfrist

15. august 2016 - 19:00

Formål
Historisk har Danmark modtaget migranter og flygtninge fra andre kulturer i forskellige perioder med hver deres særlige samfundsmæssige, sociokulturelle og økonomiske træk. At modtage et større antal flygtninge er altså ikke ukendt i Danmark, men at håndtere pludselig og uventet tilvandring er en udfordring for samfundet.

Tilstrømningen og sammensætningen af flygtninge udfordrer i en vis forstand den danske velfærdsmodel, der i høj grad hviler på ideen om et relativt homogent samfund uden befolkningsmæssige eller demografisk set store udsving. At have en velfærdsmodel, der både indeholder rettidig omhu og omsorg for flygtninge, som formår at udnytte det innovationspotentiale, der kan ligge i mødet med nye kulturer, og som konkret sørger for at frigøre det arbejdskraftspotentiale, flygtningene kan besidde, er en udfordring. Innovationsfondens formål med dette opslag er at skabe grobund for nye løsninger på disse udfordringer. Fonden ønsker, at løsninger baserer sig på den seneste forskning og viden på området. Veldokumenterede, praktiske erfaringer fra kommuner, regioner, firmaer, civilsamfundsaktører, NGO’er og andre kan indgå i løsningsforslag. 

Temaer
Innovationsfonden ønsker at imødekomme behovet for bedre praktisk håndtering og integration af flygtninge og deres familiesammenførte samt styrke indsatser omkring integrationsindsatser i Danmark. Det gælder i særlig grad aktiviteter, der kan hjælpe med at udnytte det potentiale, som flygtninge kan rumme, velvidende at deres ophold i Danmark kan blive af kortere varighed.

Arbejdsmarkedstiltag og arbejdspotentiale
Projekter kan eksempelvis omfatte analyse af kommunernes vidensniveau omkring potentialet hos de ankomne flygtninge og deres familiesammenførte, såsom evaluering af den kompetenceafklaring der foregår for at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet. En anden, relateret problemstilling kan handle om at få evidenstestet og evalueret redskaberne i beskæftigelsesindsatsen samt særlige arbejdsmarkedstiltag overfor flygtninge, herunder virksomhedsforlagte opgaver, med henblik på en eventuel udrulning i større regi. Indenfor denne problemstilling kan en bred undersøgelse af mødet mellem flygtning og sagsbehandler tilsvarende være relevant.

Civilsamfundsaktører
Et andet tema knytter sig til de mange, nye initiativer blandt civilsamfundsaktører. Hvilken rolle har disse nye aktører for flygtninges integration i Danmark og for deres eventuelle transnationale relationer til oprindelseslandet, herunder forestillinger om fremtidig tilbagevending? Et projekt om nye civilsamfundsaktører kunne eksempelvis undersøge forskellige former for frivilligt forenings- og civilsamfundsengagement og deres samspil med andre typer civilsamfundsengagement, også ’traditionelle’ foreninger som Dansk Flygtningehjælp, højskoler og efterskoler, for at afdække disse aktørers bidrag i en integrationsproces og potentialet i samskabelsesprocesser civilsamfundsaktører og flygtninge imellem.

Familiens rolle
En tredje problemstilling relaterer til familiesammenførte flygtninge. Her kan et særligt fokus på køn og uddannelse perspektivere det integrationspotentiale, der ligger i familien, fx gennem et eksplicit kønsperspektiv såsom en undersøgelse af kvindens rolle og kvindelige netværk blandt flygtninge og herboende migranter for en vellykket integration af familien. Med afsæt i familien kunne det også være relevant at undersøge boligplaceringen og nye boformers betydning og potentiale i at styrke flygtninges indslusning på arbejdsmarkedet. Også boligsituationen for uledsagede børneflygtninge kan være relevant samt særlige problemstillinger for denne gruppe i øvrigt.

Ovenstående er naturligvis ikke udtømmende, men temaer, der har fondens interesse. Projekter med andre problemstillinger kan vise sig mere aktuelle. For alle indsatser gælder, at projekterne omfatter videnopbygning på områder, hvor der mangler et kvalificeret vidensgrundlag, men opslaget omfatter optimalt projekter, hvor der opnås konkrete effekter og det kvalificerede vidensgrundlag testes i praksis, idet fonden gerne ser resultaterne spredes med henblik på en bredere samfundsmæssig effekt.

Danmarks forskning på integrationsområdet har ofte et lidt ensidigt fokus på offentlige institutioner trods dokumenterede gevinster ved offentlige-private samarbejder, som gavner både borgere og samfund, da de oftest medfører økonomiske besparelser via øget effektivitet, kvalitet og innovation. Fonden prioriterer således projekter, som involverer offentligt-privat samarbejde og de nye civilsamfundsaktører.

Vurderingskriterier
Der vil fra Fondens side blive lagt vægt på, at resultaterne skaber konkret værdi i form af målbar nytteværdi eksempelvis mere effektive redskaber og systemer i kommunerne, bedre adgang til og fastholdelse på arbejdsmarkedet, nye netværk mellem og på tværs af flygtninge, etc.

I forbindelse med ansøgninger til flygtningeindsatser forstås værdiskabelse bredt som ny viden og/eller innovation, der med afsæt i afprøvede løsninger kan medvirke til at forbedre vilkårene for flygtninge og/eller vilkårene for kommunerne mht. mere effektive ressourceanvendelser. Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på projektets resultater set i forhold til state-of-the-art, effekt, gennemførligheden af projektet, på sandsynligheden for en bredere implementering af projektets resultater, herunder den økonomiske realisme: Hvad koster det at opnå en eventuel effekt? Der vil blive lagt vægt på, at projektets aftagere og kerneinteressenter enten er med til at forme projektet, deltager i projektet eller på anden vis er involveret i projektet.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ”Retningslinjer Grand Solutions - Ansøgningsproces med en fase 2016”, publiceret i maj 2016.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2016.

Bemærk: Der er kun én fase i ansøgningsprocessen.

Opslagets beløbsramme forventes at modsvare 2-5 projekter.

Denne søgemulighed hører under

  • Opslag 2016: Integrationsindsats med fokus på flygtninge
  • Ansøgningsfrist: 15. august 2016 kl. 19:00
  • Budgettet er i 2016 på ca. 15 mio. kr
  • Hent opslaget som PDF

Vejledninger

Kontakt

Bettina Hauge
Tlf: 6190 5006
Email: Bettina.hauge@innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf: 6190 5041
Email: Klaus.jakobsen@innofond.dk