Fase 2: Konkurrencedygtige miljøteknologier

Ansøgningsfrist

8. september 2015 - 19:00

Sådan søger du - ansøgningsfristen er den 8. september 2015.

Vision/mål
Danmark skal være førende inden for miljø- og vandteknologi, som kan bidrage til at forebygge og begrænse belastning af miljøet.

Konkurrencedygtig miljøteknologi skal gøre det muligt både at udvikle levestandarden, opnå renere miljø i og uden for Danmark og understøtte erhvervslivets eksport- og vækstmuligheder.

Innovationsfonden ønsker også at skabe et videngrundlag for, at offentlige myndigheders investeringer og forvaltning på miljøområdet sker på en evidensbaseret måde, som både er bæredygtig og ressourceeffektiv. 

Status quo i Danmark
Regeringen har udarbejdet en ”Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger”, som sigter på at styrke og udvikle ressourceeffektive løsninger inden for vand-, bio- og miljøløsninger. Det skal blandt andet ske gennem understøttende indsatser inden for forskning, udvikling og kommercialisering.

Danmark har en forskningsmæssig styrkeposition på det miljøteknologiske område. I EU’s 7. rammeprogram (2007-2013) har danske forskningsmiljøer hjemtaget på ca. 3 pct. af den samlede EU-bevilling til miljøforskning. Denne styrkeposition hænger formentlig sammen med, at der over en årrække har været tilført betydelige nationale midler til området.

Der har igennem en årrække været fokus på miljøområdet, herunder på klimatilpasning og miljøregulering og indsatsen på kommunalt niveau. Samtidig har miljøområdet fået større forsknings- og erhvervsmæssig betydning, og beskæftigelsen er øget væsentligt inden for området. Det har også betydet, at konkurrence om forskningsmidlerne til offentligt-privat samarbejde inden for området er blevet meget hårdere.

Der er flere områder, hvor dansk forskning og erhvervsliv har internationale styrkepositioner. Det gælder bl.a. inden for vand, pumper, vandrensning og spildevandsrensning og modelværktøjer, håndtering af affald, affaldsforbrænding og systemløsninger og reduktion af luftforurening, f.eks. reduktion af NOx- partikler og SO2.

Fondens investering
Innovationsfonden investerer i forskning, udvikling og kommercialisering, som kan føre til anvendelse af konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier, f.eks. vandteknologi, herunder avanceret spildevandsrensning, sikring af rent drikkevand, grundvandskortlægning og -beskyttelse.

Innovationsfondens investeringer kan også bidrage til optimering af tilpasning til klimaændringer. I byerne er der behov for forskning i afledning af regnvand, dimensionering af kloakker, forebyggelse af oversvømmelser og lignende. I det åbne land er der behov for forskning i afledning af vand og anvendelse af vådområder og viden om hvilke arealer, der påvirkes af klimaændringer, og hvor meget arealerne og deres flora/fauna påvirkes.

Innovationsfonden investerer også i aktiviteter, som kan bidrage til udvikling af nye metoder til oprensning af søer, vandløb, indre farvande mv.

Andre vigtige områder er ressourceudnyttelse, herunder genanvendelse af affald og restprodukter fra husholdninger og andre sektorer, og forskning, som kan bidrage til reduktion af sundhedsskadelige stoffer i restprodukter, der genanvendes eller deponeres.

For at bidrage til et evidensbaseret grundlag for offentlige myndigheders prioriteringer, investerer Innovationsfonden også i forskning og udvikling, som kan bidrage til styrket monitorerings-, overvågnings- og kortlægningsteknologi og forbedrede vurderingsværktøjer.

Fondens finansiering
Innovationsfonden investerer i projekter, som kan have én eller flere samarbejdspartnere, men prioriterer inden for de tematiske områder generelt offentlige-private samarbejder.

Projekterne kan være placeret forskellige steder i værdikæden eller spænde bredt over værdikæden fra forskning over udvikling til kommercialisering.

Fondens investering vil typisk være 5 – 30 mio. kr. pr. projekt.

Forløb: ~3–5 år

Totalt finansieringsbudget: 40 mio. kr.

Ansøgningsfrister

1. fase: 30. april 2015
Ansøgningsfrist for den korte ansøgning
Ansøgere får svar på den korte ansøgning den 30. juni 2015

2. fase: 8. september 2015
Indsendelse af den fulde ansøgning blandt udvalgte projekter

Fase 1 og 2 er på engelsk af hensyn til international peer-review

Ansøgere får svar ultimo november

_______________________

Kontakt

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf. 6190 5041
Mail: klaus.jakobsen@innofond.dk

_______________________

Investering i store projekter
Vi investerer 5-30 mio. kr. i store projekter, hvor I har fokus på forskning, udvikling og kommercialisering. Typisk er det samarbejder mellem parter i et offentlig-privat partnerskab