Fase 2: Konkurrencedygtige miljøteknologier

Ansøgningsfrist

15. august 2016 - 19:00

Konkurrencedygtige miljøteknologier til globale udfordringer

Det er visionen med investeringer i forsknings- og innovationsprojekter indenfor miljøteknologi, at de skal bidrage til at udvikle globalt konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier og løsninger på globale udfordringer inden for miljø, vand, luft, jord og affald og bidrage til at skabe lukkede ressourcekredsløb.

Udviklingen af miljøteknologier kan bidrage positivt til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og bidrage til et renere miljø samt fremme cirkulær økonomi og bidrage positivt til en bæredygtig miljøindsats både i Danmark og globalt.

Formål
Innovationsfondens investeringer har til formål, at:

 • omsætte miljøviden, teknologiske løsninger mv. til forbedring af livskvalitet, helbred og biodiversitet samt vækst og øget beskæftigelse – nationalt og internationalt.
 • anvende forskning og innovation for at opbygge og styrke viden om de danske og globale miljøproblemer for at fastholde og styrke konkurrenceevne for danske virksomheder - nationalt og internationalt.
 • bidrage til intelligent miljøregulering, som går på tværs af fagområder og tager hensyn til miljø, sundhed og økonomi og fortsat vise, at det er muligt at afkoble vækst og øget forbrug fra øget miljøbelastning.

Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter, som blandt andet kan fremme cirkulær økonomi, indenfor f.eks.:

 • Nye eller forbedrede produkter, services, processer, organisationsændringer eller marketingsløsninger, som reducerer ressourceforbruget og/eller reducerer frigivelsen af farlige stoffer gennem hele livscyklus  
 • Beslutningsstøtteværktøjer indenfor miljø og ressourcer  
 • Modeller og dynamiske samfundsøkonomiske beregninger og forudsigelser til at foretage de rigtige miljøbeslutninger
 • Intelligent forvaltning af ressourcer og produktion inkl. cirkulær økonomi  
 • Intelligent miljøregulering
 • Rense/afværge/kildekontrol-teknologier m.v.
 • Innovation, der medfører adfærdsændringer hos virksomheder, forbrugere og beslutningstagere
 • Tværdisciplinære løsninger med miljøaspekter
 • Øvrige globale udfordringer på miljøområdet

For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi på miljøområdet, henvises til Innovationsfondens investeringsstrategi på området.

Vurderingskriterier
Innovationsfonden investerer i innovative miljøløsninger som har klart definerede mål og forventet effekt. Løsningerne skal have et betydeligt markeds- og/eller samfundsmæssigt potentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre løsningen et veldefineret skridt videre.

For projekter med forskningstyngde lægges vægt på teknologisk og samfundsmæssig nyhedsværdi, originalitet og teknisk-videnskabelige kompetencer.

For projekter tættere på markedet lægges vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til løbende at tilpasse sig forholdene i miljøsektoren nationalt og globalt.

Det er endvidere vigtigt at indplacere projektet korrekt i værdikæden, at aftageren er klart defineret, og at value proposition er klart beskrevet. Det forventes, at projekterne er beskrevet i relation til både eksisterende og nye konkurrerende teknologier på det faglige område med global konkurrence og mange innovative ideer.

Innovationsfonden vurderer desuden altid, om de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer er til stede, samt om der er en klar beskrivelse af organiseringen og projektets gennemførsel.

Der vil i vurderingen endvidere specifikt være fokus på:

 • Miljøteknologi i livscyklus-perspektiv som indeholder økonomiske, ressource- og sundhedsmæssige vurderinger
 • Forpligtende inddragelse af slutbrugere og andre relevante aktører bl.a. myndigheder i forhold til regulering og miljøovervågning
 • Relevans af miljøløsningen i forhold til udfordringens relevans, omfang og markedspotentiale
 • Løsninger, som har fokus på nuværende og fremtidige udfordringer, f.eks. vandløsninger som tager hensyn til klimaudfordringer
 • Løsninger, som er anvendelige også uden for Danmark. Miljøudfordringen behøver ikke være i Danmark, hvis det giver vækst og beskæftigelse i Danmark.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Strategi og generelle kriterier for Grand Solutions”.

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2016, Aftale om Forskningsreserven 2016 og Innovationsfondens investeringsstrategi for miljø.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

 • Opslag 2016: Konkurrencedygtige miljøteknologier i foranderlig verden
 • Frist Fase 2: 15. august 2016 kl. 19:00
 • Frist Fase 1: 2. maj 2016 kl. 19:00
 • Budgettet er i 2016 på ca. 25 mio. kr.
 • Hent opslaget som PDF her

Vejledninger

Kontakt

Anitha K. Sharma
Tlf: 6190 5048
Email: anitha.sharma@innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf: 6190 5041
Email: klaus.jakobsen@innofond.dk

Kirsten Klüver
Tlf: 6190 5044
Email: kirsten.kluver@innofond.dk

Niels Langvad
Tlf: 6190 5034
Email: niels.langvad@innofond.dk

Sune D. Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Email: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk