Miljøteknologi

Ansøgningsfrist

7. marts 2017 - 16:00

Det er visionen med investeringer indenfor miljøteknologi, at de skal bidrage til at udvikle løsninger på globale udfordringer gennem globalt konkurrencedygtige og bæredygtige miljøteknologier.

Løsningerne skal fremme cirkulære økonomi og dækker områderne vand, luft, jord og affald. De skal bidrage positivt til forbedring af livskvalitet, helbred og biodiversitet og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. 

Formål
Innovationsfondens investeringer har til formål, at anvende forskning og innovation for at opbygge og styrke viden om de danske og globale miljø- problemer for at fastholde og styrke konkurrenceevne for danske virksomheder - nationalt og internationalt.

 • udvikle løsninger til intelligent miljøregulering, som går på tværs af fagområder og inddrager såvel miljø, sundhed som økonomisk værdi
 • afkoble vækst og øget forbrug fra øget miljøbelastning og vise at miljøløsninger kan føre til øget vækst og øget beskæftigelse i Danmark.

Investeringsområder indenfor miljøteknologi
Innovationsfonden investerer i forsknings- og innovationsprojekter, som blandt andet kan fremme cirkulær økonomi, indenfor f.eks.:

 • Nye eller forbedrede produkter, services, processer, organisationsændringer eller marketingsløsninger, som reducerer ressourceforbruget og/eller reducerer frigivelsen af farlige stoffer gennem hele livscyklus
 • Beslutningsstøtteværktøjer inden for miljø og ressourcer
 • Modeller og dynamiske samfundsøkonomiske beregninger og forudsigelser til at foretage de rigtige miljøbeslutninger
 • Intelligent forvaltning af ressourcer og produktion inkl. cirkulær økonomi
 • Intelligent miljøregulering
 • Rense/afværge/kildekontrol-teknologier m.v.
 • Innovation, der medfører adfærdsændringer hos virksomheder, forbrugere og beslutningstagere
 • Tværdisciplinære løsninger med miljøaspekter
 • Øvrige globale udfordringer på miljøområdet særligt indenfor vand, luft, jord og affald

For yderligere beskrivelse af Innovationsfondens strategi på miljøområdet, henvises til Innovations- fondens investeringsstrategi på området.

Vurderingskriterier
Innovationsfonden investerer i innovative miljøløsninger, som har klart definerede mål og forventet effekt. Løsningerne skal have et betydeligt markeds- og/eller samfundsmæssigt potentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at viden genereret i projektet skaber værdi ved at føre løsningen et veldefineret skridt videre mod implementering.

For projekter med forskningstyngde lægges vægt på teknologisk og samfundsmæssig nyhedsværdi, originalitet og teknisk-videnskabelige kompetencer.

For projekter tættere på markedet lægges vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til løbende at tilpasse sig forholdene i miljøsektoren nationalt og globalt.

Det er endvidere vigtigt at indplacere projektet korrekt i værdikæden, at aftagere er klart defineret, og at value proposition er klart beskrevet. Det forventes, at projekterne er beskrevet i relation til både eksisterende og nye konkurrerende teknologier på det faglige område med global konkurrence og mange innovative ideer.

Innovationsfonden vurderer desuden altid, om de rette faglige og ledelsesmæssige kompetencer er til stede, samt om der er en klar beskrivelse af organiseringen og projektets gennemførsel.

Der vil i vurderingen endvidere specifikt være fokus på:

 • Miljøteknologi i livscyklus-perspektiv som indeholder økonomiske, ressource- og sundhedsmæssige vurderinger
 • Forpligtende inddragelse af slutbrugere og andre relevante aktører bl.a. myndigheder i for- hold til regulering og miljøovervågning
 • Relevans af miljøløsningen i forhold til udfordringens relevans, omfang og markedspotentiale
 • Løsninger, som har fokus på nuværende og fremtidige udfordringer, f.eks. vandløsninger som tager hensyn til klimaudfordringer
 • Løsninger, som er anvendelige også uden for Danmark. Miljøudfordringen behøver ikke være i Danmark, hvis det giver vækst og beskæftigelse i Danmark.

Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Retningslinjer for Grand Solutions 2017”.

Denne søgemulighed hører under

Projektramme

 • Opslag 2017: Konkurrencedygtige miljøteknologier til globale udfordringer
 • Frist: 7. marts 2017 kl. 19:00
 • Grand Solutions: Typisk 2-5 år over 5 mio. kr.
 • Budgettet er i 2017 på 25 mio. kr.

Råd og vejledning

Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2017, Aftale om Forskningsreserven 2017 og Innovationsfondens investeringsstrategi for miljø.

Kontakt

Anitha K. Sharma
Tlf. 6190 5048
Mail: anitha.sharma@innofond.dk

Klaus Rosenfeldt Jakobsen
Tlf. 6190 5041
Mail: klaus.jakobsen@innofond.dk

Niels Langvad
Tlf. 6190 5034
Mail: niels.langvad@innofond.dk

Sune D. Ebbesen
Tlf: 6190 5018
Mail: sune.dalgaard.ebbesen@innofond.dk